28.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/60


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/300,

annettu 11 päivänä tammikuuta 2018,

siitä, onko asianomaisten jäsenvaltioiden toimittama Atlantin tavaraliikennekäytävän laajentamista koskeva yhteinen ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan mukainen

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 51)

(Ainoastaan espanjan-, portugalin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta 22 päivänä syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Portugalissa rautatieliikenteestä vastaavat ministeriöt lähettivät komissiolle asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti aiesopimuksen, joka vastaanotettiin 6 päivänä maaliskuuta 2017. Aiesopimukseen sisältyi ehdotus Atlantin tavaraliikennekäytävän laajentamisesta rataosuuksilla Valongon terminaaliin, Zaragozaan, La Rochelleen ja Nantes St. Nazaireen.

(2)

Komissio on asetuksen 5 artiklan 6 kohdan nojalla tutkinut tätä ehdotusta. Se katsoo ehdotuksen olevan asetuksen 5 artiklan mukainen jäljempänä esitetyistä syistä.

(3)

Ehdotuksessa otetaan huomioon 4 artiklassa vahvistetut vaatimukset. Tavaraliikennekäytävän laajennukset koskevat kolmen jäsenvaltion (Espanjan, Ranskan ja Portugalin) alueita, ja koko liikennekäytävässä on osallisina kaikkiaan neljä jäsenvaltiota. Uusilla yhteyksillä parannetaan kyseisen rautateiden tavaraliikennekäytävän kytkentöjä muihin liikennemuotoihin. Laajennuksilla luodaan uusi yhteys Välimeren tavaraliikennekäytävään Zaragozassa sekä varmistetaan tavaraliikennekäytävien välinen jatkuvuus ja johdonmukaisuus TEN-T-verkon kanssa. Laajennukset sopivat TEN-T-verkkoon: yhteydet Zaragozaan ja Nantes St Nazaireen kuuluvat ydinverkkoon, yhteys La Rochelleen kuuluu kattavaan verkkoon ja yhteys Valongon terminaaliin sijaitsee TEN-T-ydinverkkoon kuuluvan Porton solmukohdan vaikutusalueella.

(4)

Tavaraliikennekäytävän hallintokomitean suorittaman liikennemarkkinatutkimuksen tulokset osoittavat, että laajennusten odotetaan johtavan rautateiden tavaraliikenteen määrien kasvuun Atlantin tavaraliikennekäytävällä. Myös rautatieliikenteen osuuden odotetaan tasaisesti kasvavan. Tällainen liikennemuotosiirtymä tuo merkittäviä sosioekonomisia hyötyjä vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja ruuhkia maanteillä. Yhteys Välimeren tavaraliikennekäytävään Zaragozassa liittää Aragonian ja Navarran itsehallintoalueet käytävän vaikutusalueeseen. Tutkimuksessa arvioitiin laajennusten edistävän rautatieliikennettä myös siten, että rautateiden osuus tavaraliikenteestä Portugalin ja Espanjan kolmen itsehallintoalueen – Madridin, Navarran ja Aragonian – välillä kasvaisi vuoden 2010 28 prosentista 60 prosenttiin vuonna 2050. Rautateiden tavaraliikenteen kokonaismäärän arvioidaan tänä aikana kuusinkertaistuvan. Yhteydet Nantes St Nazairen, La Rochellen ja Valongon satamiin ja terminaaleihin vahvistavat vastaavasti tavaraliikennekäytävää helpottamalla multimodaalikuljetuksia ja lisäämällä liikennekäytävän kysyntää, mikä parantaa Euroopan rautateiden tavaraliikenteen kilpailukykyä.

(5)

Sekä hallintokomiteaa että hakijoita on kuultu aiesopimuksen mukaisesti, ja ne kaikki ovat ilmaisseet tukensa näille laajennuksille.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 913/2010 21 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Atlantin tavaraliikennekäytävän laajentamista Valongon terminaaliin, Zaragozaan, La Rochelleen ja Nantes St Nazaireen koskevassa rautatieliikenteestä vastaavien Saksan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin ministeriöiden komissiolle lähettämässä aiesopimuksessa, joka vastaanotettiin 6 päivänä maaliskuuta 2017, esitetty ehdotus on asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan mukainen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle ja Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 11. päivänä tammikuuta 2018

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 276, 20.10.2010, s. 22.