30.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1777,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bacillus amyloliquefaciens -kannan FZB24, Bacillus amyloliquefaciens -kannan MBI 600, savella rikastetun hiilen, diklorproppi-P:n, etefonin, etridiatsolin, flonikamidin, fluatsifoppi-P:n, vetyperoksidin, metaldehydin, penkonatsolin, spinetoramin, tau-fluvalinaatin ja Urtica spp.:n jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Diklorproppi-P:n, etefonin, flonikamidin, fluatsifoppi-P:n ja metaldehydin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Penkonatsolin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä II sekä liitteessä III olevassa B osassa. Etridiatsolin, spinetoramin ja tau-fluvalinaatin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa. Bacillus amyloliquefaciens -kannalle FZB24, Bacillus amyloliquefaciens -kannalle MBI 600, savella rikastetulle hiilelle, vetyperoksidille ja Urtica spp.:lle ei ole vahvistettu erityisiä jäämien enimmäismääriä eikä aineita ole sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen IV, joten niihin sovelletaan kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Tehoainetta diklorproppi-P sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä sitrushedelmiin koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Etefonin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä japaninpersimoneihin. Etridiatsolin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä syötäväkuorisiin Cucurbitaceae-heimon vihanneksiin. Flonikamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä aprikooseihin, keräkaaleihin, silpimättömiin papuihin ja herneisiin sekä sokerijuurikkaisiin. Fluatsifoppi-P:n osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä porkkanoihin ja kesäkurpitsoihin. Metaldehydin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä purjoihin. Penkonatsolin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä viinirypäleisiin. Spinetoramin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä kirsikoihin, vadelmiin ja vatukoihin, ”muihin marjoihin ja pieniin hedelmiin”, ”salaatteihin ja salaattikasveihin”, ”pinaatteihin ja vastaavanlaisiin lehtiin”, ”yrtteihin ja syötäviin kukkiin”, purjoihin sekä yrttiteihin lehdistä ja yrteistä. Tau-fluvalinaatin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä sitrushedelmiin.

(4)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit, tarkasteli etenkin kuluttajille ja tapauksen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (2). Se toimitti lausunnot hakijoille, komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi spinetoramista antamassaan perustellussa lausunnossa, että sen siloendiiveissä tapahtuvan käytön osalta ei voida sulkea pois kuluttajiin kohdistuvaa riskiä. Sen vuoksi olisi säilytettävä voimassa oleva jäämien enimmäismäärä.

(7)

Flonikamidin osalta elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli nostamaan voimassa olevia jäämien enimmäismääriä useiden eläinperäisten tuotteiden osalta, jotta otetaan huomioon kyseisen tehoaineen aiottu käyttö sokerijuurikkaissa.

(8)

Etridiatsolin osalta elintarviketurvallisuusviranomainen ei pystynyt tekemään päätelmää kuluttajien ravinnon välityksellä tapahtuvaa altistumista koskevasta riskinarvioinnista, koska kaikkia tietoja ei ollut saatavilla ja oli tarpeen, että riskinhallinnasta vastaavat tahot käsittelevät vielä asiaa. Pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea totesi kokouksessaan 29 päivänä toukokuuta 2015, että kyseinen aine ei tuota toksisuudeltaan merkittäviä aineenvaihduntatuotteita eikä sellaisilla tasoilla, jotka johtaisivat vähäpätöistä suurempaan altistumiseen (3). Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa jäämien enimmäismäärä syötäväkuoristen Cucurbitaceae-heimon vihannesten osalta asetuksessa (EY) N:o 396/2005 tasolle 0,4 mg/kg, joka heijastelee hyvää maatalouskäytäntöä.

(9)

Kaikista muista hakemuksista elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos olisivat vaarassa ylittyä.

(10)

Bacillus amyloliquefaciens -kannan FZB24 ja Bacillus amyloliquefaciens -kannan MBI 600 osalta elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti päätelmät kyseisiä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevasta vertaisarvioinnista (4). Elintarviketurvallisuusviranomainen ei pystynyt minkään näiden aineiden osalta tekemään päätelmää kuluttajien ravinnon välityksellä tapahtuvaa altistumista koskevasta riskinarvioinnista, koska kaikkia tietoja ei ollut saatavilla ja oli tarpeen, että riskinhallinnasta vastaavat tahot käsittelevät vielä asiaa. Lisäkäsittelyn tulokset esitetään kyseisiä aineita koskevissa tarkastelukertomuksissa (5), joissa todetaan, että kyseisten aineiden metaboliiteista ihmisille aiheutuva riski on erittäin vähäinen. Näiden päätelmien perusteella komissio katsoo, että kyseisten aineiden sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen IV on aiheellista.

(11)

Savella rikastettu hiili hyväksyttiin perusaineeksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/428 (6), vetyperoksidi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/409 (7) ja Urtica spp. komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/419 (8). Kyseisten tehoaineiden käyttöedellytysten ei odoteta johtavan sellaiseen jäämien esiintymiseen elintarvike- tai rehutuotteissa, josta voi aiheutua riski kuluttajalle. Tämän vuoksi on aiheellista sisällyttää kyseiset aineet asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen IV.

(12)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perusteltujen lausuntojen ja päätelmien perusteella ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät huomioon ottaen asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin ovat asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaiset.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkosta: http://www.efsa.europa.eu.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dichlorprop-P in citrus fruits. EFSA Journal 2017;15(4):4834 [24 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ethephon in kaki/Japanese persimmons. EFSA Journal 2017;15(3):4747 [17 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for etridiazole in various crops. EFSA Journal 2017;15(3):4736 [19 pp.].

Reasoned opinion on modification of existing maximum residue levels for flonicamid in various commodities. EFSA Journal 2017;15(3):4748 [20 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in carrots, tomatoes and courgettes. EFSA Journal 2017;15(5):4831 [32 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metaldehyde in leek. EFSA Journal 2017;15(3):4740 [15 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for penconazole in grapes. EFSA Journal 2017;15(4):4768 [15 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spinetoram in various crops. EFSA Journal 2017;15(5):4867 [34 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 pp.].

(3)  Review report for the active substance etridiazole (SANCO/13145/2010 Final).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24. EFSA Journal 2016;14(6):4494 [18 pp.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600. EFSA Journal 2016;14(1):4359 [37 pp.].

(5)  Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 (SANTE/12037/2016 Rev. 1).

Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (SANTE/10008/2016 Rev. 2).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/428, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2017, perusaineen savella rikastettu hiili hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 66, 11.3.2017, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/409, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2017, perusaineen vetyperoksidi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 63, 9.3.2017, s. 95).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/419, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2017, perusaineen Urtica spp. hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 64, 10.3.2017, s. 4).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja IV seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II olevat diklorproppi-P:tä, etefonia, flonikamidia, fluatsifoppi-P:tä, metaldehydiä ja penkonatsolia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Diklorproppi (diklorpropin (myös diklorproppi-P:n), sen suolojen, esterien ja konjugaattien summa ilmaistuna diklorproppina) (R)

Etefoni

Flonikamidi: flonikamidin, TFNA:n ja TFNG:n summa ilmaistuna flonikamidina (R)

Fluatsifoppi-P (kaikkien fluatsifopin isomeerien, esterien ja konjugaattien summa, ilmaistuna fluatsifoppina)

Metaldehydi

Penkonatsoli (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0110000

Sitrushedelmät

0,3

0,05 (*1)

0,15 (+)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0110010

Greipit

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

 

 

 

0120000

Pähkinät

0,02 (*1)

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0120010

Mantelit

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Makadamiat

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Muut

 

0,1

 

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,02 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

 

0,2

0130010

Omenat

 

0,8

 

 

 

 

0130020

Päärynät

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0130040

Mispelit

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0130990

Muut

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Aprikoosit

 

0,05 (*1)

0,3

 

 

0,1

0140020

Kirsikat

 

5

0,4 (+)

 

 

0,05 (*1)

0140030

Persikat

 

0,05 (*1)

0,4

 

 

0,1

0140040

Luumut

 

0,05 (*1)

0,3 (+)

 

 

0,05 (*1)

0140990

Muut

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,4

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

1

 

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

2

 

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

0,05 (*1)

 

0,2 (+)

 

0,5

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

 

 

0,1

0153020

Sinivatukat

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

 

 

 

0,1

0153990

Muut

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0,1

 

 

0154010

Pensasmustikat

 

20

 

 

 

0,05 (*1)

0154020

Karpalot

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,5

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0154050

Ruusunmarjat

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154080

Mustaseljan marjat

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154990

Muut

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

 

 

 

0161010

Taatelit

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0161020

Viikunat

 

3

 

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

7

 

 

 

 

0161040

Kumkvatit

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0161050

Karambolat

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0,3

 

 

 

 (*2)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0161990

Muut

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

 

 

 

0162020

Litsit

 

 

 

 

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

 

 

 (*2)

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

 

 

 (*2)

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

 

 

 (*2)

0162990

Muut

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokadot

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163020

Banaanit

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163030

Mangot

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163040

Papaijat

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163070

Guavat

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163080

Ananakset

 

2

 

 

 

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163100

Duriot

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163990

Muut

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0211000

a)

Perunat

 

 

0,09

0,15

0,15 (+)

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0212990

Muut

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

0,03 (*1)

 

(+)

 

0213010

Punajuuret

 

 

 

0,5

0,3

 

0213020

Porkkanat

 

 

 

0,4

0,3

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

 

0,5

0,3

 

0213040

Piparjuuret

 

 

 

0,5

0,3

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

 

0,5

0,3

 

0213060

Palsternakat

 

 

 

0,5

0,3

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

 

0,5

0,3

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

 

0,5

0,3

 

0213090

Kaurajuuret

 

 

 

0,5

0,3

 

0213100

Lantut

 

 

 

0,5

0,05 (*1)

 

0213110

Nauriit

 

 

 

0,5

0,3

 

0213990

Muut

 

 

 

0,5

0,05 (*1)

 

0220000

Sipulikasvit

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0220010

Valkosipulit

 

 

 

0,3

 

 

0220020

Sipulit

 

 

 

0,3

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

 

0,3

 

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0220990

Muut

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaatit

 

2

0,5 (+)

0,01 (*1)

0,15 (+)

0,1

0231020

Paprikat

 

0,05 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,2

0231030

Munakoisot

 

0,05 (*1)

0,5 (+)

1

0,15 (+)

0,1

0231040

Okrat

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0231990

Muut

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,05 (*1)

0,5

0,03

0,05 (*1)

0,1

0232010

Kurkut

 

 

 

 

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

 

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

(+)

 

 

 

0232990

Muut

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,05 (*1)

0,4 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0233010

Melonit

 

 

 

 

 

 

0233020

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

 

 

0233990

Muut

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

(+)

0,05 (*1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0,03 (*1)

 

0,4

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

0,4

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

0,6

 

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

0,5

 

 

 

0242990

Muut

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0,03 (*1)

 

0,4

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

0,03 (*1)

 

0,15

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0251010

Vuonankaali

 

 

 

 

 

 

0251020

Lehtisalaatti

 

 

 

 

 

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

 

 

 

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

 

 

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

 

 

 

 (*2)

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

 

 

 

 

0251070

Lehtisinappi

 

 

 

 

 

 (*2)

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

 

 

 

 

0251990

Muut

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0252010

Pinaatti

 

 

 

 

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

 

 

 (*2)

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

 

 

 

0252990

Muut

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0254000

d)

Vesikrassi

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0255000

e)

Salaattisikuri

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,05 (*1)

 

6

0,02

2

 

0256010

Kirveli

 

 

 

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 (*2)

0256060

Rosmariini

 

 

 

 

 

 (*2)

0256070

Timjami

 

 

 

 

 

 (*2)

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 (*2)

0256090

Laakerinlehti

 

 

 

 

 

 (*2)

0256100

Rakuuna

 

 

 

 

 

 (*2)

0256990

Muut

 

 

 

 

 

 

0260000

Palkovihannekset

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

 

1,5

1,5

0,4

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,3

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

 

1,5

1,5

0,4

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

 

0,7

1,5

0,3

 

0260050

Linssit

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0260990

Muut

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0270000

Varsivihannekset

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0270010

Parsa

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270040

Salaattifenkoli

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270050

Latva-artisokka

 

 

 

0,9

0,07 (+)

0,2

0270060

Purjo

 

 

 

0,01 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0270070

Raparperi

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270080

Bambunversot

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0270090

Palmunsydämet

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0270990

Muut

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

4

0,2

0,05 (*1)

0300010

Tarhapavut

 

 

 

 

 

 

0300020

Linssit

 

 

 

 

 

 

0300030

Herneet

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

 

 

 

0300990

Muut

 

 

 

 

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401020

Maapähkinät

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,1

0,6

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401070

Soijapavut

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

15

0,6

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

6

0,2

0,01 (*1)

0,6

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

5

0,6

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 (*2)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

 (*2)

0401130

Ruistankionsiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 (*2)

0401140

Hampunsiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401150

Risiininsiemenet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0401990

Muut

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402010

Öljyoliivit

 

10

 

 

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402040

Kapokki

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402990

Muut

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0500000

VILJAT

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0500010

Ohra

0,1

1

0,4

 

 

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500030

Maissi

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500040

Viljahirssi

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500050

Kaura

0,1

0,05 (*1)

0,4

 

 

 

0500060

Riisi

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500070

Ruis

0,1

1

2 (+)

 

 

 

0500080

Kirjodurra

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500090

Vehnä

0,1

1

2 (+)

 

 

 

0500990

Muut

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0610000

Teet

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0620000

Kahvipavut

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0630000

Yrttiteet

 

 

 

 

 

 (*2)

0631000

a)

kukista

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

 

 (*2)

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

 (*2)

0631030

Ruusu

 

 

 

 

 

 (*2)

0631040

Jasmiini

 

 

 

 

 

 (*2)

0631050

Lehmus

 

 

 

 

 

 (*2)

0631990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

0632010

Mansikka

 

 

 

 

 

 (*2)

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 (*2)

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 (*2)

0632990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

0633000

c)

juurista

 

 

 

4 (+)

 

 (*2)

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

 

 

 (*2)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 (*2)

0633990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0640000

Kaakaopavut

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0650000

Johanneksenleipä

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0700000

HUMALA

0,1 (*1)

0,1 (*1)

3 (+)

0,05 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,5

0800000

MAUSTEET

 

 

 

 

 

 (*2)

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

 (*2)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 (*2)

0810020

Mustakumina

 

 

 

 

 

 (*2)

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 (*2)

0810040

Korianteri

 

 

 

 

 

 (*2)

0810050

Kumina

 

 

 

 

 

 (*2)

0810060

Tilli

 

 

 

 

 

 (*2)

0810070

Fenkoli

 

 

 

 

 

 (*2)

0810080

Sarviapila

 

 

 

 

 

 (*2)

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 

 

 (*2)

0810990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

 (*2)

0820010

Maustepippuri

 

 

 

 

 

 (*2)

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

 

 

 (*2)

0820030

Kumina

 

 

 

 

 

 (*2)

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

 

 (*2)

0820050

Katajanmarja

 

 

 

 

 

 (*2)

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

 

 

 (*2)

0820070

Vanilja

 

 

 

 

 

 (*2)

0820080

Tamarindi

 

 

 

 

 

 (*2)

0820990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0830010

Kaneli

 

 

 

 

 

 (*2)

0830990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

(+)

 

 (*2)

0840010

Lakritsi

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840020

Inkivääri

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840030

Kurkuma

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

(+)

 

(+)

 (*2)

0840990

Muut

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

 

 

 (*2)

0850020

Kapris

 

 

 

 

 

 (*2)

0850990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 

 

 (*2)

0860990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0870010

Muskotti

 

 

 

 

 

 (*2)

0870990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

0900000

SOKERIKASVIT

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

 

0,5

 

 (*2)

0900020

Sokeriruoko

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0900030

Juurisikuri

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0900990

Muut

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

 

(+)

 

1010000

Kudokset

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

a)

Siat

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihas

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

 

 

1011020

Rasvakudos

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1011030

Maksa

0,05 (*1) (+)

0,4

0,03

0,03 (+)

 

 

1011040

Munuaiset

0,1 (+)

0,4

0,03

0,06 (+)

 

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,1

0,4

0,03

0,06

 

 

1011990

Muut

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihas

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1012020

Rasvakudos

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1012030

Maksa

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1012040

Munuaiset

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1012990

Muut

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihas

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1013020

Rasvakudos

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1013030

Maksa

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1013040

Munuaiset

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1013990

Muut

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihas

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1014020

Rasvakudos

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1014030

Maksa

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1014040

Munuaiset

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1014990

Muut

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

 

 

 (*2)

1015010

Lihas

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

 (*2)

1015020

Rasvakudos

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

 (*2)

1015030

Maksa

0,06

0,4

0,04

0,03

 

 (*2)

1015040

Munuaiset

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1015990

Muut

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 (*2)

1016000

f)

Siipikarja

 

 

 

 

 

 

1016010

Lihas

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,02 (+)

 

 

1016020

Rasvakudos

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

 

 

1016030

Maksa

0,05 (*1)

0,08

0,05

0,04 (+)

 

 

1016040

Munuaiset

0,05 (*1)

0,08

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,05 (*1)

0,08

0,03

0,04

 

 

1016990

Muut

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

 

 

 (*2)

1017010

Lihas

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

 (*2)

1017020

Rasvakudos

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

 (*2)

1017030

Maksa

0,06

0,4

0,04

0,03

 

 (*2)

1017040

Munuaiset

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1017990

Muut

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 (*2)

1020000

Maito

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Nautaeläimet

(+)

 

 

(+)

 

 

1020020

Lampaat

(+)

 

 

(+)

 

 

1020030

Vuohet

(+)

 

 

(+)

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1030010

Kanat

 

 

 

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

 

 

 (*2)

1030030

Hanhet

 

 

 

 

 

 (*2)

1030040

Viiriäiset

 

 

 

 

 

 (*2)

1030990

Muut

 

 

 

 

 

 (*2)

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

2)

Korvataan liitteessä III olevassa A osassa olevat etridiatsolia, spinetoramia ja tau-fluvalinaattia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (2)

Etridiatsoli

Spinetorami (XDE-175)

Tau-fluvalinaatti (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,05 (*3)

0,2

0,4

0110010

Greipit

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

0120000

Pähkinät

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0120010

Mantelit

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

 

0120990

Muut

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,05 (*3)

0,2

0,3

0130010

Omenat

 

 

 

0130020

Päärynät

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

0130040

Mispelit

 

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

0130990

Muut

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

0,05 (*3)

 

 

0140010

Aprikoosit

 

0,2

0,3

0140020

Kirsikat

 

2

0,5

0140030

Persikat

 

0,3

0,3

0140040

Luumut

 

0,05 (*3)

0,3

0140990

Muut

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,05 (*3)

0,5

1

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,1

0,2

0,5

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,05 (*3)

1

0,5

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

 

0153990

Muut

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,05 (*3)

0,4

0,5

0154010

Pensasmustikat

 

 

 

0154020

Karpalot

 

 

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

 

 

0154990

Muut

 

 

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

 

0161050

Karambolat

 

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

 

0161990

Muut

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

0162020

Litsit

 

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

0162990

Muut

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

0163020

Banaanit

 

 

 

0163030

Mangot

 

 

 

0163040

Papaijat

 

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

 

 

0163070

Guavat

 

 

 

0163080

Ananakset

 

 

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

 

 

0163100

Duriot

 

 

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

 

 

0163990

Muut

 

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0211000

a)

Perunat

 

 

0,01 (*3)

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0,01 (*3)

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

0,02

0213020

Porkkanat

 

 

0,02

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

0,01 (*3)

0213040

Piparjuuret

 

 

0,01 (*3)

0213050

Maa-artisokat

 

 

0,01 (*3)

0213060

Palsternakat

 

 

0,01 (*3)

0213070

Juuripersiljat

 

 

0,01 (*3)

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

0,01 (*3)

0213090

Kaurajuuret

 

 

0,01 (*3)

0213100

Lantut

 

 

0,01 (*3)

0213110

Nauriit

 

 

0,01 (*3)

0213990

Muut

 

 

0,01 (*3)

0220000

Sipulikasvit

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0220010

Valkosipulit

 

0,05 (*3)

 

0220020

Sipulit

 

0,05 (*3)

 

0220030

Salottisipulit

 

0,05 (*3)

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0,8

 

0220990

Muut

 

0,05 (*3)

 

0230000

Hedelmävihannekset

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

0,5

 

0231010

Tomaatit

0,05 (*3)

 

0,1

0231020

Paprikat

0,1

 

0,01 (*3)

0231030

Munakoisot

0,05 (*3)

 

0,15

0231040

Okrat

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0231990

Muut

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,4

0,2

 

0232010

Kurkut

 

 

0,05

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

0,01 (*3)

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

0,01 (*3)

0232990

Muut

 

 

0,01 (*3)

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0233010

Melonit

 

 

0,09

0233020

Kurpitsat

 

 

0,01 (*3)

0233030

Vesimelonit

 

 

0,01 (*3)

0233990

Muut

 

 

0,01 (*3)

0234000

d)

Sokerimaissit

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

0,4

0241020

Kukkakaali

 

 

0,1

0241990

Muut

 

 

0,01 (*3)

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

0,1

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

0,2

0242990

Muut

 

 

0,01 (*3)

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0,01 (*3)

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

0,07

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

0,05 (*3)

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

 

 

0,7

0251010

Vuonankaali

 

4

 

0251020

Lehtisalaatti

 

10

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0,05 (*3)

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

4

 

0251050

Krassikanankaali

 

4

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

4

 

0251070

Lehtisinappi

 

4

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

4

 

0251990

Muut

 

4

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

 

1,5

0,01 (*3)

0252010

Pinaatti

 

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

0252990

Muut

 

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0254000

d)

Vesikrassi

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0255000

e)

Salaattisikuri

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

 

4

0,01 (*3)

0256010

Kirveli

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

 

0256070

Timjami

 

 

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

0256090

Laakerinlehti

 

 

 

0256100

Rakuuna

 

 

 

0256990

Muut

 

 

 

0260000

Palkovihannekset

0,05 (*3)

 

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0,1

0,1

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0,05 (*3)

0,1

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0,1

0,5

0260040

Herneet (silvityt)

 

0,05 (*3)

0,5

0260050

Linssit

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0260990

Muut

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270000

Varsivihannekset

0,05 (*3)

 

 

0270010

Parsa

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270040

Salaattifenkoli

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270050

Latva-artisokka

 

0,05 (*3)

0,8

0270060

Purjo

 

0,06

0,1

0270070

Raparperi

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270080

Bambunversot

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270090

Palmunsydämet

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270990

Muut

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0300010

Tarhapavut

 

 

0,01 (*3)

0300020

Linssit

 

 

0,01 (*3)

0300030

Herneet

 

 

0,02

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

0,01 (*3)

0300990

Muut

 

 

0,01 (*3)

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0,05 (*3)

 

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401020

Maapähkinät

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401030

Unikonsiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401040

Seesaminsiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401050

Auringonkukansiemenet

0,05 (*3)

 

0,1

0401060

Rapsinsiemenet

0,05 (*3)

 

0,1

0401070

Soijapavut

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401080

Sinapinsiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401090

Puuvillansiemenet

0,1

 

0,1

0401100

Kurpitsansiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401130

Ruistankionsiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401140

Hampunsiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401150

Risiininsiemenet

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401990

Muut

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0402000

Öljysiemenkasvit

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

0402040

Kapokki

 

 

 

0402990

Muut

 

 

 

0500000

VILJAT

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0500010

Ohra

 

 

0,5

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

 

0,01 (*3)

0500030

Maissi

 

 

0,1

0500040

Viljahirssi

 

 

0,01 (*3)

0500050

Kaura

 

 

0,5

0500060

Riisi

 

 

0,01 (*3)

0500070

Ruis

 

 

0,05

0500080

Kirjodurra

 

 

0,01 (*3)

0500090

Vehnä

 

 

0,05

0500990

Muut

 

 

0,05

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0610000

Teet

 

0,1 (*3)

 

0620000

Kahvipavut

 

0,1 (*3)

 

0630000

Yrttiteet

 

 

 

0631000

a)

kukista

 

0,1 (*3)

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

0631990

Muut

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

40

 

0632010

Mansikka

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Muut

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

0,1 (*3)

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Muut

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0,1 (*3)

 

0640000

Kaakaopavut

 

0,1 (*3)

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0,1 (*3)

 

0700000

HUMALA

0,05 (*3)

0,1 (*3)

10

0800000

MAUSTEET

 

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0810010

Anis

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

0810050

Kumina

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

0810990

Muut

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0820010

Maustepippuri

 

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

0820990

Muut

 

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0830010

Kaneli

 

 

 

0830990

Muut

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0840020

Inkivääri

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0840030

Kurkuma

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

(+)

0840990

Muut

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

0850990

Muut

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

0860990

Muut

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,01 (*3)

0870010

Muskotti

 

 

 

0870990

Muut

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

 

0900030

Juurisikuri

 

 

 

0900990

Muut

 

 

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

0,05 (*3)

 

 

1010000

Kudokset

 

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

 

1011010

Lihas

 

0,01 (*3)

0,05

1011020

Rasvakudos

 

0,2

0,3

1011030

Maksa

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1011040

Munuaiset

 

0,01 (*3)

0,02

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (*3)

0,3

1011990

Muut

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

1012010

Lihas

 

0,01 (*3)

0,05

1012020

Rasvakudos

 

0,2

0,3

1012030

Maksa

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1012040

Munuaiset

 

0,01 (*3)

0,02

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (*3)

0,3

1012990

Muut

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

1013010

Lihas

 

0,01 (*3)

0,05

1013020

Rasvakudos

 

0,2

0,3

1013030

Maksa

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1013040

Munuaiset

 

0,01 (*3)

0,02

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (*3)

0,3

1013990

Muut

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

1014010

Lihas

 

0,01 (*3)

0,05

1014020

Rasvakudos

 

0,2

0,3

1014030

Maksa

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1014040

Munuaiset

 

0,01 (*3)

0,02

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (*3)

0,3

1014990

Muut

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

1015010

Lihas

 

0,01 (*3)

0,05

1015020

Rasvakudos

 

0,2

0,3

1015030

Maksa

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1015040

Munuaiset

 

0,01 (*3)

0,02

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (*3)

0,3

1015990

Muut

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1016000

f)

Siipikarja

 

 

0,01 (*3)

1016010

Lihas

 

0,01

 

1016020

Rasvakudos

 

0,01 (*3)

 

1016030

Maksa

 

0,01 (*3)

 

1016040

Munuaiset

 

0,01 (*3)

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (*3)

 

1016990

Muut

 

0,01 (*3)

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

0,01 (*3)

1017010

Lihas

 

0,01 (*3)

 

1017020

Rasvakudos

 

0,2

 

1017030

Maksa

 

0,01 (*3)

 

1017040

Munuaiset

 

0,01 (*3)

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (*3)

 

1017990

Muut

 

0,01 (*3)

 

1020000

Maito

 

0,01 (*3)

0,05

1020010