12.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 7/37


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/51,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2017,

joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 12 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Joustovälineen avulla on tarkoitus rahoittaa selkeästi määriteltyjä menoja, joita ei ole pystytty rahoittamaan yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien puitteissa.

(2)

Joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä on 600 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (2) 11 artiklassa säädetyn mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin vastata muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyviin tämänhetkisiin haasteisiin, on tarpeen ottaa käyttöön merkittäviä lisämääriä, joilla voidaan viipymättä rahoittaa tarvittavia toimenpiteitä.

(4)

Kun on tarkasteltu kaikkia mahdollisuuksia kohdentaa uudelleen määrärahoja otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) sisällä sen enimmäismäärän puitteissa, voidaan todeta, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön otsakkeen 4 enimmäismäärän ylittävä 275 000 000 euron määrä, jolla täydennetään unionin varainhoitovuoden 2017 yleisessä talousarviossa käytettävissä olevaa rahoitusta ja joka osoitetaan Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) rahoittamiseen. Tämä määrä sisältää aiemmilta vuosilta peräisin olevat Euroopan unionin solidaarisuusrahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston peruuntuneet ja joustovälinettä varten käytettävissä olevat määrät asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 11 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(5)

Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat olisi maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella kohdennettava yksinomaan vuodelle 2017,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön joustovälineestä 275 000 000 euroa otsakkeeseen 4 (Globaali Eurooppa) sisältyvinä maksusitoumusmäärärahoina unionin varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määrä käytetään Euroopan kestävän kehityksen rahastoa varten perustetun takuurahaston rahoittamiseen.

2.   Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat ovat vuonna 2017 maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella 275 000 000 euroa. Määrä hyväksytään talousarviomenettelyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).