12.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/31


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1674,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2018,

neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Brasilian liittotasavallassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Brasilian liittotasavallassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuudesta sekä Moldovan tasavallassa viljakasvien, vihannesten sekä öljy- ja kuitukasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Moldovan tasavallassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuudesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksessä 2003/17/EY (3) säädetään, että tietyin edellytyksin luettelossa olevissa kolmansissa maissa tietyillä siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten katsotaan vastaavan unionin oikeuden mukaisesti tehtyjä viljelystarkastuksia ja että tietyin edellytyksin kyseisissä maissa tuotettujen rehu- ja viljakasvien, juurikkaiden sekä öljy- ja kuitukasvien tiettyjen lajien siementen katsotaan vastaavan unionin oikeuden mukaisesti tuotettuja siemeniä.

(2)

Brasilian liittotasavalta, jäljempänä ’Brasilia’, on pyytänyt komissiota myöntämään vastaavuuden sen rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjä viljelystarkastuksia koskevalle järjestelmälle sekä Brasiliassa tuotetuille ja varmennetuille rehu- ja viljakasvien siemenille.

(3)

Komissio tutki asiaa koskevaa Brasilian lainsäädäntöä ja julkaisi vuonna 2016 tehdyn tarkastuksen, joka koski rehu- ja viljakasvien siementen virallisen valvonnan ja varmentamisen järjestelmää Brasiliassa ja sen vastaavuutta unionin vaatimusten kanssa, pohjalta havaintonsa raportissa, jonka otsikkona on ”Loppuraportti Brasiliassa 11 päivän huhtikuuta 2016 ja 19 päivän huhtikuuta 2016 välisenä aikana tehdystä tarkastuksesta siementen virallisen valvonnan ja varmentamisen järjestelmän ja sen vastaavuuden arvioimiseksi Euroopan unionin vaatimusten kanssa”.

(4)

Tarkastuksen jälkeen todettiin, että rehu- ja viljakasvien siemenviljelmien viljelystarkastukset, näytteenotto, testaus ja virallinen jälkivalvonta toteutetaan asianmukaisesti, ja ne täyttävät päätöksen 2003/17/EY liitteessä II vahvistetut edellytykset sekä neuvoston direktiiveissä 66/401/ETY (4) ja 66/402/ETY (5) vahvistetut vaatimukset. Lisäksi todettiin, että siementen varmentamisen täytäntöönpanosta Brasiliassa vastaavat kansalliset viranomaiset ovat toimivaltaisia ja toimivat asianmukaisesti.

(5)

Moldovan tasavalta on pyytänyt komissiota myöntämään vastaavuuden sen viljakasvien, vihannesten ja öljy- ja kuitukasvien siemenviljelmillä tehtyjä viljelystarkastuksia koskevalle järjestelmälle sekä Moldovan tasavallassa tuotetuille ja varmennetuille viljakasvien sekä vihannesten ja öljy- ja kuitukasvien siemenille.

(6)

Komissio tutki asiaa koskevaa Moldovan tasavallan lainsäädäntöä ja julkaisi vuonna 2016 tehdyn tarkastuksen, joka koski viljakasvien, vihannesten ja öljy- ja kuitukasvien siementen virallisen valvonnan ja varmentamisen järjestelmää Moldovan tasavallassa ja sen vastaavuutta unionin vaatimusten kanssa, pohjalta havaintonsa raportissa, jonka otsikkona on ”Loppuraportti Moldovan tasavallassa 14 päivän kesäkuuta 2016 ja 21 päivän kesäkuuta 2016 välisenä aikana tehdystä tarkastuksesta siementen virallisen valvonnan ja varmentamisen järjestelmän ja niiden vastaavuuden arvioimiseksi Euroopan unionin vaatimusten kanssa”.

(7)

Tarkastuksen jälkeen todettiin, että viljakasvien, vihannesten ja öljy- ja kuitukasvien siemenviljelmien viljelystarkastukset, näytteenotto, testaus ja virallinen jälkivalvonta toteutetaan asianmukaisesti, ja ne täyttävät päätöksen 2003/17/EY liitteessä II sekä neuvoston direktiiveissä 66/402/ETY, 2002/55/EY (6) ja 2002/57/EY (7) vahvistetut vaatimukset. Lisäksi todettiin, että siementen varmentamisen täytäntöönpanosta vastaavat Moldovan tasavallan kansalliset viranomaiset ovat toimivaltaisia ja toimivat asianmukaisesti.

(8)

Tämän vuoksi on aiheellista myöntää vastaavuus rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehdyille viljelystarkastuksille Brasiliassa ja Brasiliassa tuotetuille ja Brasilian viranomaisten virallisesti varmentamille rehu- ja viljakasvien siemenille.

(9)

On myös aiheellista myöntää vastaavuus viljakasvien, vihannesten ja öljy- ja kuitukasvien siemenviljelmillä tehdyille viljelystarkastuksille Moldovan tasavallassa ja Moldovan tasavallassa tuotetuille ja Moldovan tasavallan viranomaisten virallisesti varmentamille viljakasvien, vihannesten sekä öljy- ja kuitukasvien siemenille.

(10)

Vihannesten siementen tuonnille kolmansista maista, Moldovan tasavalta mukaan luettuna, on kysyntää unionissa. Sen vuoksi päätös 2003/17/EY olisi ulotettava koskemaan direktiivissä 2002/55/EY tarkoitettujen vihannesten virallisesti varmennettuja siemeniä, jotta Moldovan tasavallasta ja muista kolmansista maista peräisin olevien kyseisten siementen kysyntään voidaan tulevaisuudessa vastata.

(11)

Ottaen huomioon kansainvälisen siementestausjärjestön (ISTA) sovellettavat säännöt asianomaisen kolmannen maan on asianmukaista antaa virallinen lausunto siitä, että siemenistä on otettu näytteet ja ne on testattu siementestejä koskevissa ISTAn kansainvälisissä säännöissä, jäljempänä ’ISTAn säännöt’, kansainvälisten siemenerien oranssien todistusten osalta vahvistettujen määräysten mukaisesti ja että siemenerien mukana on tällainen todistus.

(12)

Koska Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) neuvoston 28 päivänä syyskuuta 2000 tekemän, lajikkeiden varmentamista tai valvontaa kansainvälisessä siemenkaupassa koskevista OECD:n järjestelmistä tehdyn päätöksen liitteessä V olevassa A kohdassa vahvistetun näytteenottoa ja siemenanalyysia koskevan poikkeuksellisen kokeen voimassaolo on päättynyt, viittaukset kyseiseen kokeeseen olisi poistettava.

(13)

Viittaukset Kroatiaan kolmantena maana olisi poistettava, koska maa liittyi unioniin vuonna 2013.

(14)

Päätös 2003/17/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2003/17/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2003/17/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan johdantokappale seuraavasti:

”Viljelystarkastukset, jotka on tehty tämän päätöksen liitteessä I eriteltyjen lajien siemenviljelmillä kyseisessä liitteessä luetelluissa kolmansissa maissa, katsotaan direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY ja 2002/57/EY sekä neuvoston direktiivin 2002/55/EY (*1) mukaisesti tehtyjä viljelystarkastuksia vastaaviksi, jos

(*1)  Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).”."

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä I mainittujen lajien siemenet, jotka on tuotettu kyseisessä liitteessä luetelluissa kolmansissa maissa ja jotka kyseisessä liitteessä luetellut viranomaiset ovat virallisesti varmentaneet, katsotaan direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY mukaisia siemeniä vastaaviksi, jos tämän päätöksen liitteessä II olevassa B kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.”.

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos yhteisössä tehdään lajikkeiden varmentamista kansainvälisessä siemenkaupassa koskevissa OECD:n järjestelmissä tarkoitettu ”pakkausmerkintöjen ja suljinjärjestelmän vaihtaminen”, direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY yhteisössä tuotettujen siementen pakkausten uudelleensulkemiseen sovellettavia säännöksiä on sovellettava vastaavasti.

Ensimmäinen alakohta ei rajoita tällaisia toimia koskevien OECD:n sääntöjen soveltamista.”;

b)

korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

jos kyseessä ovat direktiivien 66/401/ETY, 2002/54/EY tai 2002/55/EY mukaiset EY-pienpakkaukset.”.

4)

Muutetaan päätöksen 2003/17/EY liitteet tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 23 päivänä lokakuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. EDTSTADLER


(1)  EUVL C 227, 28.6.2018, s. 76.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. syyskuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 9. lokakuuta 2018.

(3)  Neuvoston päätös 2003/17/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, kolmansissa maissa siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 10).

(4)  Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(5)  Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(6)  Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

(7)  Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2003/17/EY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

lisätään taulukkoon seuraavat kohdat aakkosjärjestyksen mukaisesti:

”BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/ETY

66/402/ETY”

”MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/ETY

2002/55/EY

2002/57/EY”

b)

lisätään a alakohdassa tarkoitetun taulukon alaviitteeseen seuraavat kohdat aakkosjärjestyksen mukaisesti: ”BR – Brasilia,”, ”MD – Moldovan tasavalta,”;

c)

poistetaan kyseisen taulukon alaviitteestä kohta ”HR – Kroatia,”.

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

lisätään A kohdan 1 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

vihannesten siemenet direktiivissä 2002/55/EY tarkoitettujen lajien osalta.”;

b)

muutetaan B kohta seuraavasti:

i)

lisätään 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

vihannesten siemenet direktiivissä 2002/55/EY tarkoitettujen lajien osalta.”;

ii)

lisätään 2.1 kohdan kolmannen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

direktiivin 2002/55/EY liite II,”;

iii)

korvataan 2.2 kohta seuraavasti:

”2.2

Sen tutkimiseksi, täyttyvätkö 2.1 kohdassa säädetyt edellytykset, on otettava virallisesti tai virallisessa valvonnassa näytteitä ISTAn sääntöjä noudattaen, ja näytteiden painojen on vastattava tällaisia menetelmiä käytettäessä vaadittuja painoja ottaen huomioon seuraavissa direktiiveissä täsmennetyt painot:

direktiivin 66/401/ETY liitteessä III olevat sarakkeet 3 ja 4,

direktiivin 66/402/ETY liitteessä III olevat sarakkeet 3 ja 4,

direktiivin 2002/54/EY liitteessä II oleva toinen rivi,

direktiivin 2002/55/EY liite III,

direktiivin 2002/57/EY liitteessä III olevat sarakkeet 3 ja 4.”;

iv)

korvataan 2.3 kohta seuraavasti:

”2.3

Tutkimus on tehtävä virallisesti tai virallisessa valvonnassa ISTAn sääntöjen mukaisesti.”;

v)

poistetaan 2.4 kohta;

vi)

korvataan 3.1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

seuraava maininta siitä, että siemenistä on otettu näytteet ja ne on testattu käytössä olevia kansainvälisiä menetelmiä noudattaen: ”Näytteet ottanut ja analysoinut siementestejä koskevissa ISTAn kansainvälisissä säännöissä kansainvälisten siemenerien oranssien todistusten osalta vahvistettujen määräysten mukaisesti … (ISTAn siementestausaseman nimi tai jäsenkoodi)”,”;

vii)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Siemenerien mukana on seurattava ISTAn kansainvälisten siemenerien oranssi todistus, jossa on 2 kohdassa tarkoitettuihin edellytyksiin liittyvät tiedot.”.