5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/78


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1422,

annettu 4 päivänä elokuuta 2017,

Euroopan unionin vertailukeskuksen, joka osallistuu tieteellisellä ja teknisellä panoksellaan nautaeläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten testauksen ja jalostusarvon arvioinnin menetelmien yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen, nimeämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 (”eläinjalostusasetus”) (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden asiantuntijat toivat esiin kotieläinjalostusta käsittelevän komission työryhmän kokouksessa 15 päivänä marraskuuta 2016 jatkuvan tarpeen yhdenmukaistaa ja parantaa nautaeläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten testauksen ja jalostusarvon arvioinnin menetelmiä, joita jalostusjärjestöt tai kyseisten jalostusjärjestöjen nimeämät kolmannet osapuolet käyttävät.

(2)

Komissio toteutti asetuksen (EU) 2016/1012 29 artiklan 3 kohdan mukaisen julkisen valintamenettelyn nimetäkseen Euroopan unionin vertailukeskuksen, joka osallistuu tieteellisellä ja teknisellä panoksellaan nautaeläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten testauksen ja jalostusarvon arvioinnin menetelmien yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen.

(3)

Valintamenettelyä varten nimitetty arviointi- ja valintalautakunta päätteli, että Interbull Centre täyttää asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä IV olevassa 1 kohdassa vahvistetut edellytykset ja kykenisi vastaamaan kyseisen liitteen 2 kohdassa vahvistetuista tehtävistä.

(4)

Sen vuoksi Interbull Centre olisi nimettävä Euroopan unionin vertailukeskukseksi, joka osallistuu tieteellisellä ja teknisellä panoksellaan nautaeläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten testauksen ja jalostusarvon arvioinnin menetelmien yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen. Nimeämistä tarkastellaan säännöllisesti asetuksen (EU) 2016/1012 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(5)

Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä marraskuuta 2018 asetuksen (EU) 2016/1012 69 artiklassa säädetyn soveltamispäivän mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kotieläinjalostusta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraava keskus Euroopan unionin vertailukeskukseksi, joka osallistuu tieteellisellä ja teknisellä panoksellaan nautaeläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten testauksen ja jalostusarvon arvioinnin menetelmien yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen:

Interbull Center

Institutionen för husdjursgenetik

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Ulls väg 26

Box 7023

SE-750 07 Uppsala

Sverige.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 66.