26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/909,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden luettelon vahvistamisesta 11 päivänä joulukuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2315 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä joulukuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/2315.

(2)

Päätöksen 4 artiklan 2 kohdan f alakohdassa säädetään, että neuvosto vahvistaa hankkeille yhteiset hallinnointia koskevat säännöt, joita osallistuvat jäsenvaltiot, jotka ottavat osaa yksittäiseen hankkeeseen, voisivat tarvittaessa mukauttaa kyseistä hanketta varten.

(3)

Kuten neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/340 (2) johdanto-osan 5 kappaleessa todetaan, johdonmukaisuuden varmistamiseksi kaikkien PRY-yhteistyön hankkeiden toimeenpano perustuu hankkeiden yhteisiin hallinnointia koskeviin sääntöihin, mukaan lukien muun muassa tarvittaessa säännöt tarkkailijoiden asemasta.

(4)

Etenemissuunnitelmasta pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanoa varten 6 päivänä maaliskuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen (3) 12 kohdan mukaan neuvoston olisi hyväksyttävä viimeistään kesäkuussa 2018 hankkeille yhteiset hallinnointia koskevat säännöt. Näiden sääntöjen olisi muodostettava kehys, jolla varmistetaan PRY-yhteistyön hankkeiden yhtenäinen ja johdonmukainen toteuttaminen, ja niiden olisi sisällettävä yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, että päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvostolle ilmoitetaan säännöllisesti yksittäisten hankkeiden etenemisestä, ja että neuvosto voi tarpeen mukaan valvoa hankkeiden etenemistä. Tältä osin olisi täsmennettävä paremmin osallistuvien jäsenvaltioiden sekä PRY-yhteistyön sihteeristön, jonka tehtävistä Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH), mukaan lukien EU:n sotilasesikunta (EUSE), ja Euroopan puolustusvirasto (EDA) huolehtivat yhdessä, tehtävät ja vastuualueet, mukaan lukien muun muassa tarvittaessa säännöt tarkkailijavaltioiden asemasta. Kehyksen olisi myös annettava osallistujille yleistä ohjausta kunkin hankkeen hallinnointiin soveltuvien järjestelyjen suunnittelussa päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tässä yhteydessä neuvosto palaa viimeistään kesäkuussa 2018 kysymykseen osallistuvien jäsenvaltioiden koordinointitehtävistä hankkeissa.

(5)

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 7 artiklassa säädetään, että EUH, EU:n sotilasesikunta (EUSE) mukaan luettuna, ja EDA huolehtivat yhdessä tarvittavista PRY-yhteistyön sihteeristön tehtävistä, ja eritellään tarkemmin näiden toimijoiden rooleja ja vastuita PRY-yhteistyön tukemisessa PRY-yhteistyön hankkeet mukaan lukien.

(6)

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 4 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti neuvoston olisi hyväksyttävä päätös, jossa vahvistetaan hyvissä ajoin yleiset edellytykset, joiden mukaan kolmansia valtioita voitaisiin poikkeuksellisesti kutsua osallistumaan yksittäisiin hankkeisiin kyseisen päätöksen 9 artiklan, erityisesti 9 artiklan 1 kohdan, mukaisesti sekä 6 päivänä maaliskuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen 13 kohdan mukaisesti.

(7)

Neuvoston olisi näin ollen hyväksyttävä päätös PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmä

Tässä päätöksessä ”hankkeen jäsenillä” tarkoitetaan osallistuvia jäsenvaltioita, jotka ottavat osaa PRY-yhteistyön hankkeeseen.

2 artikla

Neuvoston tiedottaminen ja valvonta

1.   Kunkin vuoden marraskuuhun mennessä neuvosto tarkastelee uudelleen päätöstä (YUTP) 2018/340 ja saattaa sen tarvittaessa ajan tasalle. Kunkin hankkeen ajan tasalle saatettu luettelo hankkeen jäsenistä, joka koostuu hanke-ehdotuksen toimittaneista sekä niistä, jotka on hyväksytty mukaan hankkeeseen päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, julkaistaan yhdessä tällaisen ajan tasalle saatetun neuvoston päätöksen kanssa.

2.   Hankkeen jäsenten on tiedotettava neuvostolle asianmukaisesti kerran vuodessa PRY-yhteistyön hankkeidensa etenemisestä. Tätä varten hankkeen jäsenten on hankekoordinaattoreidensa välityksellä raportoitava PRY-yhteistyön sihteeristölle PRY-yhteistyön hankkeidensa edistymisestä käyttäen 6. maaliskuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen 11 kohdassa tarkoitettua PRY-yhteistyön hankkeiden kuvausmallia yhteisen sähköisen työtilan välityksellä. Näiden raporttien on sisällettävä yhteen kootut tiedot hankkeen täytäntöönpanon edistymisestä, sen etenemissuunnitelmasta, tavoitteista ja välitavoitteista sekä siitä, miten sillä edistetään asiaankuuluvien tiukempien sitoumusten täyttämistä. Neuvoston päätöksen 2013/488/EU (4) mukaisesti hankkeen jäsenet voivat sopia toimitettavien tietojen olennaisten osien turvallisuusluokituksesta.

PRY-yhteistyön sihteeristö julkaisee ilmoituksen, jonka jälkeen hankekoordinaattoreilla on kuusi viikkoa aikaa laatia raportti, ja kerää yhteen kootut tiedot PRY-yhteistyön hankkeista toimittaakseen ne edelleen neuvostolle. Tiedot toimitetaan neuvostolle periaatteessa ennen korkean edustajan PRY-yhteistyöstä antamaa vuosikertomusta ottaen huomioon 6 päivänä maaliskuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen 14, 15 ja 16 kohta.

3.   Hankkeen jäsenten on neuvoston pyynnöstä toimitettava hankekoordinaattorien välityksellä lisätietoja tietyistä yksittäisistä hankkeista 2 kohdassa tarkoitettujen säännöllisesti toimitettavien tietojen lisäksi.

4.   Osallistuvien jäsenvaltioiden on kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmiensa kautta toimitettava tiedot myös omasta panoksestaan niihin PRY-yhteistyön hankkeisiin, joihin ne osallistuvat; päätöksen (YUTP) 2017/2315 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti suunnitelmia on tarkasteltava uudelleen vuosittain ja ne on saatettava tarvittaessa ajan tasalle.

5.   Hankekoordinaattorien on hyödynnettävä yhteistä sähköistä työtilaa muusta asiaankuuluvasta edistymisestä ja hankkeeseen liittyvistä muutoksista raportoimiseen, mukaan lukien uusien hankkeen jäsenten ja tarkkailijoiden hyväksyminen sekä näiden hyväksymispäivä. Yhteistä sähköistä työtilaa on käytettävä siten, että varmistetaan toimitettavien tietojen avoimuus kaikille osallistuville jäsenvaltioille.

3 artikla

PRY-yhteistyön sihteeristö

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 7 artiklan mukaisesti ja täyttääkseen tehtävänsä PRY-yhteistyön sihteeristö

a)

toimii unionin puitteissa keskitettynä yhteyspisteenä kaikissa PRY-asioissa;

b)

toimii myös kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden keskitettynä yhteyspisteenä asiaankuuluvien tietojen jakamista varten hyödyntäen toimivaa sähköpostiosoitetta ja yhteistä sähköistä työtilaa. PRY-yhteistyön sihteeristö jakelee myös asiakirjansa yhteisen sähköisen työtilan kautta;

c)

tarjoaa PRY-yhteistyön hanke-ehdotusten arviointiin liittyviä tuki- ja koordinointitoimintoja ja edistää osallistuvien jäsenvaltioiden toimittamien, hankkeiden arvioinnin ja neuvostolle raportoinnin edellyttämien tietojen toimittamisen toteutumista jäsennellysti;

d)

tukee pyynnöstä osallistuvia jäsenvaltioita, jotka aikovat ehdottaa hanketta, kun nämä ilmoittavat asiasta muille osallistuville jäsenvaltioille. Päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tällaiset tiedot on toimitettava oikea-aikaisesti tuen saamiseksi ja jotta kiinnostuneille osallistuville jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus liittyä ehdotuksen toimittamiseen yhdessä;

e)

tukee hankkeen jäseniä, kun ne esittävät tilannekatsauksia hankkeistaan asiaankuuluvissa neuvoston valmistelevissa elimissä ja tarvittaessa EDAn puitteissa;

f)

toimittaa EUH:n asiaankuuluville yksiköille, EUSE mukaan lukien, ja EDAlle hankkeen jäseniltä saadut pyynnöt tukea näiden hankkeita ja niiden täytäntöönpanoa.

4 artikla

Hankkeen jäsenet

1.   Päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 3 kohdan mukaan hankkeen jäsenten on sovittava keskenään yksimielisesti yhteistyönsä järjestelyistä ja laajuudesta sekä hankkeen hallinnoinnista.

2.   Järjestelyihin voivat sisältyä hankkeeseen osallistumisen edellyttämät panokset ja sen vaatimukset, hankkeen päätöksentekomenettelyt, ehdot, joita sovelletaan hankkeesta luopumiseen tai muiden osallistuvien jäsenvaltioiden hankkeeseen liittymiseen, sekä tarkkailija-asemaa koskevat säännökset. Nämä järjestelyt voivat kattaa myös 7 artiklassa tarkoitettuja asioita.

3.   Päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti hankkeen jäsenet voivat yksimielisesti sopia keskenään muiden osallistuvien jäsenvaltioiden hyväksymisestä hankkeeseen näiden pyynnöstä. Niiden on ilmoitettava neuvostolle uusien jäsenten hyväksymisestä.

4.   Hankkeen jäsenet voivat yksimielisesti sopia keskenään, että tietyt, esimerkiksi hallinnollisiin asioihin liittyvät päätökset tehdään erilaisten äänestyssääntöjen mukaisesti.

5.   Hankkeen jäsenten on osallistuttava hankkeeseen omilla resursseillaan ja asiantuntemuksellaan. Hankkeen laajuudesta riippuen kunkin hankkeen jäsenen on määritettävä oma panoksensa, johon voi kuulua henkilö- ja taloudellisia resursseja, asiantuntemusta, välineistöä tai luontoissuorituksia. Näiden panosten on tuettava hankkeen tavoitteen saavuttamista ja niillä on oltava vaikutus hankkeeseen.

6.   Hankkeen jäsenten on pyrittävä suunnittelemaan kukin hanke siten, että varmistetaan tulosten ja aikataulujen johdonmukaisuus muiden PRY-yhteistyön hankkeiden kanssa, sekä siten, että hanke on johdonmukainen muissa asiaankuuluvissa institutionaalisissa puitteissa kehitettävien aloitteiden kanssa varmistaen samalla avoimuuden ja osallistavuuden sekä välttäen tarpeetonta päällekkäisyyttä.

7.   Osallistuvien jäsenvaltioiden tiukempien sitoumusten mukaisesti hankkeen jäsenten on pyrittävä tarjoamaan käyttökelpoisia joukkoja ja voimavaroja, etenkin sellaisia, jotka ovat hyvin varusteltuja, koulutettuja ja yhteentoimivia, joilla on tarvittavat rakenteet, varusteet ja varaosat ja jotka pystyvät siirtymään operaatioalueelle, toteuttamaan operaation ja ylläpitämään sitä.

8.   Jokainen hankkeen jäsen osoittaa kansallisen yhteyspisteen kullekin PRY-yhteistyön hankkeelle, johon se osallistuu.

5 artikla

Hankekoordinaattorit

1.   Kunkin PRY-yhteistyön hankkeen jäsenten on nimettävä ja osoitettava keskuudestaan yksi tai useampi hankekoordinaattori, joiden on suoritettava koordinointitehtäviä. Periaatteessa hankkeen alullepanijat voivat ottaa koordinaattorin tehtävät.

2.   Hankekoordinaattorit muun muassa

a)

saattavat ajan tasalle vähintään kerran vuodessa hanketta koskevat tiedot PRY-yhteistyön sihteeristön luomassa yhteisessä sähköisessä työtilassa PRY-yhteistyön hankkeiden kuvausmallin pohjalta;

b)

helpottavat yhteistyötä hankkeen jäsenten välillä sekä tarvittaessa muiden asiaankuuluvien PRY-yhteistyön hankkeiden hankekoordinaattorien kanssa ja toimivat keskuspisteenä hankkeeseen liittyvien kysymysten osalta;

c)

voivat tukea 4 artiklassa tarkoitettujen hankkeeseen sovellettavien järjestelyjen kehittämistä sekä tarvittavaa hankedokumentaatiota raportointi mukaan lukien. Tätä varten hankekoordinaattorit voivat hyödyntää osallistuville jäsenvaltioille EDAn puitteissa tarjottuja hankehallinnoinnin tukivälineitä;

d)

edistävät tarvittaessa sitä, että hankkeen puitteissa kehitettävillä voimavaroilla pyritään ratkaisemaan voimavarojen kehittämissuunnitelmassa ja puolustuksen koordinoidussa vuotuisessa tarkastelussa todetut puutteet, sekä edistävät tiukempien sitoumusten täyttämistä myös vaativimpien operaatioiden osalta ja edistävät unionin tavoitetason saavuttamista.

3.   Hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään hankekoordinaattorin tehtäviä ja velvollisuuksia koskevista lisäjärjestelyistä hankkeen erityispiirteet huomioon ottaen. Erityisesti, jos hankkeen jäsenet sopivat hankekoordinaattorin roolin osoittamisesta keskuudestaan useammalle jäsenelle, PRY-yhteistyön sihteeristön suuntaan on säilytettävä keskitetty yhteyspiste.

6 artikla

Tarkkailijat

1.   Hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään siitä, että muiden osallistuvien jäsenvaltioiden sallitaan osallistua hankkeeseen tarkkailijoina.

2.   Osallistuvat jäsenvaltiot voivat periaatteessa toimia tarkkailijoina ainoastaan tiettyjen ehtojen mukaisesti, jotka koskevat myös tarkkailija-aseman kestoa ja jotka projektin jäsenet määrittelevät kunkin hankkeen erityispiirteet huomioon ottaen. Hankekoordinaattorien on toimitettava nämä ehdot pyynnöstä.

3.   Hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään tarkkailija-asemaan sovellettavista erityisjärjestelyistä, joissa otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet ja sen eri kehitysvaiheet.

4.   Tarkkailijoilla ei ole velvollisuutta osallistua hankkeeseen omilla resursseillaan ja asiantuntemuksellaan. Ne voivat pyrkiä hankkeen jäseniksi myöhemmässä vaiheessa ilman että hankkeen täytäntöönpanon edistyminen hidastuu.

7 artikla

Muut hankkeiden järjestelyjen kattamat asiat

1.   Järjestelyihin, joista kunkin PRY-yhteistyön hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään, tarvittaessa kirjallisesti, päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 3 kohdan panemiseksi täytäntöön, sisältyvät muun muassa kaikki seuraavat alat tai joitain niistä:

hankkeen jäsenten kokousten valmistelu, puheenjohtajuus ja koordinointi;

roolien ja velvollisuuksien jakaminen hankkeen jäsenten kesken;

tarvittaessa komission kutsuminen osallistumaan hankkeen käsittelyyn;

budjetti- ja rahoitussäännöt;

tarkkailijoiden läsnäolo hankkeen käsittelyssä;

säännöt, joita sovelletaan, jos hankkeen jäsen päättää luopua hankkeesta, mukaan lukien oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat, tai jos osallistuva jäsenvaltio pyrkii liittymään mukaan hankkeeseen;

niiden tapausten määrittely, joissa hankkeen jäsenet voivat pyytää EUH:n, EUSE mukaan lukien, ja EDAn tukea;

erittelyt, hankintastrategia, hankehallinnoinnin tukirakenteen valinta sekä teollisuusyritysten valinta. Tältä osin hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään käyttävänsä EDAn käyttämiä hankehallinnointivälineitä, kuten hankkeiden järjestelyjä, yhteisiä henkilöstötavoitteita, yhteisiä henkilöstövaatimuksia tai liiketoimintamalleja.

2.   Hankkeen jäsenet voivat yksimielisesti sopia keskenään tekevänsä päätöksiä edellä mainituista asioista 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

8 artikla

Hankkeen puitteissa kehitetyt joukot ja voimavarat

Hankkeen jäsenet voivat käyttää PRY-yhteistyön hankkeen puitteissa kehitettyjä joukkoja ja voimavaroja yksin, tai niitä voidaan tarvittaessa käyttää yhteisesti Euroopan unionin sekä YK:n, Naton tai muiden kehysten toteuttamien toimien yhteydessä.

9 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.

Tätä päätöstä mukautetaan tarvittaessa kolmansien valtioiden yksittäisiin hankkeisiin osallistumisen yleisten edellytysten ottamiseksi huomioon, mistä päättää neuvosto päätöksen (YUTP) 2017/2315 4 artiklan 2 kohdan g alakohdan ja 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2017, s. 57.

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/340, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta (EUVL L 65, 8.3.2018, s. 24).

(3)  EUVL C 88, 8.3.2018, s. 1.

(4)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).