3.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 248/109


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS (EU, EURATOM) 2018/1319

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

EUROOPAN PARLAMENTTI, JOKA

ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016 (1),

ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016 (COM(2017)365 – C8-0247/2017) (2),

ottaa huomioon Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016 (3),

ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta seurannasta varainhoitovuoden 2015 osalta (COM(2017)379),

ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2016 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2017)497) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2017)306),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen (4),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman (5) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (05942/2018 – C8-0043/2018),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (6) ja erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (7) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004 (8) ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2008/37/EY kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/779/EU (9),

ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0137/2018),

A.

ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti se toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen;

1.

myöntää Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.

esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä 18. huhtikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä (10);

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

Puhemies

Antonio TAJANI

Pääsihteeri

Klaus WELLE


(1)  EUVL L 48, 24.2.2016.

(2)  EUVL C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)  EUVL C 384, 14.11.2017, s. 9.

(4)  EUVL C 417, 6.12.2017, s. 171.

(5)  EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(8)  EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.

(9)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 58.

(10)  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0122 (ks. tämän virallisen lehden s. 71).