6.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/36


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/539,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018,

vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen (EU) 2017/1792 (2) mukaisesti vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskeva Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 22 päivänä syyskuuta 2017 sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin.

(2)

Sopimuksen tekeminen parantaa sääntelyvarmuutta unionissa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien vakuutuksenantajien ja jälleenvakuuttajien kannalta vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan sääntelykehyksiä sovellettaessa, ja se parantaa myös vakuutuksenottajien ja muiden kuluttajien suojaa valvontaviranomaisten välisen tietojen vaihtoa koskevan yhteistyön kautta.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskeva Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus unionin puolesta (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 8 artiklassa määrätyn ilmoituksen (4).

3 artikla

Komissio edustaa unionia sopimuksen 7 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa neuvoston finanssipalvelutyöryhmää kuultuaan sekä antaa tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa kyseiselle työryhmälle tietoja sopimuksen täytäntöönpanon edistymisestä.

4 artikla

Unionin puolesta esitettävät kannat vahvistetaan perussopimusten mukaisesti eli neuvoston toimesta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ZAHARIEVA


(1)  Hyväksyntä annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1792, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 258, 6.10.2017, s. 1).

(3)  Sopimus on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 258, 6.10.2017, s. 4 yhdessä sen allekirjoittamista ja väliaikaista soveltamista koskevan päätöksen kanssa.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.