29.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 313/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2200,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2017,

Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1566 (2) säädetään tiettyjen Ukrainasta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa sovellettavista etuuskohtelujärjestelyistä. Komissio hallinnoi mainitun asetuksen liitteessä II tarkoitettuja tuontitariffikiintiöitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan mukaisesti. Niitä sovelletaan kolmen vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 2018.

(2)

Jotta Ukrainasta peräisin olevan viljan tuonti näissä tariffikiintiöissä tapahtuisi järjestäytyneesti ja ilman keinottelua, on syytä säätää, että tällaista tuontia hallinnoidaan tuontitodistuksilla. Tätä varten olisi sovellettava komission asetuksia (EY) N:o 1301/2006 (3) ja (EY) N:o 1342/2003 (4) sekä komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1239 (5), jollei poikkeuksista ole säädetty tässä asetuksessa.

(3)

Kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä tuontitodistushakemusten jättämisen määräajasta ja siitä, mitä tietoja hakemuksissa ja todistuksissa on oltava.

(4)

Hallinnollisen tehokkuuden vuoksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän asetuksen mukaisten ilmoitusten toimittamisessa komissiolle komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1183 (6) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1185 (7) määriteltyjä tietojärjestelmiä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tariffikiintiöiden avaaminen ja hallinnointi

1.   Liitteessä mainittujen Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen tuotteiden tuontitariffikiintiöt avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä tammikuuta 201831 päivään joulukuuta 2020 ulottuvalla kaudella.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tuontitariffikiintiössä sovellettava tuontitulli on 0 euroa tonnilta.

3.   Asetusten (EY) N:o 1342/2003 ja (EY) N:o 1301/2006 sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2 artikla

Tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevat säännöt

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakija voi jättää ainoastaan yhden tuontitodistushakemuksen viikossa yhtä järjestysnumeroa kohden. Jos sama hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään, ja hakemuksia jätettäessä asetetut vakuudet pidätetään kyseisen jäsenvaltion hyväksi.

Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viikoittain perjantaisin viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa.

2.   Kussakin tuontitodistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina ilman desimaaleja, ja tämä määrä ei saa olla suurempi kuin kyseisen kiintiön kokonaismäärä.

3.   Tuontitodistukset myönnetään 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen määräaikaa seuraavana neljäntenä työpäivänä.

4.   Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 8 kohdassa on mainittava ”Ukraina” ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä”. Todistukset ovat voimassa ainoastaan Ukrainasta peräisin oleville tuotteille.

3 artikla

Tuontitodistusten voimassaoloaika

Tuontitodistukset ovat voimassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 7 artiklan 2 kohdan mukaisesta tosiasiallisesta myöntämispäivästä kyseessä olevaa kuukautta seuraavan toisen kuukauden loppuun.

4 artikla

Ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti viimeistään tuontitodistushakemusten jättöpäivää seuraavan viikon maanantaina kello 18.00 Brysselin aikaa järjestysnumeroittain kaikki hakemukset, joissa mainitaan tuotteen alkuperä ja kunkin CN-koodin osalta haettu määrä, mukaan lukien ”tyhjät” ilmoitukset. Kyseinen ilmoitus on laadittava delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tuontitodistusten myöntämispäivänä sähköisesti asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot myönnetyistä todistuksista ja kutakin CN-koodia vastaavista kokonaismääristä, joille tuontitodistukset on myönnetty.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201831 päivään joulukuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1566, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä (EUVL L 254, 30.9.2017, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1342/2003, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2003, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1239, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 44).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1183, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä komissiolle tiedoksiannettavien tietojen ja asiakirjojen osalta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 100).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).


LIITE

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusjärjestelyn laajuus määräytyy tässä liitteessä CN-koodien mukaan, sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä tammikuuta 2017. Jos CN-koodia edeltää ”ex”-tunnus, etuuskohtelu määräytyy sekä CN-koodin että tavaran kuvauksen perusteella.

Järjestysnumero

Tavara

CN-koodi

Määrä tonneina

09.4277

Spelttivehnä, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, muu kuin siemenvilja

1001 99 00

65 000

Tavalliset vehnäjauhot ja spelttijauhot

1101 00 15

Vehnän ja rukiin sekajauhot

1101 00 90

Muut viljajauhot kuin vehnäjauhot, vehnän ja rukiin sekajauhot, ruisjauhot, maissijauhot, ohrajauhot, kaurajauhot, riisijauhot

1102 90 90

Rouheet ja karkeat jauhot tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä

1103 11 90

Vehnäpelletit

1103 20 60

09.4278

Maissi, muu kuin siemenvilja

1005 90 00

625 000

Maissijauho

1102 20

Maissirouheet ja karkeat maissijauhot

1103 13

Maissipelletit

1103 20 40

Käsitellyt maissinjyvät

1104 23

09.4279

Ohra, muu kuin siemenvilja

1003 90 00

325 000

Ohrajauho

1102 90 10

Ohrapelletit

ex 1103 20 25