1.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1978,

annettu 31 päivänä lokakuuta 2017,

eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta luokiteltujen tuotantoalueiden ulkopuolelta pyydettyjen piikkinahkaisten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten. Siinä säädetään muun muassa, että elintarvikealan toimijat voivat saattaa markkinoille eläinperäisiä tuotteita vain, jos ne on valmistettu ja käsitelty yksinomaan laitoksissa, jotka täyttävät tietyt vaatimukset, myös kyseisen asetuksen liitteessä III vahvistetut asiaa koskevat vaatimukset.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa VII jaksossa täsmennetään, että kyseistä jaksoa sovelletaan eläviin simpukoihin ja puhdistusta koskevia säännöksiä lukuun ottamatta sitä sovelletaan myös eläviin piikkinahkaisiin, eläviin vaippaeläimiin ja eläviin merikotiloihin. Lisäksi siinä täsmennetään erityisvaatimukset, jotka koskevat luokiteltujen tuotantoalueiden ulkopuolelta pyydettyjä kampasimpukoita ja merikotiloita, jotka eivät ota ravintoaan siivilöimällä.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (2) vahvistetaan eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevat erityissäännöt. Sen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että elävien simpukoiden, elävien piikkinahkaisten, elävien vaippaeläinten ja elävien merikotiloiden tuotannon ja markkinoille saattamisen virallinen valvonta suoritetaan asetuksen liitteen II mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä II olevassa II luvussa säädetään, että tuotantoalueet on luokiteltava ulostekontaminaatiotason mukaisesti. Ravintonsa siivilöimällä ottavat eläimet kuten simpukat, voivat kerätä mikro-organismeja, jotka muodostavat kansanterveydellisen riskin.

(4)

Piikkinahkaiset eivät yleensä ole ravintonsa siivilöimällä ottavia eläimiä. Näin ollen ulostekontaminaatioon liittyvä mikro-organismien kerääntymisriski on vähäinen. Myöskään ei ole julkaistu epidemiologisia tietoja, joiden perusteella asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä II vahvistettu tuotantoalueiden luokitus voitaisiin yhdistää kansanterveydellisiin riskeihin piikkinahkaisten osalta, jotka eivät ota ravintoaan siivilöimällä. Siksi myös tällaiset piikkinahkaiset olisi jätettävä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VII jakson II luvussa vahvistettujen, tuotantoalueiden luokitusta koskevien säännösten ulkopuolelle.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VII jakson IX luvussa vahvistetaan erityisvaatimukset, jotka koskevat luokiteltujen tuotantoalueiden ulkopuolelta pyydettäviä kampasimpukoita ja eläviä merikotiloita, jotka eivät ota ravintoaan siivilöimällä. Näitä vaatimuksia olisi sovellettava myös piikkinahkaisiin, jotka eivät ota ravintoaan siivilöimällä.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevaa VII jaksoa olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III oleva VII jakso seuraavasti:

1)

Korvataan johdantokappaleessa 1 kohta seuraavasti:

”1)

Tätä jaksoa sovelletaan eläviin simpukoihin. Puhdistusta koskevia säännöksiä lukuun ottamatta sitä sovelletaan myös eläviin piikkinahkaisiin, eläviin vaippaeläimiin ja eläviin merikotiloihin. Tämän jakson II luvun A osassa vahvistettuja tuotantoalueita koskevia säännöksiä ei sovelleta merikotiloihin ja piikkinahkaisiin, jotka eivät ota ravintoaan siivilöimällä.”

2)

Korvataan IX luku seuraavasti:

”IX LUKU:   ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT LUOKITELTUJEN TUOTANTOALUEIDEN ULKOPUOLELTA PYYDETTYJÄ KAMPASIMPUKOITA, MERIKOTILOITA JA PIIKKINAHKAISIA, JOTKA EIVÄT OTA RAVINTOAAN SIIVILÖIMÄLLÄ

Elintarvikealan toimijoiden, jotka pyytävät luokiteltujen tuotantoalueiden ulkopuolelta kampasimpukoita, merikotiloita ja piikkinahkaisia, jotka eivät ota ravintoaan siivilöimällä, tai jotka käsittelevät tällaisia kampasimpukoita ja/tai merikotiloita ja/tai piikkinahkaisia, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1.

Kampasimpukoita, merikotiloita ja piikkinahkaisia, jotka eivät ota ravintoaan siivilöimällä, ei saa saattaa markkinoille, jos niitä ei ole pyydetty ja käsitelty II luvun B osan mukaisesti ja jos ne eivät täytä V luvun vaatimuksia omavalvontajärjestelmällä osoitettuna.

2.

Edellä olevan 1 kohdan lisäksi II luvun A osan säännöksiä sovelletaan vastaavasti myös kampasimpukoihin, jos virallisista valvontaohjelmista saadaan tietoja, joiden perusteella toimivaltainen viranomainen voi luokitella pyyntialueet, tarvittaessa yhteistyössä elintarvikealan toimijoiden kanssa.

3.

Kampasimpukoita, merikotiloita ja piikkinahkaisia, jotka eivät ota ravintoaan siivilöimällä, saa saattaa markkinoille ihmisravinnoksi vain kalahuutokaupan, lähettämön tai jalostamon kautta. Tällaisissa laitoksissa toimintaa harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on kampasimpukoita ja/tai tällaisia merikotiloita ja/tai piikkinahkaisia käsitellessään ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja lähettämöjen osalta noudatettava III ja IV luvun asiaa koskevia vaatimuksia.

4.

Elintarvikealan toimijoiden, jotka käsittelevät kampasimpukoita, eläviä merikotiloita ja eläviä piikkinahkaisia, jotka eivät ota ravintoaan siivilöimällä, on täytettävä

a)

tarvittaessa I luvun 3–7 kohdassa olevat asiakirjoja koskevat vaatimukset. Tällöin rekisteröintiasiakirjassa on selvästi mainittava alue, jolta kampasimpukat ja/tai elävät merikotilot ja/tai elävät piikkinahkaiset oli pyydetty; tai

b)

kaikkien vähittäismyyntiin lähetettävien eläviä kampasimpukoita, eläviä merikotiloita ja eläviä piikkinahkaisia sisältävien pakkausten sulkemista koskevat VI luvun 2 kohdan vaatimukset sekä tunnistusmerkintää ja pakkausmerkintöjä koskevat VII luvun vaatimukset.”