21.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/254,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2010/48/EY (2) nojalla Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on sitonut unionia 22 päivästä tammikuuta 2011 alkaen, ja sen määräyksistä on tullut erottamaton osa unionin oikeusjärjestystä.

(2)

Marraskuun 26 päivänä 2012 neuvosto valtuutti komission neuvottelemaan unionin puolesta Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) kansainvälisen sopimuksen julkaistujen teosten saatavuuden parantamisesta lukemisesteisten hyväksi.

(3)

Kun kyseiset neuvottelut oli saatu onnistuneesti päätökseen, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskeva Marrakeshin sopimus, jäljempänä ’Marrakeshin sopimus’, hyväksyttiin 27 päivänä kesäkuuta 2013. Marrakeshin sopimus tuli voimaan 30 päivänä syyskuuta 2016.

(4)

Neuvoston päätöksen 2014/221/EU (3) mukaisesti Marrakeshin sopimus allekirjoitettiin unionin puolesta 30 päivänä huhtikuuta 2014 sillä varauksella, että se tehdään.

(5)

Marrakeshin sopimuksessa vahvistetaan kansainvälisiä sääntöjä, joilla varmistetaan, että tekijänoikeutta rajoitetaan tai siihen sovelletaan poikkeuksia kansallisella tasolla sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. Marrakeshin sopimuksella pyritään myös siihen, että kyseisiä tekijänoikeuden rajoituksia tai poikkeuksia soveltamalla tehtyjen julkaistujen teosten esteettömiä jäljennöksiä voitaisiin vaihtaa yli kansallisten rajojen. Marrakeshin sopimus helpottaa näin ollen julkaistujen teosten saatavuutta sopimuksen edunsaajille unionissa ja sen ulkopuolella.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1563 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1564 (5), joilla pannaan täytäntöön Marrakeshin sopimuksen mukaiset unionin velvoitteet, hyväksyttiin 13 päivänä syyskuuta 2017.

(7)

Marrakeshin sopimuksen 19 artiklan b alakohdan nojalla unionin osalta Marrakeshin sopimuksen osapuoleksi tulon tosiasiallinen päivä on kolme kuukautta siitä, kun ratifiointi- tai liittymisasiakirja on talletettu WIPOn pääjohtajan huostaan. On aiheellista yhdenmukaistaa tämä päivämäärä sen päivämäärän kanssa, johon mennessä jäsenvaltioiden on määrä saattaa direktiivi (EU) 2017/1564 osaksi kansallista lainsäädäntöään ja joka on asetuksen (EU) 2017/1563 soveltamispäivä. Näin ollen ratifioimiskirja olisi talletettava kolmen kuukauden kuluessa ennen päivämäärää, johon mennessä jäsenvaltioiden on määrä saattaa direktiivi (EU) 2017/1564 osaksi kansallista lainsäädäntöään ja asetusta (EU) 2017/1563 aletaan soveltaa.

(8)

Marrakeshin sopimuksen tekeminen kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan (6). Marrakeshin sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteisten hyväksi unionin puolesta.

Marrakeshin sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta Marrakeshin sopimuksen 19 artiklan b alakohdassa määrätty ratifioimiskirja.

Tallettaminen tehdään 12 päivänä heinäkuuta 2018.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  Hyväksyntä annettu 18. tammikuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös 2010/48/EY, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35).

(3)  Neuvoston päätös 2014/221/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 115, 17.4.2014, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1563, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (EUVL L 242, 20.9.2017, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1564, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta (EUVL L 242, 20.9.2017, s. 6).

(6)  Unionin tuomioistuimen lausunto 14.2.2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.