1.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1953,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2017,

asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 172 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Syyskuun 14 päivänä 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa” esitetään eurooppalainen visio internetyhteyksien tarjoamisesta kansalaisille ja yrityksille digitaalisilla sisämarkkinoilla ja kuvataan mahdollisia toimenpiteitä näiden yhteyksien parantamiseksi unionissa.

(2)

Komissio muistuttaa 26 päivänä elokuuta 2010 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan digitaalistrategia”, että Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan laajakaistan yleisen käyttöönoton merkitystä sosiaalisen osallisuuden ja kilpailukyvyn edistämiselle unionissa ja vahvistetaan tavoitteeksi varmistaa, että kaikkien eurooppalaisten saatavilla on vuoteen 2020 mennessä yli 30 Mb/s:n internetyhteys ja vähintään 50 prosentilla unionin kotitalouksista on yli 100 Mb/s:n internetyhteys.

(3)

Osana koko unionin kattavan internetyhteyksiä koskevan vision mukaisia toimenpiteitä komissio kannustaa 14 päivänä syyskuuta 2016 antamassaan tiedonannossa paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönottoa yksinkertaisilla suunnittelumenettelyillä ja vähentämällä sääntelyesteitä. Tällaisilla liityntäpisteillä, joihin kuuluvat myös muiden julkisten palvelujen oheistuotteena tarjottavat tai luonteeltaan ei-kaupalliset liityntäpisteet, voidaan parantaa merkittävästi nykyisiä langattomia viestintäverkkoja ja edistää tällaisten verkkojen tulevien sukupolvien käyttöönottoa lisäämällä kattavuutta paikallisesti sen mukaan, miten tarpeet kehittyvät. Näiden liityntäpisteidenolisi voitava muodostaa osa verkostosta, jolla on koko unionin alueella voimassa oleva yhtenäinen todentamisjärjestelmä, ja muiden ilmaisten paikallisten langattomien verkkojen olisi voitava liittyä järjestelmään. Järjestelmän olisi oltava unionin tietosuojavaatimusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2120 (4) mukainen.

(4)

Tämän asetuksen yhteydessä paikallisten langattomien internetyhteyksien maksuttomuus ja niiden käyttöehtojen syrjimättömyys tarkoittavat maksuttomuuden osalta sitä, että yhteyksien käytöstä ei veloiteta korvausta suoraan maksulla tai hyödyntäen muuntyyppisiä vastineita, kuten kaupallista mainostamista tai henkilötietojen antamista kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttöehtojen syrjimättömyyden osalta se tarkoittaa sitä, että sillä ei vaikuteta unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa kansallisessa lainsäädännössä edellytettyihin rajoituksiin, ja että siihen vaikuttaa tarve varmistaa verkon sujuva toiminta ja erityisesti kapasiteetin oikeudenmukainen jakaminen käyttäjien kesken kuormitushuippujen aikana.

(5)

Kilpailulle avoimet markkinat ja oikeudellinen kehys, joka voi mukautua kehitykseen ja joka kannustaa kilpailuun, investointeihin ja erittäin suuren kapasiteetin internetyhteyksien yleiseen saatavuuteen ja käyttöasteeseen, sekä Euroopan laajuiset verkot ja uudet liiketoimintamallit ovat tärkeitä tekijöitä, jotka edistävät investointeja hyvin suuren ja erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin, joilla voidaan tarjota internetyhteyksiä kaikille kansalaisille koko unionissa.

(6)

Komission 14 päivänä syyskuuta 2016 antaman tiedonannon mukaisesti ja digitaalisen osallisuuden edistämiseksi unionin olisi tuettava korkealaatuisten maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien internetyhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, mukaan lukien ulkotilat, joihin suurella yleisöllä on pääsy. Tällaisesta tuesta ei säädetä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1316/2013 (5) tai asetuksessa (EU) N:o 283/2014 (6).

(7)

Tällaisella tuella olisi kannustettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/2102 (7) määriteltyjä julkisen sektorin elimiä tarjoamaan maksuttomia ja käyttöehdoiltaan syrjimättömiä paikallisia langattomia internetyhteyksiä julkisen palvelun oheispalveluna, jotta voitaisiin varmistaa, että paikallisyhteisöjen ihmiset voivat hyötyä suurinopeuksisesta laajakaistayhteydestä julkisen elämän keskuksissa ja saavat mahdollisuuden parantaa digitaalisia taitojaan. Tällaisia elimiä voivat olla esimerkiksi kunnat, kuntien yhteenliittymät sekä muut paikalliset viranomaiset ja laitokset sekä kirjastot ja sairaalat.

(8)

Maksuttomat ja käyttöehdoiltaan syrjimättömät paikalliset langattomat internetyhteydet voisivat osaltaan auttaa kuromaan umpeen digitaalista kuilua erityisesti yhteisöissä, joissa digitaalisen lukutaidon kehitys on jäänyt jälkeen, mukaan lukien maaseudulla ja syrjäseuduilla.

(9)

Kun parannetaan mahdollisuuksia käyttää nopeaa ja erittäin nopeaa laajakaistaverkkoa ja sen myötä verkkopalveluja erityisesti maaseudulla ja syrjäseuduilla, voitaisiin kohentaa elämänlaatua parantamalla palvelujen saatavuutta, kuten sähköisten terveyspalvelujen ja sähköisen viranomaisasioinnin saatavuutta, ja edistää paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä.

(10)

Tämän asetuksen mukaisesti annettavan tuen onnistumisen takaamiseksi ja unionin tämän alan toimien edistämiseksi komission olisi varmistettava, että yhteisöt, jotka toteuttavat hankkeita hyödyntäen tämän asetuksen mukaisesti saatavissa olevaa unionin rahoitustukea, tarjoavat loppukäyttäjille mahdollisimman paljon tietoa palvelujen saatavuudesta, ja niiden olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että unioni on myöntänyt rahoitusta. Tällaisen tiedon ohessa loppukäyttäjille voitaisiin myös antaa mahdollisuus saada helposti tietoa unionista.

(11)

Maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien internetyhteyksien edistäminen julkisen elämän keskuksissa on tarkoitusperänsä ja paikallisiin tarpeisiin kohdentumisensa vuoksi sellaista toimintaa, että sitä olisi pidettävä ilmeisenä yhteistä etua koskevana televiestintäalan hankkeena asetuksissa (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 tarkoitetun mukaisesti.

(12)

Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen rahoittamiseksi asianmukaisesti ja hankkeen onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi Verkkojen Eurooppa -välineen täytäntöönpanon määrärahoja televiestintäalalla olisi lisättävä 25 000 000 eurolla ja niitä voidaan kasvattaa 50 000 000 euroon saakka.

(13)

Koska tämän asetuksen nojalla myönnettävä tuki on luonteeltaan ei-kaupallista ja yksittäisten hankkeiden ei odoteta olevan laajamittaisia, hallinnollisen rasitteen olisi oltava mahdollisimman pieni ja oikeassa suhteessa odotettaviin hyötyihin samalla, kun otetaan huomioon vastuuvelvollisuuden tarve sekä yksinkertaistamisen ja valvonnan välinen asianmukainen tasapaino. Sen vuoksi tämä asetus olisi pantava täytäntöön sopivimmalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (8) mukaan joko nyt tai tulevaisuudessa käytettävissä olevalla rahoitustuella, etenkin avustuksilla, jotka annetaan esimerkiksi palveluseteleinä. Tämän asetuksen nojalla myönnettävässä tuessa ei saisi turvautua rahoitusvälineisiin. Olisi noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta.

(14)

Kun otetaan huomioon määrärahojen rajallisuus suhteessa hakemusten mahdollisesti suureen määrään, hallintomenettelyjä olisi yksinkertaistettava siten, että päätökset voidaan tehdä nopeasti. Asetusta (EU) N:o 1316/2013 olisi muutettava siten, että jäsenvaltioille voidaan antaa mahdollisuus hyväksyä ehdotusluokkia asetuksen (EU) N:o 283/2014 liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti, jotta voidaan välttää hakemusten hyväksyminen yksittäin ja varmistaa, että menojen todentaminen ja vuosittainen raportointi komissiolle eivät ole pakollisia tämän asetuksen nojalla myönnettävien avustusten tai muussa muodossa myönnettävän rahoitustuen saamiseksi.

(15)

Yksittäisten paikallisten langattomien liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen ja kyseeseen tulevien yksittäisten hankkeiden vähäisen arvon vuoksi tämän asetuksen mukaista rahoitustukea saavien liityntäpisteiden ei odoteta uhkaavan kaupallista tarjontaa. Jotta voidaan edelleen varmistaa, ettei tämän asetuksen nojalla myönnetty tuki vääristä kilpailua perusteettomasti, karkota yksityisiä investointeja tai vähennä yksityisten toimijoiden investointihalukkuutta, sen pitäisi rajoittua hankkeisiin, jotka eivät ole päällekkäisiä saman julkisen tilan sellaisen jo olemassa olevan ilmaisen yksityisen tai julkisen tarjonnan kanssa, joka on ominaisuuksiltaan samankaltaista. Tällä asetuksella ei ole tarkoitus estää rajoitusten asettamista käyttöehdoissa, kuten internetyhteyden tarjoamista määräajaksi tai korkeintaan kohtuullista datan enimmäiskäyttöä.

(16)

Lisätuki voisi lisätä vaikuttavuutta eikä sitä näin ollen ole tarkoitus sulkea pois. Tällaista lisätukea voitaisiin antaa julkisista rahoituslähteistä, kuten unionin tai kansallisista varoista, mukaan luettuna Euroopan aluekehitysrahasto, tai yksityisistä rahoituslähteistä.

(17)

Käytettävissä olevat määrärahat olisi kohdennettava hankkeisiin noudattaen alueellista tasapuolisuutta jäsenvaltioiden välillä ja periaatteessa hanke-ehdotusten saapumisjärjestyksessä. Menettely, jolla pyritään varmistamaan alueellinen tasapuolisuus, olisi sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 1316/2013 nojalla hyväksyttyihin asiaankuuluviin työohjelmiin ja tarvittaessa se olisi määriteltävä tarkemmin kyseisen asetuksen mukaisesti hyväksytyissä ehdotuspyynnöissä esimerkiksi mahdollistamalla niiden jäsenvaltioiden hakijoiden runsaampi osallistuminen, joissa avustusten tai muussa muodossa myönnetyn rahoitustuen käyttöaste on ollut verrattain alhainen.

(18)

Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaiset internetyhteydet olisivat pikaisesti käytettävissä, rahoitustuki olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pitkälti sellaisia verkkotyökaluja käyttäen, jotka mahdollistavat hakemusten nopean toimittamisen ja käsittelyn ja tukevat asennettujen paikallisten langattomien liityntäpisteiden käyttöönottoa, seurantaa ja tarkastuksia. Komission ja jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten olisi tehtävä tunnetuksi yhteistä etua koskevaa hanketta.

(19)

Tämä asetus ei vaikuta unionin oikeuden mukaiseen kansalliseen lainsäädäntöön, kuten kansallisiin säännöksiin, joissa estetään kuntia tarjoamasta suoraan maksuttomia langattomia internetyhteyksiä mutta sallitaan niiden tarjoavan tällaisia yhteyksiä yksityisten yhteisöjen välityksellä.

(20)

Koska internetyhteydet ovat kiireellisesti tarpeen kaikkialla unionissa ja koska olisi kiireellisesti edistettävä sellaisten liityntäverkkojen tarjontaa, jotka mahdollistavat kaikkialla unionissa, maaseutu ja syrjäseudut mukaan luettuina, vähintään nopeisiin laajakaistapalveluihin perustuvan korkealaatuisen internetkäyttökokemuksen, ja mieluiten saavuttaen myös eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa koskevat tavoitteet, rahoitustuki olisi pyrittävä jakamaan alueellisesti tasapuolisella tavalla.

(21)

Tuensaajayhteisöt olisi velvoitettava tarjoamaan langaton internetyhteys vähintään kolmen vuoden ajaksi.

(22)

Tämän asetuksen nojalla rahoitetuissa toimissa olisi käytettävä uusimpia ja parhaita käytettävissä olevia laitteita, joilla käyttäjille voidaan tarjota helppokäyttöisiä ja asianmukaisesti turvattuja nopeita internetyhteyksiä, jotka ovat maksuttomia ja käyttöehdoiltaan syrjimättömiä.

(23)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli tukea korkealaatuisten langattomien internetyhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä kaikkialla unionissa, vaan se voidaan laajuutensa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(24)

Sen vuoksi asetukset (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset asetukseen (EU) N:o 1316/2013

Muutetaan asetus (EU) N:o 1316/2013 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

’yhteistä etua koskevalla hankkeella’ hanketta, joka yksilöidään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/2013, asetuksessa (EU) N:o 347/2013 tai asetuksessa (EU) N:o 283/2014 (*1);

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).”"

2)

Korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Televiestintäalalla Verkkojen Eurooppa -välineellä tuetaan toimia, joilla edistetään asetuksessa (EU) N:o 283/2014 esitettyjä tavoitteita.”

3)

Korvataan 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

televiestintäala: 1 066 602 000 euroa;”

4)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Erityisesti avustuksina, julkisina hankintoina ja rahoitusvälineinä myönnettävään unionin rahoitustukeen ovat oikeutettuja ainoastaan toimet, joilla edistetään asetusten (EU) N:o 1315/2013, (EU) N:o 347/2013 ja (EU) N:o 283/2014 mukaisia yhteistä etua koskevia hankkeita, sekä ohjelman tukitoimet.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Televiestintäalalla kaikki toimet yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamiseksi sekä ohjelman tukitoimet, jotka eritellään asetuksessa (EU) N:o 283/2014 ja jotka täyttävät tuon asetuksen mukaisesti vahvistetut tukikelpoisuuden perusteet ja/tai edellytykset, ovat oikeutettuja tämän asetuksen mukaisesti myönnettävään unionin rahoitustukeen seuraavasti:

a)

yleisluonteiset palvelut, ydinpalvelualustat ja ohjelman tukitoimet rahoitetaan avustuksilla ja/tai julkisilla hankinnoilla;

b)

laajakaistaverkkoja koskevat toimet rahoitetaan rahoitusvälineillä;

c)

toimet maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien internetyhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä rahoitetaan avustuksilla tai muussa muodossa kuin rahoitusvälineinä myönnettävällä rahoitustuella.”

5)

Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot voivat hyväksyä tämän asetuksen 17 artiklan nojalla hyväksyttyjen työohjelmien mukaisen ehdotusluokan ilman, että yksittäiset hakijat ilmoitetaan, kun se on perusteltua kohtuuttoman hallinnollisen rasitteen välttämiseksi ja erityisesti kun on kyse delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 185 artiklassa tarkoitetuista vähäisistä avustuksista. Tällaisen hyväksynnän ansiosta jäsenvaltioiden ei tarvitse hyväksyä erikseen kutakin yksittäistä hakemusta.”

6)

Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien internetyhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä koskevien toimien tukikelpoisista kustannuksista rahoitetaan unionin rahoitustuella enintään 100 prosenttia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisrahoituksen periaatteen noudattamista.”

7)

Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 VIII osaston mukaisesti perustettuja rahoitusvälineitä voidaan käyttää parantamaan niiden oikeussubjektien mahdollisuuksia saada rahoitusta, jotka toteuttavat toimia, joilla edistetään asetuksissa (EU) N:o 1315/2013, (EU) N:o 347/2013 ja (EU) N:o 283/2014 määriteltyjä yhteistä etua koskevia hankkeita ja niiden tavoitteiden saavuttamista. Näiden rahoitusvälineiden on perustuttava markkinoiden puutteellisuuksien tai optimaalista heikompien investointitilanteiden ja investointitarpeiden ennakkoarviointiin. Kutakin rahoitusvälinettä koskevat keskeiset ehdot, edellytykset ja menettelyt on säädetty tämän asetuksen liitteessä I olevassa III osassa.”

8)

Korvataan 17 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Monivuotisia ja alakohtaisia vuotuisia työohjelmia hyväksyessään komissio vahvistaa valinta- ja ratkaisuperusteet tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa sekä asetuksissa (EU) N:o 1315/2013, (EU) N:o 347/2013 ja (EU) N:o 283/2014 säädettyjen tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti. Komissio ottaa ratkaisuperusteita vahvistaessaan huomioon tämän asetuksen liitteessä I olevassa V osassa esitetyt yleiset suuntaviivat.”

9)

Lisätään 22 artiklaan kohdat seuraavasti:

”Tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu kulujen varmentaminen ei ole pakollista asetuksen (EU) N:o 283/2014 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti myönnettyjen avustusten tai muussa muodossa myönnetyn rahoitustuen osalta.

Tämän artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettua vaatimusta tietojen toimittamisesta komissiolle vuosittain ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 283/2014 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla myönnettyihin avustuksiin tai muussa muodossa myönnettyyn rahoitustukeen.”

2 artikla

Muutokset asetukseen (EU) N:o 283/2014

Muutetaan asetus (EU) N:o 283/2014 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h)

’paikallisella langattomalla liityntäpisteellä’ matalatehoista, pienikokoista ja lyhyellä kantamalla toimivaa laitetta, joka käyttää yksinoikeudettomia radiotaajuuksia, joiden saatavuutta ja tehokasta käyttöä tähän tarkoitukseen koskevat ehdot on yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja joka tarjoaa käyttäjille langattoman yhteyden sähköiseen viestintäverkkoon.”

2)

Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

tuettava korkealaatuisten maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien internetyhteyksien tarjoamista paikallisyhteisöissä.”

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”5 a.   Toimia, joilla edistetään yhteistä etua koskevia hankkeita maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien internetyhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä, tuetaan:

a)

avustuksilla ja/tai

b)

muussa muodossa kuin rahoitusvälineinä myönnettävällä rahoitustuella.”;

b)

korvataan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kyseinen määrä on enintään 15 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1316/2013 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista televiestintäalan rahoituspuitteista.”

4)

Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”8 a.   Toimien, joilla edistetään yhteistä etua koskevia hankkeita korkealaatuisten maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien internetyhteyksien tarjoamiseksi paikallisyhteisöissä, on täytettävä liitteessä olevassa 4 jaksossa vahvistetut ehdot ollakseen rahoituskelpoisia.”

5)

Lisätään 8 artiklan 9 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

liitteessä olevan 4 jakson täytäntöönpanoa koskevien toimien ansiosta paikallisiin langattomiin liityntäpisteisiin luotujen yhteyksien lukumäärä.”

6)

Lisätään liitteeseen uusi jakso seuraavasti:

”4 JAKSO. LANGATTOMAT INTERNETYHTEYDET PAIKALLISYHTEISÖISSÄ

Jotta toimet ovat rahoituskelpoisia, niiden tarkoituksena on oltava maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien internetyhteyksien tarjoaminen paikallisyhteisöjen julkisen elämän keskuksissa, sellaiset julkiset ulkotilat mukaan luettuina, jotka ovat paikallisyhteisöjen julkisen elämän kannalta merkittäviä. Näillä toimilla on saavutettavuuden varmistamiseksi luotava mahdollisuus käyttää palveluja vähintään asianomaisen jäsenvaltion merkityksellisillä kielillä ja mahdollisuuksien mukaan muilla unionin toimielinten virallisilla kielillä.

Rahoitustukea myönnetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (*2) 3 artiklan 1 kohdassa määritellyille julkisen sektorin elimille, jotka osallistuvat kansallisen lainsäädännön mukaisesti maksuttomien ja käyttöehdoiltaan syrjimättömien paikallisten langattomien internetyhteyksien tarjoamiseen asennuttamalla paikallisia langattomia liityntäpisteitä.

Toimet, joiden tarkoituksena on paikallisten langattomien internetyhteyksien tarjoaminen, ovat rahoituskelpoisia, jos

1)

niiden toteuttamisesta vastaa toisessa kohdassa tarkoitettu julkisen sektorin elin, jolla on valmiudet suunnitella ja valvoa paikallisten langattomien liityntäpisteiden asennusta julkisissa tiloissa, sisällä tai ulkona, sekä varmistaa niiden toimintakustannusten rahoitus vähintään kolmen vuoden ajaksi;

2)

ne perustuvat nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja tarjoavat käyttäjille korkealaatuisen internetkäyttökokemuksen eli internetyhteyden,

a)

joka on maksuton ja käyttöehdoiltaan syrjimätön, helppokäyttöinen ja turvattu ja perustuu sellaisten uusimpien ja parhaiden käytössä olevien laitteiden käyttöön, joiden avulla käyttäjille tarjotaan nopea internetyhteys, ja

b)

joka tukee esimerkiksi digitaalipalvelujen infrastruktuurien kautta tarjottavien innovatiivisten digitaalipalvelujen saatavuutta;

3)

niissä on käytössä komission määrittämä yhteinen visuaalinen identiteetti ja yhteys siihen liittyviin verkkotyökaluihin;

4)

niissä noudatetaan periaatteita, jotka liittyvät teknologianeutraaliuteen runkoliityntäyhteyden tasolla, julkisen rahoituksen tehokkaaseen käyttöön ja hankkeiden mukauttamiseen parhaaseen saatavilla olevaan tekniikkaan;

5)

niissä sitoudutaan hankkimaan tarvittavat laitteet ja/tai asiaankuuluvat asennuspalvelut voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sen varmistamiseksi, etteivät hankkeet vääristä perusteettomasti kilpailua.

Rahoituskelpoisia eivät ole toimet, jotka ovat päällekkäisiä saman julkisen tilan sellaisen olemassa olevan ilmaisen yksityisen tai julkisen tarjonnan kanssa, joka on ominaisuuksiltaan, mukaan lukien laatu, samankaltaista. Tällaista päällekkäisyyttä voidaan välttää varmistamalla, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettujen liityntäpisteiden kantama suunnitellaan sellaiseksi, että se kattaa ensisijaisesti julkiset tilat eikä ole päällekkäinen olemassa olevan ominaisuuksiltaan samankaltaisen yksityisen tai julkisen tarjonnan kanssa.

Käytettävissä olevat määrärahat kohdennetaan noudattaen alueellista tasapuolisuutta jäsenvaltioiden välillä tässä jaksossa esitetyt edellytykset täyttäville toimille ottaen huomioon vastaanotettujen ehdotusten lukumäärän ja periaatteessa hanke-ehdotusten saapumisjärjestyksessä. Kunkin pyynnön nojalla myönnettävien varojen kokonaismäärä kattaa kaikki jäsenvaltiot, joista tukikelpoisia ehdotuksia vastaanotetaan.

Tämän jakson mukaisesti rahoitettavien toimien on oltava käynnissä ja komission on seurattava niitä tiiviisti vähintään kolmen vuoden ajan. Komissio seuraa näitä toimia niiden päättymisen jälkeenkin toimien toimivuuden arvioimiseksi ja niiden mahdollista tulevissa aloitteissa hyödyntämistä varten.

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).”"

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  EUVL C 125, 21.4.2017, s. 69.

(2)  EUVL C 207, 30.6.2017, s. 87.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. syyskuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 9. lokakuuta 2017.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).


Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio katsovat, että WiFi4EU-aloitteen olisi oltava vaikutukseltaan ja skaalautuvuudeltaan merkityksellinen. Sen vuoksi ne toteavat, että jos Verkkojen Eurooppa -välineen täytäntöönpanoon televiestintäalalla varattujen määrärahojen 25 000 000 euron lisäystä 50 000 000 euroon ei voida varmistaa täysimääräisesti, komissio voisi esittää näiden määrärahojen uudelleen kohdentamista, jotta voidaan edistää paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen 120 000 000 euron suuruisen kokonaisrahoituksen toteutumista.