27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1203,

annettu 21 päivänä elokuuta 2018,

luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikainen poikkeus neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan tai Amerikan yhdysvalloissa jalostetun saarnea olevan puutavaran osalta sekä komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/204 kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5848)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja sen liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.3, 2.4 ja 2.5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY 5 artiklan 1 kohdassa yhdessä sen liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.3 kohdan kanssa vahvistetaan erityiset vaatimukset, jotka koskevat Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan saarnea (Fraxinus L.) sekä tiettyjä muita puulajeja olevan puutavaran tuontia unioniin.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/204 (2) annettiin jäsenvaltioille lupa säätää väliaikainen poikkeus erityisiin vaatimuksiin, joista säädetään direktiivin 2000/29/EY 5 artiklan 1 kohdassa yhdessä kyseisen direktiivin liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.3 kohdan kanssa ja jotka koskevat Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan saarnea (Fraxinus L.) olevan puutavaran tuontia unioniin.

(3)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/204 voimassaolo päättyi 30 päivänä kesäkuuta 2018. Se olisi näin ollen korvattava tällä päätöksellä, jotta voidaan varmistaa kyseisen puutavaran unioniin tuonnin jatkuminen.

(4)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/204 soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella siinä säädettyjen vaatimusten soveltamista on aiheellista jatkaa tämän päätöksen mukaisesti.

(5)

Kun kuitenkin otetaan huomioon tiedot, joita saatiin komission Amerikan yhdysvaltoihin tammikuussa 2018 tekemän tarkastuskäynnin aikana, sekä Amerikan yhdysvaltojen kansallisen kasvinsuojelujärjestön kyseisen tarkastuksen aikana ja sen jälkeen toimittamat tiedot, on aiheellista vaatia saarnea olevan puutavaran tarkempaa tarkastamista ja valvontaa Amerikan yhdysvalloissa. Sitä varten olisi vahvistettava erityisiä edellytyksiä, jotka koskevat asiakirjojen, menettelyjen ja merkintöjen tarkastamista, kuljetusta edeltäviä tarkastuksia ja seurantaa hyväksytyillä sahoilla.

(6)

Jotta voitaisiin paremmin arvioida, miten tätä päätöstä sovelletaan, jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedot tapahtuneesta tuonnista.

(7)

Selkeyteen ja oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/204 olisi kumottava.

(8)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 30 päivään kesäkuuta 2020, jotta sen täytäntöönpanoa voidaan tarkastella siihen mennessä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lupa poikkeuksen säätämiselle

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2000/29/EY 5 artiklan 1 kohdassa yhdessä sen liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.3 kohdan kanssa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan tai Amerikan yhdysvalloissa jalostetun saarnea (Fraxinus L.) olevan puutavaran, jäljempänä ’puutavara’, joka ennen sen siirtoa Amerikan yhdysvalloista täyttää tämän päätöksen liitteessä vahvistetut edellytykset, tuonnin alueelleen.

2 artikla

Kasvien terveystodistus

1.   Puutavaran mukana on oltava Amerikan yhdysvalloissa annettu direktiivin 2000/29/EY 13 a artiklan 3 ja 4 kohdan mukainen kasvien terveystodistus, jossa todistetaan, että puutavara on tarkastuksen jälkeen todettu vapaaksi haitallisista organismeista.

2.   Kasvien terveystodistuksen kohdassa ”Lisätietoja” on oltava seuraavat merkinnät:

a)

maininta ”Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/1203 säädettyjen Euroopan unionin vaatimusten mukainen”;

b)

nippujen numerot, jotka vastaavat kutakin yksittäistä vietävää nippua;

c)

Amerikan yhdysvalloissa sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten nimet.

3 artikla

Tuontia koskeva raportointi

Tuontijäsenvaltion on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kunkin vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä tiedot tämän päätöksen nojalla kyseisen vuoden aikana tuodun puutavaran lähetysten määristä.

4 artikla

Ilmoitus vaatimustenvastaisuudesta

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille jokaisesta lähetyksestä, joka ei ole tämän päätöksen mukainen. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kahden työpäivän kuluessa tällaisen lähetyksen pysäyttämispäivästä.

5 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/204 kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/204.

6 artikla

Voimassaolon päättyminen

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2020.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä elokuuta 2018

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/204, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikainen poikkeus neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan tai Amerikan yhdysvalloissa jalostetun saarnea olevan puutavaran osalta sekä tiettyjen Amerikan yhdysvaltojen alueiden tunnustamisesta vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojasta annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2416 kumoamisesta (EUVL L 32, 7.2.2017, s. 35).


LIITE

1.   Jalostusvaatimukset

Puutavaran jalostuksessa on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:

a)

Kuorinta

Puutavarasta poistetaan kuori, lukuun ottamatta joitakin silmämääräisesti erottuvia ja selvästi erillisiä pieniä kuorenpaloja, jotka täyttävät toisen seuraavista vaatimuksista:

i)

niiden leveys on alle 3 cm (pituudesta riippumatta); tai

ii)

jos niiden leveys on yli 3 cm, kunkin yksittäisen kuorenpalan kokonaispinta-ala on alle 50 cm2.

b)

Sahaus

Sahattu puutavara on tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta.

c)

Lämpökäsittely

Puutavara lämpökäsitellään koko profiililtaan vähintään 71 °C:n lämpötilassa 1 200 minuutin ajan lämpökäsittelyuunissa, jonka Animal and Plant Health Inspection Service -virasto (APHIS) tai sen hyväksymä taho on hyväksynyt.

d)

Kuivaaminen

Puutavaraa kuivataan APHIS:n tunnustaman teollisen kuivatusohjelman mukaisesti vähintään kahden viikon ajan.

Puutavaran lopullinen kosteuspitoisuus prosentteina kuiva-aineesta saa olla enintään 10 prosenttia.

2.   Laitoksia koskevat vaatimukset

Puutavara on tuotettava, käsiteltävä tai varastoitava laitoksessa, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

APHIS tai sen hyväksymä taho on virallisesti hyväksynyt laitoksen haitallista organismia Agrilus planipennis Fairmaire koskevan sertifiointiohjelmansa mukaisesti;

b)

laitos on rekisteröity APHIS:n verkkosivustolla julkaistuun tietokantaan;

c)

APHIS tai sen hyväksymä taho tarkastaa laitoksen vähintään kerran kuukaudessa, ja sen on todettu täyttävän tämän liitteen vaatimukset. Jos tarkastukset suorittaa APHIS:n hyväksymä taho, APHIS:n on tarkastettava kyseisen tahon työskentely puolivuosittain. Puolivuosittaisiin tarkastuksiin on sisällyttävä asianomaisen tahon menettelyjen ja asiakirjojen tarkastaminen sekä hyväksyttyjen tilojen tarkastukset;

d)

laitoksessa käytetään puutavaran käsittelyyn laitteita, jotka on kalibroitu laitteiden käyttöohjeiden mukaisesti;

e)

laitos pitää APHIS:n tai sen hyväksymän tahon suorittamaa todentamista varten kirjaa menettelyistään, mukaan luettuina käsittelyn kesto, käsittelyn aikaiset lämpötilat sekä kunkin vietävän nipun osalta vaatimustenmukaisuuden tarkastus ja lopullinen kosteuspitoisuus.

3.   Merkinnät

Puutavaran kussakin nipussa on oltava näkyvästi merkittynä sekä nipun numero että maininta ”HT-KD” tai ”Heat Treated - Kiln Dried”. Merkinnän antaa hyväksytyn laitoksen nimetty toimihenkilö tai hänen valvonnassaan toimiva henkilö varmistettuaan, että 1 kohdassa vahvistettuja käsittelyvaatimuksia ja 2 kohdassa vahvistettuja laitoksia koskevia vaatimuksia on noudatettu.

4.   Vientiä edeltävät tarkastukset

APHIS:n tai sen hyväksymän tahon on tarkastettava unioniin vietäväksi tarkoitettu puutavara ennen vientiä sen varmistamiseksi, että 1 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.