5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1419,

annettu 4 päivänä elokuuta 2017,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 muuttamisesta 4 päivänä elokuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/1427 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) 2016/44 (2) pannaan täytäntöön neuvoston päätöksessä (YUTP) 2015/1333 (3) säädetyt toimenpiteet.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 29 päivänä kesäkuuta 2017 päätöslauselman 2362 (2017), jolla toimenpiteiden soveltamista laajennettiin aluksiin, jotka lastaavat, kuljettavat tai purkavat öljyä, mukaan lukien raakaöljy ja jalostetut öljytuotteet, joka on viety tai yritetty viedä laittomasti Libyasta, ja jolla luetteloon merkitsemisen perusteet määritettiin tarkemmin.

(3)

Neuvosto antoi 4 päivänä elokuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/1427, jolla muutetaan päätöstä (YUTP) 2015/1333.

(4)

Näiden toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Asetus (EU) 2016/44 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2016/44 seuraavasti:

1)

korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Liitteeseen II sisältyvät luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan, päätöslauselman 1973 (2011) 19, 22 tai 23 kohdan, päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan, päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan tai päätöslauselman 2362 (2017) 11 kohdan mukaisesti.”

2)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään nimetyiltä jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta Libyasta peräisin olevan öljyn, mukaan lukien raakaöljy ja jalostetut öljytuotteet, lastaaminen, kuljetus ja purkaminen, ellei kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole antanut tähän lupaa Libyan hallituksen yhteyspistettä kuultuaan.”

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Kielletään öljyyn, mukaan lukien nimetyissä aluksissa oleva raakaöljy ja jalostetut öljytuotteet, liittyvät liiketoimet, mukaan lukien myynti, käyttäminen luottona ja kuljetusvakuutuksen ottaminen, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty. Tätä kieltoa ei sovelleta satamamaksujen vastaanottamiseen 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 99.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2016/44, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta (EUVL L 12, 19.1.2016, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/1333, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta (EUVL L 206, 1.8.2015, s. 34).