16.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 238/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1571,

annettu 15 päivänä syyskuuta 2017,

tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 277. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 12 päivänä syyskuuta 2017 poistaa yhden luonnollisen henkilön niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitettä I olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Poistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevasta luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraava kohta:

”Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan (tunnetaan yleisimmin tällä nimellä)). Osoite: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malesia (entinen osoite), b) Maguindanao, Filippiinit (tilanne tammikuussa 2015). Syntymäaika: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Syntymäpaikka: Muar Johor, Malesia. Malesian kansalainen. Passin nro: a) A 11263265, b) henkilötunnus: 660105-01-5297, c) ajokortin nro: D2161572 (myönnetty Kaliforniassa, Yhdysvalloissa). Lisätietoja: a) yhdysvaltalainen tuomioistuin The Court for the Northern District of California on esittänyt häntä koskevan pidätysmääräyksen 1.8.2007; b) vahvistettu kuolleen Maguindanaossa, Filippiineillä, tammikuussa 2015; c) äidin nimi: Minah Binto Aogist Abd Aziz. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”