21.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/15


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/463,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2018,

yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (1) ja erityisesti sen 56 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 2017 yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa, jäljempänä ’kriisinratkaisuneuvosto’, kuultuaan täysistunnossaan lopullisen luettelon ehdokkaista kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi ja toimitti sen Euroopan parlamentille.

(2)

Neuvostolle tiedotettiin lopullisesta luettelosta samana päivänä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 5 kohdan mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston kokoaikaisen jäsenen toimikausi on viisi vuotta.

(4)

Komissio hyväksyi 14 päivänä helmikuuta 2018 ehdotuksen Boštjan JAZBECIN nimittämisestä kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ja toimitti ehdotuksen Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Boštjan JAZBEC kokoaikaiseksi yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi viiden vuoden toimikaudeksi tämän päätöksen voimaantulosta.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PORODZANOV


(1)  EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

(2)  Hyväksyntä annettu 1. maaliskuuta 2018.