9.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1687,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2018,

tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön, tehdyn päätöksen 2007/25/EY muuttamisesta päätöksen soveltamisajanjakson osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7240)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2007/25/EY (2) säädetään tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan, jäljempänä ’HPAI’, ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin unioniin. Päätös hyväksyttiin HPAI:n H5N1-alatyypin taudinpurkausten vuoksi, ja sen tarkoituksena oli eläinten ja ihmisten terveyden suojeleminen unionissa. Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018.

(2)

HPAI:n eri H5-alatyyppien ja harvemmin H7-alatyypin taudinpurkauksia esiintyy edelleen maailmanlaajuisesti siipikarjassa ja muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa. HPAI:sta on tullut endeeminen useissa kolmansissa maissa, ja sitä on ensimmäistä kertaa todettu muissakin kolmansissa maissa. Uhka HPAI-viruksen kulkeutumisesta unioniin kolmansista maista tulevien lemmikkilintujen välityksellä jatkuu, minkä vuoksi päätöksessä 2007/25/EY vahvistetut riskinhallintatoimenpiteet olisi pidettävä voimassa.

(3)

Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (3) nojalla on valmisteilla useita delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettyjen lintujen tuloa unioniin koskevat säännöt. Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettavat säännöt määräävät sen, miten suhtaudutaan tiettyihin riskeihin, jotka liittyvät siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin vaikuttaviin tauteihin, ja lemmikkieläiminä pidettävien lintujen osalta vaadittaviin eläinten terveyttä koskeviin takeisiin. Näissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettavissa säännöissä otetaan lisäksi huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 14 päivänä syyskuuta 2017 (4) lintuinfluenssasta antamassa tieteellisessä lausunnossa esitetyt suositukset.

(4)

Ottaen huomioon HPAI:n maailmanlaajuinen epidemiologinen tilanne ja odotettaessa siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettyjen lintujen unioniin tuloa koskevien delegoitujen säädösten hyväksymistä on tarpeen pidentää päätöksen 2007/25/EY soveltamisaika 31 päivään joulukuuta 2019.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2007/25/EU olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2007/25/EY 6 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2018” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2019”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Komission päätös 2007/25/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön (EUVL L 8, 13.1.2007, s. 29).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(10):4991.