4.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/74


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1182,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä naudan-, sian- ja lampaanruhojen unionin luokitusasteikkojen sekä tiettyihin luokkiin kuuluvien ruhojen ja elävien eläinten markkinahintaselvitysten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 6 kohdan a–d alakohdan, 223 artiklan 1 kohdan sekä 223 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1308/2013 kumottiin ja korvattiin neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (2). Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston I luvun 1 jaksossa vahvistetaan julkista interventiota ja yksityisen varastoinnin tukea koskevat säännöt, mukaan luettuina naudan-, sian- ja lampaanruhojen luokittelu ja niiden hinnoista raportointi, ja siirretään komissiolle valta antaa delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä tätä varten. Tällaisin säädöksin olisi hyväksyttävä tiettyjä sääntöjä sen varmistamiseksi, että naudan-, sian- ja lampaanruhojen luokittelua koskevat unionin asteikot ovat toimivia ja että ruhoille ja eläville eläimille vahvistetaan vertailukelpoiset markkinahinnat uusissa lainsäädäntöpuitteissa. Uusilla säännöillä olisi korvattava komission asetusten (EY) N:o 315/2002 (3), (EY) N:o 1249/2008 (4) ja (EU) N:o 807/2013 (5) täytäntöönpanosäännöt.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 10 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen liitteessä IV olevassa A kohdassa vahvistettuja ruhojen luokittelua koskevia unionin asteikkoja on sovellettava vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhoihin. Yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on aiheellista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus edellyttää, että unionin asteikon soveltaminen on pakollista tietyn ikäisten nautaeläinten ruhoihin, ja ikä määritetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 (6) säädetyn tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perusteella. Kyseistä tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää olisi käytettävä myös ruhojen jakamiseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan II kohdan mukaisiin eri luokkiin.

(3)

Hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus myöntää poikkeuksia ruhojen luokittelua koskevasta yleisestä vaatimuksesta pienille laitoksille. Unionin luokitteluasteikon soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella on aiheellista säätää tällaisista poikkeuksista sellaisten teurastamojen osalta, jotka teurastavat vuodessa keskimäärin alle 150 vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä nautaeläintä tai alle 500 sikaa viikossa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrittää kansallisten olosuhteidensa mukaan alempia raja-arvoja erityisesti hintaraportoinnin edustavuuden varmistamiseksi.

(4)

Koska jotkin teurastamot kasvattavat omissa laitoksissaan vähintään kahdeksan kuukauden ikäisiä nautaeläimiä sekä sikoja, tällaisten eläinten ruhoilla ei ole markkinahintaa, joka voitaisiin todeta. Sen vuoksi pakollisten unionin luokitusasteikkojen soveltaminen on tarpeetonta tällaisissa tapauksissa. Näin ollen on aiheellista antaa jäsenvaltioille, joissa on tällainen käytäntö, lupa poiketa pakollista ruhojen luokittelua koskevista säännöistä tällaisten ruhojen osalta. Poikkeaminen olisi sallittava myös silloin, kun luokitellaan sellaisten paikallisten sikarotujen, joiden ruhon koostumus on anatomisesti erityinen tai joiden kaupan pitämisen muodot ovat erityisiä, ruhoja, jos kyseiset ominaisuudet tekevät ruhojen yhtenäisestä ja standardoidusta luokittelusta mahdotonta.

(5)

Laitosten erityispiirteiden ja lampaiden kausiluontoisen teurastuksen huomioon ottamiseksi on aiheellista antaa niille jäsenvaltioille, jotka soveltavat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 10 artiklassa säädettyä lampaanruhojen luokittelua, mahdollisuus myöntää vapautus luokittelusta joillekin teurastamoille puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

(6)

Sen varmistamiseksi, että vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhot ja lampaiden ruhot luokitellaan unionissa yhdenmukaisesti, on tarpeen määritellä tarkemmin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan III kohdassa ja C kohdan III kohdassa tarkoitetut lihakkuus- ja rasvaisuusluokat, ruhon paino ja lihan väri. Alle 13 kg painavien karitsoiden ruhoja varten voidaan käyttää kuitenkin muita perusteita.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan III kohdassa säädetään lihakkuusluokasta S ruhoille, jotka on saatu kaksoislihastyyppisistä nautaeläimistä. Koska kyseistä poikkeuksellista lihakkuusluokkaa pidetään kaupan vain joissakin jäsenvaltioissa, on aiheellista säätää, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus olla käyttämättä lihakkuusluokkaa S.

(8)

Koska sianruhojen vähärasvaisen lihan prosenttiosuus on kasvanut tasaisesti, suurin osa sianruhoista luokitellaan ainoastaan kahteen luokkaan. Sen vuoksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille mahdollisuus jakaa edelleen alaluokkiin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan B kohdan II kohdassa säädetyt sianruhojen luokat, jotta sianruhojen erottelu toisistaan voidaan varmistaa.

(9)

Kun otetaan huomioon sianruhojen kaupallisen arvon määrittämistä koskevat markkinavaatimukset, olisi sallittava myös muita arviointiperusteita kuin paino ja arvioitu vähärasvaisen lihan osuus.

(10)

Vertailukelpoisten markkinahintojen varmistamiseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan IV kohdassa vahvistetaan ruhojen vakiotarjontamuoto. Ruhojen tarjontamuotoa koskevien tiettyjen markkinavaatimusten täyttämiseksi on tarpeen säätää, että jäsenvaltiot voivat käyttää markkinahintojen vahvistamiseksi erilaista ruhojen tarjontamuotoa kuin se, josta säädetään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan IV kohdassa, soveltamalla korjauskertoimia.

(11)

Jotta voidaan ottaa huomioon ulkoisen rasvan poistamista koskevat perinteiset käytännöt joissakin jäsenvaltioissa, on aiheellista antaa kyseisille jäsenvaltioille mahdollisuus jatkaa tällaisia käytäntöjä edellyttäen, että tietyt vaatimukset täyttyvät.

(12)

Unionin luokitusasteikkojen täsmällisen soveltamisen varmistamiseksi ja markkinoiden avoimuuden lisäämiseksi olisi täsmennettävä vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhojen ja sian- ja lampaanruhojen luokitusta, punnitsemista ja merkitsemistä koskevia edellytyksiä ja käytännön menetelmiä.

(13)

On aiheellista säätää tietyistä poikkeuksista niitä tapauksia varten, joissa automaattiseen luokitusmenetelmään tulee tekninen vika, erityisesti ruhojen luokittelua ja punnitsemista koskevan aikarajan osalta.

(14)

Ruhojen merkitseminen olisi suoritettava samaan aikaan kuin luokittelu. Jäsenvaltiot voivat päättää, ettei ruhoja merkitä, jos virallisesta rekisteristä käy ilmi ruhojen ja luokitustulosten välinen yhteys, etenkin jos ruhot jalostetaan paloiksi välittömästi ruhon luokittelun jälkeen, mikä tekee ruhon merkitsemisestä tarpeetonta.

(15)

Jotta voidaan varmistaa vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhojen ja sian- ja lampaanruhojen luokituksen tarkkuus ja luotettavuus, luokituksen olisi oltava sellaisen pätevän luokittajan tekemä, jolla on tarvittava lupa tai hyväksyntä, tai se olisi tehtävä käyttäen hyväksyttyä luokitusmenetelmää.

(16)

Sellaisia luokitusmenetelmiä, joilla voidaan arvioida suoraan vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhojen ja lampaanruhojen lihakkuutta ja rasvaisuutta sekä sianruhojen vähärasvaisen lihan prosenttiosuutta, voidaan esittää hyväksyttäväksi, jos ne perustuvat tilastollisesti päteviin menetelmiin. Luokitusmenetelmien hyväksymisen edellytyksenä olisi oltava tiettyjen ehtojen ja vaatimusten täyttyminen.

(17)

Olisi säädettävä mahdollisuudesta muuttaa vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhojen ja lampaanruhojen automatisoitujen luokitusmenetelmien teknisiä eritelmiä luvan myöntämisen jälkeen eritelmien tarkkuuden parantamiseksi.

(18)

Sianruhon arvo määritetään erityisesti sen vähärasvaisen lihan prosenttiosuudella suhteessa ruhon painoon. Vähärasvaisen lihan prosenttiosuus arvioidaan luokitusmenetelmällä, jonka olisi käsitettävä automatisoitu, puoliautomatisoitu tai manuaalinen luokittelutekniikka ja arviointikaava. Arviointikaavaa varten olisi mitattava tietyt ruhon anatomiset osat sallituin ja tilastollisesti pätevin menetelmin. Sen varmistamiseksi, että tilastollisesti päteviä menetelmiä sovelletaan puolueettomasti, on tarpeen antaa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tiedoksi hyväksyntätestiä koskevat pöytäkirjat ja kuulla kyseisiä asiantuntijoita testin tuloksista. Vaikka sianruhon vähärasvaisen lihan prosenttiosuuden arviointiin voidaan käyttää eri menetelmiä, on tarpeen varmistaa, että menetelmän valinta ei vaikuta arvioituun vähärasvaisen lihan prosenttiosuuteen.

(19)

Ruhojen ja elävien eläinten vertailukelpoisten markkinahintojen seuraamiseksi on tarpeen säätää, että todettujen hintojen on koskettava tarkoin määriteltyä kaupan pitämisen vaihetta. On tarpeen määritellä ne eläintyypit, joita hintaraportointi koskee.

(20)

Komissiolle olisi ilmoitettava erityyppisten eläinten markkinahinnat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 (7). mukaisesti, ja kyseisten hintojen pohjalta olisi määritettävä painotetut keskihinnat unionin tasolla.

(21)

Jos jäsenvaltio on määritellyt aluejaon tämän asetuksen mukaisesti, määritetyt alueelliset hinnat olisi otettava huomioon kansallisessa hintalaskelmassa. Jos eläinten toimittajille maksetaan lisämaksuja, ne laitokset tai henkilöt, joilla on velvollisuus ilmoittaa hinnat, olisi velvoitettava antamaan lisämaksut tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta kansallista keskihintaa voidaan korjata.

(22)

Markkinoiden seurannan varmistamiseksi ja hintakehityksen vertailemiseksi suhteessa tiettyihin asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädettyihin viitehintoihin on tarpeen laskea unionin keskihinnat tietyille ruhoille ja eläville eläimille jäsenvaltioiden vuosittain toimittamien tiettyjen tietojen perusteella.

(23)

Jotta voidaan seurata vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhojen ja sianruhojen hintaselvityksiä ja laskea painotuskertoimet luokittain, jäsenvaltiot olisi velvoitettava ilmoittamaan komissiolle määräajoin eräitä tietoja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 (8) mukaisesti, lukuun ottamatta ilmoituksia, jotka ovat tarpeen paikalla tehtävien tarkastusten järjestämiseksi tai joiden perusteella saadaan kokonaisnäkemys lihamarkkinoista.

(24)

Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi asetukset (EY) N:o 315/2002, (EY) N:o 1249/2008 ja (EU) N:o 807/2013 olisi kumottava.

(25)

Koska on tarpeen antaa jäsenvaltioille aikaa mukautua uusiin lainsäädäntöpuitteisiin, tämän asetuksen soveltaminen olisi aloitettava 12 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

RUHOJEN LUOKITTELUA KOSKEVAT UNIONIN ASTEIKOT

1 artikla

Nautaeläinten iän ja luokan määrittäminen

Sen määrittämiseksi, mihin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan II kohdassa tarkoitettuun luokkaan nautaeläimet kuuluvat, niiden ikä on varmistettava kussakin jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osaston mukaisesti käyttöön otetussa nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmässä olevien tietojen perusteella.

2 artikla

Poikkeaminen ruhojen pakollisesta luokituksesta

1.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan V kohdassa ja B kohdan II kohdassa tarkoitetut nautaeläinten ja sikojen ruhojen luokitusvaatimukset eivät ole pakollisia sellaisten teurastamojen osalta, joissa teurastetaan

a)

vuodessa keskimäärin alle 150 vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä nautaeläintä viikossa;

b)

vuodessa keskimäärin alle 500 sikaa viikossa.

Jäsenvaltiot voivat määrittää alemman raja-arvon etenkin varmistaakseen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hintojen toteamisen edustavuuden.

2.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että nautaeläinten ja sikojen ruhojen luokitusvaatimukset eivät ole pakollisia

a)

teurastamon omistamien nautojen ja sikojen ruhojen osalta, jos ne eivät harjoita kyseisten eläinten ostamiseen liittyvää liiketoimintaa;

b)

sikojen, jotka ovat selkeästi määriteltyä paikallista rotua tai joiden kaupan pitämisen muodot ovat erityisiä, ruhojen osalta, jos ruhojen yhtenäinen ja standardoitu luokittelu on mahdotonta sikojen ruhon anatomisen koostumuksen vuoksi.

3.   Ne jäsenvaltiot, jotka soveltavat lampaanruhojen luokittelua asetuksen (EU) N:o 1308/2013 10 artiklan toisen kohdan nojalla, voivat päättää puolueettomin ja syrjimättömin perustein, ettei lampaanruhojen luokitusvaatimusten noudattaminen ole pakollista tietyille teurastamoille.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos ne päättävät soveltaa jotakin tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyistä poikkeuksista.

3 artikla

Nautaeläinten ja lampaiden lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia ja ruhopainoa koskevat lisäsäännökset

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan III kohdassa ja C kohdan III kohdassa tarkoitettujen vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhojen ja lampaanruhojen lihakkuus- ja rasvaisuusluokkien määritelmiä koskevat lisäsäännökset vahvistetaan tämän asetuksen liitteissä I ja II.

2.   Karitsojen, joiden ruhopaino on alle 13 kg, ruhojen luokittelua koskevat lisäsäännökset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III.

4 artikla

Lihakkuusluokka S

Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan III kohdassa tarkoitettua naudan ruhojen lihakkuusluokkaa S nautakarjansa erityispiirteiden huomioon ottamiseksi.

5 artikla

Sianruhojen luokittelu

Jäsenvaltiot voivat jakaa edelleen alaluokkiin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan B kohdan II kohdassa säädetyt sianruhojen luokat.

Sianruhojen kaupallisen arvon määrittelemistä varten jäsenvaltiot voivat hyväksyä myös muita luokituskriteerejä kuin painon ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan B kohdan II kohdassa tarkoitetun vähärasvaisen lihan arvioidun prosenttiosuuden.

6 artikla

Ruhojen tarjontamuotoa koskevat lisävaatimukset vertailukelpoisten hintojen vahvistamista varten

1.   Ruhon rasva- tai lihaskudosta tai muuta kudosta ei saa poistaa ennen punnitsemista, luokitusta ja merkitsemistä lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan eläinlääkinnällisiä vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan IV kohdan, B kohdan III kohdan ja C kohdan IV kohdan soveltamista.

2.   Alle kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhot on tarjottava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan IV kohdan mukaisesti ja ilman

a)

kuvelihaa;

b)

pallealihaa.

3.   Vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhot on tarjottava ilman

a)

munuaisia;

b)

munuaisrasvaa;

c)

lantion rasvakasautumia;

d)

kuvelihaa;

e)

pallealihaa;

f)

häntää;

g)

selkäydintä;

h)

lantiorasvaa;

i)

sisäpaistin pintarasvaa;

j)

kaulavaltimoa ja suonirasvaa.

4.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan V kohdan toisen kohdan soveltamiseksi ja poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa luvan ulkoisen rasvan poistamiseen ennen ruhon punnitsemista, luokittelua ja merkitsemistä, jos poistaminen tekee mahdolliseksi lihakkuuden objektiivisemman arvioinnin ja jos se ei vaikuta rasvaisuuteen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisesta käytännöstä säädetään kansallisessa lainsäädännössä ja että se käsittää yksinomaan ulkoisen rasvan osittaisen poiston

a)

lonkan, fileeselän ja keskimmäisten kylkiluiden kohdalta;

b)

rinnan leveän pään kohdalta ja peräaukkoa ja sukuelimiä ympäröivältä uloimmalta alueelta;

a)

sisäpaistin kohdalta.

7 artikla

Luokitus ja punnitseminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan II ja III kohdassa, B kohdan II kohdassa ja C kohdan II ja III kohdassa tarkoitettu luokitus on suoritettava teurastamoissa samaan aikaan kun määritetään ruhon lämminpaino.

2.   Komissio voi antaa luvan luokituksen tekemiseen ennen punnitsemista tämän asetuksen 11 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltion alueella sovellettavat tietyt luokitusmenetelmät sitä edellyttävät.

3.   Ruhot on punnittava mahdollisimman pian teurastuksen jälkeen ja viimeistään

a)

60 minuuttia eläimen pistämisestä, kun on kyse nautaeläimistä ja lampaista;

b)

45 minuuttia eläimen pistämisestä, kun on kyse sioista.

4.   Jos sikojen osalta ei jossakin tietyssä teurastamossa pystytä yleisesti noudattamaan teurastuksen ja punnitsemisen välistä 45 minuutin määräaikaa, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia sen, että 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 2 prosentin vähennystä

a)

pienennetään 0,1 prosenttiyksiköllä kunkin ylitetyn neljännestunnin tai sen osan osalta, kun pistämisen ja punnitsemisen välinen aika on pidempi kuin 45 minuuttia;

b)

voidaan lisätä tietyllä asianomaisen jäsenvaltion vahvistamalla prosenttiyksiköllä, kun pistämisen ja punnitsemisen välinen aika on lyhyempi kuin 45 minuuttia. Tässä tapauksessa vähennys on perusteltava tieteellisillä tiedoilla.

5.   Tapauksissa, joissa ruhoja ei voida luokitella 10 artiklassa tarkoitetuilla nautaeläinten tai lampaiden automaattisilla luokitusmenetelmillä, kyseiset ruhot on luokiteltava teurastuspäivänä, tai jos edellytetty pistämisen ja punnitsemisen välinen aika kuluu umpeen teurastamisen jälkeisenä päivänä, luokittelu on tehtävä niin pian kuin mahdollista kyseisenä päivänä.

8 artikla

Ruhojen merkitseminen

1.   Ruhojen merkitseminen on suoritettava samaan aikaan kuin luokittelu.

2.   Merkitsemiseen käytetään leimaa tai ruhotunnistelappua, johon sisältyvät vähintään seuraavat tiedot:

a)

naudan- ja lampaanruhojen osalta luokka, lihakkuusluokka ja rasvaisuusluokka asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan II ja III kohdan ja C kohdan II ja III kohdan mukaisesti;

b)

sianruhojen osalta luokka tai vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan B kohdan II kohdan mukaisesti.

3.   Merkintä on sijoitettava vähintään seuraavien pinnalle:

a)

naudanruhon jokainen neljännes;

b)

jokainen lampaan ruho tai puoliruho;

c)

jokainen sian puoliruho.

Leimausmerkinnät on sijoitettava ruhon ulkopinnalle. Ruhotunnistelaput voidaan sijoittaa ruhon ulko- tai sisäpinnalle.

4.   Leimausmerkintöjen on oltava selvästi luettavissa ja häviämättömällä, myrkyttömällä ja lämmönkestävällä musteella tehtyjä.

5.   Ruhotunnistelappujen on oltava selvästi luettavissa, sellaisia, ettei niitä voida luvattomasti muuttaa, ja lujasti kiinnitettyjä ruhoon.

6.   Jäsenvaltiot voivat säätää, ettei ruhoja tarvitse merkitä silloin, kun

a)

jokaisen ruhon osalta laaditaan vähintään seuraavat tiedot sisältävä virallinen seloste:

i)

ruhojen yksittäinen tunnistus siten, ettei tunnistus voi muuttua,

ii)

ruhon lämminpaino, ja

iii)

luokituksen tulos;

b)

kaikki ruhot leikataan jatkuvassa prosessissa teurastamon yhteydessä olevassa leikkaamossa, joka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (9) mukaisesti.

7.   Jäsenvaltiot voivat vahvistaa kansallisia säännöksiä merkitsemistä koskevista lisävaatimuksista.

9 artikla

Naudan-, sian- ja lampaanruhojen luokitusmenetelmät

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että naudan-, sian- ja lampaanruhojen luokittelu suoritetaan seuraavasti:

a)

sen tekevät pätevät luokittajat, jotka ovat saaneet luvan ruhojen visuaalisesti tehtävää luokitusta varten. Luvan voi korvata jäsenvaltion myöntämä hyväksyntä, jos hyväksyntä vastaa ammatillisen pätevyyden tunnustamista; tai

b)

se tehdään käyttämällä hyväksyttyjä luokitusmenetelmiä, jotka voivat käsittää 10 ja 11 artiklassa säädettyjä automatisoituja, puoliautomatisoituja tai manuaalisia luokitustekniikoita. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luokitustekniikoita käyttävällä henkilöstöllä on tarvittava pätevyys.

10 artikla

Naudan- ja lampaanruhojen automatisoitujen luokitusmenetelmien hyväksyntä

1.   Jäsenvaltiot voivat myöntää luvan koko alueellaan tai sen osalla sovellettaville nautojen ja lampaiden automaattisille luokitusmenetelmille, jotka käsittävät automatisoidun luokitustekniikan (laitteet) ja yhtälön (kaava).

2.   Hyväksynnän edellytyksenä on liitteessä IV olevassa A osassa vahvistettujen, hyväksyntätestiä koskevien edellytysten ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vähintään kaksi kuukautta ennen hyväksymistestin alkua liitteessä IV olevassa B osassa tarkoitetut tiedot, jotta komissio voi osallistua hyväksymistestiin.

4.   Jäsenvaltioiden on nimettävä riippumaton laitos, jonka on analysoitava hyväksymistestin tulokset. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa hyväksymistestin päättymisestä liitteessä IV olevassa C osassa tarkoitetut tiedot.

5.   Jos lupa käyttää nautojen tai lampaiden automatisoituja luokitusmenetelmiä perustuu hyväksymistestiin, jonka aikana käytettiin useita eri ruhon tarjontamuotoja, erot näiden tarjontamuotojen välillä eivät saa johtaa eroihin luokitustuloksissa.

6.   Jäsenvaltiot voivat hyväksyä nautojen ja lampaiden automatisoituja luokitusmenetelmiä järjestämättä hyväksymistestiä, mikäli tällainen hyväksyntä on jo myönnetty jossakin toisessa jäsenvaltiossa sovellettavalle samalle automatisoidulle luokitusmenetelmälle sellaisen hyväksymistestin perusteella, jonka ruho-otanta on riittävän edustava suhteessa asianomaisen jäsenvaltion nautaeläin- tai lammaspopulaatioon.

7.   Nautojen tai lampaiden automatisoidun luokitusmenetelmän teknisiä eritelmiä voidaan muuttaa toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnällä, jos todistetaan, että tällaisten muutosten jälkeen tarkkuus vastaa vähintään hyväksymistestiä koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisista hyväksymistään muutoksista.

11 artikla

Sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksyntä

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan B kohdan IV kohdassa tarkoitetun luokitusmenetelmän on käsitettävä automatisoitu, puoliautomatisoitu tai manuaalinen luokittelutekniikka (laitteet) ja yhtälö (kaava), joilla arvioidaan sianruhon vähärasvaisen lihan prosenttiosuus.

2.   Hyväksynnän edellytyksenä on hyväksyntätestiä koskevien edellytysten ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen tämän asetuksen liitteessä V olevan A osan mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen liitteessä V olevassa B osan mukaisen pöytäkirjan muodossa sikojen luokitusmenetelmistä, joiden soveltamisen ne toivovat hyväksyttävän alueellaan.

Pöytäkirjassa on oltava kaksi osaa, ja siihen on sisällyttävä tämän asetuksen liitteessä V olevassa B osassa säädetyt tiedot.

Pöytäkirjan ensimmäinen osa on toimitettava komissiolle ennen hyväksymistestin alkua. Kahden kuukauden kuluessa hyväksymistestin päättymisestä jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle pöytäkirjan toinen osa.

4.   Vastaanotettuaan pöytäkirjan komissio asettaa sen muiden jäsenvaltioiden saataville. Muut jäsenvaltiot voivat esittää teknisiä huomautuksia kolmen viikon kuluessa pöytäkirjan vastaanottamisesta. Pöytäkirjan toimittanut jäsenvaltio voi muuttaa sitä ja toimittaa uuden pöytäkirjan kahdeksan viikon kuluessa ensimmäisen pöytäkirjan toimittamisesta.

5.   Luokitusmenetelmien soveltamisen on vastattava kaikilta osin komission hyväksymispäätökseen sisällytettyä kuvausta.

6.   Komissio voi hyväksyä luokitusmenetelmiä ilman hyväksymistestiä, mikäli tällainen hyväksyntä on jo myönnetty jossakin toisessa jäsenvaltiossa sovellettavalle samalle luokitusmenetelmälle sellaisen hyväksymistestin perusteella, jonka ruho-otanta on riittävän edustava suhteessa asianomaisen jäsenvaltion sikapopulaatioihin.

12 artikla

Automatisoiduilla luokitustekniikoilla tehtävää luokitusta koskevat lisäsäännökset

1.   Teurastamoiden, jotka suorittavat luokitusta käyttämällä 10 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa säädettyjä automatisoituja luokitustekniikoita, on

a)

naudanruhojen osalta tunnistettava ruhon luokka käyttämällä 1 artiklan nojalla perustettua nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

b)

pidettävä päivittäistä kirjaa automatisoitujen luokitusmenetelmien toiminnasta, myös havaituista puutteista ja tarpeen mukaan toteutetuista toimista.

2.   Automatisoiduilla luokitustekniikoilla tehty luokitus on pätevä ainoastaan, jos

a)

ruhon tarjontamuoto on sama kuin hyväksymistestin aikana käytetty tarjontamuoto; tai

b)

osoitetaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että erilaisen tarjontamuodon käyttäminen ei vaikuta automatisoiduilla luokitusmenetelmillä tehdyn luokituksen tulokseen.

II LUKU

RUHOJEN JA ELÄVIEN ELÄINTEN MARKKINAHINTOJEN ILMOITTAMINEN

13 artikla

Markkinahintojen ilmoittamista koskevat yleiset säännökset

Tiettyjen eläinluokkien markkinahintojen vahvistamiseksi on ilmoitettava seuraavien markkinahinnat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 15 artiklan mukaisesti:

a)

ruhot:

i)

vähintään kahdeksan kuukauden ikäiset nautaeläimet

ii)

siat

iii)

alle kahdeksan kuukauden ikäiset nautaeläimet

iv)

alle 12 kuukauden ikäiset lampaat

b)

elävät eläimet:

i)

iältään kahdeksasta päivästä neljään viikkoon olevat urospuoliset vasikat

ii)

lihakarja

iii)

porsaat, joiden elopaino on noin 25 kg.

14 artikla

Vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhojen ja sianruhojen markkinahintojen ilmoittaminen

1.   Ilmoitetun markkinahinnan on oltava teurastamoon tuotaessa maksettava hinta, joka vastaa ruhon arvoa vähennettynä arvonlisäverolla ja joka käy ilmi asiakirjoista, jotka toimittaja on saanut

a)

teurastamolta tai

b)

siltä luonnolliselta tai oikeushenkilöltä, joka lähetti eläimen teurastettavaksi teurastamoon.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hinta ilmaistaan 100 teuraspainokilogrammalta 6 artiklassa tarkoitetun tarjontamuodon mukaisesti, teurastamolla koukussa punnittuna.

3.   Markkinahinnan ilmoittamisessa huomioon otettavan ruhopainon on oltava kylmäpaino, joka vastaa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua lämminpainoa vähennettynä kahdella prosentilla.

4.   Teurastamon tai sen luonnollisen tai oikeushenkilön, joka lähetti eläimen teurastettavaksi teurastamoon, ilmoittamien luokitettuja ruhoja koskevien hintojen on oltava joko luokkakohtaisia keskihintoja tai ruhon hintoja kussakin luokassa. Jos ilmoitetaan ruhojen hinnat kussakin luokassa, toimivaltaisen viranomaisen on laskettava luokkakohtainen keskihinta.

15 artikla

Alle kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ja alle 12 kuukauden ikäisten lampaiden ruhojen markkinahintojen ilmoittaminen

1.   Alle kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ja alle 12 kuukauden ikäisten lampaiden ruhojen osalta ilmoitetun markkinahinnan on oltava teurastamoon tuotaessa maksettava hinta, joka vastaa ruhon arvoa vähennettynä arvonlisäverolla ja jota on painotettu kertoimella. Kertoimessa on otettava huomioon

a)

seuraavien tekijöiden suhteellinen osuus:

i)

alle kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhojen eri laatuluokat, jotka asianomainen jäsenvaltio määrittelee, tai

ii)

alle 12 kuukauden ikäisten lampaiden ruhojen eri painoluokat, jotka asianomainen jäsenvaltio määrittelee; ja

b)

kunkin markkinan suhteellinen merkitys.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu markkinahinta ilmaistaan 100 teuraspainokilogrammalta 6 artiklassa tarkoitetun tarjontamuodon mukaisesti, teurastamolla koukussa punnittuna.

3.   Alle kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhojen markkinahinnan ilmoittamisessa huomioon otettavan painon on oltava kylmäpaino, joka vastaa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua lämminpainoa vähennettynä kahdella prosentilla.

4.   Alle 12 kuukauden ikäisten lampaiden ruhojen markkinahinnan ilmoittamisessa huomioon otettavan painon on oltava kylmäpaino, joka vastaa ruhon lämminpainoa korjattuna jäähdytettäessä tapahtuvan painohäviön huomioimiseksi.

16 artikla

Elävien eläinten markkinahintojen ilmoittaminen

1.   Markkinahintojen ilmoittamista varten 13 artiklan b alakohdassa luetellut elävät eläimet on luokiteltava seuraaviin tyyppeihin:

a)

iältään kahdeksasta päivästä neljään viikkoon olevat urospuoliset vasikat:

i)

”lypsyrotuinen urospuolinen vasikka”, jolla tarkoitetaan nautaeläimen urospuolista vasikkaa, joka kuuluu lypsyrotuun,

ii)

”liharotuinen urospuolinen vasikka”, jolla tarkoitetaan nautaeläimen urospuolista vasikkaa, joka kuuluu liharotuun tai sekä lihan että maidon tuotannossa käytettävään rotuun tai joka on syntynyt risteytyksestä liharodun kanssa;

b)

lihakarja:

i)

”nuori lihakarja”, jolla tarkoitetaan vähintään kuuden kuukauden mutta alle 12 kuukauden ikäisiä uros- ja naaraspuolisia nautaeläimiä, jotka on ostettu vieroituksen jälkeen kasvatettavaksi,

ii)

”vähintään yhden vuoden mutta alle kahden vuoden ikäinen urospuolinen lihakarja”, jolla tarkoitetaan vähintään 12 kuukauden mutta alle 24 kuukauden ikäisiä urospuolisia nautaeläimiä, jotka on ostettu kasvatettavaksi,

iii)

”vähintään yhden vuoden mutta alle kahden vuoden ikäinen naaraspuolinen lihakarja”, jolla tarkoitetaan vähintään 12 kuukauden mutta alle 24 kuukauden ikäisiä naaraspuolisia nautaeläimiä, jotka on ostettu kasvatettavaksi,

c)

siat: ”porsaat”, jolla tarkoitetaan sikoja, joiden elopaino on noin 25 kg ja jotka on ostettu kasvatettavaksi.

2.   Ilmoitetun markkinahinnan on oltava asianomaisessa jäsenvaltiossa samassa tukkukaupan vaiheessa 1 kohdassa tarkoitetuista eläinten tyypeistä maksettujen arvonlisäverottomien hintojen keskiarvo painotettuna kertoimilla. Kertoimissa on otettava huomioon 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen eläinten eri laatuluokkien suhteellinen osuus ja kunkin markkinan suhteellinen merkitys.

17 artikla

Ruhojen ja elävien eläinten markkinahintojen ilmoittamista koskevat lisäsäännökset

1.   Jos jäsenvaltio on määritellyt alueita täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 6 artiklan mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä alueelliset keskihinnat ruhojen kaikille luokille ja laatuluokille sekä elävien eläinten kaikille tyypeille ja laatuluokille, joita tarkoitetaan tämän asetuksen 14, 15 ja 16 artiklassa.

2.   Jos sellainen teurastamo tai luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on velvollisuus ilmoittaa hinnat elävien eläinten tai ruhojen toimittajille, maksaa lisämaksuja, jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon kyseisten maksujen määrän ja niihin liittyvät ajanjaksot. Jos jäsenvaltio päättää ottaa huomioon ruhojen tai elävien eläinten toimittajille maksetut lisämaksut, hintojen ilmoittamiseen velvollisen teurastamon tai luonnollisen tai oikeushenkilön on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi kaikkien lisämaksujen määrät joka kerran, kun tällainen maksu suoritetaan.

III LUKU

UNIONIN KESKIHINNAN LASKENTA

I JAKSO

Unionin keskihinta ruhoille

18 artikla

Unionin keskihinta naudoille

1.   Minkä tahansa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan A kohdan II kohdassa vahvistetun ruholuokan osalta

a)

kutakin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 7 artiklassa lueteltua lihakkuus- ja rasvaisuusluokkaa koskevan unionin keskihinnan on oltava kyseisen luokan osalta todettujen kansallisten markkinahintojen painotettu keskiarvo. Painotuksen on perustuttava kussakin jäsenvaltiossa kyseisessä luokassa teurastettujen määrien suhteeseen kaikkiin unionin teurastuksiin kyseisessä luokassa;

b)

kutakin lihakkuusluokkaa koskevan unionin keskihinnan on oltava kyseisen lihakkuusluokan muodostavien rasvaisuusluokkien unionin keskihintojen painotettu keskiarvo. Painotuksen on perustuttava kunkin rasvaisuusluokan teurastuksien suhteeseen kaikkiin unionin teurastuksiin kyseisessä lihakkuusluokassa;

c)

unionin keskihinnan on oltava a alakohdassa tarkoitettujen unionin keskihintojen painotettu keskiarvo. Painotuksen on perustuttava kussakin a alakohdassa tarkoitetussa lihakkuus- ja rasvaisuusluokassa teurastettujen määrien suhteeseen kaikkiin unionin teurastuksiin kyseisessä ruholuokassa.

2.   Kaikkia luokkia yhteensä koskeva unionin keskihinnan on oltava 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen keskihintojen painotettu keskiarvo. Painotuksen on perustuttava kunkin luokan suhteeseen kaikkiin vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten teurastuksiin unionissa.

19 artikla

Unionin keskihinta sioille

Kutakin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 9 artiklassa lueteltua luokkaa koskevan unionin keskihinnan on oltava kyseisen luokan osalta todettujen kansallisten markkinahintojen painotettu keskiarvo. Painotuksen on perustuttava kussakin jäsenvaltiossa kyseisessä luokassa teurastettujen määrien suhteeseen kaikkiin unionin teurastuksiin kyseisessä luokassa.

20 artikla

Unionin keskihinta alle kahdeksan kuukauden ikäisille nautaeläimille

Alle kahdeksan kuukauden ikäisinä teurastettavia nautaeläimiä koskevan unionin keskihinnan on oltava kyseisten nautaeläinten osalta todettujen, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 10 artiklassa tarkoitettujen hintojen keskiarvo. Keskiarvoa on painotettava kertoimilla, jotka vahvistetaan kyseisten nautaeläinten unionin nettotuotannon perusteella.

21 artikla

Unionin keskihinta alle 12 kuukauden ikäisille lampaille

Alle 12 kuukauden ikäisiä lampaita koskevan unionin keskihinnan on oltava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 11 artiklassa tarkoitettujen eri painoluokkien osalta todettujen hintojen keskiarvo. Keskiarvoa on painotettava kertoimilla, jotka vahvistetaan kyseisten karitsojen unionin nettotuotannon perusteella.

II JAKSO

Unionin keskihinta eläville eläimille

22 artikla

Iältään kahdeksasta päivästä neljään viikkoon olevien urospuolisten vasikoiden unionin keskihinta

1.   Iältään kahdeksasta päivästä neljään viikkoon olevien urospuolisten vasikoiden unionin keskihinnan vasikkaa kohden on oltava lypsyrotuisten urospuolisten vasikoiden ja liharotuisten urospuolisten vasikoiden osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 12 artiklan mukaisesti todettujen hintojen keskiarvo.

2.   Todettujen hintojen keskiarvoa on painotettava kertoimilla, jotka vahvistetaan unionin lehmämäärän perusteella, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/2008 (10) mukaisesti seuraavasti:

a)

lypsyrotuisten urospuolisten vasikoiden tapauksessa unionin lypsylehmämäärän perusteella;

b)

liharotuisten urospuolisten vasikoiden tapauksessa unionin lehmämäärän perusteella.

23 artikla

Unionin keskihinta lihakarjalle

1.   Lihakarjan unionin keskihinnan elopainokiloa kohti on oltava nuoren lihakarjan, vähintään yhden vuoden mutta alle kahden vuoden ikäisen urospuolisen lihakarjan ja vähintään yhden vuoden mutta alle kahden vuoden ikäisen naaraspuolisen lihakarjan osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 12 artiklan mukaisesti todettujen hintojen kesiarvo.

2.   Todettujen hintojen keskiarvoa on painotettava kertoimilla, jotka vahvistetaan unionin nautaeläinmäärän perusteella, asetuksen (EY) N:o 1165/2008 mukaisesti seuraavasti:

a)

nuoren lihakarjan tapauksessa enintään vuoden ikäisten nautaeläinten (ei kuitenkaan teuraseläinten) määrän perusteella;

b)

vähintään yhden vuoden mutta alle kahden vuoden ikäisen urospuolisen lihakarjan tapauksessa yli yhden vuoden mutta alle kahden vuoden ikäisten urospuolisten nautaeläinten määrän perusteella;

c)

vähintään yhden vuoden mutta alle kahden vuoden ikäisen naaraspuolisen lihakarjan tapauksessa yli yhden vuoden ikäisten vielä poikimattomien naaraspuolisten nautaeläinten määrän perusteella.

24 artikla

Unionin keskihinta porsaille

Unionin keskihinta porsaille, joiden elopaino on noin 25 kg, on oltava porsaiden osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 12 artiklan mukaisesti todettujen hintojen keskiarvo. Keskiarvoa on painotettava kertoimilla, jotka vahvistetaan unionin porsasmäärän perusteella asetuksen (EY) N:o 1165/2008 mukaisesti.

IV LUKU

ILMOITUKSET

25 artikla

Jäsenvaltioiden ilmoitukset komissiolle

1.   Tässä artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 säännösten mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunakin vuonna viimeistään huhtikuun 15 päivänä edellisenä kalenterivuonna teurastettujen vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten sekä sikojen ja lampaiden määrä jaoteltuna seuraavasti:

a)

nautaeläinten tapauksessa kokonaismäärä kunkin luokan, lihakkuusluokan ja rasvaisuusluokan osalta;

b)

sikojen tapauksessa kokonaismäärä kunkin ruholuokan osalta;

c)

lampaiden tapauksessa kokonaismäärä kunkin painoluokan osalta.

3.   Jäsenvaltioiden on asetettava komission saataville pyynnöstä luettelot

a)

teurastamoista, jotka toteavat hintoja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 8 artiklan mukaisesti, ilmoittaen vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten tuotantomäärän kussakin teurastamossa edellisenä kalenterivuonna lukumäärinä ilmaistuna;

b)

luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotka toteavat hintoja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 8 artiklan mukaisesti, ilmoittaen näiden edellisenä kalenterivuonna teurastamoon lähettämien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten lukumäärän.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komission pyynnöstä seuraavat tiedot, jos ne ovat niiden käytettävissä, asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I olevaan XV, XVII ja XVIII osaan kuuluvista tuotteista:

a)

jäsenvaltioiden markkinahinnat kolmansista maista tuoduille tuotteille;

b)

kolmansien maiden edustavilla markkinoilla käytetyt hinnat.

5.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ruhojen ja elävien eläinten laatuluokat sekä tämän asetuksen 14, 15 ja 16 artiklassa tarkoitetut painotuskertoimet ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 5, 10, 11 ja 12 artiklassa tarkoitetut korjauskertoimet ja edustavat markkinat viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä kesäkuuta.

6.   Komission pyynnöstä jäsenvaltioiden on ilmoitettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1184 3 artiklan 1 ja 2 alakohdan soveltamiseksi toteutetut toimenpiteet.

V LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

26 artikla

Kumoamiset

Kumotaan asetukset (EY) N:o 315/2002, (EY) N:o 1249/2008 ja (EU) N:o 807/2013.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin (EY) N:o 315/2002, (EY) N:o 1249/2008 ja (EU) N:o 807/2013 pidetään viittauksina tähän asetukseen ja täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1184 tämän asetuksen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

27 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 11 päivästä heinäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 315/2002, annettu 20 päivänä helmikuuta 2002, yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen tuoreiden tai jäähdytettyjen lampaanruhojen hintojen yhteenvedosta (EYVL L 50, 21.2.2002, s. 47).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1249/2008, annettu 10 päivänä joulukuuta 2008, naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 337, 16.12.2008, s. 3).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 807/2013, annettu 26 päivänä elokuuta 2013, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden nautojen unionin edustavilla markkinoilla todettuja hintoja koskevan selvityksen osalta (EYVL L 228, 27.8.2013, s. 5).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1184, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä naudan-, sian- ja lampaanruhojen unionin luokitusasteikkojen sekä tiettyihin luokkiin kuuluvien ruhojen ja elävien eläinten markkinahintaselvitysten osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 103.).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 113).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1165/2008, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, kotieläin- ja lihatilastoista sekä neuvoston direktiivien 93/23/ETY, 93/24/ETY ja 93/25/ETY kumoamisesta (EUVL L 321, 1.12.2008, s. 1).


LIITE I

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja nautaeläinten ruhojen lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia koskevat lisäsäännökset

1.   LIHAKKUUS

Ruhon muotojen kehittyneisyys, erityisesti sen pääosien osalta (reisi, selkä, lapa)

Lihakkuusluokka

Lisäsäännökset

S

Ylivertainen

Reisi: erittäin paljon ulospäin kaareva kaksoislihaksisto, uurteet selvästi erillään

Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ulottuu erittäin selvästi yli lantioliitoksen (symphisis pelvis).

Selkä: hyvin leveä ja hyvin paksu, lavan korkeudelle

Lantion etuosa hyvin pyöreä

Lapa: hyvin voimakkaasti pyöreä

 

E

Erinomainen

Reisi: hyvin pyöreä

Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ulottuu selvästi yli lantioliitoksen (symphisis pelvis).

Selkä: leveä ja hyvin paksu, lavan korkeudelle

Lantion etuosa hyvin pyöreä

Lapa: hyvin pyöreä

 

U

Erittäin hyvä

Reisi: pyöreä

Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ulottuu yli lantioliitoksen (symphisis pelvis).

Selkä: leveä ja paksu, lavan korkeudelle

Lantion etuosa pyöreä

Lapa: pyöreä

 

R

Hyvä

Reisi: hyvin kehittynyt

Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ja lantion etuosa ovat hieman pyöreitä

Selkä: vielä paksu, mutta kapeampi lavan korkeudella

 

Lapa: melko hyvin kehittynyt

 

O

Melko hyvä

Reisi: keskinkertaisesti kehittynyt

 

Selkä: keskipaksu tai paksuus riittämätön

Lantio: etuosa on suora

Lapa: keskinkertaisesti kehittyneestä lähes tasaiseen

 

P

Heikko

Reisi: vähän kehittynyt

 

Selkä: kapea, luita näkyvissä

 

Lapa: tasainen, luita näkyvissä

 

2.   RASVAISUUS

Ulkoisen rasvan paksuus ruhon pinnassa ja rintaontelon sisäpinnassa

Rasvaisuusluokka

Lisäsäännökset

1

Hyvin ohut

Ei rasvaa rintaontelon kalvon alla.

2

Ohut

Rintaontelon kalvon alla kylkivälilihakset ovat selvästi näkyvissä.

3

Keskinkertainen

Rintaontelon kalvon alla kylkivälilihakset ovat vielä näkyvissä.

4

Paksu

Reiden rasvajuonteet ovat silmäänpistäviä. Rintaontelon kalvon alla kylkivälilihasten yhteydessä on rasvaa.

5

Hyvin paksu

Reisi on lähes täysin paksun rasvakerroksen peitossa siten, että rasvajuonteet ovat hyvin heikosti nähtävissä. Rintaontelon kalvon alla kylkivälilihasten yhteydessä on rasvaa.


LIITE II

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lampaanruhojen lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia koskevat lisäsäännökset

1.   LIHAKKUUS

Ruhon muotojen kehittyneisyys, erityisesti sen pääosien osalta (takaneljännes, selkä, lapa).

Lihakkuusluokka

Lisäsäännökset

S

Ylivertainen

Takaneljännes: kaksoislihakset. Muodot äärimmäisen paljon ulospäin kaarevia.

Selkä: äärimmäisen paljon ulospäin kaareva, äärimmäisen leveä, äärimmäisen paksu.

Lapa: äärimmäisen paljon ulospäin kaareva ja äärimmäisen paksu.

E

Erinomainen

Takaneljännes: erittäin paksu. Muodot erittäin paljon ulospäin kaarevia.

Selkä: erittäin paljon ulospäin kaareva, erittäin leveä ja erittäin paksu lapoihin asti.

Lapa: äärimmäisen paljon ulospäin kaareva ja äärimmäisen paksu.

U

Erittäin hyvä

Takaneljännes: paksu. Muodot ulospäin kaarevia.

Selkä: leveä ja paksu lapoihin asti.

Lapa: paksu ja ulospäin kaareva.

R

Hyvä

Takaneljännes: enimmäkseen suorat muodot.

Selkä: paksu, mutta vähemmän leveä lapojen kohdalla.

Lapa: hyvin kehittynyt, mutta vähemmän paksu.

O

Melko hyvä

Takaneljännes: lievästi sisäänpäin kaarevat muodot.

Selkä: leveys ja paksuus riittämättömät.

Lapa: melko kapea. Paksuus riittämätön.

P

Heikko

Takaneljännes: sisäänpäin kaarevat tai erittäin paljon sisäänpäin kaarevat muodot.

Selkä: kapea ja sisäänpäin kaareva, ulkonevat luut.

Lapa: kapea, litteä, ulkonevat luut.

2.   RASVAISUUS

Rasvakerroksen paksuus ruhon ulko- ja sisäpuolella.

Rasvaisuusluokka

Lisäsäännökset (1)

1.

Hyvin ohut

Ulkopuoli

Ei rasvaa tai ainoastaan joitakin näkyviä merkkejä rasvasta.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Ei rasvaa tai ainoastaan joitakin näkyviä merkkejä rasvasta munuaisissa.

Rintaontelo

Ei rasvaa tai ainoastaan joitakin näkyviä merkkejä rasvasta kylkiluiden välissä.

2.

Ohut

Ulkopuoli

Osaa ruhosta peittää erittäin ohut rasvakerros, joka kuitenkin voi olla raajoissa heikommin näkyvissä.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Munuaisia ympäröi osittain erittäin ohut rasvakerros tai joitakin merkkejä rasvasta.

Rintaontelo

Lihakset selvästi näkyvissä kylkiluiden välissä.

3.

Keskinkertainen

Ulkopuoli

Suurinta osaa ruhosta tai koko ruhoa peittää ohut rasvakerros. Rasvakerros on hieman paksumpi hännän tyvessä.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Munuaisia ympäröi osittain tai kokonaan ohut rasvakerros.

Rintaontelo

Lihakset edelleen näkyvissä kylkiluiden välissä.

4.

Paksu

Ulkopuoli

Suurinta osaa ruhosta tai koko ruhoa peittää paksu rasvakerros, joka voi kuitenkin olla ohuempi raajoissa ja paksumpi lapojen kohdalla.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Munuaisia ympäröi rasva.

Rintaontelo

Kylkiluiden välilihaksiin voi olla imeytynyt rasvaa. Kylkiluiden päällä näkyviä rasvakertymiä.

5.

Hyvin paksu

Ulkopuoli

Erittäin paksu rasvakerros.

Joskus huomattavia rasvakasautumia.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Munuaisia ympäröi paksu rasvakerros.

Rintaontelo

Kylkiluiden välilihaksiin on imeytynyt rasvaa. Kylkiluiden päällä näkyviä rasvakertymiä.


(1)  Vatsaonteloa koskevia täydentäviä säännöksiä ei sovelleta liitteen III osalta.


LIITE III

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen alle 13 kg:n painoisten karitsanruhojen luokitusasteikko

Luokka

A

B

C

Paino

≤ 7 kg

7,1–10 kg

10,1–13 kg

Laatu

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Lihan väri (*1)

kirkas vaaleanpunainen

muu väri tai muu rasvapitoisuus

kirkas vaaleanpunainen tai vaaleanpunainen

muu väri tai muu rasvapitoisuus

kirkas vaaleanpunainen tai vaaleanpunainen

muu väri tai muu rasvapitoisuus

Rasvaisuusluokka (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Määritetään kuvelihasta vatsan keskiviivan kohdalta vakioidun värikartan avulla.

(*2)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevan C kohdan III kohdassa määritellyn mukaisesti.


LIITE IV

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitettujen automatisoitujen luokitusmenetelmien hyväksyminen

OSA A

Hyväksymistä koskevat edellytykset ja vähimmäisvaatimukset

1.

Asianomaisen jäsenvaltion on järjestettävä hyväksymistesti. Testin arvioivassa hyväksymislautakunnassa on oltava vähintään viisi asiantuntijaa, joilla on pätevyys luokitella nauta- tai lammaseläinten ruhoja. Kahden hyväksymislautakunnan jäsenen on tultava testin tekevästä jäsenvaltiosta. Hyväksymislautakunnan muiden jäsenten on kunkin tultava eri jäsenvaltiosta. Hyväksymislautakunnassa on oltava pariton määrä asiantuntijoita. Komission yksiköt ja muiden jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat osallistua hyväksymistestiin tarkkailijoina.

Hyväksymislautakunnan jäsenten on työskenneltävä riippumattomina ja nimettöminä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on nimettävä hyväksymistestiä varten koordinaattori, joka/jolla

a)

ei voi olla hyväksymislautakunnan jäsen,

b)

on riittävä tekninen tietämys ja täysi riippumattomuus,

c)

seuraa hyväksymislautakunnan jäsenten riippumattomuutta ja nimettömänä työskentelyä,

d)

kerää hyväksymislautakunnan jäsenten luokitustulokset ja automatisoiduilla luokitusmenetelmillä saadut tulokset,

e)

varmistaa, että automatisoiduilla luokitusmenetelmillä saadut tulokset eivät ole koko hyväksymistestin aikana muiden hyväksymislautakunnan jäsenten tai muiden osapuolten käytettävissä,

f)

validoi kunkin ruhon luokituksen ja voi päättää myöhemmin täsmennettävin puolueettomin perustein hylätä ruhot otannasta.

2.

Hyväksymistestiä varten

a)

kukin lihakkuus- ja rasvaisuusluokka jaetaan kolmeen alaluokkaan,

b)

tarvitaan vähintään 600 validoitua ruhoa käsittävä otos,

c)

ruhoista, jotka kelpaavat luokiteltaviksi automatisoiduilla luokitusmenetelmillä, voidaan hylätä enintään viisi prosenttia.

3.

Kunkin validoidun ruhon osalta hyväksymislautakunnan jäsenten saamien tulosten mediaania pidetään kyseisen ruhon oikeana luokkana.

Automatisoidun luokitusmenetelmän suorituskyvyn arvioimiseksi automatisoidun luokitusmenetelmän tuloksia verrataan kunkin validoidun ruhon osalta hyväksymislautakunnan tulosten mediaaniin. Automatisoidulla luokitusmenetelmällä tehdyn luokituksen tarkkuus määritellään jäljempänä esitetyn pistejärjestelmän mukaisesti:

 

Lihakkuus

Rasvaisuus

Ei virheitä

10

10

Yhden yksikön virhe (eli yksi alaluokka enemmän tai vähemmän)

6

9

Kahden yksikön virhe (eli kaksi alaluokkaa enemmän tai vähemmän)

– 9

0

Kolmen yksikön virhe (eli kolme alaluokkaa enemmän tai vähemmän)

– 27

– 13

Yli kolmen yksikön virhe (eli yli kolme alaluokkaa enemmän tai vähemmän)

– 48

– 30

Jotta automatisoitu luokitusmenetelmä voidaan hyväksyä, sen on saatava vähintään 60 prosenttia enimmäispisteistä lihakkuuden ja rasvaisuuden osalta.

Lisäksi automatisoidulla luokitusmenetelmällä tehdyn luokituksen on noudatettava seuraavia raja-arvoja:

 

Lihakkuus

Rasvaisuus

Harha

± 0,30

± 0,60

Regressiosuoran kulmakerroin

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Jos hyväksymistestin aikana käytetään useita eri ruhon tarjontamuotoja, erot näiden tarjontamuotojen välillä eivät saa johtaa eroihin luokitustuloksissa.

OSA B

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle hyväksymistestin järjestämisen osalta

a)

päivämäärät, joina hyväksymistesti tehdään,

b)

yksityiskohtainen kuvaus jäsenvaltiossa tai sen osassa luokitelluista vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhoista,

c)

ruhojen otannan valinnassa käytetyt tilastolliset menetelmät, joiden on oltava asianomaisessa jäsenvaltiossa tai sen osassa teurastettujen vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten nautaeläinten sekä lampaiden osalta edustavia ruholajin sekä lihakkuus- ja rasvaisuusluokkien suhteen,

d)

teurastamon/teurastamoiden, jossa/joissa hyväksymistesti tehdään, nimi/nimet ja osoite/osoitteet, selvitys prosessointilinjojen järjestelyistä ja suorituskyvystä, myös prosessointinopeus tunnissa,

e)

hyväksymistestissä käytettävät ruhojen tarjontamuodot,

f)

kuvaus automatisoidusta luokitustekniikasta ja sen teknisistä ominaisuuksista, erityisesti laitteen turvallisuus kaikenlaisessa käsittelyssä,

g)

asianomaisten jäsenvaltioiden nimeämät pätevyyden omaavat asiantuntijat, jotka ottavat osaa hyväksymistestiin hyväksymislautakunnan jäseninä,

h)

hyväksymistestin koordinaattori, joka voi osoittaa riittävän teknisen tietämyksen ja täyden riippumattomuuden,

i)

hyväksymistestin tulokset analysoivan, asianomaisen jäsenvaltion nimeämän riippumattoman laitoksen nimi ja osoite.

OSA C

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle hyväksymistestin tulosten osalta

a)

yhteenveto luokitustuloksista, jotka hyväksymislautakunnan jäsenet ja koordinaattori ovat allekirjoittaneet hyväksymistestin aikana,

b)

koordinaattorin raportti hyväksymistestin järjestelyistä ottaen huomioon osassa A vahvistetut edellytykset ja vähimmäisvaatimukset,

c)

komission hyväksymän metodologian mukainen määrällinen analyysi hyväksymistestin tuloksista, myös kunkin asiantuntijaluokittajan saamista luokitustuloksista ja automatisoiduilla luokitusmenetelmillä saaduista tuloksista. Tässä analyysissa käytetyt tiedot on toimitettava komission hyväksymässä sähköisessä muodossa,

d)

automatisoitujen luokitusmenetelmien tarkkuus osassa A olevan kohdan 3 säännösten mukaisesti.


LIITE V

Asetuksen 11 artiklassa tarkoitettu sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksyminen

OSA A

1.   HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Hyväksymistestiin on sisällyttävä seuraavat osatekijät:

a)

Leikkuukokeeseen sisällytettävien sianruhojen edustavan otoksen valinta.

Edustavan otoksen on perustuttava asianomaiseen sikapopulaatioon, ja sen on käsitettävä vähintään 120 ruhoa.

b)

Mittausten (ennustemuuttujat) tekeminen sianruhojen edustavalle otokselle.

Vähärasvaisen lihan prosenttiosuuden arvioimiseen käytettävät mittaukset tehdään yhdessä tai useammassa teurastamossa, joka käyttää hyväksyttäviä luokitustekniikoita.

c)

Osan A kohdassa 2 kuvattu leikkuukoe sianruhojen vähärasvaisen lihan viiteprosenttiosuuden arvioimiseksi.

Kokeessa otokseen kuuluvat sianruhot leikataan erottaen toisistaan liha, rasva ja luu. Sianruhon vähärasvaisen lihan prosenttiosuus on punaisten poikkijuovaisten lihasten, jos ne voidaan erottaa puukolla, kokonaispainon suhde ruhon painoon. Punaisten poikkijuovaisten lihasten kokonaispaino saadaan joko

i)

osan A kohdan 2.2 mukaisella ruhon kokonaisella koeleikkuulla; tai

ii)

osan A kohdan 2.3 mukaisella ruhon osittaisella koeleikkuulla; tai

iii)

kokonaisen tai osittaisen koeleikkuun yhdistelmällä noudattaen hyväksyttyihin tilastollisiin menetelmiin perustuvaa nopeaa kansallista menetelmää.

Kokonainen koeleikkuu, jota tarkoitetaan alakohdassa i, voidaan korvata myös arvioimalla vähärasvaisen lihan prosenttiosuus tietokonetomografialla (CT) edellyttäen, että käytettävissä on koeleikkuun vertailukelpoiset tulokset.

Jos käytetään yhdistelmää, johon kuuluu alakohdassa iii tarkoitettu nopea kansallinen menetelmä, kokonaisessa tai osittaisessa koeleikkuussa käytettävien ruhojen määrä voidaan vähentää 50:een, jos asianomainen jäsenvaltio pystyy osoittamaan, että tulosten tarkkuus on vähintään sama kuin tilastollisia standardimenetelmiä käyttäen 120 ruhon osalta saatava tulos.

d)

Yhtälön (kaavan) laskeminen hyväksyttäväksi tarkoitettua luokittelumenetelmää varten.

Sianruhojen edustavan otoksen vähärasvaisen lihan prosenttiosuuden arvioimiseksi on johdettava yhtälö kyseisistä ruhoista mitattujen ennustemuuttujien perusteella.

Jokaisen leikkelykokeeseen sisältyvän ruhon vähärasvaisen lihan prosenttiosuus on arvioitava mainitun yhtälön perusteella.

e)

Tilastollinen vakioanalyysi leikkelykokeen tulosten arvioimiseksi.

Asianomaisella luokitusmenetelmällä arvioitua vähärasvaisen lihan prosenttiosuutta on verrattava leikkelykokeesta saatuun vähärasvaisen lihan viiteprosenttiosuuteen.

f)

Sianruhojen vähärasvaisen lihan prosenttiosuuden arvioimiseen käytettävään luokitusmenetelmään kuuluvan yhtälön käyttöönotto tai muuttaminen.

Yhtälö on sisällytettävä luokitustekniikkaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt luokitusmenetelmien soveltamisen.

Luokitusmenetelmät voidaan hyväksyä ainoastaan siinä tapauksessa, että kalibroinnin keskimääräinen neliövirhe (RMSEP) on alle 2,5 laskettuna kokonaiskoeleikkuumenetelmällä tai vähintään 60 koeruhon edustavan otoksen koejärjestelyn perusteella. RMSEP:n arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös mahdolliset normaalista vaihteluvälistä poikkeavat arvot.

Jos hyväksymistestin aikana käytetään useita eri ruhon tarjontamuotoja, erot näiden tarjontamuotojen välillä eivät saa johtaa eroihin luokitustuloksissa.

2.   SIANRUHOJEN VÄHÄRASVAISEN LIHAN VIITEPROSENTTIOSUUDEN ARVIOIMISTA KOSKEVAN LEIKKELYKOKEEN MENETTELYT

2.1

Sianruhojen vähärasvaisen lihan viiteprosenttiosuuden arviointi perustuu osan 1 alakohdassa c tarkoitetun viitemenetelmän mukaiseen vasemmanpuolisen puoliruhon kokonaiseen koeleikkuuseen.

2.2

Jos tehdään kokonainen koeleikkuu, vähärasvaisen lihan viiteprosenttiosuus (YTD) lasketaan seuraavasti:

Formula

Vähärasvaisen lihan paino on laskettava vähentämällä muiden kuin vähärasvaisten osien kokonaispaino ruhon kokonaispainosta ennen koeleikkuuta. Jalkoja ja päätä (poskia lukuun ottamatta) ei koeleikellä.

2.3

Jos tehdään osittainen koeleikkuu, vähärasvaisen lihan viiteprosenttiosuuden (YPD) arviointi perustuu neljän pääleikkuun (lavan, ulkofileen, kinkun ja kyljen) koeleikkuuseen sekä sisäfileen painoon. Vähärasvaisen lihan prosenttiosuus osittaisessa koeleikkuussa lasketaan seuraavasti:

Formula

Näiden neljän pääleikkuun (lavan, ulkofileen, kinkun ja kyljen) vähärasvaisen lihan paino on laskettava vähentämällä niiden muiden kuin vähärasvaisten osien kokonaispaino leikkeiden kokonaispainosta ennen koeleikkuuta.

Kokonaisen ja osittaisen koeleikkuun välistä harhaa korjataan alaotokselle tehtävän kokonaisen koeleikkuun perusteella.

2.4

Vähärasvaisen lihan prosenttiosuus voidaan arvioida analyysimenetelmällä, joka perustuu vasemmanpuoleisen puoliruhon tietokonetomografiaan. Jos kyseistä CT-menetelmää ei ole kalibroitu ruhojen kokonaista koeleikkuuta varten, mahdollista harhaa kokonaiseen koeleikkuuseen nähden korjataan sellaisen alanäytteen perusteella, jolle tehdään kokonainen koeleikkuu viitemenetelmän mukaisesti. Skannaus on tarpeen tehdä vain sille vasemmanpuoleisen puoliruhon osalle, jossa on vähärasvaista lihaa kokonaiseen koeleikkuuseen perustuvalla menetelmällä määritettynä, eli jalkoja ja päätä (poskia lukuun ottamatta) ei tarvitse skannata.

2.5

Osittaisessa koeleikkuussa ja CT-menetelmässä edellytetty harhan korjaus perustuu edustavaan alaotokseen, johon sisältyvät otoksen kaikki yhdistelmät niistä jaottelutekijöistä (muun muassa rotu, sukupuoli ja rasvaisuus), joita käytettiin kokonaisotoksen valinnassa. Harhan korjausta varten on valittava vähintään kymmenen ruhoa.

Jos teurassikapopulaatiolla, josta otos valitaan, on samat ominaisuudet kuin populaatiolla, jonka osalta tehdyn osittaisen koeleikkuun tai CT-menetelmän harhaa on jo aiemmin korjattu, uutta kokonaista koeleikkuuta ei tarvita.

Jos CT-menetelmä kuvataan ja se voidaan mittausten perusteella yhdistää kokonaiseen koeleikkuuseen taikka toiseen, harhan suhteen korjattuun CT-menetelmään, uutta kokonaista koeleikkuuta ei tarvita.

OSA B

Tiedot, jotka asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava pöytäkirjoilla hyväksymistestiä varten komissiolle ja muille jäsenvaltioille

1.

Pöytäkirjan ensimmäisessä osassa on oltava yksityiskohtainen kuvaus leikkuukokeesta ja erityisesti

a)

koeaika ja suunniteltu aikataulu koko lupamenettelylle,

b)

teurastamojen määrä ja sijainti,

c)

kuvaus sikapopulaatiosta, jota asianomainen arviointimenetelmä koskee,

d)

valittu koeleikkuumenetelmä (koko ruhon tai sen osan koeleikkuu),

e)

jos käytetään tämän liitteen osan A kohdassa 1 tarkoitettua tietokoneohjattua tomografialaitetta, menetelmän kuvaus,

f)

valitun otantamenetelmän yhteydessä käytettyjen tilastollisten menetelmien kuvaus,

g)

tarvittaessa kansallisen nopean menetelmän kuvaus,

h)

käytettävien ruhojen täsmällinen tarjontamuoto.

2.

Pöytäkirjan toisessa osassa on oltava yksityiskohtainen kuvaus leikkuukokeen tuloksista ja erityisesti

a)

valitun otantamenetelmän yhteydessä käytettyjen tilastollisten menetelmien kuvaus,

b)

käyttöön otettava tai muutettu yhtälö,

c)

tulosten numeerinen ja graafinen kuvaus,

d)

kuvaus asiaankuuluvista laitteista,

e)

sikojen enimmäispaino, johon uutta menetelmää voidaan käyttää, sekä kaikki muut menetelmän käytännön soveltamisessa noudatettavat rajat,

f)

tässä analyysissa käytetyt tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa.


LIITE VI

Vastaavuustaulukko

1.   Asetus (EY) N:o 1249/2008

Asetus (EY) N:o 1249/2008

Tämä asetus

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1184

2 artiklan 4 kohta

1 artikla

 

3 artikla

3 artiklan 1 kohta

 

4 artikla

4 artikla

 

5 artikla

2 artiklan 1 kohta

 

6 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

 

6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 3 kohdan a alakohta

 

6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 5 kohta

 

6 artiklan 3 kohta

8 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

6 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta

8 artiklan 3 kohdan a alakohta

 

6 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 4 kohta

 

6 artiklan 4 kohdan c alakohta

8 artiklan 4 kohta

 

6 artiklan 4 kohdan d alakohta

8 artiklan 5 kohta

 

6 artiklan 7 kohta

8 artiklan 6 kohdan b alakohta

 

7 artikla

 

1 artikla

8 artikla

9 artikla

 

9 artikla

10 artikla

 

10 artikla

12 artikla

 

11 artiklan 1 kohta

 

2 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

 

2 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohta

11 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohta

11 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

25 artiklan 5 kohta

 

11 artiklan 3 kohta

 

3 artiklan 3 kohta

11 artiklan 4 kohta

 

2 artiklan 3 kohta

12 artikla

 

4 artikla

13 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 ja 2 kohta

 

13 artiklan 2 kohta

14 artiklan 3 kohta

 

13 artiklan 3 kohta

6 artiklan 3 kohta

 

13 artiklan 4 kohta

6 artiklan 4 kohta

 

13 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

 

5 artiklan 1 kohta

13 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

 

5 artiklan 2 kohta

14 artiklan 1 kohta

 

7 artikla

14 artiklan 2 kohta

 

6 artikla

15 artikla

 

8 artikla

16 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

 

14 artikla

16 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

 

13 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

16 artiklan 2 kohta

14 artiklan 4 kohta

 

16 artiklan 3 kohta

17 artiklan 2 kohta

 

16 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 1 kohta

 

16 artiklan 5 kohta

 

13 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

16 artiklan 7 kohdan a alakohta

 

13 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

18 artikla

18 artikla

 

19 artikla

25 artiklan 1 ja 2 kohta

 

20 artiklan 2 kohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

 

20 artiklan 2 kohdan b alakohta

2 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

21 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 1 kohta

 

21 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 2 kohta

 

21 artiklan 2 kohta

5 artiklan toinen kohta

 

21 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 1 kohta ja 8 artiklan 2 kohdan b alakohta

 

21 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 4 kohta

 

21 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

8 artiklan 3 kohdan c alakohta

 

21 artiklan 4 kohta

8 artiklan 6 kohdan a alakohta

 

21 artiklan 5 kohta

6 artiklan 1 kohta

 

22 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 3 kohdan b alakohta

 

22 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

14 artiklan 3 kohta

 

22 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

7 artiklan 4 kohdan a alakohta

 

23 artiklan 4 kohta

11 artiklan 3 kohta

 

23 artiklan 5 kohta

11 artiklan 5 kohta

 

24 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

 

2 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan 2 kohdan b alakohta

24 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdan ii alakohta

24 artiklan 4 kohta

 

2 artiklan 3 kohta

25 artiklan 2 kohta

 

9 artikla

26 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

 

26 artiklan 2 kohta

14 artiklan 2 ja 3 kohta

 

26 artiklan 3 kohta

19 ja 25 artikla

 

27 artiklan 3 kohta

25 artiklan 3 kohta

 

28 artikla

3 artiklan 2 kohta

 

29 artikla

3 artiklan 1 kohta

 

30 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohdan a alakohta

 

30 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 3 kohdan b alakohta

 

30 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 4 kohta

 

30 artiklan 4 kohta

8 artiklan 5 kohta

 

31 artikla

9 artikla

 

33 artiklan 1 kohta

15 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

 

33 artiklan 2 kohta

15 artiklan 4 kohta

 

35 artikla

21 artikla

 

38 artikla

 

16, 17 ja 18 artikla

2.   Asetus (EY) N:o 315/2002

Asetus (EY) N:o 315/2002

Tämä asetus

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1184

2 artikla

15 artiklan 1 kohdan b alakohta

 

3.   Asetus (EU) N:o 807/2013

Asetus (EU) N:o 807/2013

Tämä asetus

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1184

1 artiklan 1 kohta

22 artikla

 

1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

 

22 artikla

1 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

16 artiklan 2 kohta

 

1 artiklan 3 kohta

16 artiklan 1 kohdan a alakohta

 

2 artiklan 1 kohta

23 artikla

 

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

 

12 artikla

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

16 artiklan 2 kohta

 

2 artiklan 3 kohta

16 artiklan 1 kohdan b alakohta

 

3 artiklan 1 kohta

20 artikla

 

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

 

10 artikla

3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

15 artiklan 1 kohta

 

3 artiklan 3 kohdan a–d alakohta

6 artiklan 2 kohta

 

3 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

 

5 artiklan 1 kohta

3 artiklan 4 kohta

15 artiklan 3 kohta

 

4 artiklan 1 kohta

 

13 artiklan 1 kohta