26.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1945,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017,

toimilupaa hakevien ja toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten tekemiä ja niille tehtäviä ilmoituksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista vahvistaa yhteiset vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset soveltavat yhdenmukaista toimintatapaa, kun ne käytännössä käyttävät valtuuksiaan myöntäessään yrityksille sijoituspalvelujen tarjoamiseen, sijoitustoiminnan harjoittamiseen ja tapauksen mukaan oheispalvelujen tarjoamiseen oikeuttavia toimilupia.

(2)

Jotta hakija, joka hakee direktiivin 2014/65/EU II osaston mukaista sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, ja toimivaltainen viranomainen voisivat viestiä keskenään helpommin, toimivaltaisten viranomaisten olisi nimettävä toimilupamenettelyä varten yhteysviranomainen ja julkistettava yhteysviranomaista koskevat tiedot verkkosivustollaan.

(3)

Jotta toimivaltaiset viranomaiset pystyisivät arvioimaan, voivatko yrityksen ylimmässä hallintoelimessä tapahtuvat muutokset uhata yrityksen tehokasta, järkevää ja vakaata hoitoa, ja ottamaan asianmukaisesti huomioon yrityksen asiakkaiden edut ja markkinoiden eheyden, olisi määritettävä selkeät määräajat kyseisiä muutoksia koskevien tietojen toimittamiselle.

(4)

Yritykset olisi kuitenkin vapautettava vaatimuksesta toimittaa tiedot ylintä hallintoelintä koskevista muutoksista ennen muutoksen voimaantuloa, jos muutos johtuu yrityksen määräysvallan ulkopuolisista seikoista, kuten ylimmän hallintoelimen jäsenen kuolemasta. Tällöin yrityksillä olisi oltava mahdollisuus ilmoittaa tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle kymmenen työpäivän kuluessa muutoksesta.

(5)

Jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (2).

(6)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.

(7)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia, analysoinut mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteysviranomaisen nimeäminen

Toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yhteysviranomainen käsittelemään kaikki tiedot, jotka saadaan hakijoilta, jotka hakevat direktiivin 2014/65/EU II osaston mukaista sijoituspalveluyrityksen toimilupaa. Nimettyä yhteysviranomaista koskevat yhteystiedot on julkistettava toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoilla, ja yhteystietoja on päivitettävä säännöllisesti.

2 artikla

Hakemuksen jättäminen

1.   Hakijan, joka hakee direktiivin 2014/65/EU II osaston mukaista sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksensa täyttämällä liitteessä I vahvistettu lomakemalli.

2.   Hakijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikkia ylimmän hallintoelimensä jäseniä koskevat tiedot täyttämällä liitteessä II vahvistettu lomakemalli.

3 artikla

Hakemuslomakkeen vastaanottaminen ja vastaanottamista koskeva ilmoitus

Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta lähetettävä hakijalle vastaanottamista koskeva ilmoitus, mukaan lukien 1 artiklassa tarkoitetun nimetyn yhteysviranomaisen yhteystiedot.

4 artikla

Lisätietoja koskeva pyyntö

Jos hakemuksen arviointia varten tarvitaan lisätietoja, toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä hakijalle pyyntö, jossa mainitaan annettavat tiedot.

5 artikla

Ylimmän hallintoelimen jäsenistöä koskevista muutoksista ilmoittaminen

1.   Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista ylimmän hallintoelimensä jäsenistöä koskevista muutoksista ennen muutoksen voimaantuloa.

Jos ilmoitusta ei perustelluista syistä voida tehdä ennen muutoksen voimaantuloa, se on tehtävä kymmenen työpäivän kuluessa muutoksesta.

2.   Sijoituspalveluyrityksen on annettava 1 kohdassa tarkoitettua muutosta koskevat tiedot liitteessä III vahvistetussa muodossa.

6 artikla

Päätöksestä ilmoittaminen

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijalle luvan myöntämistä tai epäämistä koskevasta päätöksestään paperilla, sähköisesti tai molemmissa muodoissa direktiivin 2014/65/EU 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan kuluessa.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE I

Sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuslomake

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE II

Luettelo ylimmän hallintoelimen jäsenistä

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE III

Ylimmän hallintoelimen jäsenistön muutoksia koskevien tietojen ilmoittaminen

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva