18.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/100


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2018/738,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen metallikeraamisissa trimmeripotentiometrielementeissä käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2011/65/EU edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisällä lyijyä.

(2)

Direktiivin 2011/65/EU liitteessä III olevassa 34 kohdassa vahvistettiin poikkeus, jonka nojalla lyijyn käyttö oli sallittu metallikeraamisissa trimmeripotentiometrielementeissä 21 päivään heinäkuuta 2016 asti. Komissio vastaanotti tällaisen luokkia 1–7 ja 10 koskevan poikkeuksen uusimista koskevan hakemuksen, joka oli esitetty direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti ennen 21 päivää tammikuuta 2015.

(3)

Trimmeripotentiometrit ovat säädettäviä vastuksia, joissa virtapiirin resistanssia säädellään liukukoskettimella. Trimmeripotentiometrejä käytetään monenlaisissa tuotteissa, kuten audiovisuaali- ja viestintälaitteissa, leluissa ja mittalaitteissa sekä sähkökäyttöisissä kodinkoneissa. Ne sisältävät lyijyä lyijyoksidin muodossa, koska sitä käytetään sähköä johtamattomassa musteessa sideaineena.

(4)

Tällä hetkellä ei ole käytettävissä luotettavia lyijyttömiä vaihtoehtoja, joten lyijyn korvaaminen on tieteellisistä ja teknisistä syistä edelleen mahdotonta.

(5)

Koska luokkia 1–7 ja 10 koskeviin käyttötarkoituksiin ei tällä hetkellä ole käytettävissä riittävän luotettavia vaihtoehtoja tai niitä ei todennäköisesti ole saatavilla markkinoilla lähitulevaisuudessa, on perusteltua, että poikkeus on voimassa 21 päivään heinäkuuta 2021 asti. Muiden luokkien kuin luokkien 1–7 ja 10 osalta nykyinen poikkeus on voimassa direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettujen voimassaoloaikojen mukaisesti.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivään kesäkuuta 2019. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2019.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva 34 kohta seuraavasti:

”34

Lyijy metallikeraamisissa trimmeripotentiometrielementeissä

Koskee kaikkia luokkia ja päättyy:

21.7.2021 luokkien 1–7 ja 10 osalta;

21.7.2021 luokkien 8 ja 9 osalta, lukuun ottamatta in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita;

21.7.2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta;

21.7.2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta.”