8.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 177/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1234,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2017,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Yhdistelmätuote, joka koostuu seuraavista osista:

noin 95 senttimetriä korkea alumiininen pystytanko, jonka alaosassa on akseli ja sen molempiin päihin kiinnitetty muovista valmistettu pyörä,

käännettävä vaakasuora alumiininen lauta, jonka päällä voi seistä ja jonka toiseen päähän on kiinnitetty muovista valmistettu jarrumekanismilla varustettu pyörä,

matkalaukku, jonka ulkopinta on muottiin puristettua muovia, jonka mitat ovat noin 55 × 30 × 20 senttimetriä ja joka on kiinnitetty pystytankoon avattavilla kiinnikkeillä.

Tuote on tarkoitettu kahdeksanvuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden käyttöön. Tavaraa voidaan käyttää sekä tavaroiden kuljetusvälineenä että potkulautana, tai sitä voidaan vetää tai työntää matkalaukun kuljettamiseksi pyörillä, kun lauta on yläasennossa.

Ks. kuvat (*1)

4202 12 50

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4202 , 4202 12 ja 4202 12 50 nimiketekstien mukaisesti.

Kyseessä on yhdistelmätuote. Sitä käytetään pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen matkalaukussa. Tämä voi tapahtua joko niin, että henkilö seisoo (alas lasketun) laudan päällä ja liikuttaa tuotetta, tai niin, että henkilö työntää tai vetää sitä mukanaan samaan tapaan kuin perinteistä pyörillä varustettua matkalaukkua (kun lauta on yläasennossa).

Potkulaudan osat (ts. osat, jotka eivät kuulu tyypillisiin vedettäviin matkalaukkuihin, eli kokoontaitettava lauta, jossa on muovista valmistettu jarrulla varustettu pyörä), ovat luonteeltaan toissijaisia osia, jotka helpottavat matkalaukussa olevien tavaroiden kuljettamista. Sen vuoksi olennaisen luonteen tuotteelle antaa matkalaukku. Luokittelu nimikkeen 8716 muuksi kuljetusvälineeksi tai nimikkeen 9503 potkulaudaksi ei sen vuoksi tule kyseeseen.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 4202 12 50 matkalaukuksi, jonka ulkopinta on muottiin puristettua muovia.

Image


(*1)  Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.