2.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/42


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/646,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2018,

yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 165 ja 166 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Etsiessään työtä tai tehdessään päätöksiä oppimisesta, opiskelusta tai työskentelystä yksityishenkilöt tarvitsevat tietoa ja ohjausta sen suhteen, mitä mahdollisuuksia on käytettävissä, miten omat taidot arvioidaan ja millä tavoin tiedot omista taidoista ja tutkinnoista esitetään.

(2)

Määritelmissä, asiakirjojen malleissa ja kielissä, sekä arvioinnin ja validoinnin menetelmissä olevat erot aiheuttavat kaikki huomattavia haasteita yksityishenkilöille, työnantajille, toimivaltaisille viranomaisille ja toimielimille. Näitä haasteita esiintyy pääasiassa silloin, kun henkilöt siirtyvät maasta toiseen, myös kolmansiin maihin, mutta myös silloin, kun he etsivät uutta työpaikkaa tai opiskelevat ja ohjaavat urakehitystään. Selkeä ja laajalti levitettävä tieto, yhteinen käsitys taidoista ja tutkinnoista sekä niiden selkeyttäminen ovat tärkeitä mainittuihin haasteisiin vastaamiseksi.

(3)

Komission 10 päivänä kesäkuuta 2016 antamassa Euroopan uudessa osaamisohjelmassa jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia, teollisuutta ja muita sidosryhmiä kehotetaan työskentelemään yhdessä kymmenen toimen toteuttamiseksi, joilla parannetaan taitojen kehittämisen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta, lisätään taitojen näkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä parannetaan taitoja koskevia tietoja ja erityisesti tietoja parempien ammatinvalintojen tekemiseksi. Europass-puitteiden tarkistamista ehdotettiin yhtenä kymmenestä toimesta, jotka tarjoavat keskeisen väylän näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja tukevat niitä.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 2241/2004/EY (3) vahvistettiin puitteet, joilla pyritään vastaamaan työnhakuun, opiskeluun ja uranhallintaan liittyviin haasteisiin. Kyseisen päätöksen tavoitteena oli selkeyttää tutkintoja ja pätevyyksiä luomalla asiakirjoista koostuva kansio (Europass), jota yksityishenkilöt voivat halutessaan käyttää. Kyseisellä päätöksellä myös perustettiin kansalliset elimet, kansalliset Europass-keskukset, joiden avulla Europass-puitteet pannaan täytäntöön.

(5)

Keskeisimmän tavoitteen saavuttamiseksi Europass-puitteissa keskitytään välineisiin, joita käytetään taitojen ja tutkintojen dokumentointiin. Näitä välineitä on alettu käyttää laajasti internet-pohjaisen Europass-tietojärjestelmän kautta.

(6)

Kansalliset Europass-keskukset tarjoavat käyttäjille tukea ja edistävät taitojen ja tutkintojen dokumentointia. Euroguidance-verkosto, joka edistää ohjauksen eurooppalaista ulottuvuutta ja tarjoaa korkealaatuista tietoa elinikäisestä ohjauksesta ja oppimistarkoituksessa tapahtuvasta kansainvälisestä liikkuvuudesta, on myös auttanut kehittämään taitoja ja tutkintoja koskeviin unionin välineisiin liittyvien tietojen antamista. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansalliset koordinointipisteet tukevat kansallisia viranomaisia viittaamisessa eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen kansallisissa tutkintojen viitekehyksissä tai tutkintojärjestelmissä ja keskittyvät eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tuomiseen lähemmäksi henkilöitä ja organisaatioita. Olisi varmistettava, että näitä kansallisia palveluja tuetaan ja koordinoidaan paremmin, jotta tehostetaan niiden vaikutuksia, kuitenkin niin, että kunnioitetaan kansallisten järjestelmien monimuotoisuutta.

(7)

Komissio totesi Europassin arvioinnista 19 päivänä joulukuuta 2013 Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassaan kertomuksessa, että kansallisten Europass-keskusten tehtävänä on tiedottaa Europassista ja toimittaa tarvittavat tiedot kaikille asianosaisille ja että ne ovat hoitaneet tehtävänsä tyydyttävästi ajatellen mallin tarjoamista Europassin täytäntöönpanolle. Komissio totesi kuitenkin myös, että useimmat Europass-välineet eivät vieläkään saavuttaneet kaikkia mahdollisia käyttäjiä ja että niiden vaikutukset olivat jakautuneet maantieteellisesti ja ikäryhmittäin epätasaisesti ja että parempi koordinointi ja ohjausta ja liikkuvuutta tukevien palvelujen integrointi Europass-puitteissa mahdollistaisi kohdentamisen suurempaan määrään mahdollisia käyttäjiä.

(8)

On näyttöä siitä, että Europassia käyttävät yhteiskuntaryhmät, joilla on hyvä digitaalinen lukutaito, kun taas heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten vähemmän koulutetut henkilöt, ikääntyneet henkilöt tai pitkäaikaistyöttömät eivät yleensä ole tietoisia Europassin ja sen välineiden olemassaolosta, eivätkä näin ollen voi hyötyä siitä.

(9)

Europass-asiakirjakansio on yksi useista unionin tasolla käyttöönotetuista välineistä, joilla parannetaan taitoja ja tutkintoja koskevaa selkeyttä ja ymmärrystä.

(10)

Europass-asiakirjakansio sisältää viisi asiakirjamallia. Europass-ansioluettelon (CV:n) avulla henkilöt voivat laatia ansioluettelonsa standardoidussa muodossa. Europass-ansioluettelon perustamisesta vuonna 2004 lähtien, yli 100 miljoonaa Europass-ansioluetteloa on laadittu verkossa. Kaksi tutkintotodistuksen liitettä, eli korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite ja ammattitutkintotodistuksen Europass-liite, tarjoavat tietoa tutkinnon sisällöstä ja siihen liittyvistä oppimistuloksista sekä tutkinnon myöntävän maan koulutusjärjestelmästä. Europass-kielipassia käytetään kuvaamaan kielitaitoa. Europass-liikkuvuustodistuksen malli kuvaa taitoja, jotka on hankittu ulkomailla koulutukseen tai työhön liittyvien liikkuvuuskokemusten myötä.

(11)

Neuvoston 22 päivänä toukokuuta 2017 antama suositus (4) tarjoaa yhteiset puitteet, joilla autetaan yksityishenkilöitä ja organisaatioita vertaamaan erilaisia tutkintojärjestelmiä ja näissä järjestelmissä myönnettyjen tutkintojen tasoa.

(12)

Neuvoston 20 päivänä joulukuuta 2012 antamassa suosituksessa (5) jäsenvaltioita kehotettiin toteuttamaan vuoteen 2018 mennessä, kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen ja asianmukaiseksi katsomallaan tavalla, epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia varten järjestelyt, joiden perusteella henkilöt voivat saada epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kautta hankkimansa tiedot, taidot ja pätevyyden validoitua ja saada todistuksen kokonaisen tutkinnon tai tarvittaessa tutkinnon osan suorittamisesta.

(13)

Politiikkojen, järjestelmien ja käytäntöjen tehostamisesta elinaikaisen ohjauksen alalla 28 päivänä toukokuuta 2004 annetussa neuvoston päätöslauselmassa määritellään kaikkien unionin kansalaisten elinikäistä ohjausta koskevien politiikkojen keskeiset tavoitteet. Neuvoston 21 päivänä marraskuuta 2008 antamassa päätöslauselmassa (6) korostetaan ohjauksen tärkeyttä elinikäisen oppimisen yhteydessä.

(14)

Opiskelumahdollisuudet ja tutkinnot Euroopassa -portaalin kautta saadaan tietoa eri koulutusjärjestelmissä Euroopassa tarjottavista opiskelumahdollisuuksista ja tutkinnoista sekä kansallisten tutkintopuitteiden vertailusta eurooppalaista tutkintojen viitekehystä käyttäen.

(15)

EU:n osaamispanoraama tarjoaa tietoa taidoista eri ammatteja ja erityisiä toimialoja varten sekä kysynnästä ja tarjonnasta kansallisella tasolla.

(16)

Avoimien työpaikkojen ja muiden työmarkkinasuuntausten analyysi on vakiintunut tapa hankkia taitoja koskevaa tietoa, jotta voidaan ymmärtää taidoissa olevia aukkoja ja puutteita sekä tutkintojen kohtaanto-ongelmia.

(17)

Komission tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa kehittämän ja jatkuvasti päivittämän monikielisen eurooppalaisen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelun, jäljempänä ’ESCO-luokittelu’, tarkoituksena on edistää taitoja ja tutkintoja koskevaa selkeyttä yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työhön liittyvissä tarkoituksissa. Asianmukaisen testauksen jälkeen ja ottaen asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden kannan, komissio voisi käyttää ESCO-luokittelua Europass-puitteissa; jäsenvaltioille ESCO-luokittelun käyttö niiden kanssa suoritetun testauksen ja niiden suorittaman arvioinnin jälkeen on vapaaehtoista.

(18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/589 (7) perustettu työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto (Eures) on yhteistyöverkosto, jonka avulla vaihdetaan tietoa ja helpotetaan vuorovaikutusta työnhakijoiden ja työnantajien välillä. Sillä tarjotaan maksutonta apua työnhakijoille, jotka haluavat muuttaa toiseen maahan, ja avustetaan työnantajia, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä muista maista. Europass- ja Eures-portaalien välinen synergia ja yhteistyö voisivat vahvistaa molempien palvelujen vaikutusta.

(19)

Työmarkkinaprosesseja, kuten avoimista työpaikoista ilmoittamista, työhakemuksia, taitojen arviointeja ja rekrytointeja hallinnoidaan yhä enemmän verkossa välineillä, jotka käyttävät sosiaalista mediaa, massadataa ja muuta teknologiaa. Hakijoiden valintaa hallinnoidaan välineillä ja prosesseilla, joilla etsitään tietoa virallisen oppimisen, epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kautta hankituista taidoista ja tutkinnoista.

(20)

Virallinen oppiminen, epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen tapahtuvat nykyisin myös uusissa muodoissa ja uusissa ympäristöissä, ja niitä tarjoavat erilaiset tarjoajat, hyödyntäen erityisesti digitaaliteknologiaa ja -alustoja, etäoppimista, verkko-oppimista, vertaisoppimista, laajoja avoimia verkkokursseja ja avoimia oppimisresursseja. Lisäksi taidot, kokemukset ja oppimistulokset tunnustetaan eri muodoissa, esimerkiksi digitaalisina osaamismerkkeinä. Digitaaliteknologiaa käytetään myös epävirallisen oppimisen kuten nuorisotyön ja vapaaehtoistoiminnan kautta hankittuja taitoja varten.

(21)

Tässä päätöksessä taidot ymmärretään laajassa merkityksessä, joka kattaa sen, mitä henkilö tietää, ymmärtää ja osaa tehdä. Taidot viittaavat erityyppisiin oppimistuloksiin, mukaan luettuna tieto ja osaaminen sekä kyky soveltaa tietoa ja käyttää taitotietoa tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Ammatillisen osaamisen merkityksen tunnustamisen lisäksi tunnustetaan myös, että monialainen tai ”pehmeä” osaaminen, kuten kriittinen ajattelu, ryhmätyö, ongelmanratkaisu ja luovuus, digitaaliset taidot tai kielitaito, on yhä tärkeämpää ja olennainen edellytys henkilökohtaisen ja ammatillisen tyydytyksen saavuttamiseksi ja sitä voidaan soveltaa eri aloilla. Yksityishenkilöt voisivat hyötyä näiden ja muiden taitojen arvioimiseen ja kuvaamiseen liittyvistä välineistä ja ohjauksesta.

(22)

Yksityishenkilöt ovat perinteisesti esittäneet hankkimiansa taitoja ja tutkintoja koskevat tiedot ansioluettelossa ja sitä täydentävissä asiakirjoissa, kuten tutkintotodistuksissa tai muissa todistuksissa. Nykyään on olemassa uusia välineitä, jotka voivat helpottaa taitojen ja tutkintojen esittämistä erilaisia verkkopohjaisia ja digitaalisia muotoja käyttäen. Näillä uusilla välineillä voidaan myös tukea erilaisissa ympäristöissä hankittujen taitojen itsearviointia.

(23)

Europass-puitteilla olisi vastattava tämänhetkisiin ja tuleviin tarpeisiin. Käyttäjät tarvitsevat välineitä taitojensa ja tutkintojensa dokumentoimiseen. Lisäksi taitojen arviointi- ja itsearviointivälineet sekä asianmukaisten tietojen saanti, validointimahdollisuuksia ja ohjausta koskevat tiedot mukaan luettuina, voivat olla hyödyllisiä tehtäessä päätöksiä työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksista.

(24)

Taitoja ja tutkintoja koskevia unionin tason välineitä olisi mukautettava muuttuviin käytäntöihin sekä tekniikan edistymiseen sen varmistamiseksi, että ne ovat edelleen tarkoituksenmukaisia ja hyödyllisiä käyttäjille. Tähän olisi pyrittävä muun muassa luomalla innovatiivisia ominaisuuksia, kuten interaktiiviset välineet, asiakirjojen editointi ja suunnittelu, pyrkimällä varmistamaan välineiden kattavuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisääminen ja yksinkertaistaminen sekä teknisen yhteentoimivuuden ja synergioiden lisääminen toisiinsa liittyvien välineiden, myös kolmansien osapuolten laatimien välineiden, välille, ja ottamalla huomioon vammaisten henkilöiden erityistarpeet. Todennustoimenpiteitä voitaisiin käyttää myös taitoja ja tutkintoja koskevien digitaalisten asiakirjojen varmennuksen tukena.

(25)

Päätöksellä N:o 2241/2004/EY perustetut Europass-puitteet olisi sen vuoksi korvattava uusilla puitteilla, joissa otetaan huomioon kehittyvät tarpeet.

(26)

Uusilla Europass-puitteilla olisi vastattava kaikkien yksittäisten loppukäyttäjien tarpeisiin ja odotuksiin, kuten opiskelijoiden ja työnhakijoiden, joihin kuuluu sekä työttömiä henkilöitä että työntekijöitä, ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien, joita ovat esimerkiksi työnantajat (erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset), kauppakamarit, kansalaisjärjestöt, vapaaehtoistyöntekijät, ohjausalan ammattilaiset, julkiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, koulutuksen järjestäjät, nuorisojärjestöt, nuorisotyön tarjoajat, asiasta vastaavat kansalliset viranomaiset ja päättäjät. Niissä olisi myös otettava huomioon unioniin saapuvien tai siellä asuvien kolmansien maiden kansalaisten tarpeet heidän kotoutumisensa tukemiseksi.

(27)

Europass-puitteiden olisi kehityttävä, jotta niissä voidaan kuvailla erityyppisiä oppimistapoja ja taitoja ja etenkin sellaisia, jotka on saatu epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kautta.

(28)

Europass-puitteita olisi kehitettävä palautteeseen perustuvan käyttäjäkeskeisen lähestymistavan avulla sekä vaatimusten keräämisen kautta, muun muassa tutkimusten ja testauksen kautta, kiinnittäen huomiota Europass-kohderyhmien nykyisiin ja tuleviin erityistarpeisiin. Europassin piirteiden olisi erityisesti heijastettava jäsenvaltioiden ja unionin sitoutumista sen varmistamiseen, että vammaisilla henkilöillä on yhtäläinen pääsy työmarkkinoille sekä yhtäläiset mahdollisuudet käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ja -järjestelmiä. Europass-välineiden olisi oltava havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja, jotta ne voivat olla paremmin käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, saavutettavissa.

(29)

Europass-puitteiden päivitykset ja muutokset olisi tehtävä yhteistyössä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, joita ovat esimerkiksi työvoimapalvelut, ohjausalan ammattilaiset, koulutuksen järjestäjät ja työmarkkinaosapuolet kuten ammattiliitot ja työnantajajärjestöt, sekä ottaen täysin huomioon parhaillaan tehtävän poliittisen yhteistyön, kuten Bolognan prosessin eurooppalaisella korkeakoulutusalueella. Komission, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välinen rakentava yhteistyö on äärimmäisen tärkeää Europass-puitteiden menestyksellisen kehittämisen ja täytäntöönpanon kannalta.

(30)

Tämän päätöksen mukaisesti säilytettävien ja käsiteltävien henkilötietojen käsittelyyn olisi sovellettava henkilötietosuojaa koskevaa asiaankuuluvaa unionin oikeutta ja kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Käyttäjillä olisi oltava mahdollisuus rajoittaa pääsyä henkilötietoihinsa.

(31)

Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden, jotka eivät ole unionin jäsenvaltioita, unionin jäseneksi liittyvien valtioiden, ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden olisi voitava osallistua puitteisiin, kun otetaan huomioon niiden pitkäaikainen kiinnostus ja yhteistyö unionin kanssa tällä alalla. Osallistumisessa olisi noudatettava unionin ja kyseisten maiden suhteita sääntelevien välineiden asiaa koskevia säännöksiä. Europass-puitteiden kautta tarjottavia taitoja ja tutkintoja koskevia tietoja olisi saatava monista eri maista ja koulutusjärjestelmistä osallistuvia maita laajemmin, ja niiden olisi heijastettava muuttoliikkeitä maailman eri osista ja eri osiin.

(32)

Komission olisi varmistettava tämän päätöksen täytäntöönpanon ja seurannan johdonmukaisuus jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien edustajista koostuvan neuvoa-antavan Europass-ryhmän avulla. Neuvoa-antavan ryhmän olisi erityisesti kehitettävä strateginen lähestymistapa Europassin täytäntöönpanoon ja tulevaan kehittämiseen sekä annettava neuvoja verkkopohjaisten työkalujen kehittämisessä, muun muassa testaamalla, ja Europass-verkkoalustan kautta tarjottavista tiedoista, tarvittaessa yhteistyössä muiden ryhmien kanssa.

(33)

Yhteisrahoitusta tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten tarjotaan muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/2013 perustetusta unionin Erasmus+ ohjelmasta (8). Kyseisellä asetuksella perustettu komitea osallistuu strategiseen keskusteluun Europassin täytäntöönpanon edistymisestä ja tulevasta kehityksestä.

(34)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli välineiden ja tietojen kattavien ja yhteentoimivien puitteiden perustamista erityisesti työllisyyteen ja oppimiseen liittyvän kansainvälisen liikkuvuuden tarkoituksia varten, vaan se voidaan toiminnan vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(35)

Yleisperiaatteena olisi pidettävä sitä, että jäsenvaltioille aiheutuvien velvollisuuksien sekä hallinnollisten ja taloudellisten rasitteiden kustannusten ja hyötyjen olisi oltava tasapainossa.

(36)

Tämän päätöksen yhteydessä suoritettuja toimia olisi tuettava unionin virastojen, erityisesti Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen, asiantuntemuksella niiden toimivaltuuksiin kuuluvilla aloilla.

(37)

Tämän vuoksi päätös N:o 2241/2004/EY olisi kumottava, tämän kuitenkaan vaikuttamatta aiemmin annettujen Europass-asiakirjojen voimassaoloon tai asemaan. Kaikki vakiintuneet Europass-asiakirjojen mallit olisi säilytettävä uusissa puitteissa siihen saakka, kunnes tarvittavat muutokset tai päivitykset on tehty tämän päätöksen mukaisesti. Jotta varmistetaan joustava siirtyminen Europass-verkkoalustaan, päätöksellä N:o 2241/2004/EY perustettua internetpohjaista Europass-tietojärjestelmää olisi edelleen käytettävä, kunnes Europass-verkkoalusta on perustettu ja aloittaa toimintansa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä päätöksellä perustetaan eurooppalaiset puitteet, jotta voidaan tukea sellaisia taitoja ja tutkintoja koskevaa selkeyttä ja ymmärrystä, jotka on hankittu virallisen oppimisen, epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen, muun muassa käytännön kokemuksen, liikkuvuuden ja vapaaehtoistyön, kautta, jäljempänä ’Europass’.

2.   Europass muodostuu verkkopohjaisista välineistä ja asiaan liittyvistä saatavilla olevista tiedoista, mukaan lukien tiedot, joilla tuetaan ohjauksen Eurooppalaista ulottuvuutta, ja joita annetaan verkkoalustan kautta ja tuetaan kansallisilla palveluilla, joiden tarkoituksena on auttaa käyttäjiä ilmoittamaan ja esittämään taitoja ja tutkintoja paremmin sekä vertaamaan tutkintoja.

3.   Europassin kohderyhmänä ovat

a)

yksittäiset loppukäyttäjät, kuten opiskelijat, työnhakijat, työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät, ja

b)

asiaankuuluvat sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, ohjausalan ammattilaiset, työnantajat, julkiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, nuorisotyön tarjoajat, nuorisojärjestöt ja päättäjät.

4.   Europassin käyttö on vapaaehtoista eikä sen käyttämisestä synny muita velvollisuuksia tai oikeuksia kuin mitä tässä päätöksessä määritellään.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a)

’ammatillisen tutkintotodistuksen liitteellä’ ammatillisesta koulutuksesta tai ammattipätevyydestä annettavaan todistukseen liitettävää asiakirjaa, joka on toimivaltaisten viranomaisten tai elinten antama ja jonka tarkoituksena on tehdä – etenkin toisessa maassa oleville – kolmansille henkilöille helpommaksi ymmärtää tutkinnon haltijan oppimistuloksia sekä tämän suorittaman koulutuksen ja hankkimien taitojen luonnetta, tasoa, asiayhteyttä, sisältöä ja asemaa;

b)

’korkeakoulututkintotodistuksen liitteellä’ korkea-asteen koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävää asiakirjaa, joka on toimivaltaisten viranomaisten tai elinten antama ja jonka tarkoituksena on tehdä – etenkin toisessa maassa oleville – kolmansille henkilöille helpommaksi ymmärtää tutkinnon haltijan oppimistuloksia sekä tämän suorittaman koulutuksen ja hankkimien taitojen luonnetta, tasoa, asiayhteyttä, sisältöä ja asemaa;

c)

’Europass-liitteillä’ toimivaltaisten viranomaisten tai elinten antamaa asiakirja-aineistoa, kuten korkeakoulututkintotodistuksen liitteitä ja ammatillisen tutkintotodistuksen liitteitä;

d)

’ohjauksella’ jatkuvaa prosessia, jonka avulla yksityishenkilöt voivat tunnistaa valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa yksilöllisten tai ryhmässä toteutettavien toimien avulla tehdäkseen koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä ja hallitakseen yksilöllistä elämänpolkuaan oppimis-, työ- ja muissa ympäristöissä, joissa nämä valmiudet ja taidot opitaan tai joissa niitä käytetään;

e)

’ohjauksen Eurooppalaisella ulottuvuudella’ unionin tason yhteistyötä ja tukea politiikkojen, järjestelmien ja käytäntöjen vahvistamiseksi ohjauksen alalla unionissa;

f)

’tutkinnolla’ arviointi- ja validointiprosessin virallista tulosta, joka saadaan, kun toimivaltainen viranomainen tai elin vahvistaa henkilön tiettyjen vaatimusten mukaisten oppimistulosten saavuttamisen;

g)

’taitojen arvioinnilla’ prosessia tai menetelmää, jota käytetään henkilöiden virallisen oppimisen, epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen ympäristöissä hankittujen taitojen arvioimiseen, mittaamiseen ja mahdollisesti kuvailemiseen joko itsearvioinnin tai kolmannen osapuolen sertifioiman arvioinnin tai molempien kautta;

h)

’taitojen itsearvioinnilla’ tarkoitetaan henkilöiden suorittamaa omien taitojen järjestelmällistä pohdintaa suhteessa taitojen vakiintuneeseen kuvailemiseen;

i)

’taitoja koskevalla tiedolla’ sellaisia saatavilla olevia määrällisiä tai laadullisia analyyseja, jotka on tehty olemassa olevista lähteistä kootuista yhdistelmätiedoista koskien taitoja suhteessa työmarkkinoihin ja näitä analyysejä vastaavista opiskelumahdollisuuksista koulutusjärjestelmässä, jotka voivat olla avuksi ohjauksessa ja neuvonnassa, työhönottomenettelyissä sekä koulutusta ja urapolkua koskevissa valinnoissa;

j)

’todennuspalveluilla’ teknisiä prosesseja kuten sähköisiä allekirjoituksia ja verkkosivustojen todentamista, joiden avulla käyttäjät voivat varmentaa tietoja, esimerkiksi henkilöllisyytensä, Europassin avulla;

k)

’teknisellä yhteentoimivuudella’ tieto- ja viestintätekniikan järjestelmien kykyä olla vuorovaikutuksessa tiedonjakamisen mahdollistamiseksi, mikä aikaansaadaan kaikkien osapuolten ja tietojen omistajien sopimuksella;

l)

’validoinnilla’ prosessia, jossa toimivaltainen viranomainen tai elin vahvistaa henkilön asiaankuuluvaa vaatimusta vastaan arvioitujen, myös epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen muodossa hankittujen, oppimistulosten saavuttamisen ja joka koostuu neljästä toisistaan erillisestä vaiheesta: kartoittaminen, dokumentointi, arviointi ja arvioinnin tulosten merkitseminen todistusasiakirjaan tapauksen mukaan joko kokonaisen tutkinnon, opintosuoritusten tai tutkinnon osan sertifioinnin muodossa ja kansallisten olosuhteiden mukaisesti;

m)

’avoimilla standardeilla’ teknisiä standardeja, jotka on laadittu yhteistyöprosessissa ja julkaistu kenen tahansa asianosaisen vapaasti käytettäviksi;

n)

’verkkoalustalla’ verkkopohjaista sovellusta, joka tarjoaa loppukäyttäjille tietoa ja välineitä sekä mahdollisuuden suorittaa tiettyjä tehtäviä verkossa;

o)

’henkilötiedoilla’ tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

3 artikla

Verkkoalusta

1.   Europassin on tarjottava verkkoalustalla verkkopohjaiset välineet, joilla

a)

dokumentoidaan ja kuvaillaan henkilökohtaisia tietoja erilaisissa muodoissa, mukaan lukien ansioluettelon (CV) mallit;

b)

dokumentoidaan ja kuvaillaan työ- ja oppimiskokemusten, myös liikkuvuuden ja vapaaehtoistyön, kautta hankittuja taitoja ja tutkintoja;

c)

arvioidaan ja itsearvioidaan taitoja;

d)

dokumentoidaan tutkintojen oppimistuloksia, mukaan lukien 5 artiklassa tarkoitetut Europass-liiteasiakirjojen mallit.

Europass-välineiden käyttö c alakohdassa tarkoitettuun taitojen arviointiin ja itsearviointiin ei johda suoraan viralliseen tunnustamiseen tai tutkintojen myöntämiseen.

2.   Europass-verkkoalustan on tarjottava saatavilla olevat tiedot tai linkit saatavilla oleviin tietoihin, jotka koskevat seuraavia aiheita:

a)

oppimismahdollisuudet;

b)

tutkinnot ja tutkintojen viitekehykset tai -järjestelmät;

c)

epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointimahdollisuudet;

d)

tunnustamiskäytännöt ja asiaankuuluva lainsäädäntö eri maissa, mukaan lukien kolmannet maat;

e)

palvelut, jotka tarjoavat oppimiseen liittyvää kansainvälistä liikkuvuutta ja uranhallintaa koskevaa ohjausta;

f)

asiaankuuluvien unionin tason toimien ja virastojen toimivaltaansa kuuluvilla aloilla tuottama taitoja koskeva tieto;

g)

taitoja ja tutkintoja koskevat tiedot, joilla voisi olla merkitystä unioniin saapuvien tai siellä asuvien kolmannen maan kansalaisten tarpeiden kannalta heidän kotoutumisensa tukemiseksi.

4 artikla

Tärkeimmät periaatteet ja ominaisuudet

1.   Europass-verkkoalustan ja verkkopohjaisten välineiden, niiden sisältö ja toimivuus mukaan lukien, on oltava käyttäjäystävällisiä ja turvallisia, ja niiden on oltava kaikkien käyttäjien käytettävissä maksutta.

2.   Europass-verkkoalustan ja verkkopohjaisten välineiden, niiden sisältö ja toimivuus mukaan lukien, on oltava esteettömiä vammaisille henkilöille asiaa koskevassa unionin oikeudessa vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti.

3.   Europassin verkkopohjaisissa välineissä on käytettävä avoimia standardeja, joiden on oltava saatavilla maksutta, ja jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät voivat käyttää niitä halutessaan.

4.   Europassin verkkopohjaisissa välineissä on tarvittaessa ja kansallisten olosuhteiden mukaisesti viitattava eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen tiedoissa, jotka koskevat tutkintoja, kansallisten koulutusjärjestelmien kuvauksia ja muita merkityksellisiä aiheita.

5.   Europass-verkkoalusta voi sisältää mahdollisuuden siihen, että käyttäjät tallentavat henkilötietoja, kuten henkilöprofiilin. Tällaisten henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan unionin tietosuojaoikeutta. Käyttäjien saataville on asetettava useita vaihtoehtoja, joilla he voivat rajoittaa heitä koskevien tietojen tai tiettyjen ominaisuuksien saatavuutta.

6.   Europassin on tuettava digitaalisten asiakirjojen todennuspalveluja tai taitoja ja tutkintoja koskevien tietojen esittämistä.

7.   Europassin verkkopohjaiset välineet on tarjottava unionin toimielinten virallisilla kielillä.

8.   Europassin verkkopohjaisten välineiden on tuettava ja varmistettava tekninen yhteentoimivuus ja synergia muiden asiaankuuluvien unionin ja tarvittaessa kansallisilla tasoilla tarjottavien välineiden ja palvelujen kanssa.

5 artikla

Europass-liiteasiakirjat

1.   Toimivaltaisten viranomaisten tai elinten on myönnettävä Europass-liiteasiakirjat mallien mukaisesti. Erityisesti on noudatettava mallien kunkin kohdan järjestystä, jotta varmistetaan, että tiedot on helppo ymmärtää ja että kaikki tiedot annetaan.

2.   Komissio laatii 1 kohdassa tarkoitetut mallit ja tarvittaessa tarkistaa niitä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien, kuten Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön, kanssa ja niitä kuullen, jotta varmistetaan liiteasiakirjojen tarkoituksenmukaisuus ja käytettävyys.

3.   Europass-liiteasiakirjat annetaan maksutta ja mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa. Europass-liiteasiakirjat annetaan kansalliskielellä ja mahdollisuuksien mukaan myös muulla eurooppalaisella kielellä.

4.   Europass-liiteasiakirjat eivät korvaa alkuperäisiä todistuksia tai muita todistuksia eikä niitä ole pidettävä muiden maiden toimivaltaisten viranomaisten tai elinten antaman alkuperäisen tutkintotodistuksen tai muun todistuksen virallisena tunnustamisena.

6 artikla

Komission tehtävät

1.   Komissio hallinnoi Europass-verkkoalustaa. Tätä varten komissio

a)

varmistaa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin tason tietojen tai tällaisiin saatavilla oleviin tietoihin johtavien linkkien saatavuuden ja korkean laadun;

b)

kehittää, testaa ja tarvittaessa päivittää Europass-verkkoalustaa, avoimet standardit mukaan luettuna, käyttäjien tarpeiden ja teknologisen kehityksen sekä työmarkkinoiden ja koulutustarjonnan muutosten mukaisesti;

c)

seuraa ja hyödyntää uusinta teknologista kehitystä, jonka avulla voidaan parantaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää Europassia;

d)

varmistaa, että kaikki Europass-verkkoalustan, myös avointen standardien, kehittäminen tai päivittäminen tukee tietojen yhdenmukaisuutta ja tuo selkeää lisäarvoa;

e)

varmistaa, että kaikki verkkopohjaiset välineet, erityisesti arviointi- ja itsearviointivälineet, ovat kaikilta osin testattuja ja laatuvarmennettuja; ja

f)

varmistaa käyttäjien tarpeiden mukaisesti Europass-verkkoalustan laadun ja seuraa sen tehokkuutta, myös verkkopohjaisten välineiden osalta.

2.   Komissio varmistaa tämän päätöksen tehokkaan täytäntöönpanon. Tätä varten komissio

a)

varmistaa jäsenvaltioiden aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden strategiseen suunnitteluun, mukaan luettuna strategisten tavoitteiden asettaminen ja ohjaus, laadunvarmistus ja rahoitus, ja ottaa asianmukaisesti huomioon niiden kannat;

b)

varmistaa jäsenvaltioiden aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden Europass-verkkoalustan, myös avointen standardien, kehittämiseen, testaukseen, päivittämiseen ja arviointiin, ja ottaa asianmukaisesti huomioon niiden kannat;

c)

varmistaa, että asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat unionin tasolla tämän päätöksen täytäntöönpanoon ja arviointiin;

d)

järjestää oppimistoimintoja ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja tarvittaessa mahdollistaa vertaisneuvontaa jäsenvaltioiden pyynnöstä; ja

e)

varmistaa, että unionin tasolla toteutetaan tehokkaita ja asianmukaisia edistämis-, ohjaus- ja tiedotustoimia asiaankuuluvien käyttäjien ja sidosryhmien, myös vammaisten henkilöiden, saavuttamiseksi.

7 artikla

Jäsenvaltioiden tehtävät

1.   Kukin jäsenvaltio vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta kansallisella tasolla asianmukaisten kansallisten palvelujen kautta, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kansallisiin täytäntöönpano- ja organisaatiojärjestelyihin. Tätä varten jäsenvaltioiden on

a)

koordinoitava Europassin verkkopohjaisten välineiden täytäntöönpanoon liittyviä toimia;

b)

edistettävä Europassin käyttöä ja lisättävä niiden tunnettuutta ja näkyvyyttä;

c)

edistettävä palveluja, jotka tarjoavat ohjausta oppimiseen liittyvän kansainvälisen liikkuvuuden ja uranhallinnan alalla, tarvittaessa myös yksilöopastuksen palveluja, ja tarjottava niistä tietoja;

d)

asetettava tietoa oppimismahdollisuuksista, tutkinnoista ja tunnustamiskäytännöistä saataville Europass-verkkoalustalla, myös asiaankuuluville kansallisille verkkosivustoille johtavien linkkien kautta;

e)

saatava niiden vastuulle kuuluviin toimiin mukaan sidosryhmiä kaikilta asiaankuuluvilta aloilta ja edistettävä julkisten ja yksityisten sidosryhmien välistä yhteistyötä näissä toimissa.

2.   Tietojen toimittaminen Europass-verkkoalustalle 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei saa luoda lisävelvoitteita jäsenvaltioille.

8 artikla

Tietojen käsittely ja suojaaminen

Tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet suoritetaan henkilötietojen suojaa koskevan unionin oikeuden, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (9) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (10), mukaisesti.

9 artikla

Seuranta ja arviointi

1.   Komissio raportoi tarvittaessa tämän päätöksen hyväksymisen jälkeen tapahtuneesta edistyksestä ja odotetusta kehityksestä asiaa koskevissa koulutus- ja työllisyyspolitiikan puitteissa.

2.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja vaikutuksista viimeistään 23 päivänä toukokuuta 2023 ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

3.   Arvioinnin suorittaa riippumaton elin komission jäsenvaltioita kuullen kehittämien laadullisten ja määrällisten indikaattoreiden perusteella.

10 artikla

Osallistuvat maat

1.   Tässä päätöksessä tarkoitettuun toimintaan voivat osallistua Euroopan talousalueeseen kuuluvat valtiot, jotka eivät ole unionin jäsenvaltioita Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Unionin jäseneksi liittyvät valtiot, ehdokasvaltiot ja mahdolliset ehdokasvaltiot voivat myös osallistua unionin kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti.

11 artikla

Rahoitussäännökset

Tämän päätöksen täytäntöönpano kansallisella tasolla rahoitetaan osittain unionin ohjelmista. Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

12 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

1.   Kumotaan päätös N:o 2241/2004/EY.

2.   Päätöksellä N:o 2241/2004/EY perustettua internetpohjaista Europass-tietojärjestelmää käytetään edelleen, kunnes tällä päätöksellä perustettava Europass-verkkoalusta on perustettu ja aloittaa toimintansa.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 18 päivänä huhtikuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. PAVLOVA


(1)  EUVL C 173, 31.5.2017, s. 45.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. maaliskuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 12. huhtikuuta 2018.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2241/2004/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6).

(4)  Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä toukokuuta 2017, eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen kumoamisesta (EUVL C 189, 15.6.2017, s. 15).

(5)  Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1).

(6)  Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 21 päivänä marraskuuta 2008 – ”Elinikäisen ohjauksen parempi sisällyttäminen elinikäisen oppimisen strategioihin” (EUVL C 319, 13.12.2008, s. 4).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).