25.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/76


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2018/767,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2018,

Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla (1), ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto vahvisti päätöksellään 78/639/Euratom, EHTY, ETY (3) Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla valittavien edustajien ensimmäisten vaalien ajankohdaksi 7–10 päivän kesäkuuta 1979.

(2)

Yhdeksänsien vaalien pitäminen vastaavana ajankohtana vuonna 2019 on osoittautunut mahdottomaksi.

(3)

Vaaleille olisi sen vuoksi määritettävä toinen ajankohta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ajankohta yhdeksänsien vaalien osalta on 23–26 päivä toukokuuta 2019.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5.

(2)  Lausunto annettu 18. huhtikuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston päätös 78/639/Euratom, EHTY, ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1978, Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien ensimmäisten yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä (EYVL L 205, 29.7.1978, s. 75).