6.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/110


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2018/547,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2018,

omia varoja koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2018/11)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6 artiklan,

ottaa huomioon valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) (1) ja erityisesti sen 4 ja 5 artiklan,

ottaa huomioon omia varoja koskeviin päätöksiin liittyvästä toimivallan delegoinnista 15 päivänä maaliskuuta 2018 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2018/546 (EKP/2018/10) (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKP:n on tehtävä huomattavan paljon päätöksiä valvontatehtäviään hoitaessaan. Tästä syystä on otettu käyttöön menettely erityisten delegoitujen päätösten tekemiseksi.

(2)

Delegointipäätös on voimassa, kun johtokunta on nimittänyt yhden tai useamman yksikönpäällikön tekemään päätöksiä delegointipäätöksen nojalla.

(3)

Nimittäessään yksikönpäälliköitä johtokunta ottaa huomioon delegointipäätöksen tärkeyden sekä sen, kuinka monelle adressaatille delegoituja päätöksiä tullaan lähettämään.

(4)

Valvontaelimen puheenjohtajalta on pyydetty lausuntoa siitä, mille yksikönpäälliköille omia varoja koskevien päätösten tekemiseen liittyvä toimivalta tulisi delegoida,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Omia varoja koskevat delegoidut päätökset

Päätöksen (EU) 2018/546 (EKP/2018/10) 2 artiklan mukaiset delegoidut päätökset tekee nimitetty yksikönpäällikkö seuraavasti:

a)

Mikrovalvonnan pääosaston I johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

Mikrovalvonnan pääosaston II johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää; tai

c)

asianomainen pääosaston varajohtaja, jos pääosaston johtaja on estynyt.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 27 päivänä maaliskuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 105

(3)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.