24.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 239/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1280,

annettu 21 päivänä syyskuuta 2018,

afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Bulgariassa

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6253)

(Ainoastaan bulgariankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Afrikkalainen sikarutto on kotieläiminä pidettävien sikojen ja luonnonvaraisten sikojen kantoihin vaikuttava tarttuva virustauti, joka voi merkittävästi heikentää siankasvatuksen kannattavuutta ja aiheuttaa häiriötä unionin sisäisessä kaupassa ja viennissä kolmansiin maihin.

(2)

Afrikkalaisen sikaruton puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää muille sikatiloille ja luonnonvaraisiin sikoihin. Tämän tuloksena se voi levitä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon ja kolmansiin maihin elävien sikojen tai niistä saatavien tuotteiden kaupan välityksellä.

(3)

Neuvoston direktiivissä 2002/60/EY (3) säädetään unionissa toteutettavista vähimmäistoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Direktiivin 2002/60/EY 9 artiklassa säädetään suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisesta kyseisen taudin puhjetessa; niillä on sovellettava mainitun direktiivin 10 ja 11 artiklassa vahvistettuja toimenpiteitä.

(4)

Bulgaria on ilmoittanut komissiolle afrikkalaisen sikaruton tämänhetkisestä tilanteesta Varnan maakunnassa ja muodostanut direktiivin 2002/60/EY 9 artiklan mukaisesti suoja- ja valvontavyöhykkeet, joilla sovelletaan mainitun direktiivin 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

(5)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1216 (4) annettiin sen jälkeen, kun Bulgariassa oli muodostettu direktiivin 2002/60/EY 9 artiklan mukaisesti suoja- ja valvontavyöhykkeet kyseisessä jäsenvaltiossa esiintyneiden afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausten vuoksi.

(6)

Koska afrikkalaisen sikaruton epidemiologinen tilanne Bulgariassa on pysynyt vakaana täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1216 hyväksymispäivän jälkeen, Bulgarian viranomaiset ovat panneet vaaditut valvontatoimenpiteet täytäntöön ja ovat keränneet lisää valvontatietoja.

(7)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on tarpeen määrittää unionin tasolla afrikkalaisen sikaruton tarkistetut suoja- ja valvontavyöhykkeet Bulgariassa yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa. Nämä alueet käsittävät nykyisen epidemiologisen tilanteen mukaisen supistetun valvontavyöhykkeen.

(8)

Bulgarian suoja- ja valvontavyöhykkeiksi määritetyt alueet olisi esitettävä tämän päätöksen liitteessä ja aluejaon kesto olisi vahvistettava.

(9)

Lisäksi täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1216 olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä, jotta voidaan ottaa huomioon käytössä olevat päivitetyt taudintorjuntatoimenpiteet ja tautitilanteen kehitys Bulgariassa afrikkalaisen sikaruton osalta.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Bulgarian on varmistettava, että direktiivin 2002/60/EY 9 artiklan mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet käsittävät vähintään tämän päätöksen liitteessä suoja- ja valvontavyöhykkeiksi luetellut alueet.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1216.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään lokakuuta 2018.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1216, annettu 4 päivänä syyskuuta 2018, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä Bulgariassa (EUVL L 224, 5.9.2018, s. 10).


LIITE

Bulgaria

1 artiklassa tarkoitetut alueet

Päivämäärä, johon asti voimassa

Suojavyöhyke

Seuraavat kylät Varnan alueella:

 

Provadian kunta

Tutrakantsi

Bozveliysko

Provadiya

Dobrina

Manastir

Zhitnitsa

Barzitsa

Chayka

Royak

Blaskovo

Kiten

Hrabrovo

Ovcharga

Krivnya

 

Avrenin kunta

Tsarevtsi

 

Dolni Chiflikin kunta

Nova Shipka

 

Dalagopolin kunta

Velichkovo

Tsonevo

Sava

Dalgopol

30. lokakuuta 2018

Valvontavyöhyke

 

Provadian kunta

Petrov dol

Staroseletc

Zlatina

Venchan

Ravna

Cherkovna

Nenovo

Snejina

Gradinarovo

Chernook

Slaveikovo

 

Vetrinon kunta

Gabarnitsa

 

Devnyan kunta

Devnya

Padina

 

Avrenin kunta

Trastikovo

Sindel

Kazashka reka

Yunak

Dabravino

Avren

 

Beloslavin kunta

Razdelna

 

Dolni Chiflikin kunta

Grozdyovo

Goren chiflik

Venelin

 

Dalagopolin kunta

Debelets

Krasimir

Boryana

Kamen dyal

Partizani

Asparuhovo

Komunari

Sladka voda

30. lokakuuta 2018