5.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 251/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1485,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2018,

Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden ja vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADN) liitteenä olevien määräysten muutoksiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista, jäljempänä ’ADR-sopimus’, tuli voimaan 29 päivänä tammikuuta 1968. Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista, jäljempänä ’ADN-sopimus’, tuli voimaan 29 päivänä helmikuuta 2008.

(2)

Unioni ei ole ADR-sopimuksen tai ADN-sopimuksen sopimuspuoli. Kaikki jäsenvaltiot ovat ADR-sopimuksen sopimuspuolia, ja 13 jäsenvaltiota ovat ADN-sopimuksen sopimuspuolia.

(3)

ADR-sopimuksen 14 artiklan mukaan kukin sopimuspuoli voi ehdottaa ADR-sopimuksen liitteisiin yhtä tai useampaa muutosta. Vaarallisten tavaroiden kuljetuksia käsittelevä työryhmä, jäljempänä ’WP.15’, voi hyväksyä muutosehdotuksia kyseisiin liitteisiin. ADN-sopimuksen 20 artiklan mukaan ADN-sopimuksen hallinnollinen komitea voi hyväksyä muutosehdotuksia ADN-sopimuksen liitteenä oleviin määräyksiin. Tällaiset muutosehdotukset on määrä katsoa hyväksytyiksi, ellei kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on saattanut ne tiedoksi, vähintään yksi kolmasosa sopimuspuolista tai viisi sopimuspuolta, jos yksi kolmasosa ylittää tämän määrän, ole kirjallisesti ilmoittanut pääsihteerille vastustavansa muutosehdotuksia.

(4)

WP.15:n ja ADN-sopimuksen hallinnollisen komitean kaksivuotiskaudella 2016–2018 hyväksymät muutosehdotukset saatettiin tiedoksi ADR- ja ADN-sopimuksen sopimuspuolille 1 päivänä heinäkuuta 2018.

(5)

Muutosehdotukset voivat vaikuttaa ratkaisevasti unionin oikeuden, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY (1), sisältöön. Kyseisessä direktiivissä vahvistetaan vaatimukset vaarallisten aineiden maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksille jäsenvaltioissa tai niiden välillä viittaamalla ADR-sopimukseen, kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteessä C olevaan vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan ohjesääntöön, jäljempänä ’RID-ohjesääntö’, ja ADN-sopimukseen. Direktiivin 2008/68/EY 4 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset vaarallisten aineiden kuljetukset ovat sallittuja, jos ne suoritetaan ADR-sopimuksen, RID-ohjesäännön tai ADN-sopimuksen vaatimusten mukaisesti, ellei kyseisen direktiivin liitteissä toisin osoiteta. Direktiivin 2008/68/EY 8 artiklan mukaan komissiolle siirretään valta mukauttaa kyseisen direktiivin liitteitä tieteen ja tekniikan kehitykseen erityisesti ADR-sopimukseen, RID-ohjesääntöön ja ADN-sopimukseen tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

(6)

Teknisiä standardeja tai yhdenmukaisia teknisiä vaatimuksia koskevien muutosehdotusten tavoitteena on varmistaa vaarallisten aineiden turvallinen ja tehokas kuljettaminen, samalla kun otetaan huomioon tieteen ja tekniikan kehitys alalla sekä sellaisten uusien aineiden ja tuotteiden kehittäminen, jotka aiheuttavat vaaraa niiden kuljetuksen aikana. Vaarallisten aineiden maantie- ja sisävesikuljetusten kehittäminen sekä unionissa että unionin ja sen naapurimaiden välillä on yhteisen liikennepolitiikan keskeinen osa, ja sen avulla varmistetaan, että kaikki teollisuudenalat, joilla tuotetaan tai käytetään ADR- ja ADN-sopimuksen mukaisesti vaarallisiksi luokiteltuja aineita, toimivat moitteettomasti.

(7)

Kaikki ehdotetut muutokset ovat perusteltuja ja hyödyllisiä, ja unionin olisi siksi kannatettava niitä. Unionin puolesta esitettävän kannan ADR-sopimuksen liitteisiin ja ADN-sopimuksen liitteenä oleviin määräyksiin ehdotettuihin muutoksiin olisi sen vuoksi perustuttava tämän päätöksen lisäykseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ADR-sopimuksen liitteisiin ja ADN-sopimuksen liitteenä oleviin määräyksiin ehdotettuihin muutoksiin unionin puolesta esitettävä kanta perustuu tämän päätöksen lisäykseen.

ADR-sopimuksen liitteisiin ja ADN-sopimuksen liitteenä oleviin määräyksiin ehdotettuihin muutoksiin tehtävistä vähäisistä muutoksista voidaan sopia ilman uutta neuvoston päätöstä 2 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltiot, jotka ovat ADR-sopimuksen sopimuspuolia, esittävät 1 artiklassa säädetyn unionin puolesta esitettävän kannan ADR-sopimuksen liitteisiin ehdotettuihin muutoksiin toimien yhdessä unionin etujen mukaisesti.

Jäsenvaltiot, jotka ovat ADN-sopimuksen sopimuspuolia, esittävät 1 artiklassa säädetyn unionin puolesta esitettävän kannan ADN-sopimuksen liitteenä oleviin määräyksiin ehdotettuihin muutoksiin toimien yhdessä unionin etujen mukaisesti.

3 artikla

ADR-sopimuksen liitteisiin ja ADN-sopimuksen liitteenä oleviin määräyksiin hyväksyttyjen muutosten viitetiedot julkaistaan voimaantulopäivineen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13).


LISÄYS

Ehdotus

Vertailuasiakirja

Ilmoitus

Kohde

Huomautukset

EU:n kanta

1

ECE/TRANS/WP.15/240

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

ADR-sopimuksen liitteiden A ja B muutosluonnokset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän työryhmän (WP.15) tekninen yhteisymmärrys

Hyväksytään muutokset.

2

ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

ADR-sopimuksen liitteiden A ja B muutoksia koskevat luonnokset – Lisäys (Julkaistu uudelleen 8. kesäkuuta 2018)

Vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän työryhmän (WP.15) tekninen yhteisymmärrys

Hyväksytään muutokset.

3

ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

ADR-sopimuksen liitteiden A ja B muutoksia koskevat luonnokset – Oikaisu (Julkaistu uudelleen 8. kesäkuuta 2018)

Vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän työryhmän (WP.15) tekninen yhteisymmärrys

Hyväksytään muutokset.

4

ECE/ADN/45

C.N.297.2018.TREATIES-XI.D.6

ADN-sopimukseen liitettyjen määräysten muutosluonnokset

ADN-sopimuksen hallinnollisen komitean tekninen yhteisymmärrys

Hyväksytään muutokset.