21.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/84


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/2048,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 tueksi laaditusta verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia koskevasta yhdenmukaistetusta standardista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (2) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisällön, joka noudattaa yhdenmukaistettuja standardeja tai niiden osia, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on katsottava olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, mainitun direktiivin 4 artiklassa tarkoitettujen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

(2)

Komissio esitti täytäntöönpanopäätöksellä C(2017) 2585 (3) Euroopan standardointikomitealle (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointijärjestölle (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitokselle (ETSI) pyynnön sellaisten yhdenmukaistettujen standardien laatimisesta eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) pohjalta, jotka sisältävät tarvittavat vaatimukset direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklan täytäntöönpanon tueksi. Eurooppalainen standardi EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) perustuu komission standardointitoimeksiantoon 376 (4), ja siihen sisällytettiin jo joitakin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta sekä muita tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja palveluita koskevia vaatimuksia.

(3)

Täytäntöönpanopäätöksen C(2017) 2585 perusteella CEN, Cenelec ja ETSI ovat saaneet päätökseen pyydetyn yhdenmukaistetun standardin laatimisen ja toimittivat komissiolle yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), jossa vahvistetaan muun muassa verkkosivustojen ja mobiilisovellusten tekniset saavutettavuusvaatimukset. Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) sisältää muun muassa taulukon, jossa standardin vaatimukset esitetään suhteessa direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklassa tarkoitettuihin saavutettavuusvaatimuksiin.

(4)

Komissio on yhdessä CENin, Cenelecin ja ETSIn kanssa arvioinut, ovatko kyseisten tahojen laatiman yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) lausumat täytäntöönpanopäätöksessä C(2017) 2585 esitetyn pyynnön mukaiset.

(5)

Yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) lausumat täyttävät ne täytäntöönpanopäätöksen C(2017) 2585 liitteessä II vahvistetut vaatimukset, jotka niiden on tarkoitus kattaa. Näin ollen on aiheellista julkaista kyseisen standardin viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)

Yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo olettamuksen vastaavien unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen olennaisten vaatimuksien täyttymisestä siitä päivästä alkaen, jona standardin viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen vuoksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin (EU) 2016/2102 tueksi laaditun verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia koskevan yhdenmukaistetun standardin viitetiedot, jotka esitetään tämän päätöksen liitteessä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

(3)  Commission Implementing Decision C(2017) 2585 of 27 April 2017 on a standardisation request to the European standardisation organisations in support of Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (Komission täytäntöönpanopäätös C(2017) 2585, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2017, eurooppalaisille standardointiorganisaatioille esitetystä standardointipyynnöstä julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 tueksi – ei saatavilla suomeksi).

(4)  Standardointitoimeksianto M/376, 7.12.2005, CENille, CENELECille ja ETSIlle eurooppalaisten esteettömyysvaatimusten edistämiseksi tieto- ja viestintätekniikan alan tuotteita ja palveluja koskevissa julkisissa hankinnoissa.


LIITE

Nro

Standardin viitetiedot

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen saavutettavuusvaatimukset