16.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/61,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017,

yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevaan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimukseen tehtävän muutoksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 25 päivänä syyskuuta 2014 komissiolle luvan aloittaa Amerikan yhdysvaltojen kanssa neuvottelut 1 päivänä toukokuuta 2011 voimaan tulleen yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, muuttamisesta. Neuvottelut saatiin onnistuneesti päätökseen pääneuvottelijoiden sähköpostiviesteillä, joissa he kumpikin ilmaisivat hyväksyvänsä neuvotellun tekstin.

(2)

Sopimuksen neuvotellulla muutoksella, jäljempänä ’muutos 1’, laajennetaan sopimuksen mukaisia yhteistyöaloja, joilla vaatimustenmukaisuustoteamusten ja hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista voidaan soveltaa, jotta resursseja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla ja saadaan oikeasuhteisia kustannussäästöjä samalla kun säilytetään korkea turvallisuuden taso lentoliikenteessä.

(3)

Muutos 1 olisi allekirjoitettava.

(4)

Jotta osana sopimuksen laajennettua soveltamisalaa voitaisiin hyväksyä uusi lentäjien lupakirjoja koskeva liite, jonka merkitys on otettava huomioon komission asetukseen (EU) N:o 1178/2011 (2) sisältyvien kolmannen maan lentolupakirjojen muuntamista koskevien asianomaisten säännösten yhteydessä, muutosta 1 olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen voimaantuloa varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimuksen muutos 1 unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun muutoksen tekeminen saatetaan päätökseen.

Muutoksen 1 teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa muutos 1 unionin puolesta.

3 artikla

Muutosta 1 sovelletaan sen 2 artiklan mukaisesti väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä lukien, kunnes sen voimaantuloa varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. SCICLUNA


(1)  EUVL L 291, 9.11.2011, s. 3.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).