18.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/94


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2018/736,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tiettyjä lyijyä lasissa tai keraamisessa aineessa sisältäviä sähkö- ja elektroniikkakomponentteja koskevan poikkeuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2011/65/EU edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisällä lyijyä.

(2)

Direktiivin 2011/65/EU liitteessä III olevassa 7 c I kohdassa vahvistettiin poikkeus, jonka nojalla lyijyn käyttö sähkö- ja elektroniikkakomponenteissa, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keraamisessa aineessa, esimerkiksi pietsosähköiset laitteet, lukuun ottamatta keraamisia eristeitä sisältäviä kondensaattoreita, tai jotka sisältävät lyijyä lasi- tai keraamimatriisiyhdisteessä, oli sallittu 21 päivään heinäkuuta 2016 asti. Komissio vastaanotti tällaisen luokkia 1–7 ja 10 koskevan poikkeuksen uusimista koskevan direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 5 kohdan mukaisen hakemuksen ennen 21 päivää tammikuuta 2015. Lisäksi komissio vastaanotti marraskuussa 2014 uuden poikkeushakemuksen (hakemus nro 2015-1), joka koskee lyijyn käyttöä sähköisissä ohutkalvoantureissa, kuten pyrosähköisissä tai pietsosähköisissä antureissa, jotka ovat 7 c I kohdan kattamia käyttötarkoituksia Myöhemmissä sidosryhmäkuulemisissa hakijan kanssa sovittiin, että poikkeushakemusta nro 2015-1 arvioidaan osana poikkeuksen 7 c I muodostamaa laajempaa kokonaisuutta.

(3)

Lyijy antaa keraamiselle aineelle tiettyjä dielektrisiä, pietsosähköisiä, pyrosähköisiä, ferrosähköisiä, magneettisia ja puolijohtavuusominaisuuksia, jotka mahdollistavat sen käytön laajalla lämpötila-, jännite- ja/tai taajuusalueella. Lyijy antaa lasille olennaisia ominaisuuksia, kuten matalamman sulamis- ja pehmenemispisteen, mikä parantaa muun muassa työstettävyyttä ja lastuttavuutta ja kemiallista stabiilisuutta. Lyijyä sisältävää lasia voidaan käyttää monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten parantamaan eristystä, suojausta ja lujuutta sekä sitomiseen ja hermeettiseen tiivistykseen.

(4)

Tällä hetkellä lyijyn korvaaminen lasissa ja/tai keraamisessa aineessa tai jättäminen niistä pois on tieteellisistä ja teknisistä syistä edelleen mahdotonta.

(5)

Koska luokkia 1–7 ja 10 koskeviin käyttötarkoituksiin ei ole markkinoilla luotettavia vaihtoehtoja tai niitä ei todennäköisesti ole saatavilla markkinoilla lähitulevaisuudessa, on perusteltua, että poikkeus uudistetaan siten, että se on voimassa 21 päivään heinäkuuta 2021 asti, kun taas muu kuin välttämätön sanamuodon jakaminen ja lyhyempi voimassaoloaika voisivat aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia rasitteita. Jotta vältettäisiin direktiivin 2011/65/EU liitteessä III olevien poikkeusten soveltamisalojen päällekkäisyys, ehdotetulla sanamuodolla selvennetään, että poikkeuksen 34 kattamat käyttötarkoitukset eivät kuulu poikkeuksen 7 c I soveltamisalaan. Muiden luokkien kuin luokkien 1–7 ja 10 osalta nykyinen poikkeus on voimassa direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettujen voimassaoloaikojen mukaisesti.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivään kesäkuuta 2019. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2019.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva 7 c I kohta seuraavasti:

”7 c I

Sähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keraamisessa aineessa, esimerkiksi pietsosähköiset laitteet, lukuun ottamatta keraamisia eristeitä sisältäviä kondensaattoreita, tai jotka sisältävät lyijyä lasi- tai keraamimatriisiyhdisteessä

Sovelletaan luokkiin 1–7 ja 10 (lukuun ottamatta 34 kohdan kattamia käyttötarkoituksia) ja päättyy 21.7.2021.

Päättyy luokkien 8 ja 9 osalta, lukuun ottamatta in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita, 21.7.2021.

Päättyy luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta 21.7.2023.

Päättyy luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta 21.7.2024.”