16.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2018/994,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,

20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 223 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin esityksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Säädös edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla (2), jäljempänä ’vaalisäädös’, joka on liitteenä neuvoston päätöksessä 76/787/EHTY, ETY, Euratom (3), tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978 ja sitä muutettiin myöhemmin päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (4).

(2)

Vaalisäädökseen on tehtävä useita muutoksia.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 neuvoston on laadittava Euroopan parlamentin jäsenten valintaa yleisillä välittömillä vaaleilla koskevat tarvittavat säännökset erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

(4)

Vaaliprosessin läpinäkyvyydellä ja luotettavan tiedon saannilla on tärkeä merkitys eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden lisäämiselle ja vakaan äänestysaktiivisuuden turvaamiselle. On suotavaa, että unionin kansalaisille tiedotetaan hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin vaaleja kyseisissä vaaleissa ehdolla olevista ehdokkaista ja kansallisten poliittisten puolueiden jäsenyydestä Euroopan tason poliittisissa puolueissa.

(5)

Kannustaakseen äänestäjiä osallistumaan Euroopan parlamentin vaaleihin ja hyödyntääkseen täysin teknologian kehityksen tarjoamat mahdollisuudet jäsenvaltiot voisivat säätää muun muassa ennakkoäänestyksen, postiäänestyksen, sähköisen äänestyksen ja internet-äänestyksen mahdollisuudesta, varmistaen samalla erityisesti tuloksen luotettavuuden, vaalisalaisuuden ja henkilötietojen suojan sovellettavan unionin oikeuden mukaisesti.

(6)

Unionin kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa erityisesti äänestämällä tai asettumalla ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa.

(7)

Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden kolmansissa maissa asuvat kansalaiset voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

(8)

Vaalisäädös olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan vaalisäädös seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Kussakin jäsenvaltiossa Euroopan parlamentin jäsenet valitaan unionin kansalaisten edustajina listojen tai siirtoäänestyksen perusteella suhteellista vaalitapaa noudattaen.

2.   Jäsenvaltiot voivat sallia etusijaäänestyksen itse määräämiensä menettelytapojen mukaisesti.

3.   Vaalit ovat yleiset, välittömät, vapaat ja salaiset.”

2)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat asettaa vähimmäisäänikynnyksen paikkojen jakamista varten. Kynnys saa olla kansallisella tasolla enintään viisi prosenttia annetuista hyväksytyistä äänistä.

2.   Jäsenvaltioissa, joissa käytetään listajärjestelmää, on asetettava vähimmäisäänikynnys paikkojen jakamista varten vaalipiireissä, joissa on enemmän kuin 35 paikkaa. Äänikynnyksen on oltava vähintään kaksi prosenttia ja enintään viisi prosenttia annetuista hyväksytyistä äänistä kyseisessä vaalipiirissä, mukaan lukien jäsenvaltiot, joissa on vain yksi vaalipiiri.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 2 kohdassa säädetyn velvoitteen noudattamiseksi viimeistään neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2018/994 (*1) voimaantuloa seuraavien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa.

(*1)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2018/994, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta (EUVL L 178, 16.7.2018, s. 1).”"

3)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”3 a artikla

Jos kansallisissa säännöksissä säädetään ehdokkaaksi asettumisen määräajasta Euroopan parlamentin vaaleissa, määräajan on oltava vähintään kolme viikkoa ennen kyseisen jäsenvaltion 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistamaa päivää, jona Euroopan parlamentin vaalit pidetään.

3 b artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia, että äänestyslipukkeisiin merkitään sen Euroopan tason poliittisen puolueen nimi tai logo, jonka jäsen kyseinen kansallinen poliittinen puolue tai yksittäinen ehdokas on.”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Jäsenvaltiot voivat säätää mahdollisuudesta äänestää Euroopan parlamentin vaaliessa ennakkoon, postitse, sähköisesti ja internetissä. Siinä tapauksessa niiden on toteutettava riittävät toimenpiteet, joilla varmistetaan erityisesti tuloksen luotettavuus, vaalisalaisuus ja henkilötietojen suoja sovellettavan unionin oikeuden mukaisesti.”

5)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

1.   Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa kullakin äänestäjällä on ainoastaan yksi ääni.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kahteen kertaan äänestämisestä Euroopan parlamentin vaaleissa määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.”

6)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”9 a artikla

Jäsenvaltiot voivat kansallisten vaalimenettelyjensä mukaisesti toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden kolmansissa maissa asuvat kansalaiset voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

9 b artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteysviranomainen, joka on vastuussa äänestäjiä ja ehdokkaita koskevien tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden vastaavien viranomaisten kanssa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen on sovellettavan, henkilötietojen suojaa koskevan unionin oikeuden mukaisesti alettava toimittaa kyseisille vastaaville viranomaisille vähintään kuusi viikkoa ennen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun äänestysajanjakson ensimmäistä päivää neuvoston direktiivissä 93/109/EY (*2) tarkoitettuja tietoja unionin kansalaisista, jotka on merkitty vaaliluetteloon tai jotka ovat asettuneet ehdokkaaksi muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden kansallisten säännösten soveltamista, jotka koskevat äänestäjien merkitsemistä vaaliluetteloon ja ehdokkaaksi asettumista.

(*2)  Neuvoston direktiivi 93/109/EY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1993, niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 329, 30.12.1993, s. 34).”"

2 artikla

1.   Jäsenvaltiot hyväksyvät tämän päätöksen valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti. Jäsenvaltiot ilmoittavat neuvoston pääsihteeristölle tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2.   Tämä päätös tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun viimeinen 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista on saapunut (5).

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LÖGER


(1)  Hyväksyntä annettu 4. heinäkuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5.

(3)  Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom, annettu 20 päivänä syyskuuta 1976 (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1).

(4)  Neuvoston päätös 2002/772/EY, Euratom, tehty 25 päivänä kesäkuuta ja 23 päivänä syyskuuta 2002, päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee päätöksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.