22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2169,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 mukaisesti toimitettavien maakaasun ja sähkön hintoja koskevien Euroopan tilastojen toimitusmuodosta ja -järjestelyistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/1952 vahvistetaan yhteinen kehys vertailukelpoisten Euroopan tilastojen tuottamiseksi maakaasun ja sähkön hinnoista, joita veloitetaan kotitalousasiakkailta ja muilta loppukäyttäjiltä kuin kotitalousasiakkailta unionissa.

(2)

Jäsenvaltioiden olisi asetuksen (EU) 2016/1952 5 artiklan 2 kohdan mukaan toimitettava tilastotiedot sähköisesti sellaisessa soveltuvassa teknisessä muodossa, jonka komissio vahvistaa.

(3)

SDMX-hanke (Statistical Data and Metadata eXchange) tarjoaa tilastollisia ja teknisiä standardeja virallisten tilastotietojen vaihtamista varten. Sen vuoksi komission (Eurostat) olisi vahvistettava näiden standardien mukainen tekninen muoto Euroopan tilastojärjestelmässä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tiedot maakaasun ja sähkön hinnoista, joita veloitetaan unionissa kotitalousasiakkailta ja muilta loppukäyttäjiltä kuin kotitalousasiakkailta, on toimitettava Eurostatille keskitetyn vastaanottopisteen kautta, jotta komissio (Eurostat) voi hakea tiedot sähköisesti.

2 artikla

Rakenne, jota on käytettävä toimitettaessa tietoja komissiolle (Eurostat), vahvistetaan liitteissä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 311, 17.11.2016, s. 1.


LIITE I

Rakenne maakaasun hintoja koskevien tilastotietojen toimittamista varten

Toimitettavissa tiedostoissa on oltava seuraavat tiedot:

Yleiset tiedot

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Maa

Raportoivan maan nimi

Vuosipuolisko

Organisaatio

Raportoivan organisaation nimi

Vuosipuolisko

Yhteyshenkilö

Raportointivastaavan nimi

Vuosipuolisko

Sähköpostiosoite

Raportointivastaavan sähköpostiosoite

Vuosipuolisko

Vuosi

Tietojen viitevuosi (2017, 2018 jne.)

Vuosipuolisko

Vuosipuolisko

1 tai 2

Vuosipuolisko

Jokaisesta kulutusluokasta toimitetaan taulukkojen 1, 2 ja 4 kentät.

Kotitalousasiakkaisiin sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Luokka D1 (pieni): vuosikulutus alle 20 GJ.

Luokka D2 (keskisuuri): vuosikulutus vähintään 20 mutta alle 200 GJ.

Luokka D3 (suuri): vuosikulutus vähintään 200 GJ.

Muihin käyttäjiin kuin kotitalousasiakkaisiin sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Luokka I1: vuosikulutus alle 1 000 GJ.

Luokka I2: vuosikulutus vähintään 1 000 mutta alle 10 000 GJ.

Luokka I3: vuosikulutus vähintään 10 000 mutta alle 100 000 GJ.

Luokka I4: vuosikulutus vähintään 100 000 mutta alle 1 000 000 GJ.

Luokka I5: vuosikulutus vähintään 1 000 000 mutta alle 4 000 000 GJ.

Luokka I6: vuosikulutus vähintään 4 000 000 GJ.

Taulukon 3 tiedot ilmoitetaan kaikkien kulutusluokkien keskiarvoina.

Taulukko 1: Tärkeimmät hintatasot

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

Vuosipuolisko

Hinta ilman veroja

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä ainoastaan energia- ja toimituskomponentti ja verkkokomponentti.

Vuosipuolisko

Hinta pois luettuina arvonlisävero ja muut palautettavissa olevat verot

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, joita ei katsota voitavan palauttaa kotitalousasiakkaisiin kuulumattomille loppukäyttäjille. Kotitalousasiakkaiden osalta tähän hintatasoon on sisällyttävä energiakomponentti ja verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

Vuosipuolisko

Hinta mukaan luettuina kaikki verot ja arvonlisävero (jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin)

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä kaikki verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin, mukaan luettuna arvonlisävero.

Vuosipuolisko

Arvot ilmoitetaan kansallisena valuuttana gigajoulea (GJ) kohden (ylempi lämpöarvo).

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 2: Hintojen yksityiskohtainen erittely komponentteihin ja osakomponentteihin

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Energia- ja toimitushinta

arvo

havainnon laatu

Tähän komponenttiin on sisällyttävä energiantoimittajan maakaasusta maksama hinta tai maakaasun hinta kohdassa, jossa se saapuu siirtojärjestelmään, mukaan luettuina tapauksen mukaan seuraavat loppukäyttäjiä koskevat kustannukset: varastointikustannukset sekä maakaasun myyntiin loppukäyttäjille liittyvät kustannukset.

Vuosittain

Verkkohinta

arvo

havainnon laatu

Verkkohintaan on sisällyttävä seuraavat loppukäyttäjiä koskevat kustannukset: siirto- ja jakelutariffit, siirto- ja jakeluhäviöt, verkkokustannukset, myynnin jälkeiset palvelukustannukset, järjestelmän palvelukustannukset sekä mittarivuokra ja mittauskustannukset.

Vuosittain

Arvonlisävero

arvo

havainnon laatu

Arvonlisävero, sellaisena kuin se on määritelty neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (1).

Vuosittain

Uusiutuviin energialähteisiin liittyvät verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät uusiutuvien energianlähteiden, energiatehokkuuden tai sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseen.

Vuosittain

Kapasiteettiin liittyvät verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät varmuusvarastoihin, kapasiteettimaksuihin ja energiavarmuuteen; maakaasunjakelun verot; hukkakustannukset ja maksut, jotka liittyvät energia-alan sääntelyviranomaisten tai markkinatoimijoiden ja verkonhaltijoiden rahoittamiseen.

Vuosittain

Ympäristöverot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät ilmanlaatuun ja muihin ympäristöasioihin; hiilidioksidin tai muiden kasvihuonekaasujen päästöjä koskevat verot.

Vuosittain

Muut verot

arvo

havainnon laatu

Kaikki muut verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka eivät sisälly edellä oleviin neljään ryhmään: kaukolämmityksen tuki; paikalliset ja alueelliset veronluonteiset maksut; saarekekorvaus; lupamaksut, jotka liittyvät lisensseihin ja maksuihin käytettäessä maata ja julkista tai yksityistä omaisuutta verkkoihin tai muihin järjestelyihin.

Vuosittain

Viiteajanjaksot kaikkia komponentteja ja kaikkia osakomponentteja varten ovat vuoden pituisia.

Arvot ilmoitetaan kansallisena valuuttana gigajoulea (GJ) kohden ylemmän lämpöarvon (GCV) perusteella.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 3: Verkkokustannukset

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Siirtokustannukset

prosenttiosuus

havainnon laatu

Siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kotitalousasiakkailla ja siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus muilla loppukäyttäjillä kuin kotitalousasiakkailla ilmoitettuina prosentteina kokonaisverkkokustannuksista.

Vuosittain

Jakelukustannukset

prosenttiosuus

havainnon laatu

Jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kotitalousasiakkailla ja jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus muilla loppukäyttäjillä kuin kotitalousasiakkailla ilmoitettuina prosentteina kokonaisverkkokustannuksista.

Vuosittain

Viiteajanjaksot siirto- ja jakelukustannuksia varten ovat vuoden pituisia.

Arvot ilmoitetaan prosentteina.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 4: Kulutusmäärät

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Kulutusmäärät

prosenttiosuus

havainnon laatu

Maakaasun suhteellinen osuus kussakin kulutusluokassa sen kokonaismäärän perusteella, johon asianomaiset hinnat liittyvät.

Vuosittain

Viiteajanjakso kulutusmääriä varten on vuoden pituinen.

Arvot ilmoitetaan prosentteina.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.


(1)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).


LIITE II

Rakenne sähkön hintoja koskevien tilastotietojen toimittamista varten

Tiedostoissa on oltava seuraavat tiedot:

Yleiset tiedot

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Maa

Raportoivan maan nimi

Vuosipuolisko

Organisaatio

Raportoivan organisaation nimi

Vuosipuolisko

Yhteyshenkilö

Raportointivastaavan nimi

Vuosipuolisko

Sähköpostiosoite

Raportointivastaavan sähköpostiosoite

Vuosipuolisko

Vuosi

Tietojen viitevuosi (2017, 2018 jne.)

Vuosipuolisko

Vuosipuolisko

1 tai 2

Vuosipuolisko

Jokaisesta kulutusluokasta toimitetaan taulukkojen 1, 2 ja 4 kentät.

Kotitalousasiakkaisiin sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Luokka DA (erittäin pieni): vuosikulutus alle 1 000 kWh.

Luokka DB (pieni): vuosikulutus vähintään 1 000 mutta alle 2 500 kWh.

Luokka DC (keskisuuri): vuosikulutus vähintään 2 500 mutta alle 5 000 kWh.

Luokka DD (suuri): vuosikulutus vähintään 5 000 mutta alle 15 000 kWh.

Luokka DE (erittäin suuri): vuosikulutus vähintään 15 000 kWh.

Muihin käyttäjiin kuin kotitalousasiakkaisiin sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Luokka IA: vuosikulutus alle 20 MWh.

Luokka IB: vuosikulutus vähintään 20 mutta alle 500 MWh.

Luokka IC: vuosikulutus vähintään 500 mutta alle 2 000 MWh.

Luokka ID: vuosikulutus vähintään 2 000 mutta alle 20 000 MWh.

Luokka IE: vuosikulutus vähintään 20 000 mutta alle 70 000 MWh.

Luokka IF: vuosikulutus vähintään 70 000 mutta alle 150 000 MWh.

Luokka IG: vuosikulutus vähintään 150 000 MWh.

Taulukon 3 tiedot ilmoitetaan kaikkien kulutusluokkien keskiarvoina.

Taulukko 1: Tärkeimmät hintatasot

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

Vuosipuolisko

Hinta ilman veroja

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä ainoastaan energia- ja toimituskomponentti ja verkkokomponentti.

Vuosipuolisko

Hinta pois luettuina arvonlisävero ja muut palautettavissa olevat verot

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, joita ei katsota voitavan palauttaa kotitalousasiakkaisiin kuulumattomille loppukäyttäjille. Kotitalousasiakkaiden osalta tähän hintatasoon sisältyvät energiakomponentti, verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

Vuosipuolisko

Hinta mukaan luettuina kaikki verot ja arvonlisävero (jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin)

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä kaikki verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin, mukaan luettuna arvonlisävero.

Vuosipuolisko

Arvot ilmoitetaan kansallisena valuuttana kilowattituntia kohden.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 2: Hintojen yksityiskohtainen erittely komponentteihin ja osakomponentteihin

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Energia- ja toimitushinta

arvo

havainnon laatu

Kokonaishinnan komponentti, joka liittyy energiaan ja toimitukseen, verot pois luettuina.

Tähän komponenttiin on sisällyttävä seuraavat loppukäyttäjiä koskevat kustannukset: tuotanto, aggregaatio, tasesähkö, toimitetun energian kustannukset, asiakaspalvelut, jälkimarkkinointi ja muut toimituskustannukset.

Vuosittain

Verkkohinta

arvo

havainnon laatu

Kokonaishinnan komponentti, joka liittyy verkkohintoihin, verot pois luettuina.

Verkkohintaan on sisällyttävä seuraavat loppukäyttäjiä koskevat kustannukset: siirto- ja jakelutariffit, siirto- ja jakeluhäviöt, verkkokustannukset, myynnin jälkeiset palvelukustannukset, järjestelmän palvelukustannukset sekä mittarivuokra ja mittauskustannukset.

Vuosittain

Arvonlisävero

arvo

havainnon laatu

Arvonlisävero, sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä 2006/112/EY.

Vuosittain

Uusiutuviin energialähteisiin liittyvät verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät uusiutuvien energianlähteiden, energiatehokkuuden tai sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseen.

Vuosittain

Kapasiteettiin liittyvät verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät kapasiteettimaksuihin, energiavarmuuteen ja tuotannon riittävyyteen; hiiliteollisuuden rakenneuudistukseen liittyvät verot; sähkönjakeluverot; hukkakustannukset ja maksut, jotka liittyvät energia-alan sääntelyviranomaisten tai markkinatoimijoiden ja verkonhaltijoiden rahoittamiseen.

Vuosittain

Ympäristöverot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät ilmanlaatuun ja muihin ympäristöasioihin; hiilidioksidin tai muiden kasvihuonekaasujen päästöjä koskevat verot.

Vuosittain

Ydinalan verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät ydinalaan, mukaan luettuina ydinenergian käytöstä poistaminen, ydinlaitosten tarkastukset ja kyseisten laitosten käyttömaksut.

Vuosittain

Muut verot

arvo

havainnon laatu

Kaikki muut verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka eivät sisälly edellä oleviin viiteen ryhmään: kaukolämmityksen tuki; paikalliset ja alueelliset veronluonteiset maksut; saarekekorvaus; lupamaksut, jotka liittyvät lisensseihin ja maksuihin käytettäessä maata ja julkista tai yksityistä omaisuutta verkkoihin tai muihin järjestelyihin.

Vuosittain

Viiteajanjaksot kaikkia komponentteja ja kaikkia osakomponentteja varten ovat vuoden pituisia.

Arvot ilmoitetaan kansallisena valuuttana kilowattituntia kohden.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 3: Verkkokustannukset

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Siirtokustannukset

prosenttiosuus

havainnon laatu

Siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kotitalousasiakkailla ja siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus muilla loppukäyttäjillä kuin kotitalousasiakkailla ilmoitettuina prosentteina kokonaisverkkokustannuksista.

Vuosittain

Jakelukustannukset

prosenttiosuus

havainnon laatu

Jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kotitalousasiakkailla ja jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus muilla loppukäyttäjillä kuin kotitalousasiakkailla ilmoitettuina prosentteina kokonaisverkkokustannuksista.

Vuosittain

Viiteajanjaksot siirto- ja jakelukustannuksia varten ovat vuoden pituisia.

Arvot ilmoitetaan prosentteina.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 4: Kulutusmäärät

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Kulutusmäärät

prosenttiosuus

havainnon laatu

Sähkön suhteellinen osuus kussakin kulutusluokassa sen kokonaismäärän perusteella, johon asianomaiset hinnat liittyvät.

Vuosittain

Viiteajanjakso kulutusmääriä varten on vuoden pituinen.

Arvot ilmoitetaan prosentteina.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.