11.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1511,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2018,

toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/789 muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6452)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/789 (2) 9 artiklan 8 kohdassa säädetään siirtämisen edellytyksistä sellaisten tiettyjen isäntäkasvien osalta, joita ei ole koskaan kasvatettu rajatulla alueella, ja yksityiskohtaisemmista edellytyksistä tiettyjen isäntäkasvien, mukaan luettuina istutettavaksi tarkoitetut Polygala myrtifolia L. -kasvit, osalta.

(2)

Kokemus on osoittanut, että istutettavaksi tarkoitetut Polygala myrtifolia L. -kasvit ovat osoittautuneet erityisen alttiiksi Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismille, jäljempänä ’mainittu organismi’. Kasvinsuojelun parantamiseksi unionin alueella on aiheellista edellyttää, että silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja testaus suoritetaan mahdollisimman lähellä sitä ajankohtaa, jona ne ensimmäisen kerran siirretään pois tuotantopaikastaan. Samaa vaatimusta olisi sovellettava istutettavaksi tarkoitettuihin Polygala myrtifolia L. -kasveihin, jotka on tuotu unionin alueelle ja ovat peräisin kolmannesta maasta, jossa mainittua organismia ei esiinny.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2015/789 olisi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/789 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 8 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Istutettavaksi tarkoitettuja kasveja Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. ja Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, siemeniä lukuun ottamatta, saa siirtää unionin sisällä ainoastaan, jos niitä on kasvatettu paikassa, jolla mainitun organismin varalta tehdään vuosittain virallinen tarkastus ja näytteenotto komission verkkosivuilla annetut Xylella fastidiosa -organismin kartoitusta koskevat tekniset ohjeet huomioon ottaen sekä kansainvälisiä standardeja noudattaen testit, jotka vahvistavat, ettei mainittua organismia esiinny, käyttäen sellaista näytteenottojärjestelmää, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla tartunnan saaneiden kasvien 5 prosentin esiintymisaste. Lisäksi kaikille istutettavaksi tarkoitettujen Polygala myrtifolia L. -kasvien erille, joita on siirrettävä unionissa, on ennen niiden siirtämistä ensimmäisen kerran pois tuotantopaikastaan tehtävä virallinen silmämääräinen tarkastus ja näytteenotto mahdollisimman lähellä kyseisen siirtämisen ajankohtaa komission verkkosivuilla annetut Xylella fastidiosa -organismin kartoitusta koskevat tekniset ohjeet huomioon ottaen sekä kansainvälisiä standardeja noudattaen testit, jotka vahvistavat, ettei mainittua organismia esiinny, käyttäen sellaista näytteenottojärjestelmää, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla tartunnan saaneiden kasvien 5 prosentin esiintymisaste. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, mainitun organismin esiintymistä on kartoitettava yhdellä testillä ja jos tulos on positiivinen, sen esiintyminen on yksilöitävä suorittamalla kansainvälisten standardien mukaisesti vähintään yksi positiivinen molekyylitesti. Kyseisten testien on oltava komission tietokannassa lueteltuja mainitun organismin ja sen alalajien yksilöintiin tarkoitettuja testejä.”

2)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Istutettavaksi tarkoitettuja kasveja Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. ja Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, siemeniä lukuun ottamatta, saa tuoda unioniin ainoastaan, jos niitä on kasvatettu paikassa, jossa kyseisille kasveille tehdään vuosittain mainitun organismin esiintymisen varalta virallinen tarkastus, näytteenotto sekä kansainvälisiä standardeja noudattaen ja tarkoituksenmukaisina ajankohtina testit, jotka vahvistavat, ettei mainittua organismia esiinny, käyttäen sellaista näytteenottojärjestelmää, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla tartunnan saaneiden kasvien 5 prosentin esiintymisaste. Lisäksi kaikille istutettavaksi tarkoitettujen Polygala myrtifolia L. -kasvien erille on ennen niiden siirtämistä ensimmäisen kerran pois tuotantopaikastaan ja mahdollisimman lähellä kyseisen siirtämisen ajankohtaa tehtävä virallinen silmämääräinen tarkastus ja näytteenotto sekä mainitun organismin esiintymisen varalta kansainvälisiä standardeja noudattaen testit, joilla vahvistetaan, että mainittua organismia ei esiinny, käyttäen näytteenottojärjestelmää, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla tartunnan saaneiden kasvien 5 prosentin esiintymisaste.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/789, annettu 18 päivänä toukokuuta 2015, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (EUVL L 125, 21.5.2015, s. 36).