6.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/46


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2018/332,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018,

Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/798/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 c artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2013 päätöksen 2013/798/YUTP.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea saattoi 16 päivänä helmikuuta 2018 ajan tasalle tiedot yhden sellaisen henkilön osalta, johon kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Päätöksen 2013/798/YUTP liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/798/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. DIMOV


(1)  EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51.


LIITE

Korvataan päätöksen 2013/798/YUTP liitteessä kohdassa ”A. Henkilöt” oleva jäljempänä mainittua henkilöä koskeva merkintä seuraavasti:

”1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozizé Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (syntymäaika: 16.12.1948, syntymäpaikka: Izo, Etelä-Sudan))

Asema: a) Keski-Afrikan tasavallan entinen valtionpäämies; b) Professori

Syntymäaika: a) 14. lokakuuta 1946; b) 16. joulukuuta 1948

Syntymäpaikka: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Etelä-Sudan

Kansalaisuus: Keski-Afrikan tasavallan kansalainen; b) Etelä-Sudanin kansalainen

Passin nro: D00002264, myönnetty 11. kesäkuuta 2013 (myöntänyt viranomainen: ulkoasiainministeri; myöntämispaikka: Juba, Etelä-Sudan. Voimassaolo päättyy 11. kesäkuuta 2017. Diplomaattipassi myönnetty nimellä Samuel Peter Mudde)

Henkilötunnus: M4800002143743 (passin henkilönumero)

Osoite: Uganda.

YK nimennyt: 9. toukokuuta 2014.

Muita tietoja: Äidin nimi on Martine Kofio. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Tietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bozizé merkittiin luetteloon 9. toukokuuta 2014 päätöslauselman 2134 (2014) 36 kohdan nojalla, ”koska hän osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä”.

Lisätietoja

Bozizé oli yhdessä tukijoidensa kanssa yllyttämässä Banguissa 5. joulukuuta 2013 tehtyyn iskuun. Siitä lähtien hän on edelleen pyrkinyt toteuttamaan epävakautta luovia operaatioita pitääkseen yllä jännitteitä Keski-Afrikan tasavallan pääkaupungissa. Tietojen mukaan Bozizé muodosti puolisotilaallisen anti-balaka-ryhmän ennen pakenemistaan Keski-Afrikan tasavallasta 24. maaliskuuta 2013. Bozizé kehotti tiedotteessa puolisotilaallisia joukkojaan jatkamaan nykyiseen hallintoon ja islamisteihin kohdistuvia julmuuksia. Bozizé on tietojen mukaan antanut rahoitustukea ja aineellista tukea puolisotilaallisille joukoille, jotka toimivat epävakauden luomiseksi meneillään olevalla siirtymäkaudella ja Bozizén saattamiseksi takaisin valtaan. Suurin osa anti-balaka-joukoista on Keski-Afrikan armeijan osia, jotka hajaantuivat maaseudulle vallankaappauksen jälkeen ja jotka Bozizé sittemmin organisoi uudelleen. Yli puolet anti-balaka-yksiköistä on Bozizén ja hänen tukijoidensa hallinnassa.

Bozizélle uskolliset joukot aseistettiin rynnäkkökiväärein, kranaatinheittimin ja raketinheittimin, ja ne ovat osallistuneet yhä enemmän Keski-Afrikan tasavallan muslimiväestöön kohdistuneisiin kostotoimiin. Keski-Afrikan tasavallan tilanne huononi nopeasti sen jälkeen, kun anti-balaka-joukot tekivät Banguissa 5. joulukuuta 2013 iskun, jossa menehtyi yli 700 henkilöä.”