25.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1940,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisällön ja muodon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 (”eläinjalostusasetus”) (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/1012 vahvistetaan jalostus- ja polveutumissäännöt jalostuseläinten kauppaa ja niiden unioniin tuloa varten. Asetusta (EU) 2016/1012 sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2018.

(2)

Asetuksen (EU) 2016/1012 30 artiklassa vahvistetaan jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden mukana seuraavien jalostustodistusten, jäljempänä ’jalostustodistus’, myöntämistä, sisältöä ja muotoa koskevat säännöt. Siinä säädetään, että kun jalostusjärjestön pitämään kantakirjaan merkityillä puhdasrotuisilla jalostuseläimillä käydään kauppaa tai kun tällaiset puhdasrotuiset jalostuseläimet on tarkoitus merkitä toiseen kantakirjaan, kyseisten jalostuseläinten mukana on oltava jalostustodistus.

(3)

Asetuksen (EU) 2016/1012 30 artiklan 6 kohdassa säädetään, että jalostustodistusten on sisällettävä mainitun asetuksen liitteen V asiaankuuluvissa osissa ja luvuissa esitetyt tiedot. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2016/1012 30 artiklan 6 kohdassa säädetään, sen 32 artiklan 1 kohdassa säädetään, että hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten tapauksessa tiedot, jotka vaaditaan mainitun asetuksen liitteessä V olevan 2 osan I luvun mukaisesti, sisällytetään hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan ja että tällaisten tunnistusasiakirjojen sisällöstä ja muodosta annetaan delegoituja säädöksiä.

(4)

Asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä V olevan 2 osan I luvussa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettäviin jalostustodistuksiin sisällytettäviä tietoja. Tietoihin on sisällyttävä tunnistusjärjestelmä ja yksilöllinen tunnistusnumero, joka puhdasrotuiselle jalostuseläimelle on annettu kyseisen lajin eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevan unionin eläinterveyssäännöstön mukaisesti.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/429 (2) vahvistetaan pidettäviin maaeläimiin ja sukusoluihin ja alkioihin sovellettavat jäljitettävyysvaatimukset. Mainitun asetuksen 114 artiklan mukaanhevoseläimiin kuuluvia pidettäviä eläimiä pitävien toimijoiden on varmistettava, että eläimet tunnistetaan yksilöittäin yksilöllisellä koodilla, joka kirjataan mainitussa asetuksessa säädettyyn atk-pohjaiseen tietokantaan, sekä asianmukaisesti täytetyllä kerran myönnettävällä elinikäisellä tunnistusasiakirjalla. Jotta jalostustodistus olisi sisällöltään ja hallintomenettelyltään mahdollisimman samanlainen kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan kanssa, asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetään, että hevoseläimille kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan muodosta ja sisällöstä säädetään delegoiduilla säädöksillä.

(6)

Siksi on tarpeen vahvistaa sen jalostustodistuksen sisältö ja muoto, joka on määrä sisällyttää hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan, jonka avulla hevoseläimet tunnistetaan eläinterveyssäännöstön 114 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ja jonka on oltava aina hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten mukana, myös silloin kuin niillä käydään kauppaa unionissa.

(7)

Asetuksen (EU) 2016/1012 31 artiklassa säädetään poikkeuksista jalostuseläimillä käytävää kauppaa varten annettavien jalostustodistusten myöntämistä, sisältöä ja muotoa koskevista vaatimuksista. Siinä säädetään, että jos yksilötulosten testauksen tai jalostusarvon arvioinnin tulokset ovat julkisesti saatavilla verkkosivustolla, jalostustodistuksessa voidaan antaa viittaus kyseiselle verkkosivustolle sen sijaan että todistuksessa esitettäisiin mainitut tulokset. Tämä mahdollisuus olisi otettava huomioon tässä asetuksessa vahvistetuissa vaatimuksissa, jotka koskevat hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten kauppaa varten myönnettävää jalostustodistusta.

(8)

Asetuksen (EU) 2016/2012 liitteessä I olevassa 3 osassa vahvistetaan hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten kantakirjan perustavia tai kantakirjaa pitäviä jalostusjärjestöjä koskevat lisävaatimukset. Mainitun liitteen 3 osan 1 kohdan mukaan hevoseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet voidaan merkitä kantakirjaan vain, jos ne on tunnistettu astutustodistuksella ja, kun jalostusohjelmassa sitä edellytetään, tunnistettu syntymän jälkeen. Tästä säännöstä poiketen jäsenvaltio tai jäsenvaltion päätöksestä sen toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan siihen, että jalostusjärjestö merkitsee hevoseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet pitämäänsä kantakirjaan, kun eläimet tunnistetaan millä tahansa asianmukaisella menetelmällä, joka antaa vähintään vastaavat takeet polveutumisesta kuin astutustodistus, kuten DNA-analyysiin perustuva vanhempia koskeva tarkastus tai niiden veriryhmän analyysi, edellyttäen, että kyseinen lupa on asianomaisen rodun alkuperää koskevaa kantakirjaa pitävän jalostusjärjestön vahvistamien periaatteiden mukainen.

(9)

Kun otetaan huomioon asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä I olevan 3 osan 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset, astutustodistusta, tunnistamista syntymän jälkeen ja vanhempien tarkastusta koskevat tiedot olisi otettava huomioon tässä asetuksessa vahvistetuissa säännöissä, jotka koskevat hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisältöä.

(10)

Jotta voidaan varmistaa hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten tunnistamisen kertaluonteisuus ja jatkuvuus, ja asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 1 kohdan c alakohdassa ja 3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseksi, kauppaa varten myönnettävän jalostustodistuksen tunnistustietoihin olisi sisällyttävä asetuksen (EU) 2016/429 114 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksilöllinen koodi sekä tällaisten jalostuseläinten nimi.

(11)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/262 (3) edellytetään, että myöntävä elin, mukaan lukien rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävät tai perustavat järjestöt tai yhdistykset, antaa kullekin hevoseläimelle yksilöllisen tunnistusnumeron, johon on yhdistetty aakkosnumeerisena koodina tiedot, jotka koskevat yksittäistä hevoseläintä sekä sitä tietokantaa ja valtiota, johon kyseinen tieto on ensimmäiseksi talletettu. Yksilöllisen tunnistusnumeron on oltava yhteensopiva maailmanlaajuisen hevoseläinten yleisen tunnistusnumerojärjestelmän (UELN) kanssa.

(12)

UELN-järjestelmästä on sovittu maailmanlaajuisesti suurimpien hevosia kasvattavien ja kilpailuja järjestävien organisaatioiden välillä. Se kehitettiin maailman kilpahevosten kasvattajien liiton (World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH), kansainvälisen kantakirjakomitean (International Stud-Book Committee, ISBC), maailman arabianhevosjärjestön (World Arabian Horse Organization, WAHO), eurooppalaisen arabianhevosliiton (European Conference of Arabian Horse Organisations, ECAHO), angloarabihevosten kansainvälisen liiton (Conférence internationale de l'anglo-arabe, CIAA), kansainvälisen ratsastajainliiton (Fédération equestre internationale, FEI) ja eurooppalaisen raviurheiluliiton (Union européenne du trot, UET) aloitteesta, ja järjestelmää koskevia tietoja saa UELN:n verkkosivuilta (4).

(13)

Asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tunnistusnumeron muotoa ja sisältöä ei voida päättää, ennen kuin asetuksen (EU) 2016/429 118 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti on hyväksytty delegoidut säädökset, joissa vahvistetaan tunnistimia jatunnistusmenetelmiä, mukaan lukien niiden kiinnittäminen ja käyttö, koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. Jalostustodistukseen olisi kuitenkin jätettävä tyhjät kentät, joihin voidaan merkitä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti annettu yksilöllinen tunnistusnumero.

(14)

Tämän asetuksen liitteessä esitetyn jalostustodistuksen I osa on vapaaehtoinen asetuksen (EU) 2016/429 soveltamisen alkamisajankohtaan eli 21 päivään huhtikuuta 2021 saakka, jos hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyy asetuksen (EU) 2015/262 liitteessä I olevassa 1 osassa esitetyn tunnistusasiakirjan mallin V luku.

(15)

Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä marraskuuta 2018 asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetyn soveltamispäivän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jalostustodistuksen, joka on osa asetuksen (EU) 2016/1012 32 artiklan 1 kohdassa säädettyä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille kerran myönnettävää elinikäistä tunnistusasiakirjaa, jäljempänä ’jalostustodistus’, on oltava sisällöltään ja muodoltaan tämän asetuksen liitteessä esitetyn mallin mukainen.

2 artikla

Jalostustodistuksen I ja II osan on sisällyttävä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan, joka on myönnetty asetuksen (EU) 2016/429 114 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, ja niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

I osan on oltava asetuksen (EU) 2016/429 118 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistettavan kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan luku;

b)

II osan on oltava joko

i)

osa tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettua lukua, missä tapauksessa II osalle on varattava useampi kuin yksi sivu tietojen päivittämistä varten, tai

ii)

kun toimivaltainen viranomainen asetuksen (EU) 2016/1012 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti sen sallii, kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan liitteenä, missä tapauksessa se on linkitettävä tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettuun I osaan merkitsemällä yksilöllinen tunnistusnumero, johon viitataan nimellä ”yksilöllinen koodi” asetuksen (EU) 2016/429 114 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

3 artikla

1.   Hevoseläimiin kuuluvalle puhdasrotuiselle jalostuseläimelle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti myönnetyn tunnistusasiakirjan V luku on 1 päivästä marraskuuta 2018 täytettävä mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja, mikäli se on tarpeen asetuksen (EU) 2016/1012 30 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi, sitä on täydennettävä tämän asetuksen 2 artiklan b alakohdan ii alakohdassa kuvatulla jalostustodistuksen II osalla.

2.   Jalostustodistuksen II osa on liitettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti myönnettyyn kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan ja se on linkitettävä mainitun asetuksen liitteessä I olevan 1 osan V luvussa esitettyyn polveutumistodistukseen merkitsemällä mainitun asetuksen 2 artiklan o alakohdassa määritelty yksilöllinen tunnistusnumero.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 66.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1).

(4)  http://www.ueln.net


LIITE

Jalostustodistus

hevoseläimiin (Equus caballus ja Equus asinus) kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten kauppaa varten, asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä V olevan 2 osan I luvun mukaisesti

I OSA

1.

Todistuksen myöntävän jalostusjärjestön tai toimivaltaisen viranomaisen nimi

(ilmoitetaan yhteystiedot sekä viittaus verkkosivustolle, jos käytettävissä)

2.

Kantakirjan nimi

3.

Rodun nimi

4.

Eläimen nimi ja kaupallinen nimi (1) ja syntymämaan koodi (2)

5.1

Yksilöllinen tunnistusnumero (3)

6.

Kantakirjanumero (5)

5.2

Yksilöllinen tunnistusnumero (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Eläimen tunnistaminen (1)  (6)

7.1

Transponderikoodi (1)

Lukujärjestelmä (jos muu kuin ISO 11784) (1)

Viivakoodi (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2

Vaihtoehtoinen tunnistusmenetelmä (1)

8.

Eläimen syntymäpäivä

(muodossa pp.kk.vvvv)

9.

Eläimen syntymämaa

10.

Jalostajan nimi, osoite ja sähköpostiosoite (1)

11.

Polveutuminen (7)  (8)

11.1

Isä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

11.1.1

Isän isä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

11.1.1.1 (1)

Isän isän isä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

 

 

 

11.1.1.2. (1)

Isän isän emä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

 

 

11.1.2

Isän emä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

11.1.2.1 (1)

Isän emän isä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

 

 

11.1.2.2 (1)

Isän emän emä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

 

 

11.2

Emä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

11.2.1.

Emän isä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

11.2.1.1 (1)

Emän isän isä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

 

 

11.2.1.2 (1)

Emän isän emä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

 

 

11.2.2.

Emän emä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

11.2.2.1 (1)

Emän emän isä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

 

 

11.2.2.2 (1)

Emä emän emä

Kantakirjanumero ja kantakirjan osasto

 

 

12.1

Tehty

(myöntämispaikka)

12.2

Päivämäärä

(myöntämispäivä muodossa pp.kk.vvvv)

 

12.3

Allekirjoittajan nimi ja virka-asema

(sen henkilön  (9) nimi ja virka-asema suuraakkosin, jonka todistuksen myöntävä jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen on valtuuttanut allekirjoittamaan jalostustodistuksen tämän osan)

12.4

Allekirjoitus


II OSA

1.1

Yksilöllinen tunnistusnumero (10)

1.2

Yksilöllinen tunnistusnumero (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Eläimen tunnistaminen (12)

2.1

Transponderikoodi (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Lukujärjestelmä (jos muu kuin ISO 11784) (13)

Viivakoodi (13)

3.

Sukupuoli

2.2

Vaihtoehtoinen tunnistusmenetelmä (12)

4.

Kantakirjan pääosaston luokka (13)

5.

Omistajan (16) nimi, osoite ja sähköpostiosoite (13)

4.1

Kantakirjan nimi (14)

4.2

Pääosaston luokka (15)

6.

Lisätiedot (13)  (17)  (18)

6.1

Yksilötulosten testauksen tulokset

6.2

Ajantasaiset jalostusarvoa koskevat tulokset viimeisimmästä arvioinnista

(päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv)

6.3

Eläimen geenivirheet ja geneettiset erityisominaisuudet suhteessa jalostusohjelmaan

6.4

Tunnistamisen varmistamisjärjestelmä ja tulos (13)  (19)  (20)

6.5

Vanhempia koskevan tarkastuksen tulokset (13)  (19)  (21)

7.

Keinosiemennys/astutus (22)  (23)

7.1

Päivämäärä (muodossa pp.kk.vvvv)

7.2

Astutustodistuksen numero (24)

7.3

Luovuttajauroksen tunnistustiedot

7.3.1

Yksilöllinen tunnistusnumero (10)

7.3.2

Yksilöllinen tunnistusnumero (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3

Tunnistamisen varmistamisjärjestelmä ja tulos (13)  (19)  (20)

7.3.4

Vanhempia koskevan tarkastuksen tulokset (13)  (19)  (21)

8.1

Tehty

(myöntämispaikka)

8.2

Päivämäärä

(myöntämispäivä muodossa pp.kk.vvvv)

 

8.3

Allekirjoittajan nimi ja virka-asema

(sen henkilön  (25) nimi ja virka-asema suuraakkosin, jonka todistuksen myöntävä jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen on valtuuttanut allekirjoittamaan todistuksen tämän osan)

8.4

Allekirjoitus


(1)  Jätetään tyhjäksi, jos tarpeeton.

(2)  Merkitään maakoodi, jos sitä edellytetään rotua koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdan mukainen yksilöllinen tunnistusnumero, johon viitataan asetuksen (EU) 2016/429 114 artiklan 1 kohdan a alakohdassa nimellä ’yksilöllinen koodi’.

(4)  Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 2 artiklan o alakohdassa määritelty yksilöllinen tunnistusnumero (Unique Life Number), jos sellainen on annettu mainitun asetuksen mukaisesti.

(5)  Annettava, jos poikkeaa yksilöllisestä tunnistusnumerosta tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti annetusta numerosta.

(6)  Ei tarvita, jos jalostustodistuksen I osa on erottamaton osa jalostusjärjestön myöntämää kerran myönnettävää elinikäistä tunnistusasiakirjaa. Jos kerran myönnettävä elinikäinen tunnistusasiakirja on myönnetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti, ilmoitetaan mainitun asetuksen 2 artiklan o alakohdassa määritelty yksilöllinen tunnistusnumero.

(7)  I osan 11 kohtaan voidaan tarvittaessa lisätä useampia sukupolvia.

(8)  Ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdan mukainen yksilöllinen tunnistusnumero, johon viitataan asetuksen (EU) 2016/429 114 artiklan 1 kohdan a alakohdassa nimellä ’yksilöllinen koodi’. Jos yksilöllinen tunnistusnumero joko ei ole käytettävissä tai poikkeaa numerosta, jolla eläin on merkitty kantakirjaan, ilmoitetaan kantakirjanumero.

(9)  Henkilön on oltava jalostusjärjestön edustaja tai asetuksen (EU) 2016/1012 30 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen edustaja.

(10)  Asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdan mukainen yksilöllinen tunnistusnumero, johon viitataan asetuksen (EU) 2016/429 114 artiklan 1 kohdan a alakohdassa nimellä ’yksilöllinen koodi’.

(11)  Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 2 artiklan o alakohdassa määritelty yksilöllinen tunnistusnumero (Unique Life Number), jos sellainen on annettu mainitun asetuksen mukaisesti.

(12)  Ei tarvita, jos tiedot vastaavat I osan 7 kohdan tietoja ja I ja II osa muodostavat yhtenäisen ja jakamattoman kokonaisuuden ja ne sisältyvät kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan tai ne on liitetty siihen. Jos kerran myönnettävä elinikäinen tunnistusasiakirja on myönnetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti, ilmoitetaan mainitun asetuksen 2 artiklan o alakohdassa määritelty yksilöllinen tunnistusnumero.

(13)  Jätetään tyhjäksi, jos tarpeeton.

(14)  Tarvitaan, jos poikkeaa I osan 2 kohdasta.

(15)  Ei tarvita, jos tiedot annetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti myönnetyn tunnistusasiakirjan V luvussa.

(16)  Ei tarvita, jos omistajaa koskevat tiedot ovat saatavilla ja ajan tasalla kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan muissa osissa.

(17)  Tarvittaessa käytetään lisälehtiä.

(18)  Jos geneettiset tiedot ovat saatavilla verkkosivustolla, voidaan vaihtoehtoisesti antaa viittaus verkkosivustoon, jos toimivaltainen viranomainen asetuksen (EU) 2016/1012 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti sen sallii.

(19)  DNA-analyysiin tai veriryhmän analyysiin perustuva tarkastus.

(20)  Vaaditaan asetuksen (EU) 2016/1012 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti hevoseläimiin kuuluvista puhdasrotuisista jalostuseläimistä, joita käytetään siemennesteen keräämiseen keinosiemennystä varten. Jalostusjärjestöt voivat asetuksen (EU) 2016/1012 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellyttää tätä, kun on kyse hevoseläimiin kuuluvista puhdasrotuisista jalostuseläimistä, joita käytetään munasolujen ja alkioiden keräämiseen.

(21)  Jos jalostusohjelmassa sitä edellytetään

(22)  Vaaditaan tiineenä olevien naaraiden tapauksessa. Tiedot voidaan antaa erillisessä asiakirjassa.

(23)  Tarpeeton yliviivataan.

(24)  Jos tarpeeton, annetaan vanhempia koskevan tarkastuksen tulokset 7.3.4 kohdassa.

(25)  Henkilön on oltava jalostusjärjestön edustaja tai asetuksen (EU) 2016/1012 30 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen edustaja.