16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/9


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1731,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2018,

alueiden komitean kahden jäsenen ja kahden varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Tanskan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi. Erik NIELSEN tuli 5 päivänä huhtikuuta 2016 neuvoston päätöksellä (EU) 2016/552 (4) jäseneksi Thomas KASTRUP-LARSENin tilalle. Kirstine BILLE tuli jäseneksi Erik NIELSENin tilalle ja Kirsten JENSEN nimettiin uudelleen jäseneksi 7 päivänä maaliskuuta 2017 neuvoston päätöksellä (EU) 2017/426 (5).

(2)

Kaksi alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut Kirstine BILLEn ja Jens Christian GJESINGn toimikausien päätyttyä.

(3)

Kaksi alueiden komitean varajäsenen paikkaa on vapautunut John SCHMIDT ANDERSENin ja Kirsten JENSENin toimikausien päätyttyä.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

a)

jäseniksi:

Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

varajäseniksi:

Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2016/552, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2016, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 95, 9.4.2016, s. 12).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2017/426 annettu 7 päivänä maaliskuuta 2017, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 64, 10.3.2017, s. 108).