27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/60


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2017/2268, annettu 26 päivänä syyskuuta 2017, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 334, 15. joulukuuta 2017 )

Sivulla 167, asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteen I korvaavassa liitteessä I olevan 6A003 b.4.c. kohdan huomautuksissa:

on:

Huom. 4:

6A003b.4.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuvannuskameroita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

pitää olla:

Huom. 4:

6A003.b.4.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuvannuskameroita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista: