11.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2055,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä maksulaitosten sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöön liittyvää toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskevien teknisten sääntelystandardien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan tehostaa toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä sekä varmistaa johdonmukainen ja tehokas ilmoitusmenettely maksulaitoksille, jotka aikovat käyttää sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta valtioiden rajojen yli, on tarpeen täsmentää kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten väliselle yhteistyölle ja tietojenvaihdolle puitteet, joissa tarkennetaan menetelmä, keinot ja yksityiskohdat, jotka koskevat yhteistyötä, ja erityisesti toimitettavien tietojen laajuutta ja käsittelyä, mukaan lukien yhteinen terminologia ja vakiomuotoiset ilmoitusmallit.

(2)

Yhteistä terminologiaa ja vakiomuotoisia ilmoitusmalleja varten on tarpeen määrittää joitakin teknisiä termejä, jotta voidaan selkeästi erottaa sivukonttorihakemukset, palveluja koskevat hakemukset ja asiamieshakemukset niiden maksulaitosten osalta, jotka haluavat harjoittaa toimintaansa toisessa jäsenvaltiossa.

(3)

Vahvistamalla vakiomuotoiset menettelyt, jotka kattavat kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtävien passihakemusten kielen ja viestintävälineet, helpotetaan sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöä ja tehostetaan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tehtävien ja vastuualueiden hoitamista.

(4)

Kotijäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta olisi edellytettävä, että ne arvioivat maksulaitosten, jotka aikovat tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa, toimittamien tietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden, jotta varmistettaisiin toimitettujen passi-ilmoitusten laatu. Tämän vuoksi kotijäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi täsmennettävä luottolaitoksille, miltä osin passihakemusten arvioidaan olevan puutteellisia tai virheellisiä, jotta puuttuvien tai virheellisten tietojen yksilöinti, välittäminen ja esittäminen helpottuisivat. Lisäksi tietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden arvioinnilla olisi varmistettava tehokas ilmoitusprosessi määrittämällä selkeästi, että direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu yhden kuukauden määräaika ja 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kolmen kuukauden määräaika katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, jona kotijäsenvaltion arvioinnin mukaan täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävä passihakemus on vastaanotettu.

(5)

Jos eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisuprosessi on aloitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 19 artiklan mukaisesti, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava maksulaitokselle, että passihakemusta koskeva päätös tehdään vasta, kun asia on ratkaistu kyseisen säännöksen mukaisesti.

(6)

Jotta voidaan varmistaa tehokas ja kitkaton ilmoitusprosessi, joka antaa kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden tehdä arvionsa direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti, olisi selkeästi määritettävä passihakemukseen liittyvät tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on jaettava sivukonttoria koskevien passihakemusten, asiamiestä koskevien passihakemusten ja palveluja koskevien passihakemusten osalta. Lisäksi on aiheellista säätää kyseisiä tietoja toimitettaessa käytettävistä vakiomuotoisista malleista. Kyseisiin malleihin olisi myös sisällytettävä oikeushenkilöitä koskevat oikeushenkilötunnukset, jos sellaiset ovat saatavilla.

(7)

Jotta voidaan helpottaa rajatylittävää toimintaa toisissa jäsenvaltioissa harjoittavien maksulaitosten tunnistamista, on aiheellista määrittää muoto kussakin jäsenvaltiossa käytettävälle yksilölliselle tunnistenumerolle, jolla tunnistetaan maksulaitokset, niiden sivukonttorit tai asiamiehet, joiden välityksellä maksulaitokset tarjoavat maksupalveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

(8)

Jos toisessa jäsenvaltiossa toimintaa harjoittava maksulaitos muuttaa alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitettuja tietoja, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ainoastaan muuttuneet tiedot direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY (3) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset voivat sähköisen rahan liikkeeseenlaskun lisäksi tarjota maksupalveluja. Lisäksi kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti maksulaitosten passi-ilmoituksia koskevia menettelyjä sovelletaan sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksiin soveltuvin osin. Direktiivin 2009/110/EY 3 artiklan 3 artiklan 4 kohdassa säädetään myös, että maksulaitosten passi-ilmoituksia koskevia menettelyjä sovelletaan soveltuvin osin sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksiin, jotka luovuttavat sähköistä rahaa toisessa jäsenvaltiossa luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden avulla. Direktiivin 2009/110/EY 3 artiklan 3 artiklan 5 kohdassa säädetään, että sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset eivät saa laskea liikkeeseen sähköistä rahaa asiamiesten välityksellä, mutta ne voivat tarjota asiamiesten välityksellä maksupalveluja, jos direktiivin (EU) 2015/2366 19 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Ilmoitusten tekemistä toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi tämän vuoksi helpotettava sen kehyksen mukaisesti, jota sovelletaan toimintaan, jota sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksilla on oikeus harjoittaa, niiden tietojen osalta, jotka liittyvät sellaisen sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen passihakemukseen, joka aikoo käyttää sijoittautumisoikeutta tai palvelujen tarjoamisen vapautta, mukaan lukien maksupalvelujen tarjoaminen asiamiehen välityksellä tai sähköisen rahan luovuttaminen ja lunastaminen laitoksen puolesta toisessa jäsenvaltiossa toimivien jakelijoiden välityksellä.

(10)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, on toimittanut komissiolle.

(11)

EPV on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoinut teknisiin sääntelystandardeihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1093/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan mukaisesti säännöt kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltion väliselle yhteistyölle ja tietojenvaihdolle tehtäessä ilmoituksia maksulaitoksista, jotka käyttävät sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

2.   Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2009/110/EY 3 artiklan 1, 4 ja 5 kohdan ja direktiivin (EU) 2015/2366 111 artiklan mukaisesti soveltuvin osin kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden välisiin ilmoituksiin, joita ne tekevät sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksista, jotka käyttävät sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta, mukaan lukien sähköisen rahan luovutus luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välityksellä.

3.   Tietojen, joita toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat keskenään tässä asetuksessa määritellyn yhteistyökehyksen puitteissa, laajuus ja käsittely eivät vaikuta direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti määritettyyn kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten toimivaltaan.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’passihakemuksella’ sivukonttoria koskevaa passihakemusta, palveluja koskevaa passihakemusta tai asiamiestä koskevaa passihakemusta;

b)

’sivukonttoria koskevalla passihakemuksella’ hakemusta, jonka toimiluvan saanut maksulaitos tekee direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti halutessaan perustaa sivukonttorin toiseen jäsenvaltioon;

c)

’palveluja koskevalla passihakemuksella’ hakemusta, jonka toimiluvan saanut maksulaitos tekee direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti halutessaan tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa;

d)

’asiamiestä koskevalla passihakemuksella’ hakemusta, jonka toimiluvan saanut maksulaitos tekee direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti halutessaan tarjota maksupalveluja toisessa jäsenvaltiossa käyttämällä kyseisen direktiivin 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua asiamiestä.

3 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava käyttäen liitteessä II, III, V ja VI esitettyjä malleja.

2.   Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava käyttäen liitteessä II, III, V ja VI esitettyjä malleja.

3.   Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava käyttäen liitteessä IV ja VI esitettyjä malleja, kun sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset luovuttavat sähköistä rahaa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välityksellä.

4.   Edellä 1–3 kohdassa tarkoitettujen mallien ja niihin sisällytettävien tietojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niiden on oltava kirjallisesti laadittuja kielellä, jonka sekä kotijäsenvaltion että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät;

b)

tiedot on toimitettava sähköisesti, jos vastaanottavan jäsenvaltion, jonka alueella maksulaitos aikoo tarjota maksupalveluja, toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sähköisen toimitustavan ja antavat sähköisen vastaanottotodistuksen; vaihtoehtoisesti tiedot toimitetaan postitse, ja vahvistukseksi annetaan vastaanottotodistus.

5.   Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on asetettava seuraavat tiedot muiden toimivaltaisten viranomaisten saataville:

a)

edellä 4 kohdan a alakohdan mukaisesti hyväksytyt kielet;

b)

sähköpostiosoite, johon tiedot ja mallit voidaan toimittaa sähköisesti, tai postiosoite, johon tiedot ja mallit voidaan toimittaa postitse.

4 artikla

Tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden arviointi

1.   Vastaanotettuaan palveluja koskevan passihakemuksen maksulaitokselta kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen täydellisyys ja oikeellisuus.

2.   Jos hakemuksessa toimitetut tiedot todetaan arvioinnissa 1 kohdan mukaisesti puutteellisiksi tai virheellisiksi, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitä viipymättä maksulaitokselle ja mainittava, miltä osin tietojen arvioidaan olevan puutteelliset tai virheelliset.

3.   Direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määräajat katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, jona täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävä passihakemus on vastaanotettu.

5 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisuprosessi on aloitettu direktiivin (EU) 2015/2366 27 artiklan mukaisesti maksulaitoksen kyseisen direktiivin 28 artiklan mukaisesti toimittaman passihakemuksen osalta, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava maksulaitokselle, että hakemusta koskeva päätös tehdään vasta, kun asia on ratkaistu asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti.

2 LUKU

SIVUKONTTORIA KOSKEVA PASSIHAKEMUS

6 artikla

Toimitettavat tiedot

1.   Direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot, kun maksulaitos on jättänyt sivukonttoria koskevan passihakemuksen:

a)

päivä, jona maksulaitoksen lähettämä 4 artiklan mukainen täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävä passihakemus vastaanotettiin;

b)

jäsenvaltio, jossa maksulaitos aikoo harjoittaa toimintaa;

c)

passihakemuksen tyyppi;

d)

maksulaitoksen nimi, osoite ja tarvittaessa toimiluvan numero ja yksilöllinen tunnistenumero kotijäsenvaltiossa liitteessä I määritetyssä muodossa;

e)

tarvittaessa maksulaitoksen oikeushenkilötunnus;

f)

sivukonttoria koskevan ilmoituksen toimittaneen maksulaitoksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

g)

vastaanottavaan jäsenvaltioon perustettavan sivukonttorin osoite;

h)

vastaanottavaan jäsenvaltioon perustettavan sivukonttorin johtamisesta vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot;

i)

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tarjottavat maksupalvelut;

j)

vastaanottavaan jäsenvaltioon perustettavan sivukonttorin organisaatiorakenne;

k)

liiketoimintasuunnitelma, jossa on mukana kolmea ensimmäistä tilikautta koskeva alustava talousarvio, joka osoittaa, että sivukonttori pystyy käyttämään tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia järjestelmiä, resursseja ja menettelyjä toimiakseen moitteettomasti vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

l)

kuvaus sivukonttorin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä ja sisäisen valvonnan mekanismeista, mukaan lukien hallinto- ja riskinhallintamenettelyt, joilla osoitetaan, että kyseiset hallinnointi- ja ohjausjärjestelyt, valvontamekanismit ja menettelyt ovat oikeasuhteisia, tarkoituksenmukaisia, vakaita ja riittäviä suhteessa vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoitettavaan maksupalvelutoimintaan ja täyttävät rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/849 (4) asetetut vaatimukset.

2.   Jos maksulaitos on ilmoittanut kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille aikovansa ulkoistaa maksupalvelujen operatiiviset toiminnot muille vastaanottavassa jäsenvaltiossa toimiville yhteisöille, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

7 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 6 artiklassa tarkoitetut tiedot vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille käyttäen liitteessä II vahvistettua mallia ja ilmoitettava maksulaitokselle tietojen toimittamisesta.

2.   Jos toimitettavia ilmoituksia on useampia, toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa yhdistetyt tiedot käyttämällä liitteessä II olevia kenttiä.

8 artikla

Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista ilmoittaminen

1.   Kun maksulaitos ilmoittaa direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille merkittävistä muutoksista aiemmassa hakemuksessa olleisiin tietoihin, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kyseiset merkittävät muutokset vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä 1 kohtaa sovellettaessa kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tietojen merkittävät muutokset vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille siten, että ne täyttävät ainoastaan ne osat tämän asetuksen liitteessä II vahvistetusta mallista, joihin muutokset vaikuttavat.

9 artikla

Tiedot sivukonttorin toiminnan aloittamisesta

Direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa sovellettaessa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tämän asetuksen liitteessä VI vahvistettua mallia käyttäen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille päivämäärä, jona maksulaitos aloittaa toimintansa kyseisessä vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

3 LUKU

ASIAMIESTÄ KOSKEVA PASSIHAKEMUS

10 artikla

Toimitettavat tiedot

1.   Direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot, kun maksulaitos on jättänyt asiamiestä koskevan passihakemuksen:

a)

päivä, jona maksulaitoksen lähettämä 4 artiklan mukainen täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävä passihakemus vastaanotettiin;

b)

jäsenvaltio, jossa maksulaitos aikoo harjoittaa toimintaa käyttämällä asiamiestä;

c)

passihakemuksen tyyppi;

d)

passihakemuksen luonne ja kuvaus olosuhteista, jotka kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ottanut huomioon arviossaan, jos asiamiehen käyttö vastaanottavassa jäsenvaltiossa ei johda sijoittautumiseen;

e)

maksulaitoksen nimi, osoite ja tarvittaessa toimiluvan numero ja yksilöllinen tunnistenumero kotijäsenvaltiossa liitteessä I määritetyssä muodossa;

f)

tarvittaessa maksulaitoksen oikeushenkilötunnus;

g)

asiamiestä koskevan passi-ilmoituksen toimittaneen maksulaitoksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

h)

maksulaitoksen käyttämän asiamiehen nimi ja yhteystiedot;

i)

tarvittaessa asiamiehen yksilöllinen tunnistenumero jäsenvaltiossa johon asiamies on sijoittautunut, liitteessä I määritetyssä muodossa;

j)

tarvittaessa keskitetyn yhteyspisteen toiminnasta vastaavien henkilöiden nimet ja yhteyspisteet, jos sellainen on nimetty direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

k)

vastaanottavassa jäsenvaltiossa asiamiehen välityksellä tarjottavat maksupalvelut;

l)

kuvaus sisäisen valvonnan mekanismeista, joita asiamies soveltaa täyttääkseen direktiivin (EU) 2015/849 mukaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät velvoitteet;

m)

maksupalvelujen tarjoamisessa käytettävän asiamiehen toiminnan johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä muiden asiamiesten kuin maksupalveluntarjoajien osalta näyttö siitä, että he ovat soveliaita ja luotettavia henkilöitä;

2.   Jos maksulaitos on ilmoittanut kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille aikovansa ulkoistaa maksupalvelujen operatiiviset toiminnot muille vastaanottavassa jäsenvaltiossa toimiville yhteisöille, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

11 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 10 artiklassa tarkoitetut tiedot vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille käyttäen liitteessä III vahvistettua mallia ja ilmoitettava maksulaitokselle tietojen toimittamisesta.

2.   Jos toimitettavia ilmoituksia on useampia, toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa yhdistetyt tiedot käyttämällä liitteessä III olevia kenttiä.

12 artikla

Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista ilmoittaminen

1.   Kun maksulaitos ilmoittaa direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille merkittävistä muutoksista asiamiestä koskevassa aiemmassa passihakemuksessa olleisiin tietoihin, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kyseiset merkittävät muutokset vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä 1 kohtaa sovellettaessa kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat merkittävät muutokset vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille siten, että ne täyttävät ainoastaan ne osat tämän asetuksen liitteessä III vahvistetusta mallista, joihin muutokset vaikuttavat.

13 artikla

Tiedot asiamiehen toiminnan aloittamisesta

Direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa sovellettaessa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tämän asetuksen liitteessä VI vahvistettua mallia käyttäen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille päivämäärä, jona maksulaitos aloittaa toimintansa asiamiehen välityksellä kyseisessä vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

4 LUKU

PALVELUJA KOSKEVA PASSIHAKEMUS

14 artikla

Toimitettavat tiedot

1.   Direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot, kun maksulaitos on jättänyt palveluja koskevan passihakemuksen:

a)

päivä, jona maksulaitoksen lähettämä 4 artiklan mukainen täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävä passihakemus vastaanotettiin;

b)

jäsenvaltio, jossa maksulaitos aikoo tarjota palveluja;

c)

passihakemuksen tyyppi;

d)

maksulaitoksen nimi, osoite ja tarvittaessa toimiluvan numero ja yksilöllinen tunnistenumero kotijäsenvaltiossa liitteessä I määritetyssä muodossa;

e)

tarvittaessa maksulaitoksen oikeushenkilötunnus;

f)

palveluja koskevan passi-ilmoituksen toimittaneen maksulaitoksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

g)

päivämäärä, josta lähtien palveluja aiotaan tarjota vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

h)

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tarjottava yksi tai useampi maksupalvelu.

2.   Jos maksulaitos on ilmoittanut kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille aikovansa ulkoistaa maksupalvelujen operatiiviset toiminnot muille vastaanottavassa jäsenvaltiossa toimiville yhteisöille, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

15 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 14 artiklassa tarkoitetut tiedot vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille käyttäen liitteessä V vahvistettua mallia ja ilmoitettava maksulaitokselle tietojen toimittamisesta.

2.   Jos toimitettavia ilmoituksia on useampia, toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa yhdistetyt tiedot käyttämällä liitteessä V olevia kenttiä.

16 artikla

Palveluja koskevassa passihakemuksessa olevien tietojen muutoksista ilmoittaminen

1.   Kun maksulaitos ilmoittaa direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille merkittävistä muutoksista aiemmassa palveluja koskevassa passihakemuksessa olleisiin tietoihin, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kyseiset merkittävät muutokset vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä 1 kohtaa sovellettaessa kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tietojen merkittävät muutokset vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille siten, että ne täyttävät ainoastaan ne osat tämän asetuksen liitteessä V vahvistetusta mallista, joihin muutokset vaikuttavat.

5 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).


LIITE I

Jäsenvaltiossa käytettävän yksilöllisen tunnistenumeron muoto

Jäsenvaltio

Oikeushenkilö

Luonnollinen henkilö

Tunnistenumeron tyyppi

Tunnistenumeron muoto

Tunnistenumeron tyyppi

Tunnistenumeron muoto

Itävalta

Jos yritys on rekisteröitynyt:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Enintään: kuusi numeroa ja tarkistuskirjain

Jos yritys ei ole rekisteröitynyt:

Arvonlisäverotuksessa käytettävä tunnistenumero (Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer, UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgia

KBO/BCE -numero (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + alv-numero (0XXX.XXX.XXX)

KBO/BCE -numero (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 numeroa (0 + 9-numeroinen alv-tunnus)

Bulgaria

Yhdenmukainen tunnuskoodi Oikeusperusta on Bulgarian kaupparekisterilain 23 §:n 1 momentti

9 numeroa

Yhdenmukainen tunnuskoodi Oikeusperusta on Bulgarian kaupparekisterilain 23 §:n 1 momentti

9 numeroa

Kroatia

OIB

(veronumero; OIB – osobni identifikacijski broj Henkilökohtainen tunnistenumero)

11 numeroa

(10 satunnaista numeroa ja 1 tarkistunumero)

OIB

(veronumero; Osobni identifikacijski broj – Henkilökohtainen tunnistenumero)

11 numeroa

(10 satunnaista numeroa ja 1 tarkistusnumero)

Kypros

Verotunnistenumero (Tax Identification Number, TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 numeroa ja 1 kirjain (esim. 99999999L)

Verotunnistekoodi (Tax Identification Code, TIC)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 numeroa ja 1 kirjain (ensimmäinen numero on aina 0)

Tšekki

Henkilökohtainen tunnistenumero (Identifikační číslo osoby, IČO)

8 numeroa (esim. 12345678)

Henkilökohtainen tunnistenumero (Identifikační číslo osoby, IČO)

8 numeroa (esim. 12345678)

Tanska

Yritysrekisterinumero (CVR-numero)

8 numeroa (esim. 12345678)

Henkilötunnus (CPR-numero)

10 numeroa muodossa ”123456-7890”

Viro

Yrityksen rekisteröintikoodi, joka on saatavilla kaupparekisterin verkkosivuilla: https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8 numeroa

Henkilökohtainen tunnistenumero (ID-koodi)

Henkilökohtainen tunnistenumero (ID-koodi)

Suomi

Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) (https://www.ytj.fi/index/y-tunnus.html)

tai

Kansainvälinen arvonlisäverotunniste (alv-numero)

Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus): 7 numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki, esim. 1234567–8

Alv-numero: 8 numeroa, esim. FI12345678)

Ranska

SIREN

9 numeroa

SIREN

9 numeroa

Saksa

Jos yritys on rekisteröitynyt:

Kaupparekisterinumero (Handelsregisternummer, HReg-Nr.); https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), ml. rekisteröintipaikka

HRA; HRB; GnR; PR; VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Muoto valitaan (oikeus)henkilön tyypin mukaan, numerot voivat olla eripituisia.

Jos yritys ei ole rekisteröitynyt:

Alv-tunniste (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(Alv-numero)

DExxxxxxxxx,

jonka jälkeen 9 numeroa

Kreikka

Verotunnistenumero (TIN/ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 numeroa

Verotunnistenumero (TIN/ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 numeroa

Unkari

Yritysrekisterinumero:

Numerot: (##-##-######)

Yksityisyrittäjien rekisterinumero

Yhdenmiehenyhtiön rekisterinumero

Numerot (########);

Numerot (##-##-######)

Islanti

Irlanti

Yritysrekisterinumero:

https://www.cro.ie/

6 numeroa

Italia

Rekisterinumero

5 numeroa

Verotunnus, saatavilla OAM:n verkkosivuilla (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Aakkosnumeerinen 16-merkkinen koodi (”SP”, jonka perässä on numeroita)

Latviassa

Verorekisterinumero (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 numeroa

Henkilötunnus (XXXXXX-XXXXX), tai jos henkilö on veronmaksaja-yksityisyrittäjä, verorekisterinumero (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Verorekisterinumero 11 numeroa

Liechtenstein

Yhteisön oikeushenkilötunnus, jos sellainen on. Jos ei ole,

Kaupparekisterinumero (Handelsregister-Nummer)

Etuliite ”FL” ja 11 numeroa (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Henkilötunnus (Personenidentifikationsnummer)

Enintään 12 numeroa

Liettua

Yhtiötunnus, joka saadaan Liettuan tasavallan keskusrekisterin hallinnoimasta oikeushenkilörekisteristä (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

tai

9 numeroa (7 numeroa ennen vuotta 2004)

Veronmaksajan tunnus – etu- ja sukunimi (sama kuin henkilötunnus; tietoturvasyistä sitä ei kuitenkaan yleensä julkisteta), tai

Etu- ja sukunimi

Luxemburg

Yritysrekisterinumero

B-kirjain, jonka jälkeen 6 numeroa (esim. B 123456)

Sosiaaliturvatunnus:

13 numeroa (ensimmäiset 8 muodostuvat henkilön syntymäajasta: VVVVKKPP)

Maltaa

Yritysrekisterinumero:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

C-kirjain, jonka jälkeen 5 numeroa (esim. C 28938)

Henkilökortin tai passin numero:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 numeroa ja iso kirjain, esim. 034976M

tai

6 numeroa (esim. 728349)

Alankomaat

Kaupparekisterinumero (KvK)

8 numeroa

Kaupparekisterinumero (KvK)

8 numeroa

Norja

Yritysrekisterinumero (organisaationumero)

9 numeroa (esim. 981 276 957)

Kansallinen henkilötunnus/D-numero

11 numeroa (ensimmäiset 6 muodostuvat henkilön syntymäajasta: PP.KK.VV)

Puola

Puolan verotunniste (numer identyfikacji podatkowej, NIP)

Puolan verotunniste (numer identyfikacji podatkowej, NIP)

Portugali

Yritysrekisterinumero (Número de Identificação de Pessoa Coletiva, NIPC)

9 numeroa

Verotunnistenumero (Número de Identificação Fiscal, NIF)

9 numeroa

Romania

Slovakia

Yritysrekisterinumero (Identifikačné číslo organizácie, IČO)

8 numeroa

IČO – 00 000 000

Yritysrekisterinumero (IČO) annetaan oikeushenkilöille ja yrittäjille

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 numeroa

IČO – 00 000 000

Slovenia

Tunniste/rekisterinumero, jonka antaa Slovenian tasavallan julkisista oikeudellisista rekistereistä ja niihin liittyvistä palveluista vastaava virasto (www.ajpes.si)

10 numeroa

Tunniste/rekisterinumero, jonka antaa Slovenian tasavallan julkisista oikeudellisista rekistereistä ja niihin liittyvistä palveluista vastaava virasto (www.ajpes.si)

10 numeroa

Espanja

LEI-koodi

Jos sellaista ei ole:

Verotunnistenumero (Número de Identificación Fiscal, NIF).

Lisätietoja verotunnistenumeron rakenteesta seuraavista linkeistä:

(NIF) Oikeushenkilöt:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Muodostuu 20 merkistä seuraavasti:

Merkit 1–4: Neljästä merkistä muodostuva etuliite, joka annetaan kullekin paikalliselle toimintayksikölle:

Merkit 5–6: 2 varattua merkkiä, jotka asetetaan nollaksi.

Merkit 7–18: Oikeushenkilökohtainen osa, jonka paikallinen toimintayksikkö määrittää ja antaa oikeushenkilöille läpinäkyviä ja vakaita käytänteitä noudattaen.

Merkit 19–20: Kaksi tarkistusnumeroa ISO 17442 -standardin mukaisesti.

Muodostuu 9 merkistä seuraavasti:

a)

Kirjain, joka osoittaa oikeudellisen muodon:

A.

Julkiset osakeyhtiöt

B.

Muut osakeyhtiöt

C.

Avoimet yhtiöt

D.

Kommandiittiyhtiöt

E.

Yhteisomistuksessa olevat yhtiöt ja jakamattomat kuolinpesät

F.

Osuuskunnat

G.

Järjestöt

H.

Kiinteistöyhtiöt

J.

Kansalaisjärjestöt

N.

Ulkomaiset yhteisöt

P.

Paikallishallinto

Q.

Julkiset elimet

R.

Seurakunnat ja niihin liittyvät laitokset

S.

Valtionhallinto ja autonomisten alueiden elimet

U.

Yhteisyritykset, jotka ovat oikeushenkilöitä

V.

Muut

W.

Ulkomaisten yhteisöjen pysyvät toimipaikat

b)

Satunnaiset 7 numeroa.

c)

Kirjain tai numero oikeudellisen muodon perusteella (tarkista koodi).

Verotunnistenumero (Número de Identificación Fiscal, NIF).

Ulkomailla asuvat espanjalaiset yksityishenkilöt, alle 14-vuotiaat espanjalaiset ja ulkomailla asuvat muiden maiden kansalaiset, jotka harjoittavat toimintaa, jolla on veroseuraamuksia:

Muiden maiden kansalaiset: ulkomaalaisen tunnistenumero (Número de Identidad de Extranjero, NIE).

Lisätietoja verotunnistenumeron rakenteesta seuraavista linkeistä:

NIF (yksityishenkilö) and NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Muodostuu 9 merkistä seuraavasti:

8 numeroa ja viimeisenä kirjain tarkistusmerkkinä.

Kirjain (”L” = ulkomailla asuva espanjalainen, ”K” = alle 14-vuotias ja ”M” ulkomailla asuvat muiden maiden kansalaiset),

7 aakkosnumeerista merkkiä ja kirjain (tarkistusmerkki)

Muodostuu 9 merkistä seuraavasti: kirjain ”X”, jonka jälkeen 7 numeroa ja viimeisenä kirjain tarkistusmerkkinä.

Kun kirjaimeen ”X” liitettävät numeroyhdistelmät on käytetty loppuun, jatketaan aakkosjärjestyksessä (ensin ”Y” ja sitten ”Z”).

Ruotsi

Rekisterinumero (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Sosiaaliturvatunnus

VVKKPP-XXXX

Yhdistynyt kuningaskunta

Verotunnistenumero (Tax Identification Number, TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Verotunnistenumero (Tax Identification Number, TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


LIITE II

Ilmoitusmalli tietojenvaihdolle, joka liittyy maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten tekemiin sivukonttoria koskeviin passihakemuksiin

1)

Kotijäsenvaltio

 

2)

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimet

 

3)

Päivä, jona kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanotti maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävän hakemuksen

PP/KK/VV

4)

Jäsenvaltio, johon sivukonttori perustetaan

 

5)

Hakemustyyppi

☐ Ensimmäinen hakemus

☐ Muutos aiempaan hakemukseen

☐ Liiketoiminnan lakkaaminen

6)

Laitoksen tyyppi

☐ Maksulaitos

☐ Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos

7)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen nimi

 

8)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen päätoimipaikan osoite

 

9)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yksilöllinen tunnistenumero kotijäsenvaltiossa liitteessä I määritetyssä muodossa (jos sellainen on)

 

10)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen oikeushenkilötunnus (jos sellainen on)

 

11)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen kotijäsenvaltion myöntämä toimilupa (jos sellainen on)

 

12)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilö

 

13)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 

14)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön puhelinnumero

 

15)

Sivukonttorin osoite

 

16)

Sivukonttorin johtamisesta vastuussa olevien nimet

 

17)

Sivukonttorin johtamisesta vastuussa olevien sähköpostiosoitteet

 

18)

Sivukonttorin johtamisesta vastuussa olevien puhelinnumerot

 

19)

Tarjottavat maksupalvelut

1.

☐ Palvelut, joiden avulla käteinen raha talletetaan maksutilille sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

2.

☐ Palvelut, joiden avulla käteinen raha nostetaan maksutililtä sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

3.

Maksutapahtumien toteuttaminen, mukaan luettuna varojen siirto käyttäjän maksupalveluntarjoajan tai jonkin muun maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle maksutilille:

a)

suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoraveloitukset ☐

b)

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla maksuvälineellä tai laitteella ☐

c)

tilisiirtojen toteuttaminen, mukaan lukien toistuvaissuoritukset ☐

4.

Maksutapahtumien toteuttaminen, kun varojen katteena on maksupalvelunkäyttäjän luottosopimus:

a)

suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoraveloitukset ☐

b)

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla maksuvälineellä tai laitteella ☐

c)

tilisiirtojen toteuttaminen, mukaan lukien toistuvaissuoritukset; ☐

mukaan lukien luoton myöntäminen direktiivin (EU) 2015/2366 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti: ☐ Kyllä ☐ Ei

5.

☐ Maksuvälineiden myöntäminen

☐ Maksutapahtumien vastaanottaminen;

mukaan lukien luoton myöntäminen direktiivin (EU) 2015/2366 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti: ☐ Kyllä ☐ Ei

6.

☐ Rahansiirrot

7.

☐ Maksutoimeksiantopalvelut

8.

☐ Tilitietopalvelut

20)

Sähköiseen rahaan liittyvien palvelujen tarjoaminen (ainoastaan sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset)

☐ Sähköisen rahan liikkeeseenlasku

☐ Sähköisen rahan luovutus ja/tai lunastus

21)

Sivukonttorin organisaatiorakenteen kuvaus

 

22)

Liiketoimintasuunnitelma, joka osoittaa, että sivukonttori pystyy käyttämään tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia järjestelmiä, resursseja ja menettelyjä toimiakseen moitteettomasti vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja sisältää seuraavat tiedot:

a.

sivukonttorin päätavoitteet ja liiketoimintastrategia sekä selvitys siitä, miten sivuliike edistää laitoksen tai tapauksen mukaan yritysryhmän strategiaa;

b.

kolmea ensimmäistä tilikautta koskeva alustava talousarvio.

 

23)

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät ja sisäisen valvonnan mekanismit, myös seuraavat tiedot:

a.

kuvaus sivukonttorin hallintorakenteesta mukaan lukien toiminnalliset suhteet ja oikeudelliset raportointisuhteet sekä sivukonttorin asema ja tehtävät laitoksen ja tapauksen mukaan yritysryhmän rakenteessa;

b.

kuvaus sivukonttorin sisäisistä valvontamekanismeista, mukaan lukien

i.

sivukonttorin sisäiset riskinhallintamenettelyt, yhteys maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen ja tapauksen mukaan yritysryhmän sisäiseen riskinhallintamenettelyyn;

ii.

sivukonttorin sisäisen tarkastuksen menettelyt;

iii.

rahanpesun torjuntamenettelyt, jotka sivukonttori aikoo ottaa käyttöön vastaanottavassa jäsenvaltiossa direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti.

 

24)

Maksupalvelujen/sähköisen rahan palvelujen ulkoistettavien operatiivisten toimintojen osalta seuraavat tiedot:

a.

ulkoistettavia operatiivisia toimintoja hoitavan yhteisön nimi ja osoite;

b.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteisössä, jolle operatiiviset toiminnot aiotaan ulkoistaa;

c.

ulkoistettavien toimintojen tyyppi ja yksityiskohtainen kuvaus.

 


LIITE III

Ilmoitusmalli tietojenvaihdolle, joka liittyy asiamiestä käyttävien maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten tekemiin passihakemuksiin

1)

Kotijäsenvaltio

 

2)

Vastaanottava jäsenvaltio, jonka alueella asiamies aikoo tarjota maksupalveluja

 

3)

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi

 

4)

Päivä, jona kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanotti maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävän hakemuksen

PP/KK/VV

5)

Hakemustyyppi

☐ Ensimmäinen hakemus

☐ Muutos aiempaan hakemukseen

☐ Uusi asiamies

☐ Asiamiehen toiminnan lopettaminen

6)

Hakemuksen luonne (kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen arvio)

☐ Sijoittautumisoikeus

☐ Palvelujen tarjoamisen vapaus seuraavien seikkojen perusteella:

7)

Laitoksen tyyppi

☐ Maksulaitos

☐ Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos

8)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen nimi

 

9)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen päätoimipaikan osoite

 

10)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yksilöllinen tunnistenumero kotijäsenvaltiossa liitteessä I määritetyssä muodossa (jos sellainen on)

 

11)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen oikeushenkilötunnus (jos sellainen on)

 

12)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen kotijäsenvaltion myöntämä toimilupa (jos sellainen on)

 

13)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilö

 

14)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 

15)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön puhelinnumero

 

16)

Tiedot asiamiehestä:

a.

Jos oikeushenkilö:

i.

nimi

ii.

virallinen osoite/osoitteet

iii.

yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) liitteessä I määritetyssä muodossa siinä jäsenvaltiossa, johon asiamies on sijoittautunut

iv.

asiamiehen oikeushenkilötunnus (LEI), jos sellainen on;

v.

puhelinnumero

vi.

sähköpostiosoite

vii.

oikeudellisten edustajien nimet sekä syntymäpaikat ja -ajat.

b.

Jos luonnollinen henkilö:

i.

nimi, syntymäaika ja -paikka

ii.

yritystoiminnan virallinen osoite/osoitteet

iii.

yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) liitteessä I määritetyssä muodossa siinä jäsenvaltiossa, johon asiamies on sijoittautunut

iv.

puhelinnumero

v.

sähköpostiosoite

 

17)

Asiamiehen toimiessa sijoittautumisoikeuden nojalla seuraavat tiedot yhteyspisteestä, jos sellainen on jo nimetty ja/tai vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset edellyttävät sitä direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti:

a.

edustajan nimi

b.

osoite

c.

puhelinnumero

d.

sähköpostiosoite

 

18)

Maksupalvelut, joita asiamiehen on tarkoitus tarjota

1.

☐ Palvelut, joiden avulla käteinen raha talletetaan maksutilille sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

2.

☐ Palvelut, joiden avulla käteinen raha nostetaan maksutililtä sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

3.

Maksutapahtumien toteuttaminen, mukaan luettuna varojen siirto käyttäjän maksupalveluntarjoajan tai jonkin muun maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle maksutilille:

a)

suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoraveloitukset ☐

b)

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla maksuvälineellä tai laitteella ☐

c)

tilisiirtojen toteuttaminen, mukaan lukien toistuvaissuoritukset; ☐

4.

Maksutapahtumien toteuttaminen, kun varojen katteena on maksupalvelunkäyttäjän luottosopimus:

a)

suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoraveloitukset ☐

b)

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla maksuvälineellä tai laitteella ☐

c)

tilisiirtojen toteuttaminen, mukaan lukien toistuvaissuoritukset; ☐

mukaan lukien luoton myöntäminen direktiivin (EU) 2015/2366 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti: ☐ Kyllä ☐ Ei

5.

☐ Maksuvälineiden myöntäminen

☐ Maksutapahtumien vastaanottaminen;

mukaan lukien luoton myöntäminen direktiivin (EU) 2015/2366 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti: ☐ Kyllä ☐ Ei

6.

☐ Rahansiirrot

7.

☐ Maksutoimeksiantopalvelut

8.

☐ Tilitietopalvelut

19)

Kuvaus sisäisen valvonnan mekanismeista, joita maksulaitos/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos/asiamies käyttää täyttääkseen direktiivin (EU) 2015/849 mukaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät velvoitteet.

 

20)

Maksupalvelujen tarjoamisessa käytettävän asiamiehen toiminnan johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

 

21)

Muiden asiamiesten kuin maksupalveluntarjoajien osalta kriteerit, joiden katsotaan varmistavan, että maksupalvelujen tarjoamisessa käytettävän asiamiehen toiminnan johtamisesta vastuussa olevat henkilöt ovat soveliaita ja luotettavia.

a.

☐ Maksulaitoksen hankkima näyttö siitä, että maksupalvelujen tarjoamisessa käytettävän asiamiehen toiminnan johtamisesta vastuussa olevat henkilöt ovat soveliaita ja luotettavia.

b.

☐ Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat toimet maksulaitoksen toimittamien tietojen tarkistamiseksi direktiivin (EU) 2015/2366 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

22)

Maksupalvelujen/sähköisen rahan palvelujen ulkoistettavien operatiivisten toimintojen osalta seuraavat tiedot:

a.

ulkoistettavia operatiivisia toimintoja hoitavan yhteisön nimi ja osoite;

b.

yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteisössä, jolle operatiiviset toiminnot aiotaan ulkoistaa;

c.

ulkoistettavien toimintojen tyyppi ja yksityiskohtainen kuvaus.

 


LIITE IV

Ilmoitusmalli tietojenvaihdolle, joka liittyy jakelijoita käyttävien sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten passihakemuksiin

1)

Kotijäsenvaltio

 

2)

Vastaanottava jäsenvaltio, jossa sähköisen rahan palveluja aiotaan tarjota

 

3)

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi

 

4)

Päivä, jona kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanotti sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävän hakemuksen

PP/KK/VV

5)

Hakemustyyppi

☐ Ensimmäinen hakemus

☐ Muutos aiempaan hakemukseen

☐ Uudet jakelijat

☐ Jakelijan toiminnan lopettaminen

6)

Hakemuksen luonne (kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen arvio)

☐ Sijoittautumisoikeus

☐ Palvelujen tarjoamisen vapaus seuraavien seikkojen perusteella:

7)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen nimi

 

8)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen päätoimipaikan osoite

 

9)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) kotijäsenvaltiossa liitteessä I määritetyssä muodossa

 

10)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen oikeushenkilötunnus (jos sellainen on)

 

11)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen kotijäsenvaltion myöntämä toimilupa (jos sellainen on)

 

12)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilö

 

13)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 

14)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön puhelinnumero

 

15)

Tiedot jakelijasta:

a.

Jos oikeushenkilö:

i.

nimi

ii.

virallinen osoite/osoitteet

iii.

yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) liitteessä I määritetyssä muodossa siinä jäsenvaltiossa, johon asiamies on sijoittautunut

iv.

jakelijan oikeushenkilötunnus (LEI), jos sellainen on;

v.

puhelinnumero

vi.

sähköpostiosoite

vii.

oikeudellisten edustajien nimet sekä syntymäpaikat ja -ajat

b.

Jos luonnollinen henkilö:

i.

nimi, syntymäaika ja -paikka

ii.

yritystoiminnan virallinen osoite/osoitteet

iii.

yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) liitteessä I määritetyssä muodossa siinä jäsenvaltiossa, johon asiamies on sijoittautunut

iv.

puhelinnumero

v.

sähköpostiosoite

 

16)

Sähköisen rahan palvelut, joita jakelijan on tarkoitus tarjota

☐ Sähköisen rahan luovuttaminen

☐ Sähköisen rahan lunastaminen

17)

Kuvaus sisäisen valvonnan mekanismeista, joita sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos/jakelija käyttää täyttääkseen direktiivin (EU) 2015/849 mukaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät velvoitteet.

 

18)

Sähköisen rahan palvelujen ulkoistettavien operatiivisten toimintojen osalta seuraavat tiedot:

a.

ulkoistettavia operatiivisia toimintoja hoitavan yhteisön nimi ja osoite;

b.

yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteisössä, jolle operatiiviset toiminnot aiotaan ulkoistaa;

c.

ulkoistettavien toimintojen tyyppi ja yksityiskohtainen kuvaus.

 


LIITE V

Ilmoitusmalli tietojenvaihdolle, joka liittyy sellaisten palvelujen, joissa ei käytetä asiamiestä tai jakelijaa, tarjoamisen vapautta koskeviin hakemuksiin

1)

Kotijäsenvaltio

 

2)

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi

 

3)

Päivä, jona kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanotti maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävän hakemuksen

PP/KK/VV

4)

Jäsenvaltio, jossa palveluja aiotaan tarjota

 

5)

Hakemustyyppi

☐ Ensimmäinen hakemus

☐ Muutos aiempaan hakemukseen

☐ Liiketoiminnan lakkaaminen

6)

Laitoksen tyyppi

☐ Maksulaitos

☐ Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos

7)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen nimi

 

8)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen päätoimipaikan osoite

 

9)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) kotijäsenvaltiossa liitteessä I määritetyssä muodossa

 

10)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen oikeushenkilötunnus (jos sellainen on)

 

11)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen kotijäsenvaltion myöntämä toimilupa (jos sellainen on)

 

12)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilö

 

13)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 

14)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön puhelinnumero

 

15)

Päivä, josta lähtien maksupalveluja/sähköisen rahan palveluja aiotaan tarjota (vasta sen jälkeen, kun kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 3 kohdan mukaisesta päätöksestään).

PP/KK/VV

16)

Tarjottavat maksupalvelut

1.

☐ Palvelut, joiden avulla käteinen raha talletetaan maksutilille sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

2.

☐ Palvelut, joiden avulla käteinen raha nostetaan maksutililtä sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

3.

Maksutapahtumien toteuttaminen, mukaan luettuna varojen siirto käyttäjän maksupalveluntarjoajan tai jonkin muun maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle maksutilille:

a)

suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoraveloitukset ☐

b)

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla maksuvälineellä tai laitteella ☐

c)

tilisiirtojen toteuttaminen, mukaan lukien toistuvaissuoritukset; ☐

4.

Maksutapahtumien toteuttaminen, kun varojen katteena on maksupalvelunkäyttäjän luottosopimus:

a)

suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoraveloitukset ☐

b)

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla maksuvälineellä tai laitteella ☐

c)

tilisiirtojen toteuttaminen, mukaan lukien toistuvaissuoritukset; ☐

mukaan lukien luoton myöntäminen direktiivin (EU) 2015/2366 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti: ☐ Kyllä ☐ Ei

5.

☐ Maksuvälineiden myöntäminen

☐ Maksutapahtumien vastaanottaminen;

mukaan lukien luoton myöntäminen direktiivin (EU) 2015/2366 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti: ☐ Kyllä ☐ Ei

6.

☐ Rahansiirrot

7.

☐ Maksutoimeksiantopalvelut

8.

☐ Tilitietopalvelut

17)

Sähköiseen rahaan liittyvien palvelujen tarjoaminen (ainoastaan sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset)

☐ Sähköisen rahan liikkeeseenlasku

☐ Sähköisen rahan luovutus ja/tai lunastus

18)

Maksupalvelujen/sähköisen rahan palvelujen ulkoistettavien operatiivisten toimintojen osalta seuraavat tiedot:

a.

ulkoistettavia operatiivisia toimintoja hoitavan yhteisön nimi ja osoite;

b.

yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteisössä, jolle operatiiviset toiminnot aiotaan ulkoistaa;

c.

ulkoistettavien toimintojen tyyppi ja yksityiskohtainen kuvaus.

 


LIITE VI

Ilmoitusmalli tietojenvaihdolle, joka liittyy maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten sivukonttorille/asiamiehelle/jakelijalle myönnettyyn passiin perustuvan toiminnan aloittamiseen

Toiminnan aloittaminen

1)

Kotijäsenvaltio

 

2)

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi

 

3)

Liitteen II, III tai IV mukaisen alkuperäisen hakemuksen päivämäärä.

 

4)

Jäsenvaltio, jossa sivukonttorin/asiamiehen/jakelijan on tarkoitus aloittaa toiminta

 

5)

Laitoksen tyyppi

☐ Maksulaitos

☐ Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos

6)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen nimi

 

7)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen päätoimipaikan osoite

 

8)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) kotijäsenvaltiossa liitteessä I määritetyssä muodossa

 

9)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen oikeushenkilötunnus (jos sellainen on)

 

10)

Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen kotijäsenvaltion myöntämä toimilupa (jos sellainen on)

 

11)

Passityyppi

☐ Sivukonttori

☐ Asiamies

☐ Jakelija

12)

Asiamiehet/jakelijat

a.

Jos oikeushenkilö:

i.

nimi

ii.

yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) liitteessä I määritetyssä muodossa siinä jäsenvaltiossa, johon asiamies on sijoittautunut

iii.

jakelijan oikeushenkilötunnus (LEI), jos sellainen on;

iv.

puhelinnumero

b.

Jos luonnollinen henkilö:

i.

nimi, syntymäaika ja -paikka

ii.

yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) liitteessä I määritetyssä muodossa siinä jäsenvaltiossa, johon asiamies on sijoittautunut

13)

Asiamiehet ja sivukonttorit: päivä, jona ne merkittiin kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin

PP/KK/VV

14)

Sivukonttorin/asiamiehen/jakelijan toiminnan aloittamispäivä (asiamiesten ja sivukonttorien osalta vasta sen jälkeen, kun asiamies/sivukonttori on merkitty direktiivin (EU) 2015/2366 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun kotijäsenvaltion rekisteriin)

PP/KK/VV