23.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2177,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2017,

palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2012/34/EU perussääntöjä oikeuksista käyttää palvelupaikkoja ja niissä tarjottavia palveluja, kuten säännöksiä käyttöoikeuksista, keskeisiä menettelysääntöjä hakemusten käsittelystä ja tietojen julkaisemista koskevia vaatimuksia, sovelletaan kaikkiin palvelupaikkoihin. Direktiiviin 2012/34/EU sisältyy myös erilaisia sääntöjä palvelupaikoissa tarjottaville erityyppisille palveluille. Nämä erot olisi otettava huomioon myös tässä asetuksessa.

Direktiivin 2012/34/EU tarkoitus ja soveltamisala huomioon ottaen säännösten, jotka koskevat oikeutta käyttää palvelupaikassa tarjottavia palveluja, olisi katettava ainoastaan palvelut, jotka liittyvät rautatieliikennepalvelujen tarjoamiseen.

(2)

Jotta vähemmän merkityksellisten palvelupaikkojen ylläpitäjille ei aiheutuisi kohtuuttomia rasitteita, on aiheellista säätää, että sääntelyelimet voivat vapauttaa palvelupaikan ylläpitäjät tämän asetuksen kaikkien tai joidenkin säännösten soveltamisesta, lukuun ottamatta tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat velvollisuutta julkaista palvelupaikan kuvaus, jos sääntelyelin katsoo, että palvelupaikalla ei ole strategista merkitystä markkinoiden toiminnalle. Sääntelyelimellä olisi myös oltava oikeus myöntää tällaisia vapautuksia, jos kyseessä oleville palvelujen markkinoille on tyypillistä se, että useat keskenään kilpailevat toiminnanharjoittajat tarjoavat keskenään vertailukelpoisia palveluja, tai jos sääntelyelin katsoo, että tämän asetuksen tietyt säännökset voisivat vaikuttaa kielteisesti palvelupaikkamarkkinoiden toimintaan. Tästä voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun rautatieyritys tarjoaa palveluja toiselle rautatieyritykselle auttaakseen sitä syrjäisillä alueilla sellaisen yhteistyön merkeissä, joka on tarpeen niiden taloudellisten kustannusten vuoksi, joita sille voisi muutoin aiheutua.

Sääntelyelinten olisi arvioitava vapautuspyynnöt yksittäin ja tapauskohtaisesti. Jos palvelupaikan tai rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevan valituksen johdosta sääntelyelin katsoo olosuhteiden muuttuneen siten, että aikaisemmin myönnetty vapautus vaikuttaa kielteisesti rautatieliikenteen markkinoihin, sääntelyelimen olisi tarkasteltava vapautusta uudelleen ja mahdollisesti peruutettava se.

Sääntelyelinten olisi varmistettava vapautusten yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa sekä kehitettävä yhteiset periaatteet vapautusta koskevien säännösten soveltamiselle 2 artiklan soveltamisen alkamispäivään mennessä. Direktiivin 2012/34/EU 57 artiklan 8 kohdan mukaan komissio voi tarvittaessa toteuttaa toimenpiteitä, joilla hyväksytään tällaisia periaatteita.

Tämän asetuksen säännösten soveltamisesta vapautettuihin palvelupaikan ylläpitäjiin sovelletaan edelleen kaikkia muita palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevia sääntöjä, joista säädetään direktiivissä 2012/34/EU.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/352 (2) vahvistetaan satamapalvelujen tarjoamisen puitteet ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevat yhteiset säännöt. Tätä asetusta, jossa säädetään yksityiskohtaisesti menettelyistä ja perusteista, joita palvelupaikan ylläpitäjien ja hakijoiden on noudatettava, olisi sovellettava myös rautatietoimintaan liittyviin meri- ja sisävesisatamien varusteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/798 (3) määritellään kunnossapidosta vastaavan yksikön velvollisuudet. Tämä asetus ei saisi rajoittaa kyseisen direktiivin säännösten soveltamista.

(4)

Palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeuden edellytysten ja perittäviä maksuja koskevien tietojen avoimuus on välttämätön edellytys sille, että kaikki hakijat voivat saada käyttöoikeuden palvelupaikkoihin ja niissä tarjottaviin palveluihin syrjimättömin perustein. Piilotetut alennukset, joista neuvotellaan erikseen jokaisen hakijan kanssa noudattamatta samoja periaatteita, vaarantaisivat palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen syrjimättömän käyttöoikeuden periaatteen. Palvelupaikan kuvauksessa annettujen alennusperiaatteita koskevien tietojen osalta olisi kuitenkin otettava huomioon liikesalaisuuksien säilyttämistä koskevat vaatimukset.

(5)

Direktiivin 2012/34/EU mukaan palvelupaikan ylläpitäjien on tarjottava syrjimätön käyttöoikeus palvelupaikkoihin ja niissä tarjottaviin palveluihin. Direktiiviä sovelletaan omaan palvelutuotantoon sekä palvelupaikan ylläpitäjän tarjoamiin palveluihin. Jos se on tarpeen markkinoiden vääristymän tai ei-toivottujen markkinasuuntausten korjaamiseksi, sääntelyviranomaisen olisi voitava pyytää palvelupaikan ylläpitäjää antamaan paikka oman palvelutuotannon käyttöön, jos se on oikeudellisesti ja teknisesti toteutettavissa eikä vaaranna toiminnan turvallisuutta.

(6)

Jos pääsy palvelupaikkaan edellyttää yksityisen haara- tai sivuraiteen käyttöä, palvelupaikan ylläpitäjän olisi tiedotettava kyseisestä yksityisestä haara- tai sivuraiteesta. Näiden tietojen perusteella hakijan olisi voitava ymmärtää, mihin on otettava yhteyttä käyttöoikeuden hakemiseksi tällaiseen rataan direktiivin 2012/34/EU 10 artiklan mukaisesti.

(7)

Rataverkon haltijoiden olisi helpotettava palvelupaikkoja koskevien tietojen keräämistä ja kevennettävä palvelupaikkojen ylläpitäjien hallinnollisia rasitteita antamalla käyttöön malli helposti saatavilla olevassa paikassa, esimerkiksi verkkoportaalissaan. Rautatietoimialan ja sääntelyelinten olisi laadittava tämä malli ja kuultava sitä laadittaessa palvelupaikkojen ylläpitäjiä. Palvelupaikkojen ylläpitäjillä on velvollisuus antaa rataverkon haltijoille kaikki tarvittavat tiedot direktiivin 2012/34/EU 31 artiklan 10 kohdan ja liitteessä IV olevan 6 kohdan mukaisesti. Pääasiallisen rataverkon haltijan, jolle palvelupaikan kuvaus on toimitettava, jos rataverkon haltija, jonka verkkoon kyseinen paikka on liitetty, on vapautettu velvollisuudesta julkaista verkkoselostus, olisi oltava rataverkon haltija, jonka jäsenvaltio on määrittänyt osallistujaksi direktiivin 2012/34/EU 7 f artiklassa tarkoitettuun verkostoon.

(8)

Päätökset palvelupaikan käyttöoikeuden edellytyksistä, kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä palvelupaikassa ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen tarjoamisesta palvelupaikassa voivat olla eri yksiköiden vastuulla. Tällaisissa tapauksissa kaikkia asianomaisia yksikköjä on pidettävä palvelupaikan ylläpitäjinä direktiivin 2012/34/EU mukaisesti. Lisäksi jokaisen niistä olisi täytettävä tämän asetuksen vaatimukset niiltä osin, joista ne ovat vastuussa. Jos palvelupaikan omistavat ja sitä hallinnoivat ja ylläpitävät useat eri yksiköt, palvelupaikan ylläpitäjinä olisi pidettävä vain niitä yksikköjä, jotka tosiasiassa vastaavat palvelupaikan ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevien tietojen antamisesta ja tekevät päätökset käyttöoikeutta koskevista hakemuksista.

(9)

Nykyinen käytäntö osoittaa, että monesti palvelupaikan käyttöoikeuden hakijoita ovat esimerkiksi laivaajat ja huolitsijat. Hakijan nimeämällä rautatieyrityksellä ei kuitenkaan usein ole sopimussuhdetta palvelupaikan ylläpitäjän kanssa. Sen vuoksi olisi selvennettävä, että myös muilla hakijoilla kuin rautatieyrityksillä olisi oltava oikeus hakea palvelupaikkojen käyttöoikeutta tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin, jos se on kansallisenlainsäädännön mukaan mahdollista. Tämän asetuksen pitäisi sitoa tällaisten palvelupaikkojen ylläpitäjiä riippumatta siitä, ovatko ne sopimussuhteessa rautatieyritykseen tai toiseen hakijaan, jolla on oikeus hakea kapasiteetin käyttöoikeutta palvelupaikoissa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(10)

Reittien ja kapasiteetin käyttöoikeutta palvelupaikoissa myöntävät usein eri yksiköt. Sen vuoksi on tärkeää, että nämä yksiköt viestivät keskenään varmistaakseen reittien aikataulujen ja palvelupaikoissa varattujen aikojen keskinäisen johdonmukaisuuden siten, että junaliikenne on sujuvaa ja toimivaa. Samaa olisi sovellettava tilanteissa, joissa hakija hakee palvelupaikassa rautatieliikenteeseen liittyviä palveluja, joita tarjoavat eri tahot. Muiden kuin välittömästi ratakapasiteettiin liittyvien palvelujen tapauksessa tällaista yhteistyötä ei vaadittaisi.

(11)

Liikennepalveluja tilaavien yksikköjen, rautatieyritysten ja terminaalien välisen tiedonvaihdon junien seurannasta ja arvioiduista saapumis- ja lähtöajoista pitäisi auttaa parantamaan palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta logistiikkaketjussa.

(12)

Vaatimuksen antaa saataville suuntaa-antavaa reaaliaikaista tietoa käytettävissä olevasta palvelupaikan kapasiteetista yhteisessä verkkoportaalissa voisi täyttää antamalla tiedot siitä, onko palvelupaikka täynnä, onko siellä jäljellä vain rajoitetusti kapasiteettia vai onko jäljellä riittävästi kapasiteettia kaikentyyppisiin hakemuksiin vastaamiseksi. Jos on kyse esimerkiksi huoltopalveluista, jolloin kalustoyksikkö on poistettava käytöstä pidemmäksi aikaa, tällaista tietoa ei välttämättä tarvita. Toiminnallinen enimmäiskapasiteetti voi olla pienempi kuin teoreettinen enimmäiskapasiteetti. Tämä voi johtua siitä, että luotettavan palvelun mahdollistaminen voi vaatia lisäaikaa esimerkiksi silloin, jos juna saapuu palvelupaikkaan myöhässä tai toiminta keskeytyy. Kapasiteettia ilmoitettaessa olisi ilmoitettava käytettävissä oleva toiminnallinen kapasiteetti.

(13)

Palvelupaikkojen ylläpitäjien ei pitäisi velvoittaa hakijoita ostamaan sellaisia palvelupaikassa tarjottavia palveluita, joita hakija ei tarvitse. Tämä ei kuitenkaan saisi tarkoittaa, että hakija voi pakottaa palvelupaikan ylläpitäjän hyväksymään oman palvelutuotannon ylläpitäjän tiloissa, jos ylläpitäjä tarjoaa vastaavaa palvelua tavalla, joka noudattaa direktiiviä 2012/34/EU ja tätä asetusta.

(14)

Kun palvelupaikan ylläpitäjä vastaanottaa hakemuksen, joka on ristiriidassa toisen hakemuksen tai jo myönnetyn kapasiteetin käyttöoikeuden kanssa, palvelupaikan ylläpitäjän olisi ensiksi tarkistettava, voiko tähän uuteen hakemukseen vastata tarjoamalla toista aikaa tai muuttamalla jo myönnettyä aikaa, jos kyseessä oleva hakija suostuu siihen, taikka toteuttamalla toimenpiteitä, jotka mahdollistavat palvelupaikan kapasiteetin lisäämisen. Palvelupaikan ylläpitäjää ei pitäisi velvoittaa toteuttamaan aukioloaikojen muuttamisen kaltaisia toimenpiteitä tai toimenpiteitä, jotka vaatisivat investointeja palvelupaikan kapasiteetin lisäämiseen. Jos hakija kuitenkin sitoutuu kattamaan investoinneista aiheutuvat kustannukset tai toiminnan lisäkustannukset, palvelupaikan ylläpitäjän olisi harkittava tätä vaihtoehtoa.

(15)

Jos koordinointimenettely ei ole mahdollistanut kilpailevien hakemusten yhteensovittamista, palvelupaikan ylläpitäjä voi soveltaa kilpailevista hakemuksista päättämiseen ensisijaisuusperusteita. Näiden perusteiden olisi oltava syrjimättömiä ja läpinäkyviä, ja ne olisi julkaistava palvelupaikan kuvauksessa, jonka sääntelyelin tarkistaa.

(16)

Toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon käsite kattaa erilaisia tekijöitä, joihin voi sisältyä erityisesti fyysisiä ja teknisiä ominaispiirteitä, kuten palvelupaikan sijainti, saavutettavuus tie-, rautatie- tai vesiliikenteen tai julkisen liikenteen keinoin, aukean tilan ulottuma, radan pituus ja sähköistys; toiminnallisia ominaispiirteitä, kuten aukioloajat, kapasiteetti palvelupaikassa ja sen ympäristössä, kuljettajien koulutusvaatimukset, tarjottavien palvelujen laajuus ja tyyppi; liikennepalvelujen (kuten reititys, yhteydet muihin liikennemuotoihin ja kuljetusajat) puoleensavetävyys ja kilpailukyky sekä taloudellisia näkökohtia, kuten vaikutukset toimintakustannuksiin ja suunniteltujen palvelujen kannattavuus.

(17)

Palvelupaikan perustaminen vaatii merkittäviä investointeja, ja rautatiejärjestelmän toimiminen verkkona tarkoittaa, että palvelupaikkoja ei voi rakentaa minne tahansa. Sen vuoksi palvelupaikkoja ei useinkaan voi sellaisenaan kopioida. Jos koordinointimenettely ei ole mahdollistanut palvelupaikan käyttöoikeushakemuksiin vastaamista ja palvelupaikan ylikuormittuminen on lähellä, sääntelyelinten olisi voitava pyytää palvelupaikan ylläpitäjiä toteuttamaan toimenpiteitä palvelupaikan käytön optimoimiseksi. Palvelupaikan ylläpitäjän olisi yksilöitävä sopivat toimenpiteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Näihin voi sisältyä esimerkiksi taloudellisia seuraamuksia hakijoille, jotka eivät käytä myönnettyä käyttöoikeutta, tai hakijoita voidaan pyytää luopumaan myönnetyistä palvelupaikan tai rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeuksista, jos ne ovat toistuvasti ja tarkoituksellisesti jättäneet käyttämättä tällaisia oikeuksia taikka aiheuttaneet häiriöitä palvelupaikkojen toiminnalle tai toiselle hakijalle.

(18)

Olemassa olevien palvelupaikkojen käyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla sellaisten palvelupaikkojen käyttö, joita ei ole käytetty vähintään kahteen vuoteen, olisi ilmoitettava vuokrattavaksi, jos rautatieyritys ilmaisee olevansa kiinnostunut käyttämään tällaista palvelupaikkaa toteen osoitettujen tarpeiden perusteella. Kaikkien kyseisen palvelupaikan ylläpitämisestä kiinnostuneiden talouden toimijoiden olisi voitava osallistua tarjouskilpailuun ja tehdä tarjous palvelupaikan ylläpitämisestä. Tarjouskilpailua ei kuitenkaan tarvitse käynnistää, jos paikan rautatieliikenteeseen käyttämisen peruuttamisesta on aloitettu muodollinen menettely, ja palvelupaikkaa ollaan muuttamassa käytettäväksi muuhun tarkoitukseen.

(19)

Tässä asetuksessa vahvistetaan palvelupaikkojen ylläpitäjille uusia sääntöjä. Ylläpitäjät tarvitsevat aikaa mukauttaakseen sisäiset menettelynsä siten, että voidaan varmistaa kaikkien tämän asetuksen vaatimusten täysimittainen noudattaminen. Näin ollen asetusta olisi sovellettava vasta 1 päivästä kesäkuuta 2019. Tämä tarkoittaa sitä, että 4 artiklan mukaisesti vaadittava palvelupaikan kuvaus tai yhteys asiaa koskeviin tietoihin on laadittava ja sisällytettävä ensimmäisen kerran verkkoselostukseen vasta joulukuussa 2020 alkavan aikataulun osalta.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevissa 2, 3 ja 4 kohdassa luetelluissa palvelupaikoissa tarjottavien palvelujen käyttöoikeuden osalta noudatettavan menettelyn ja perusteiden yksityiskohdat.

Kun tässä asetuksessa viitataan hakijoihin, näillä tarkoitetaan rautatieyrityksiä. Jos kansallisen lainsäädännön mukaan muilla hakijoilla kuin rautatieyrityksillä on oikeus hakea palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta, tämän asetuksen asiaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös näihin hakijoihin kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2 artikla

Vapautukset

1.   Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitetut palvelupaikkojen ylläpitäjät voivat pyytää vapautusta tämän asetuksen kaikkien tai joidenkin säännösten soveltamisesta, lukuun ottamatta 4 artiklan 2 kohdan a–d ja m alakohtaa ja 5 kohtaa.

Jos palvelupaikkaa käytetään ainoastaan perinnerautatieliikenteen harjoittajien omiin tarkoituksiin, sen ylläpitäjä voi pyytää vapautusta kaikkien tämän asetuksen säännösten soveltamisesta.

Tällaiset pyynnöt on toimitettava sääntelyelimelle ja perusteltava asianmukaisesti.

2.   Sääntelyelimet voivat päättää myöntää vapautuksen palvelupaikkojen ylläpitäjille, jotka pitävät yllä seuraavia palvelupaikkoja tai tarjoavat seuraavia palveluja:

palvelupaikat tai palvelut, joilla ei ole strategista merkitystä rautatieliikennepalvelujen markkinoiden toiminnan kannalta, erityisesti paikan käyttöasteen, liikenteen, johon vaikutus mahdollisesti kohdistuu, lajin ja määrän sekä paikassa tarjottavien palvelujen tyypin osalta;

palvelupaikat tai palvelut, joita pidetään yllä tai tarjotaan kilpailuun perustuvilla markkinoilla, joilla keskenään kilpailevat toiminnanharjoittajat tarjoavat keskenään vertailukelpoisia palveluja;

palvelupaikat tai palvelut, joiden tapauksessa tämän asetuksen soveltaminen voisi vaikuttaa kielteisesti palvelupaikkojen markkinoiden toimintaan.

3.   Sääntelyelinten on julkaistava 2 kohdassa tarkoitetut vapautuksen myöntämistä koskevat päätökset verkkosivustollaan kahden viikon kuluessa päätöksen tekemisestä.

4.   Jos 2 kohdassa tarkoitetun vapautuksen myöntämisen perusteet eivät enää täyty, sääntelyelimen on peruutettava vapautus.

5.   Sääntelyelinten on laadittava ja julkaistava päätöksenteon yhteiset periaatteet 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden soveltamiseksi.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’peruspalvelulla’ palvelua, jota tarjotaan missä tahansa direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa luetelluista palvelupaikoista;

2)

’rautatieliikenteeseen liittyvällä palvelulla’ perus-, lisä- tai oheispalvelua, jotka luetellaan direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2, 3 ja 4 kohdassa;

3)

’palvelupaikan kuvauksella’ asiakirjaa, jossa esitetään tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeuden saamiseksi;

4)

’palvelupaikan kapasiteetilla’ mahdollisuuksia käyttää palvelupaikkaa ja toimittaa palvelua tiettynä ajanjaksona, ottaen huomioon palvelupaikkaan pääsemiseen ja sieltä poistumiseen tarvittava aika;

5)

’koordinointimenettelyllä’ menettelyä, jolla palvelupaikan ylläpitäjä ja hakijat pyrkivät ratkaisemaan tilanteet, joissa palvelupaikan tai rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeustarpeet kohdistuvat samaan palvelupaikan kapasiteettiin ja ovat keskenään ristiriidassa;

6)

’yhteydessä olevilla palvelupaikoilla’ vierekkäisiä palvelupaikkoja, jotka sijaitsevat vierekkäin ja joihin on pääsy vain toistensa kautta;

7)

’määräysvaltaa käyttävällä yksiköllä’ elintä tai yritystä, joka harjoittaa suoraa tai välillistä määräysvaltaa suhteessa palvelupaikan ylläpitäjään ja joka myös toimii määräävässä asemassa kansallisilla rautatieliikennepalvelujen markkinoilla, joilla palvelupaikkaa käytetään, tai harjoittaa suoraa tai välillistä määräysvaltaa suhteessa palvelupaikan ylläpitäjään ja rautatieyritykseen, jolla on tällainen asema;

8)

’omalla palvelutuotannolla’ tilannetta, jossa rautatieyritys tuottaa itse rautatieliikenteeseen liittyvää palvelua palvelupaikan ylläpitäjän tiloissa sillä edellytyksellä, että rautatieyrityksen käyttöoikeus palvelupaikkaan ja palvelupaikan käyttö rautatieyrityksen omaan palvelutuotantoon on laillisesti ja teknisesti toteutettavissa eikä vaaranna toiminnan turvallisuutta ja palvelupaikan ylläpitäjä tarjoaa tällaisen mahdollisuuden.

9)

’muuntamisella’ virallista prosessia, jolla palvelupaikan käyttötarkoitus muutetaan muuhun käyttöön kuin rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen tarjoamiseen;

10)

’ad hoc -hakemuksella’ sellaisen palvelupaikan tai rautatieliikenteeseen liittyvän palvelun käyttöoikeutta koskevaa hakemusta, joka liittyy direktiivin 2012/34/EU 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yksittäistä reittiä koskevaan ad hoc -reittihakemukseen;

11)

’myöhästyneellä hakemuksella’ palvelupaikan tai rautatieliikenteeseen liittyvän palvelun käyttöoikeutta koskevaa hakemusta, joka on jätetty kyseisen palvelupaikan ylläpitäjän hakemusten jättämiselle määrittelemän määräajan päättymisen jälkeen.

4 artikla

Palvelupaikan kuvaus

1.   Palvelupaikkojen ylläpitäjien on laadittava vastuullaan olevista palvelupaikasta ja palveluista palvelupaikan kuvaus.

2.   Palvelupaikan kuvaukseen on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot siinä määrin kuin niitä edellytetään tässä asetuksessa:

a)

luettelo kaikista rakenteista, joissa rautatieliikenteeseen liittyviä palveluja tarjotaan, mukaan luettuna tiedot niiden sijainnista ja aukioloajoista;

b)

palvelupaikan ylläpitäjän tärkeimmät yhteystiedot;

c)

kuvaus palvelupaikan teknisistä ominaispiirteistä, kuten sivuraiteet tai vaihtotyö- ja järjestelyraiteet, tekniset laitteet lastausta ja purkamista, pesua ja huoltoa varten sekä saatavilla oleva varastointikapasiteetti; tiedot yksityisistä haara- ja sivuraiteista, jotka eivät ole osa rautatieinfrastruktuuria mutta joita tarvitaan rautatieliikennepalvelujen tarjoamisen kannalta olennaisiin palvelupaikkoihin pääsemiseksi;

d)

kuvaus kaikista rautatieliikenteeseen liittyvistä palveluista, joita paikassa tarjotaan, ja niiden laji (perus-, lisä- tai oheispalvelu);

e)

mahdollisuus rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen omaan palvelutuotantoon ja siihen sovellettavat edellytykset;

f)

tiedot menettelyistä palvelupaikan tai siinä tarjottavien palvelujen tai kummankin käyttöoikeuden hakemiseksi, mukaan luettuna määräajat hakemusten jättämiselle ja hakemusten enimmäiskäsittelyajat;

g)

jos palvelupaikan ylläpitäjiä tai rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen tarjoajia on enemmän kuin yksi, tieto siitä, onko palvelupaikkojen ja palvelujen käyttöoikeudesta tehtävä erilliset hakemukset;

h)

tiedot palvelupaikan ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevan hakemuksen vähimmäissisällöstä ja muodosta tai hakemuksen malli;

i)

ainakin niiden palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen tapauksessa, jotka ovat määräysvaltaa käyttävän yksikön suorassa tai välillisessä määräysvallassa, käyttöoikeussopimusten mallit ja yleiset ehdot;

j)

tarvittaessa tiedot ylläpitäjän tai palveluntarjoajan IT-järjestelmien käyttöehdoista, jos hakijoiden on käytettävä tällaisia järjestelmiä, sekä luottamuksellisten tietojen ja liikesalaisuuksien suojaamista koskevista säännöistä;

k)

kuvaus koordinointimenettelystä ja sääntelytoimenpiteistä, joita tarkoitetaan 10 artiklassa, sekä 11 artiklassa tarkoitetuista ensisijaisuusperusteista;

l)

tiedot palvelupaikan teknisten ominaispiirteiden muutoksista ja tilapäisistä kapasiteettirajoitteista, joilla voi olla merkittävä vaikutus palvelupaikan toimintaan, suunnitellut työt mukaan lukien;

m)

tiedot maksuista, joita peritään palvelupaikan käyttöoikeudesta ja palvelupaikassa tarjottavien palvelujen käytöstä;

n)

tiedot hakijoille annettavien alennusten periaatteista, ottaen huomioon liikesalaisuuksien säilyttämistä koskevat vaatimukset.

5 artikla

Palvelupaikan kuvauksen julkaiseminen

1.   Palvelupaikan ylläpitäjien on annettava palvelupaikan kuvaus maksutta julkisesti saataville jollakin seuraavista tavoista:

a)

julkaisemalla se verkkoportaalissaan tai yhteisessä verkkoportaalissa ja antamalla rataverkon haltijoille linkki sisällytettäväksi verkkoselostukseen;

b)

antamalla rataverkon haltijoille asiaa koskevat julkaisuvalmiit tiedot sisällytettäviksi verkkoselostukseen.

Jos rataverkon haltija, jonka verkkoon palvelupaikka on yhteydessä, on jätetty verkkoselostuksen julkaisuvaatimuksen ulkopuolelle direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti, palvelupaikan ylläpitäjän on toimitettava asiaa koskeva linkki tai julkaisuvalmiit tiedot pääasialliselle rataverkon haltijalle.

2.   Rataverkon haltijoiden on täsmennettävä verkkoselostuksessa tai verkkoportaalissaan määräaika verkkoselostuksessa julkaistavien tietojen tai linkin toimittamiselle, jotta verkkoselostus voidaan julkaista direktiivin 2012/34/EU 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun määräaikaan mennessä.

Rataverkon haltijoiden on annettava saataville yhteinen malli, jonka rautatieala laatii yhteistyössä sääntelyviranomaisten kanssa 30 päivään kesäkuuta 2018 mennessä ja jota palvelupaikkojen ylläpitäjät voivat käyttää tietojen toimittamiseen. Mallia on tarkasteltava uudelleen ja ajantasaistettava tarvittaessa.

3.   Palvelupaikan ylläpitäjien on pidettävä palvelupaikan kuvaus tarvittaessa ajan tasalla. Niiden on ilmoitettava palvelupaikan kuvauksen mahdolliset merkitykselliset muutokset hyvissä ajoin niille hakijoille, jotka ovat jo hakeneet käyttöoikeutta tai tilanneet yhden tai useampia palveluja palvelupaikassa.

4.   Jos palvelupaikkaa pitää yllä useampi kuin yksi palvelupaikan ylläpitäjä tai jos palvelupaikassa tarjoaa rautatieliikenteeseen liittyviä palveluja useampi kuin yksi palveluntarjoaja, kyseisten ylläpitäjien ja palveluntarjoajien on sovitettava toimensa yhteen, jotta ne voivat

a)

asettaa palvelupaikan kuvauksensa saataville yhdessä paikassa; tai

b)

ilmoittaa palvelupaikan kuvauksissaan kaikki palvelupaikan ylläpitäjät, jotka päättävät palvelupaikan tai kyseisessä paikassa tarjottavien rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevista hakemuksista.

Jos yhteensovittaminen ei johda tulokseen, sääntelyelin voi tehdä päätöksen, jolla yksi palvelupaikan ylläpitäjistä nimetään vastaamaan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn vaatimuksen noudattamisesta. Tätä koskevat kustannukset jaetaan kaikkien asianomaisten palvelupaikan ylläpitäjien kesken.

5.   Edellä 1 kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitetun velvoitteen täyttämisen on oltava oikeassa suhteessa kyseessä olevan palvelupaikan kokoon, teknisiin ominaisuuksiin ja tärkeyteen.

6 artikla

Lisätiedot

1.   Sääntelyelin voi vaatia palvelupaikan ylläpitäjiä perustelemaan rautatieliikenteeseen liittyvän palvelun nimeäminen perus-, lisä- tai oheispalveluksi.

2.   Direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevan 2 kohdan a–g alakohdassa lueteltujen palvelupaikkojen ylläpitäjien on hakijan pyynnöstä annettava suuntaa-antava tieto palvelupaikan käytettävissä olevasta kapasiteetista.

3.   Jos se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista, palvelupaikkojen ylläpitäjien on annattava tämän artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdan l alakohdassa tarkoitetut tiedot saataville reaaliaikaisesti yhteisessä verkkoportaalissa.

7 artikla

Palvelupaikan kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä ja käyttöä koskeva yhteistyö

1.   Hakijoiden on jätettävä palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevat hakemuksensa palvelupaikkojen ylläpitäjien asettamissa määräajoissa. Direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa lueteltujen palvelupaikkojen ylläpitäjien on näistä määräajoista päättäessään otettava epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi tarvittaessa asianmukaisesti huomioon rataverkon haltijoiden aikataulusuunnittelua varten asettamat aikataulut ja ensisijaisuusperusteet.

2.   Direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa lueteltujen palvelupaikkojen ylläpitäjien sekä rataverkon haltijoiden on tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että infrastruktuurikapasiteetin ja palvelupaikkojen kapasiteetin käyttöoikeuksia myönnetään tarvittaessa johdonmukaisesti. Yhteistyövelvollisuus koskee myös yhteydessä olevien palvelupaikkojen ylläpitäjiä. Hakijat, joita asia koskee, voivat pyynnöstä osallistua tähän yhteistyöhön. Hakijat voivat myös pyytää, että yhteistyöhön osallistuu tahoja, jotka vastaavat sellaisten haara- ja sivuraiteiden käyttöoikeuden myöntämisestä, joita tarvitaan rautatieliikennepalvelujen tarjoamisen kannalta olennaisiin palvelupaikkoihin pääsemiseksi.

Jos hakija hakee direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa lueteltuja lisä- tai oheispalveluja, joita tarjoaa palvelupaikassa yksi tai useampi palvelupaikan ylläpitäjä, joka ei ole sama kuin palvelupaikan käyttöoikeuden myöntämisestä vastaava ylläpitäjä, hakija voi pyytää kaikkien tällaisia palveluja tarjoavien palvelupaikan ylläpitäjien osallistumista yhteistyöhön.

Niin kauan kuin rataverkon haltijan aikataulusuunnittelu on kesken, palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeushakemuksia ei saa evätä sillä perusteella, että pyydettyä reitin käyttöoikeutta ei ole vielä myönnetty. Direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa lueteltujen palvelupaikkojen ylläpitäjien ja niiden rataverkon haltijoiden, joita asia koskee, on kuitenkin tavoiteltava päätöstensä keskinäistä johdonmukaisuutta.

3.   Palvelupaikkojen ylläpitäjien, rataverkon haltijoiden ja hakijoiden on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä varmistaakseen junien tehokkaan liikennöinnin palvelupaikkoihin ja palvelupaikoista. Tavaraliikenneterminaaleja – myös meri- tai sisävesisatamissa sijaitsevia – käyttävien junien tapauksessa tähän yhteistyöhön on sisällyttävä tietojen vaihtaminen junien seurannasta sekä myöhästymisten ja häiriöiden tapauksessa arvioidusta saapumis- ja lähtöajasta, jos tällainen tieto on saatavilla.

4.   Palvelupaikan ylläpitäjien on sääntelyelimen pyynnöstä osoitettava kirjallisesti kolmen viimeksi kuluneen vuoden osalta, että ne ovat noudattaneet tämän artiklan mukaisia yhteistyövaatimuksia.

8 artikla

Palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevat hakemukset

1.   Hakijat voivat tehdä palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevia hakemuksia.

2.   Hakijoiden on ilmoitettava hakemuksissaan palvelupaikka tai rautatieliikenteeseen liittyvä palvelu, jonka käyttöoikeutta haetaan, taikka molemmat. Palvelupaikkojen ylläpitäjät eivät saa asettaa palvelupaikan käyttöoikeuden tai rautatieliikenteeseen liittyvän palvelun toimittamisen pakolliseksi edellytykseksi muun palvelun ostamista, jos se ei liity haettuun palveluun.

3.   Palvelupaikan ylläpitäjän on kuitattava hakemuksen vastaanottaminen ilman aiheetonta viivytystä. Jos hakemuksessa ei ole kaikkia palvelupaikan kuvauksen mukaisesti vaadittavia tietoja, jotka tarvitaan päätöksen tekemiseen, kyseisen palvelupaikan ylläpitäjän on ilmoitettava tästä hakijalle ja asetettava kohtuullinen määräaika puuttuvien tietojen toimittamiselle. Jos näitä tietoja ei anneta määräajassa, hakemus voidaan hylätä.

9 artikla

Hakemuksiin vastaaminen

1.   Kun kaikki tarvittavat tiedot on saatu, palvelupaikan ylläpitäjän on vastattava hakemuksiin, jotka koskevat palvelupaikan ja palvelujen käyttöoikeutta direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa luetelluissa palvelupaikoissa, kohtuullisessa ajassa, jonka sääntelyelin määrittää direktiivin 2012/34/EU 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Erityyppisille palvelupaikoille ja/tai palveluille voidaan asettaa eri määräajat.

2.   Jos palvelupaikan ylläpitäjä on vastannut tarjoamalla palvelupaikan käyttöoikeutta, tarjouksen on oltava voimassa kohtuullisen ajan, joka on ilmoitettava tarjouksessa ja jonka määrittämisessä on otettava huomioon hakijan liiketoiminnan tarpeet.

3.   Sääntelyelinten on vahvistettava määräajat hakijoiden hakemuksiin vastaamiselle direktiivin 2012/34/EU 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen kuin julkaistaan ensimmäinen verkkoselostus, johon sovelletaan tämän täytäntöönpanoasetuksen sääntöjä, jotta voidaan varmistaa direktiivin 2012/34/EU 27 artiklan 4 kohdan noudattaminen.

4.   Asetettaessa määräaikoja direktiivin 2012/34/EU 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti liitteessä II olevan 2 kohdan a–d ja f–i alakohdassa lueteltujen palvelupaikkojen ja palvelujen käyttöoikeutta koskevien ad hoc -hakemusten osalta sääntelyelimen on otettava huomioon direktiivin 2012/34/EU 48 artiklan 1 kohdassa säädetyt määräajat. Jos sääntelyelimet eivät ole määritelleet määräaikoja tällaisille ad hoc -hakemuksille, palvelupaikan ylläpitäjän on vastattava hakemukseen direktiivin 48 artiklan 1 kohdassa säädetyssä ajassa.

Jos palvelupaikan ylläpitäjä on määritellyt liitteessä II olevan 2 kohdan a–d ja f–i alakohdassa lueteltujen palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevien hakemusten jättämiselle vuotuisen määräajan, sääntelyelimen myöhästyneisiin hakemuksiin vastaamiselle määrittelemien aikojen osalta on otettava huomioon määräajat, joita rataverkon haltijat soveltavat tällaisten hakemusten käsittelemiseen.

Liitteessä II olevan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen osalta määräajan pitää alkaa siitä, kun liikkuvan kaluston tekninen yhteensopivuus kyseisten tilojen ja varusteiden kanssa on arvioitu ja asiasta on ilmoitettu hakijalle.

5.   Palvelupaikan ylläpitäjien, jotka tarjoavat direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa lueteltuja lisä- ja oheispalveluja, on vastattava tällaisia palveluja koskeviin hakemuksiin sääntelyelimen vahvistamassa ajassa tai, jos tällaista määräaikaa ei ole vahvistettu, kohtuullisen ajan kuluessa. Jos hakija tekee ad hoc -hakemuksen useista rautatieliikenteeseen liittyvistä palveluista, joita tarjotaan yhdessä palvelupaikassa, sekä ilmoittaa että ainoastaan niiden samanaikainen käyttöoikeuden myöntäminen on tarkoituksenmukaista, kaikkien palvelupaikan ylläpitäjien, joita asia koskee, mukaan lukien liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa lueteltujen lisä- ja oheispalvelujen tarjoajat, on vastattava tällaisiin hakemuksiin 4 kohdassa tarkoitetussa kohtuullisessa määräajassa.

Liitteessä II olevan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen osalta määräajan pitää alkaa siitä, kun liikkuvan kaluston tekninen yhteensopivuus kyseisten tilojen ja varusteiden kanssa on arvioitu ja asiasta on ilmoitettu hakijalle.

6.   Edellä 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja voidaan jatkaa hakijan suostumuksella.

7.   Rautatieinfrastruktuurin ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta ei saa siirtää muille hakijoille.

8.   Jos hakija, jolle palvelupaikan ylläpitäjä on myöntänyt palvelupaikan tai rautatieliikenteeseen liittyvän palvelun käyttöoikeuden, ei aio käyttää tätä oikeutta, sen on ilmoitettava asiasta asianomaiselle ylläpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä.

10 artikla

Koordinointimenettely

1.   Jos direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa olevaan luetteloon sisältyvän palvelupaikan ylläpitäjä vastaanottaa palvelupaikan käyttöoikeutta tai palvelun saamista koskevan hakemuksen, joka on ristiriidassa toisen hakemuksen kanssa tai koskee jo myönnettyä palvelupaikan kapasiteetin käyttöoikeutta, sen on pyrittävä asianomaisten hakijoiden kanssa keskustelemalla ja koordinoimalla varmistamaan parhaan mahdollisen vastineen antaminen kaikkiin hakemuksiin. Tähän koordinointiin on otettava mukaan myös direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa luetellut lisä- ja oheispalvelujen tarjoajat, jos palvelupaikassa tarjotaan tällaisia palveluja ja hakija hakee niitä. Kaikkiin jo myönnettyjen käyttöoikeuksien muutoksiin on saatava asianomaisen hakijan suostumus.

2.   Direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa lueteltujen palvelupaikkojen ylläpitäjät eivät saa evätä palvelupaikkansa käyttöoikeutta tai palvelun saamista koskevia hakemuksia tai ehdottaa hakijalle toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jos niiden palvelupaikassa on hakijan tarpeita vastaavaa kapasiteettia saatavilla tai tulossa saataville koordinointimenettelyn aikana tai sen tuloksena.

3.   Palvelupaikkojen ylläpitäjien on harkittava eri vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat vastaamisen palvelupaikan tai palvelupaikassa tarjottavan palvelun käyttöoikeutta koskeviin keskenään ristiriistaisiin hakemuksiin. Näihin vaihtoehtoihin on tarvittaessa sisällyttävä toimenpiteitä palvelupaikassa saatavilla olevan kapasiteetin maksimoimiseksi siinä määrin kuin se ei vaadi lisäinvestointeja resursseihin, tiloihin tai varusteisiin. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla muun muassa seuraavat:

vaihtoehtoisen aikataulun ehdottaminen;

aukioloaikojen tai vuorojärjestelyjen muuttaminen, jos se on mahdollista;

oman palvelutuotannon salliminen palvelupaikassa.

4.   Hakijat ja palvelupaikkojen ylläpitäjät voivat yhdessä pyytää sääntelyelintä osallistumaan koordinointimenettelyyn tarkkailijana.

5.   Jos direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa olevaan luetteloon sisältyvän palvelupaikan käyttöoikeutta koskevaan hakemukseen ei voida vastata koordinointimenettelyllä ja palvelupaikan ylikuormittuminen on lähellä, sääntelyelin voi pyytää palvelupaikan ylläpitäjää toteuttamaan toimenpiteitä, jotka mahdollistavat palvelupaikan käyttöoikeutta koskeviin lisähakemuksiin vastaamisen. Kyseisten toimenpiteiden on oltava läpinäkyviä ja syrjimättömiä.

11 artikla

Ensisijaisuusperusteet

Palvelupaikan ylläpitäjät voivat määrittää ensisijaisuusperusteita kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämiseksi palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevien ristiriitaisten hakemusten tapauksessa, jos koordinointimenettely ei ole mahdollistanut hakemuksiin vastaamista.

Tällaisten ensisijaisuusperusteiden on oltava syrjimättömiä ja puolueettomia, ja ne on julkaistava palvelupaikan kuvauksessa 4 artiklan 2 kohdan k alakohdan mukaisesti. Niissä on otettava huomioon palvelupaikan käyttötarkoitus, kyseessä olevien rautatieliikennepalvelujen tarkoitus ja luonne sekä saatavilla olevan kapasiteetin tehokkaan käytön turvaamistarve.

Ensisijaisuusperusteissa voidaan ottaa huomioon myös seuraavat:

voimassa olevat sopimukset;

aikomus ja kyky käyttää haettua kapasiteettia, mukaan lukien mahdollinen aikaisempi myönnetyn kapasiteetin käyttämättä jättäminen kokonaan tai osittain sekä syyt tällaiselle käyttämättä jättämiselle;

jo myönnetyt reittien käyttöoikeudet, jotka liittyvät haettuihin palveluihin;

reittien käyttöoikeuden myöntämisen ensisijaisuusperusteet;

hakemusten jättäminen määräaikojen puitteissa.

12 artikla

Toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot

1.   Jos koordinointimenettely ei ole mahdollistanut palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeutta koskevaan hakemukseen vastaamista, direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa olevaan luetteloon sisältyvän palvelupaikan ylläpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tästä asianomaiselle hakijalle ja pyynnöstä myös sääntelyelimelle. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että sääntelyelimelle on ilmoitettava, vaikka se ei sitä pyytäisikään.

2.   Jos hakemukseen ei voida vastata, direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa olevaan luetteloon sisältyvän palvelupaikan ylläpitäjän ja hakijan on yhdessä arvioitava, onko käytettävissä toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat kyseisen tavara- tai henkilöliikennepalvelun liikennöinnin samalla tai vaihtoehtoisella reitillä taloudellisesti hyväksyttävillä edellytyksillä. Hakijaa ei saa vaatia paljastamaan liiketoimintastrategiaansa.

3.   Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi palvelupaikan ylläpitäjän on esitettävä mahdollisia vaihtoehtoja – tarvittaessa myös muissa jäsenvaltioissa – jotka voivat perustua muiden palvelupaikkojen kuvauksiin, 5 artiklan mukaisesti yhteisessä verkkoportaalissa julkaistuihin tietoihin tai hakijan mahdollisesti antamiin tietoihin. Kun ehdotetaan mahdollisia vaihtoehtoja, on otettava huomioon vähintään seuraavat perusteet siinä määrin kuin ne ovat palvelupaikan ylläpitäjän arvioitavissa:

vaihtoehtoisen palvelupaikan toiminnallisten ominaispiirteiden korvattavuus;

vaihtoehtoisen palvelupaikan fyysisten ja teknisten ominaispiirteiden korvattavuus;

selkeä vaikutus hakijan tavoitteleman rautatieliikennepalvelun puoleensavetävyyteen ja kilpailukykyyn;

arvioidut lisäkustannukset hakijalle.

Palvelupaikan ylläpitäjän on pidettävä hakijan toimittamiin tietoihin liittyviä liikesalaisuuksia luottamuksellisina.

4.   Jos tietoja ehdotetun vaihtoehdon kapasiteetista ei ole julkisesti saatavilla, hakijan on tarkistettava ne.

Hakijan on arvioitava, mahdollistaisiko ehdotetun vaihtoehdon käyttäminen tavoitellun palvelun liikennöinnin taloudellisesti hyväksyttävillä edellytyksillä. Sen on ilmoitettava palvelupaikan ylläpitäjälle arviointinsa tuloksesta yhteisesti sovitussa määräajassa.

5.   Hakija voi pyytää, että palvelupaikan ylläpitäjä ei ehdota toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja eikä toteuta yhteistä arviointia.

13 artikla

Käyttöoikeuden epääminen

1.   Jos direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa olevaan luetteloon sisältyvän palvelupaikan ylläpitäjä ja hakija toteavat, että toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ei ole, ja koordinointimenettely ei ole mahdollistanut palvelupaikan tai siellä tarjottavan palvelun käyttöoikeutta koskevaan hakemukseen vastaamista, palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen.

Jos palvelupaikan ylläpitäjä ja hakija eivät pääse sopuun toteuttamiskelpoisesta vaihtoehdosta, palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen ilmoittamalla vaihtoehdot, joita se pitää toteuttamiskelpoisina.

Hakija voi valittaa sääntelyelimelle direktiivin 2012/34/EU 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2.   Jos palvelupaikan ylläpitäjä ja hakija ovat yhteisesti yksilöineet toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen.

3.   Direktiivin 2012/34/EU 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen palvelupaikkojen ylläpitäjien on perusteltava hakijalle kirjallisesti, miksi koordinointimenettely ei ole mahdollistanut hakemukseen vastaamista ja miksi ne katsovat käytettävissään olevien tietojen perusteella, että jokin ehdotetuista vaihtoehdoista on toteuttamiskelpoinen ja täyttää hakijan vaatimukset.

4.   Palvelupaikan ylläpitäjän, joka epää hakemuksen, on sääntelyelimen ja hakijan pyynnöstä ilmoitettava näille epäämisen syyt, mukaan lukien tutkitut vaihtoehdot ja koordinointimenettelyn lopputulos.

5.   Edellä 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen noudattamatta tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

6.   Jos hakija on toistuvasti jättänyt maksamatta jo myönnetyistä ja hyödynnetyistä käyttöoikeuksista, palvelupaikan ylläpitäjä voi vaatia vakuuksia turvatakseen oikeutetut odotuksensa tulojen ja palvelupaikan käytön suhteen. Tiedot tällaisista vakuuksista on julkaistava palvelupaikan kuvauksessa.

14 artikla

Valitukset

Jos hakija valittaa sääntelyelimelle direktiivin 2012/34/EU 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti, kyseisen sääntelyelimen on arvioidessaan vaikutuksia päätöksestä, jonka se mahdollisesti tekee myöntääkseen hakijalle asianmukaisen osan kapasiteettia, otettava huomioon vähintään seuraavat tekijät, jos niillä on merkitystä:

sopimusvelvoitteet ja muiden palvelupaikan käyttäjien, joihin asia vaikuttaa, liiketoimintamallien elinkelpoisuus;

muille käyttäjille, joihin asia vaikuttaa, jo myönnetyn palvelupaikan kapasiteetin käyttöoikeuden kokonaismäärä;

muiden käyttäjien, joihin asia vaikuttaa, palvelupaikkaan jo tekemät investoinnit;

sellaisten toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen saatavuus, joilla voidaan vastata niiden muiden käyttäjien tarpeisiin, joihin asia vaikuttaa, ja kansainvälisen junaliikenteen tapauksessa myös vaihtoehdot muissa jäsenvaltioissa;

palvelupaikan ylläpitäjän liiketoimintamallin toimivuus;

yhteydessä olevan infrastruktuurin käyttöoikeudet.

15 artikla

Käyttämättömät palvelupaikat

1.   Direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa luetellut palvelupaikat, joita ei ole käytetty vähintään kahteen peräkkäiseen vuoteen, on annettava kiinnostuksenilmaisujen kohteeksi ja vuokrattavaksi. Tiedot käyttämättömistä palvelupaikoista on julkaistava 5 artiklan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kahden vuoden ajanjakso alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kyseessä olevassa palvelupaikassa on viimeisen kerran annettu rautatieliikenteeseen liittyvää palvelua.

3.   Hakijan, joka on kiinnostunut käyttämään direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa olevaan luettelon sisältyvää palvelupaikkaa, jota ei ole käytetty vähintään kahteen peräkkäiseen vuoteen, on ilmaistava kiinnostuksensa kirjallisesti kyseisen palvelupaikan ylläpitäjälle ja ilmoitettava siitä sääntelyelimelle. Kiinnostuksenilmaisussa on osoitettava asianomaisen rautatieyrityksen tarpeet. Palvelupaikan ylläpitäjä voi päättää aloittaa palvelupaikan ylläpidon uudelleen siten, että sillä vastataan rautatieyrityksen osoitettuihin tarpeisiin.

4.   Jos palvelupaikan omistaja ei ole sen ylläpitäjä, kyseisen palvelupaikan ylläpitäjän on ilmoitettava omistajalle kiinnostuksenilmaisusta 10 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Palvelupaikan omistajan on ilmoitettava julkisesti, että paikka on vuokrattavissa kokonaan tai osittain, ellei palvelupaikan ylläpitäjä ole päättänyt aloittaa ylläpitoa uudelleen kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen.

5.   Ennen tällaista julkistamista palvelupaikan omistaja voi antaa palvelupaikan ylläpitäjälle mahdollisuuden esittää huomionsa julkistamisesta neljän viikon kuluessa. Palvelupaikan ylläpitäjä voi vastustaa julkistamista esittämällä asiakirjatodisteita siitä, että käynnissä on muuntamisprosessi, joka on aloitettu ennen kiinnostuksenilmaisua.

6.   Omistajan on ilmoitettava sääntelyelimelle muuntamisprosessista, ja sääntelyelin voi pyytää ylläpitäjältä asiakirjoja muuntamisprosessin uskottavuuden arvioimiseksi.

Jos arvioinnin tulos ei ole tyydyttävä, sääntelyelin voi vaatia palvelupaikan ylläpitämisen julkaisemista vuokrattavaksi kokonaan tai osittain.

7.   Direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa luetellun palvelupaikan ylläpitäjän on julkaistava verkkoportaalissaan ilmoitus kyseisen palvelupaikan vuokraamisesta ja ilmoitettava siitä sääntelyelimelle ja rataverkon haltijalle, jonka verkkoon palvelupaikka on yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta julkisia hankintoja koskevia sovellettavia sääntöjä. Ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot, jotka asiasta kiinnostuneet yritykset tarvitsevat voidakseen tehdä tarjouksen palvelupaikan ylläpitämisestä kokonaan tai osittain. Näihin tietoihin on sisällyttävä erityisesti seuraavat:

a)

yksityiskohtaiset tiedot valintamenettelystä, jonka on oltava läpinäkyvä ja syrjimätön ja jossa on otettava huomioon tavoite varmistaa palvelupaikan kapasiteetin optimaalisen tehokas käyttö;

b)

valintaperusteet;

c)

palvelupaikan teknisten varusteiden pääpiirteet;

d)

tarjousten jättämisen osoite ja määräaika, jonka on oltava vähintään 30 päivää ilmoituksen julkaisemisesta.

8.   Asianomaisen rataverkon haltijan on myös julkaistava verkkoportaalissaan 7 kohdassa tarkoitetut tiedot.

9.   Direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevassa 2 kohdassa luetellun palvelupaikan omistajan on tehtävä valinta hakijoiden joukosta ja esitettävä kohtuullinen tarjous ilman aiheetonta viivytystä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta julkisia hankintoja koskevia sovellettavia sääntöjä.

10.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa palvelupaikkojen käytöstä poistamiseen olemassa olevia viranomaisvalvonnan menettelyjä. Tässä tapauksessa sääntelyelin voi myöntää vapautuksia tämän artiklan säännösten soveltamisesta.

16 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista 1 päivään kesäkuuta 2024 mennessä ja tarvittaessa tarkistaa asetusta arvioinnin lopputuloksen perusteella.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2019.

Asetuksen 2 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/352, annettu 15 päivänä helmikuuta 2017, satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 57, 3.3.2017, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/798, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rautateiden turvallisuudesta (EUVL L 138, 26.5.2016, s. 102).