19.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 239/3


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1576,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 540/2014 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnässä sovellettavista ajoneuvon akustista varoitusjärjestelmää koskevista vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 540/2014 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan toisen kohdan ja 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 540/2014 vahvistetaan vaatimukset kaikkien luokan M (matkustajien kuljettamiseen käytettävät ajoneuvot) ja luokan N (tavaroiden kuljettamiseen käytettävät ajoneuvot) uusien ajoneuvojen EU-tyyppihyväksynnälle niiden melutason osalta. Kyseisessä asetuksessa vahvistetaan lisäksi toimenpiteitä, jotka koskevat hybridisähkö- ja täyssähköajoneuvoihin tarkoitettua ajoneuvon akustista varoitusjärjestelmää, jäljempänä ’AVAS-järjestelmä’, jonka tarkoituksena on varoittaa loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission, jäljempänä ’UNECE’ ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevä maailmanfoorumi hyväksyi 8–11 päivänä maaliskuuta 2016 pidetyssä 168. kokouksessaan hiljaisten maantieajoneuvojen hyväksyntää koskevan E-säännön nro 138, minkä johdosta olisi tarkasteltava asetuksen (EU) N:o 540/2014 liitettä VIII uudelleen, jotta voidaan tarkentaa AVAS-järjestelmiin sovellettavia vaatimuksia, jotka koskevat lähetetyn äänen tyyppiä ja voimakkuutta, äänentuottomenetelmää, keskeytyskytkintä sekä ääntä ajoneuvon ollessa paikallaan.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (2) liitteen I mukaista ilmoituslomaketta, joka koskee ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntää sallitun melutason osalta, ja EU-tyyppihyväksyntälomakkeen lisäystä, olisi tarkistettava AVAS-järjestelmiä koskevien yksityiskohtaisten vaatimusten ottamiseksi huomioon.

(4)

Jotta AVAS-järjestelmällä varustettujen hybridisähkö- ja täyssähköajoneuvojen hyväksyntä olisi mahdollista, on lisäksi aiheellista ottaa käyttöön testausvaatimuksia, joita sovelletaan AVAS-järjestelmän lähettämän äänen vähimmäistasoon eteen- ja taaksepäin suuntautuvassa liikkeessä samoin kuin lähetetyn äänen taajuuden muutokseen.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 540/2014 olisi muutettava.

(6)

Koska asetusta (EU) N:o 540/2014 alettiin soveltaa 1 päivästä heinäkuuta 2016 ja koska sitä ei voida soveltaa täysimääräisesti ilman sen liitteeseen VIII tällä säädöksellä tehtäviä muutoksia, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 540/2014 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 540/2014 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Lisätään lisäykseen 1 uusi 12.8 kohta seuraavasti:

”12.8   AVAS-järjestelmä

12.8.1.

Ajoneuvotyypin hyväksyntänumero sille melupäästöjen osalta E-säännön nro 138 mukaisesti myönnetyn hyväksynnän osalta (1)

tai

12.8.2.

Täydellinen viittaus testituloksiin, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 540/2014 mukaisesti mitattuja AVAS-järjestelmän äänitasoja (1)”.

b)

Muutetaan liitteen 2 lisäys seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

AVAS-järjestelmä asennettu: kyllä/ei (1)”.

ii)

Lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.

Huomautukset ….”.

2)

Korvataan liite VIII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 158, 27.5.2014, s. 131.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).


LIITE

LIITE VIII

AJONEUVON AKUSTISTA VAROITUSJÄRJESTELMÄÄ (AVAS) KOSKEVAT TOIMENPITEET

I JAKSO

Tässä liitteessä vahvistetaan toimenpiteet, jotka koskevat ajoneuvon akustista varoitusjärjestelmää (AVAS) hybridisähköajoneuvojen ja täyssähköajoneuvojen osalta.

I.1   Sen estämättä, mitä 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, AVAS-järjestelmään sovelletaan II jakson säännöksiä, jos se on asennettu

a)

mihin tahansa ajoneuvotyyppiin, joka on hyväksytty ennen 1 päivää heinäkuuta 2019

b)

mihin tahansa uuteen ajoneuvoon, joka perustuu a alakohdassa tarkoitettuun tyyppiin, ennen 1 päivää heinäkuuta 2021.

I.2   AVAS-järjestelmään sovelletaan III jakson säännöksiä, jos se on asennettu

a)

mihin tahansa ajoneuvotyyppiin, joka on hyväksytty ennen 1 päivää heinäkuuta 2019, jos valmistaja näin päättää

b)

mihin tahansa uuteen ajoneuvoon, joka perustuu a alakohdassa tarkoitettuun tyyppiin

c)

mihin tahansa ajoneuvotyyppiin, joka on hyväksytty 1 päivänä heinäkuuta 2019 tai sen jälkeen

d)

mihin tahansa uuteen ajoneuvoon, joka perustuu c alakohdassa tarkoitettuun tyyppiin

e)

mihin tahansa uuteen ajoneuvoon 1 päivänä heinäkuuta 2021 tai sen jälkeen.

II JAKSO

II.1   Järjestelmän toiminta

Jos ajoneuvoon asennetaan AVAS-järjestelmä, sen on täytettävä II.2 ja II.3 kohdassa mainitut vaatimukset.

II.2   Toimintaolosuhteet

a)

Äänentuottomenetelmä

AVAS-järjestelmän on tuotettava automaattisesti ääni ajoneuvon vähimmäisnopeusalueella, joka ulottuu käynnistyksestä noin nopeuteen 20 km/h, ja peruutuksen aikana. Jos ajoneuvoon on asennettu polttomoottori, joka toimii ajoneuvon edellä mainitulla nopeusalueella, AVAS-järjestelmä ei saa tuottaa ääntä.

Peruutusääneen perustuvalla varoituslaitteella varustetuilta ajoneuvoilta ei edellytetä AVAS-järjestelmän tuottamaa peruutusääntä.

b)

Kytkin

AVAS-järjestelmään on asennettava ajoneuvon kuljettajan helposti käytettävissä oleva kytkin, jolla järjestelmä voidaan kytkeä toimintaan ja pois toiminnasta. Kun ajoneuvo käynnistetään uudelleen, AVAS-järjestelmän on oletusarvoisesti oltava kytkettynä toimintaan.

c)

Vaimentaminen

AVAS-järjestelmän äänitasoa voidaan vaimentaa ajoittain ajoneuvon käytön aikana.

II.3   Äänen tyyppi ja voimakkuus

a)

AVAS-järjestelmän tuottaman äänen on oltava jatkuva ääni, jonka ansiosta jalankulkijat ja muut tienkäyttäjät saavat tietoa käytössä olevasta ajoneuvosta. Äänen olisi oltava selkeästi ajoneuvon käyttäytymiselle ominainen ja samankaltainen kuin samaan luokkaan kuuluvan, polttomoottorilla varustetun ajoneuvon ääni.

b)

AVAS-järjestelmän tuottaman äänen on oltava selkeästi ajoneuvon käyttäytymiselle ominainen esimerkiksi siten, että äänitaso tai äänen ominaisuudet vaihtelevat automaattisesti ajoneuvon nopeuden mukaan.

c)

AVAS-järjestelmän tuottaman äänen taso ei saa olla suurempi kuin luokkaan M1 kuuluvan polttomoottorilla varustetun ja samoissa olosuhteissa käytetyn ajoneuvon keskimääräinen äänitaso.

III JAKSO

III.1   Järjestelmän toiminta

AVAS-järjestelmän on täytettävä III.2–III.6 kohdassa asetetut vaatimukset.

III.2   Toimintaolosuhteet

a)

Äänentuottomenetelmä

AVAS-järjestelmän on tuotettava automaattisesti ääni ajoneuvon vähimmäisnopeusalueella, joka ulottuu käynnistyksestä noin nopeuteen 20 km/h, ja peruutuksen aikana. Jos ajoneuvoon on asennettu polttomoottori, joka toimii ajoneuvon kyseisellä nopeusalueella, AVAS-järjestelmä ei saa tuottaa ääntä.

Ajoneuvoja, joiden äänen yleistaso vastaa E-säännön nro 138 (1) kohdan 6.8.2 vaatimuksia + 3 dB(A):n tarkkuudella, ei tarvitse varustaa AVAS-järjestelmällä. Näihin ajoneuvoihin ei sovelleta vaatimuksia, jotka vahvistetaan E-säännön nro 138 kohdassa 6.2.8 terssikaistojen osalta ja E-säännön nro 138 kohdassa 6.2.3 saman E-säännön kohdassa 2.4 määritellyn taajuudenmuutoksen osalta.

Jos ajoneuvo on varustettu peruutusääneen perustuvalla varoituslaitteella, AVAS-järjestelmän ei tarvitse tuottaa ääntä peruutettaessa, mikäli varoituslaitteen tuottama peruutusääni täyttää E-säännön nro 138 kohdan 6.2 toisessa alakohdassa ja kohdassa 6.2.2 vahvistetut vaatimukset.

Hyväksyttäväksi toimitetun ajoneuvotyypin tuottama ääni on mitattava E-säännön nro 138 liitteessä 3 ja kohdissa 6.2.1.3 ja 6.2.2.2 esitettyjen menetelmien mukaisesti.

b)

Kytkin

AVAS-järjestelmä voidaan varustaa mekanismilla, jolla kuljettaja voi keskeyttää AVAS-järjestelmän toiminnan (”keskeytystoiminto”). Mekanismi on sijoitettava niin, että kuljettaja voi sen avulla helposti kytkeä järjestelmän pois toiminnasta ja jälleen toimintaan. Jos AVAS-järjestelmä on varustettu keskeytystoiminnolla, järjestelmän on ajoneuvoa uudelleen käynnistettäessä oltava oletusarvoisesti kytkettynä toimintaan.

Keskeytystoiminnon on lisäksi täytettävä E-säännön nro 138 kohdassa 6.2.6 vahvistetut vaatimukset.

c)

Vaimentaminen

AVAS-järjestelmän äänitasoa voidaan vaimentaa ajoittain ajoneuvon käytön aikana. Tällöin AVAS-järjestelmän äänitason on täytettävä E-säännön nro 138 kohdassa 6.2.8 vahvistetut vaatimukset.

III.3   Äänen tyyppi ja voimakkuus

a)

AVAS-järjestelmän tuottaman äänen on oltava jatkuva ääni, jonka ansiosta jalankulkijat ja muut tienkäyttäjät saavat tietoa käytössä olevasta ajoneuvosta. Äänen on oltava selkeästi ajoneuvon käyttäytymiselle ominainen esimerkiksi siten, että äänitaso tai äänen ominaisuudet vaihtelevat automaattisesti ajoneuvon nopeuden mukaan. Äänen on oltava samankaltainen kuin samaan luokkaan kuuluvan, polttomoottorilla varustetun ajoneuvon ääni.

Sovelletaan seuraavia sääntöjä:

i)

Jos AVAS-järjestelmä tuottaa äänen ajoneuvon liikkuessa, äänen on täytettävä tapauksen mukaan E-säännön nro 138 kohdassa 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 tai 6.2.3 vahvistetut vaatimukset.

ii)

Ajoneuvo voi lähettää ääntä, kun se on paikallaan, kuten E-säännön nro 138 kohdassa 6.2.4 todetaan.

b)

Ajoneuvon valmistaja voi määritellä vaihtoehtoisia ääniä, joista kuljettaja voi valita haluamansa. Näiden äänten on täytettävä E-säännön nro 138 kohdassa 6.2.5 vahvistetut vaatimukset.

c)

AVAS-järjestelmän tuottaman äänen taso ei saa olla suurempi kuin luokkaan M1 kuuluvan polttomoottorilla varustetun ja samoissa olosuhteissa käytetyn ajoneuvon keskimääräinen äänitaso. Lisäksi sovelletaan E-säännön nro 138 kohdan 6.2.7 vaatimuksia.

d)

Edellä olevan 2 kohdan a alakohdan toisen alakohdan mukaisen ajoneuvon tuottaman äänen yleistaso ei saa olla suurempi kuin luokkaan M1 kuuluvan polttomoottorilla varustetun ja samoissa olosuhteissa käytetyn ajoneuvon keskimääräinen äänitaso.

III.4   Testirataa koskevat vaatimukset

E-säännön nro 138 liitteen 3 kohdassa 2.1.2 kuvatun testiradan vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen voidaan 30 päivään kesäkuuta 2019 saakka käyttää standardin ISO 10844:2014 asemesta standardia ISO 10844:1994.

III.5   Tyyppihyväksyntätodistus

Ajoneuvon valmistajan on toimitettava EU-tyyppihyväksyntätodistuksen liitteenä jokin seuraavista asiakirjoista:

a)

E-säännön nro 138 kohdassa 5.3 tarkoitettu ilmoitus kyseisen säännön liitteessä 1 esitetyn mallin mukaisesti

b)

testitulokset, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti mitattuja AVAS-järjestelmän äänitasoja.

III.6   Merkinnät

Kussakin AVAS-järjestelmän komponentissa on oltava seuraavat merkinnät:

a)

valmistajan kauppanimi tai tavaramerkki

b)

tunnistenumero.

Merkintöjen on oltava pysyviä ja selvästi luettavissa.


(1)  EUVL L 9, 13.1.2017, s. 33.