20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/2031,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2018,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa oleviin keskusvastapuoliin sovellettavan sääntelykehyksen vastaavuuden vahvistamisesta määräajaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)

Kuten 13 päivänä marraskuuta 2018 annetussa komission tiedonannossa ”Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen Euroopan unionista 30. maaliskuuta 2019: Varautumissuunnitelma” (2) todetaan, eroaminen ilman sopimusta voi aiheuttaa riskejä unionin ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakaudelle. Riskien estämiseksi on perusteltua ja unionin ja sen jäsenvaltioiden edun mukaista varmistaa määräajaksi, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa jo toimiluvan saaneet keskusvastapuolet, jäljempänä ’Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolet’, voivat jatkaa määrityspalvelujen tarjoamista unionissa 29 päivän maaliskuuta 2019 jälkeen.

(3)

Keskusvastapuolimääritys lisää markkinoiden avoimuutta sekä vähentää luottoriskejä ja häiriöiden leviämisriskejä tilanteissa, jossa yksi tai useampi keskusvastapuolen osallistujista laiminlyö maksunsa. Sen vuoksi tällaisten palvelujen tarjoaminen on rahoitusvakauden varmistamisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Määrityspalvelujen tarjoamisen häiriintyminen voisi vaikuttaa myös keskuspankkien rahapolitiikan toteuttamiseen, kun transaktiot määritetään unionin keskuspankin liikkeeseen laskeman valuutan määräisinä. Keskusvastapuolten määrittämät rahoitusvälineet ovat olennaisen tärkeitä myös rahoituksen välittäjien ja niiden asiakkaiden kannalta esimerkiksi silloin, kun pyritään suojautumaan korkoriskeiltä. Sen vuoksi määrityspalvelujen tarjoamisen häiriintyminen voisi aiheuttaa riskejä myös unionin reaalitaloudelle.

(4)

Liikkeessä oleva OTC-johdannaisten nimellismäärä oli 31 päivänä joulukuuta 2017 maailmanlaajuisesti yli 500 biljoonaa euroa, ja tästä määrästä korkojohdannaisten osuus oli yli 75 prosenttia ja valuuttajohdannaisten osuus lähes 20 prosenttia. Kaikista OTC-johdannaisista noin 30 prosenttia on euromääräisiä ja unionin muiden valuuttojen määräisiä. OTC-johdannaisten keskusvastapuolimäärityksen markkinat ovat erittäin keskittyneet, mikä pätee erityisesti OTC-korkojohdannaisten keskusvastapuolimääritykseen, sillä noin 97 prosenttia näistä johdannaista määritetään yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolessa (3).

(5)

Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolet ovat 30 päivästä maaliskuuta 2019 alkaen ”kolmannen maan keskusvastapuolia”, minkä vuoksi ne voivat tarjota määrityspalveluja vain, jos Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on tunnustanut ne asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan mukaisesti. Jollei Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolia ole tunnustettu, unioniin sijoittautuneet vastapuolet eivät voi määrittää (EU) N:o 648/2012 4 artiklan mukaisen määritysvelvollisuuden piirin kuuluvia OTC-johdannaisia Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolissa. Tämä tilanne voi aiheuttaa asianomaisille vastapuolille tilapäisiä ongelmia, kun ne yrittävät täyttää määritysvelvollisuutensa, mikä voi puolestaan aiheuttaa riskejä unionin ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakaudelle ja rahapolitiikan toteuttamiselle. Sen vuoksi on tarpeen, kuten varautumissuunnitelmassa todetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolia koskevien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen vastaavuus vahvistetaan kyseisessä poikkeuksellisessa tilanteessa tiukasti rajatuksi ajaksi ja erityisin ehdoin, jotta asianomaiset keskusvastapuolet voivat jatkaa määrityspalvelujen tarjoamista unionissa.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdan mukaan on täytettävä kolme edellytystä, jotta voidaan katsoa, että kolmannen maan oikeudelliset ja valvontajärjestelyt, jotka koskevat kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneita keskusvastapuolia, vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä järjestelyjä.

(7)

Ensinnäkin, kolmannen maan oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä on varmistettava, että kyseisessä kolmannessa maassa olevat keskusvastapuolet noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia. Asetusta (EU) N:o 648/2012 sovelletaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa sellaisenaan 29 päivään maaliskuuta 2019 saakka, minkä vuoksi kyseisen asetuksen 14 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolten on noudatettava sen vaatimuksia. Yhdistynyt kuningaskunta sisällytti 26 päivänä kesäkuuta 2018 osana säädöstä European Union (Withdrawal) Act 2018 asetuksen (EU) N:o 648/2012 säännökset Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen lainsäädäntöön siten, että ne tulevat voimaan päivänä, jona Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista.

(8)

Toiseksi, kolmannen maan oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä on varmistettava, että kolmanteen maahan sijoittautuneet keskusvastapuolet ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon seurannan alaisia. Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolet ovat 29 päivään maaliskuuta 2019 Englannin keskuspankin valvonnan alaisia, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti (4). Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen lainsäädännön mukaan, johon asetus (EU) N:o 648/2012 on sisällytetty, Englannin keskuspankki vastaa keskusvastapuolten valvonnasta ja sen keskusvastapuoliin kohdistuvat valvonta- ja täytäntöönpanovaltuudet säilyvät olennaisilta osiltaan muuttumattomina.

(9)

Kolmanneksi, kolmannen maan oikeudelliseen kehykseen on kuuluttava tehokas vastaava järjestelmä sellaisten keskusvastapuolten tunnustamiseksi, jotka ovat saaneet toimiluvan kolmannen maan oikeusjärjestyksen nojalla. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklassa säädetyn vastaavuusjärjestelmän sisällyttäminen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen lainsäädäntöön varmistaa tämän edellytyksen täyttymisen.

(10)

Komissio toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliset ja valvontajärjestelyt, joita aletaan soveltaa Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuoliin sen unionista eroamisen jälkeisenä päivänä, täyttävät asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyt edellytykset.

(11)

Tämä päätös perustuu kuitenkin oikeudellisiin ja valvontajärjestelyihin, joiden soveltaminen Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuoliin alkaa sen unionista eroamisen jälkeisenä päivänä. Olisi katsottava, että nämä oikeudelliset ja valvontajärjestelyt täyttävät vastaavuusvaatimukset vain, jos keskusvastapuoliin sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen lainsäädännön vaatimukset pidetään voimassa ja niiden tehokas soveltaminen ja täytäntöönpanon valvontaa jatkuvat edelleen. Sen vuoksi EAMV:n ja Englannin keskuspankin välinen tehokas tietojenvaihto ja valvontatoimien koordinointi ovat olennainen edellytys sille, että vastaavuuden vahvistaminen pysyy voimassa.

(12)

Tietojenvaihto edellyttää asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 7 kohdan mukaista kattavien ja tehokkaiden yhteistyöjärjestelyjen vahvistamista. Yhteistyöjärjestelyillä olisi varmistettava myös mahdollisuus kaikkien merkityksellisten tietojen jakamiseen asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten kanssa, Euroopan keskuspankki ja muut Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenet mukaan luettuina, jotta näitä viranomaisia voidaan kuulla Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolten tunnustetusta asemasta tai kun nämä viranomaiset tarvitsevat tällaisia tietoja valvontatehtäviensä hoitamiseen.

(13)

Siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman sopimusta, asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 7 kohdan nojalla vahvistetuilla yhteistyöjärjestelyillä on varmistettava, että EAMV saa aina välittömästi käyttöönsä kaikki pyytämänsä tiedot. Tietoihin kuuluvat muun muassa sellaiset tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida kaikki olennaiset riskit, joita Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolet aiheuttavat unionille tai sen jäsenvaltioille joko suoraan tai välillisesti. Sen vuoksi yhteistyöjärjestelyissä olisi vahvistettava mekanismit ja menettelyt, joiden avulla vaihdetaan nopeasti tietoja Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolten määritystoimista, jotka koskevat unionin valuuttojen määräisiä rahoitusvälineitä, markkinapaikkoja, määritysosallistujia ja unionin luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tytäryrityksiä, sekä tietoja yhteentoimivuusjärjestelyistä muiden keskusvastapuolten kanssa; omista varoista; maksukyvyttömyysrahastojen koostumuksesta ja kalibroinnista, vakuuksista, likvideistä varoista ja vakuussalkuista, aliarvostusten kalibrointi mukaan luettuina, sekä stressitesteistä; ja ilmoitetaan välittömästi kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuoliin tai niihin sovellettaviin Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellisiin ja valvontajärjestelyihin; sekä mekanismi, jonka avulla EAMV ilmoittaa viipymättä kaikesta Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuoliin liittyvästä kehityksestä, joka voi vaikuttaa unionissa rahapolitiikkaan.

(14)

Komissio seuraa yhteistyössä EAMV:n kanssa oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen muutoksia, jotka vaikuttavat Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuoliin, sekä markkinakehitystä ja valvontayhteistyön tehokkuutta, EAMV:n ja Englannin keskuspankin välinen nopea tietojenvaihto mukaan luettuna. Komissio voi milloin tahansa toteuttaa uudelleentarkastelun, jos sen on merkityksellisen kehityksen vuoksi tarpeen arvioida tällä päätöksellä myönnettyä vastaavuutta uudelleen, mukaan luettuina tapaukset, joissa EAMV:n ja Englannin keskuspankin välillä tehtyjen yhteistyöjärjestelyjen ehtoja ei noudateta tai joissa ne eivät anna mahdollisuutta arvioida tehokkaasti riskiä, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolet aiheuttavat unionille tai sen jäsenvaltioille.

(15)

Ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin tulevaan suhteeseen liittyvät epävarmuustekijät ja niiden mahdollinen vaikutus unionin ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauteen ja sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen, tämän päätöksen voimassaolon olisi päätyttävä 30 päivänä maaliskuuta 2020. Tähän päätökseen sisältyvä arviointi ei sen vuoksi vaikuta tuleviin arviointeihin keskusvastapuolia koskevista Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellisista ja valvontajärjestelyistä, eikä sitä saisi käyttää muissa kuin tähän päätökseen liittyvissä tarkoituksissa.

(16)

Tämän päätöksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa on pidennetty.

(17)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklaa katsotaan, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliset järjestelyt ja valvontajärjestelyt, jotka koostuvat säädöksistä Financial Services and Markets Act 2000 ja European Union (Withdrawal) Act 2018, joita sovelletaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskuntaan jo sijoittautuneisiin ja siellä toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin, vastaavat asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta seuraavissa tilanteissa:

a)

erosopimus, joka on tehty Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä;

b)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa on päätetty pidentää.

Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä maaliskuuta 2020.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Kansainvälinen järjestelypankki, ”Statistical release: OTC derivatives statistics at end December 2017 of 3 May 2018” (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013, 5 osa.