28.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/24


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1370,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017,

yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1683/95 (2) on vahvistettu yhtenäinen viisumin kaava.

(2)

Nykyistä 20 vuotta käytössä ollutta viisumitarran yhteistä mallia ei voida enää pitää turvallisena vakavien väärennös- ja petostapausten vuoksi.

(3)

Näin ollen olisi vahvistettava uusi yhteinen malli, jossa on modernimmat turvaominaisuudet viisumitarran turvallisuuden parantamiseksi ja väärennösten ehkäisemiseksi.

(4)

Komission olisi Irlannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä toteutettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa asianmukaiset järjestelyt teknisten tietojen vaihtamiseksi kyseisen jäsenvaltion kanssa sen myöntämiin kansallisiin viisumeihin liittyviä tarkoituksia varten.

(5)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(6)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY (3) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(7)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY (4) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(8)

Tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa, vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(9)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(10)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(11)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (9) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(12)

Asetus (EY) N:o 1683/95 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1683/95 seuraavasti:

1)

Lisätään 7 artiklaan kohdat seuraavasti:

”Komissio toteuttaa Irlannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa asianmukaiset järjestelyt 2 artiklassa tarkoitettujen teknisten tietojen vaihtamiseksi kyseisen jäsenvaltion myöntämiin kansallisiin viisumeihin liittyviä tarkoituksia varten.

Jos Irlanti tai Yhdistynyt kuningaskunta esittää tällaisen pyynnön, se vastaa kustannuksista, joiden maksamiseen Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 21 Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta 5 artiklan mukaisesti osallistu.”

2)

Korvataan liite tämän asetuksen liitteessä olevalla kuvalla ja tekstillä.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1683/95 liitteessä vahvistettujen ja tämän asetuksen 3 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuun päivämäärään saakka sovellettavien eritelmien mukaisia viisumitarroja voidaan käyttää viisumeissa, jotka on myönnetty kuuden kuukauden kuluessa kyseisestä päivämäärästä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava tätä asetusta viimeistään viidentoista kuukauden kuluttua siitä, kun asetuksen (EY) N:o 1683/95 2 artiklassa tarkoitetut tekniset lisäeritelmät on hyväksytty.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 4 päivänä heinäkuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 1. kesäkuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. kesäkuuta 2017.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta (EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1683/95 liite seuraavasti:

LIITE

Image

Turvaominaisuudet

1.

Passinhaltijan värikuvan on oltava valmistettu korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

2.

Tässä kohdassa on näkyvissä diffraktiivinen optisesti muuttuva elementti (kinegrammi tai vastaava). Siinä erottuvat tarkastelukulman mukaan erikokoisina ja erivärisinä kirjaimet ”EU” ja ”EUE” sekä kinemaattinen viivapainatus.

3.

Tässä kentässä on viisumin myöntävän jäsenvaltion osoittava, koneellisesti luettavia matkustusasiakirjoja koskevassa ICAO:n asiakirjassa 9303 tarkoitettu kolmekirjaiminen maatunnus tai lyhenne BNL, jos viisumin on myöntänyt Belgia, Luxemburg tai Alankomaat, optisesti muuttuvin värein. Kirjainyhdistelmä on erivärinen tarkastelukulman mukaan.

4.

Tässä kohdassa on suuraakkosin näkyvissä seuraavaa:

a)

sana ”VISA”. Viisumin myöntävä jäsenvaltio voi sisällyttää vastaavan termin jollain muulla unionin toimielinten virallisella kielellä;

b)

viisumin myöntävän jäsenvaltion nimi englanniksi, ranskaksi ja jollain muulla unionin toimielinten virallisella kielellä;

c)

viisumin myöntävän jäsenvaltion osoittava, ICAO:n asiakirjassa 9303 tarkoitettu kolmekirjaiminen maatunnus.

5.

Tässä kentässä on vaakasuunnassa yhdeksännumeroinen kansallinen viisumitarran numero, joka on valmiiksi painettu mustalla. Kohdassa käytetään erikoiskirjasinlajia.

6.

Tässä kentässä on pystysuunnassa yhdeksännumeroinen kansallinen viisumitarran numero, joka on valmiiksi painettu punaisella. Kohdassa käytetään erikoiskirjasinlajia, joka ei ole sama kuin kentässä 5 käytetty. ”Viisumitarran numero” on ICAO:n asiakirjassa 9303 tarkoitettu kolmekirjaiminen maatunnus sekä kentissä 5 ja 6 oleva kansallinen numero.

7.

Tässä kentässä on kirjaimet ”EU” piilokuvana. Kyseiset kirjaimet näkyvät tummina, kun niitä kallistetaan poispäin katsojasta, ja vaaleina, kun ne sen jälkeen käännetään 90 asteen kulmaan.

8.

Tässä kentässä on kentässä 3 tarkoitettu tunnus piilokuvana. Kyseinen tunnus näkyy tummana, kun sitä kallistetaan poispäin katsojasta, ja vaaleana, kun se sen jälkeen käännetään 90 asteen kulmaan.

Täydennettävät kohdat

Kenttien otsikot ovat englanniksi ja ranskaksi. Viisumin myöntävä jäsenvaltio voi lisätä käännöksen jollain muulla unionin toimielinten virallisella kielellä.

9.

Tämän kentän alussa on sana ”voimassa”. Viisumin myöntävä viranomainen merkitsee tähän kenttään alueen, jolla viisumi on voimassa.

10.

Tämän kentän alussa on päivämäärä, jota seuraa sana ”alkaen” ja jäljempänä samalla rivillä sana ”asti”. Viisumin myöntävän viranomaisen on merkittävä ajanjakso, jonka viisumi on voimassa. Myöhemmin samalla rivillä on sanat ”oleskelun kesto” (eli viisuminhakijan aiotun oleskelun kesto) ja sen jälkeen sana ”päivää”.

11.

Tämän kentän alussa on sana ”viisumityyppi”. Viisumin myöntävän viranomaisen on merkittävä tähän kohtaan viisumiluokka. Myöhemmin samalla rivillä on sanat ”passin numero” ja ”maahantulokertojen lukumäärä”.

12.

Tämän kentän alussa on sana ”myönnetty”, ja siihen merkitään myöntävän viranomaisen sijainti. Jäljempänä samalla rivillä on myöntämispäivämäärä, jonka viisumin myöntävä viranomainen täyttää.

13.

Tämän kentän alussa on sanat ”sukunimi, etunimi”.

14.

Tämän kentän alussa on sana ”huomautuksia”. Viisumin myöntävä viranomainen merkitsee sanan ”huomautuksia” alla olevaan kenttään mahdolliset lisätiedot.

15.

Tässä kentässä ovat tarvittavat koneellisesti luettavat tiedot ulkorajoilla tapahtuvien tarkastusten helpottamiseksi. Koneellisesti luettavalla alueella on näkyvä taustapainatus, jossa on sanat ”Euroopan unioni” kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä. Teksti ei saa vaikuttaa koneellisesti luettavan alueen teknisiin ominaisuuksiin tai sen luettavuuteen.

16.

Tämä kenttä varataan yhteisen 2D-viivakoodin mahdollista lisäämistä varten.