14.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/7


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/999,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1907/2006 liitteen XIV muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 58 ja 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

1-Bromipropaani (n-propyylibromidi) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (2) määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(2)

Di-isopentyyliftalaatti on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(3)

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon di-C6-8-haaraketjuiset alkyyliesterit, paljon C7-ketjuja, on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(4)

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon C7-11-haarautuneet ja suoraketjuiset dialkyyliesterit on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(5)

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon dipentyyliesteri, haarautunut ja suoraketjuinen, on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(6)

Bis(2-metoksietyyli)ftalaatti on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(7)

Dipentyyliftalaatti on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(8)

N-pentyyli-isopentyyliftalaatti on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(9)

Silloin kun antraseeniöljy sisältää tietyn prosenttiosuuden bentso[a]pyreeniä, se on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Aine on lisäksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIII määriteltyjen luokituskriteerien mukaisesti hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen sekä erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä ja täyttää siten kyseisen asetuksen 57 artiklan d ja e alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(10)

Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen, on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Aine on lisäksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIII määriteltyjen luokituskriteerien mukaisesti hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen sekä erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä ja täyttää siten kyseisen asetuksen 57 artiklan d ja e alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(11)

Aineryhmän 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli, etoksyloitu, (johon kuuluu tarkasti määriteltyjä aineita ja koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, komplekseja reaktiotuotteita tai biologisia materiaaleja, jäljempänä ’UVCB-aineet’, polymeerejä ja homologeja) aineilla on hajoamisensa kautta hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, ja niiden todennäköisistä vakavista vaikutuksista ympäristöön on tieteellisiä todisteita. Siksi ne antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin muut, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a–e alakohdassa luetellut aineiden vaikutukset, ja siten aineet täyttävät mainitun asetuksen 57 artiklan f alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(12)

Aineryhmän 4-nonyylifenoli, haarautunut ja suoraketjuinen, etoksyloitu, (johon kuuluu aineita, joissa etoksyloituun fenoliin on kovalenttisesti sitoutunut paikassa 4 suora ja/tai haarautunut alkyyliketju, jonka hiililuku on 9, ja jotka kattavat UVCB-aineita, tarkasti määriteltyjä aineita, polymeerejä ja homologeja, mukaan luettuina niiden kaikki yksittäiset isomeerit ja/tai niiden yhdistelmät) aineilla on hajoamisensa kautta hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ja niiden osalta on tieteellisiä todisteita todennäköisistä vakavista vaikutuksista ympäristöön. Näin ollen ne antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin muut, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a–e alakohdassa luetellut aineiden vaikutukset, ja siten aineet täyttävät mainitun asetuksen 57 artiklan f alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(13)

Kyseiset aineet on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti tunnistettu ja lisätty ehdokasluetteloon. Lisäksi Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on 6 päivänä helmikuuta 2014 (3) ja 1 päivänä heinäkuuta 2015 (4) antamissaan suosituksissa nimennyt ne asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV ensisijaisesti sisällytettäviksi aineiksi kyseisen asetuksen 58 artiklan mukaisesti. Lisäksi komissio on saanut sosioekonomisia vaikutuksia koskevia tietoja, joita on toimitettu lukuisien sidosryhmien huomautuksissa kemikaaliviraston viidennen suosituksen vastaanottamisen jälkeen tai julkisessa kuulemisessa, joka järjestettiin yhtä aikaa kemikaaliviraston kuudennen suosituksen luonnosta koskevan julkisen kuulemisen kanssa. Saaduista tiedoista huolimatta on aiheellista sisällyttää kyseiset aineet mainittuun liitteeseen.

(14)

On aiheellista ilmoittaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut päivämäärät kemikaaliviraston 6 päivänä helmikuuta 2014 ja 1 päivänä heinäkuuta 2015 antamien suositusten mukaisesti. Kyseiset päivämäärät on vahvistettu lupahakemuksen valmisteluun arviolta tarvittavan ajan perusteella ottaen huomioon näistä eri aineista saatavilla olevat tiedot ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 4 kohdan mukaisesti järjestetyssä julkisessa kuulemisessa saadut tiedot. Sitä varten olisi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 3 kohdan mukaisesti otettava huomioon myös kemikaaliviraston kapasiteetti käsitellä hakemukset kyseisessä asetuksessa määritellyssä ajassa.

(15)

Minkään tämän asetuksen liitteessä luetellun aineen osalta ei ole syytä vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettua päivämäärää myöhemmäksi kuin 18 kuukautta kyseisen asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun päivän jälkeen.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan e alakohdassa yhdessä 58 artiklan 2 kohdan kanssa säädetään mahdollisuudesta vapauttaa tietyt käytöt tai käyttökategoriat lupavaatimuksesta tapauksissa, joissa unionin erityislainsäädäntö asettaa vähimmäisvaatimukset ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun suhteen varmistaen asianmukaisen riskinhallinnan. Saatavilla olevien tietojen mukaan ei ole aiheellista myöntää vapautuksia kyseisten säännösten perusteella.

(17)

Saatavilla olevien tietojen perusteella aineille ei ole aiheellista myöntää vapautuksia tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä varten.

(18)

Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella ei ole aiheellista määrittää ajanjaksoja, joiden kuluessa tiettyjä käyttöjä olisi tarkasteltava uudelleen. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 60 artiklan 8 kohdan mukaan uudelleentarkastelujaksot on määritettävä tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun muassa aineen käytöistä aiheutuvat riskit, sen käytöstä aiheutuvat sosioekonomiset hyödyt sekä vaihtoehtojen analyysi tai käyttöjä, joihin lupaa haetaan, koskeva mahdollinen korvaussuunnitelma. Tapauksissa, joissa sopivaa vaihtoehtoa ei ole, käytön aiheuttamia riskejä rajoitetaan asianmukaisilla ja tehokkailla riskinhallintatoimenpiteillä, ja kun käytöstä saatavien hyötyjen odotetaan olevan suuret, kuten voisi olla lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden tuotantoon liittyvissä käytöissä, uudelleentarkastelujaksot voivat olla pitkiä.

(19)

Jotta vältetään sellaisten esineiden ennenaikainen vanhentuminen, joita ei tuoteta enää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV tarkoitettujen lopetuspäivien jälkeen, joitakin kyseiseen liitteeseen sisältyviä aineita (sellaisenaan tai seoksissa) on oltava saatavilla mainittujen esineiden korjaamiseen tarvittavien varaosien tuotantoa varten, jos esineet eivät voi toimia tarkoitetulla tavalla ilman kyseisiä varaosia, ja silloin, kun joitakin liitteeseen XIV sisältyviä aineita (sellaisenaan tai seoksissa) tarvitaan tällaisten esineiden korjaamiseen. Sitä varten luvan hakemista liitteeseen XIV sisältyvän aineen käyttöön tällaisten varaosien tuotantoa ja tällaisten esineiden korjaamista varten olisi yksinkertaistettava. Niihin aineisiin, joita tällaiset käytöt koskevat, sovellettavia siirtymäjärjestelyjä olisi jatkettava, jotta voidaan antaa täytäntöönpanosäädökset yksinkertaistettuja lupahakemuksia varten.

(20)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(21)

N,N-dimetyyliformamidi (DMF) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on myös tunnistettu ja lisätty ehdokasluetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti, ja kemikaalivirasto on 6 päivänä helmikuuta 2014 antamassaan suosituksessa nimennyt sen mainitun asetuksen liitteeseen XIV ensisijaisesti sisällytettäväksi aineeksi kyseisen asetuksen 58 artiklan mukaisesti. DMF:llä on samankaltaiset sisäiset ominaisuudet kuin N,N-dimetyyliasetamidilla (DMAC) ja N-metyyli-2-pyrrolidonilla (NMP), ja näitä kolmea ainetta voidaan pitää mahdollisina toistensa vaihtoehtoina joissakin niiden pääasiallisissa käytöissä. NMP:n osalta on parhaillaan käynnissä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69 artiklan mukainen rajoitusmenettely. Näiden kolmen aineen sisäisten ominaisuuksien ja teollisten sovellusten samankaltaisuuden vuoksi, ja jotta voitaisiin varmistaa aineiden johdonmukainen sääntely, komissio katsoo, että on asianmukaista lykätä päätöstä DMF:n sisällyttämisestä liitteeseen XIV, kuten on jo menetelty DMAC:n tapauksessa, jolloin komissio otti huomioon kemikaaliviraston 17 päivänä tammikuuta 2013 antaman suosituksen.

(22)

Diatseeni-1,2-dikarboksamidi (C,C′-atsodi(formamidi)) (ADCA) täyttää perusteet sen luokittelemiseksi hengitysteitä herkistäväksi aineeksi (Resp. Sens.1). Ottaen huomioon kaikki saatavilla olevat tiedot ADCA:n sisäisistä ominaisuuksista ja sen haitallisista vaikutuksista kemikaalivirasto katsoi, että sitä voidaan pitää aineena, jolla on ihmisten terveyteen todennäköisiä vakavia vaikutuksia, joista on tieteellisiä todisteita ja jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin muut, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a–e alakohdassa luetellut aineiden vaikutukset, ja siten aine täyttää mainitun asetuksen 57 artiklan f alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on myös tunnistettu ja lisätty ehdokasluetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti, ja kemikaalivirasto on 6 päivänä helmikuuta 2014 antamassaan suosituksessa nimennyt sen mainitun asetuksen liitteeseen XIV ensisijaisesti sisällytettäväksi aineeksi kyseisen asetuksen 58 artiklan mukaisesti. ADCA:lla on hyvin moninaisia käyttöjä lukuisilla erilaisilla valmistusteollisuuden aloilla, minkä odotetaan johtavan hyvin monimutkaisiin lupahakemuksiin. Koska tällä hetkellä on vielä vain rajallisesti kokemusta monia erilaisia käyttöjä koskevien lupahakemusten käsittelystä, on aiheellista lykätä toistaiseksi päätöstä ADCA:n sisällyttämisestä liitteeseen XIV.

(23)

Tietyt tulenkestävät keraamiset alumiinisilikaattikuidut (Al-RCF) ja tulenkestävät zirkoni-alumiinisilikaattikuidut (Zr-RCF) ovat asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukaisia syöpää aiheuttavia aineita (kategoria 1B) ja täyttävät siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Ne on myös tunnistettu ja lisätty ehdokasluetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti, ja kemikaalivirasto on 6 päivänä helmikuuta 2014 antamassaan suosituksessa nimennyt ne mainitun asetuksen liitteeseen XIV ensisijaisesti sisällytettäviksi aineiksi kyseisen asetuksen 58 artiklan mukaisesti. Varsinaisia kuituja valmistetaan vain muutamassa tehtaassa, ja tavallisesti ne muunnetaan välittömästi samassa valmistusprosessissa esineiksi, joita käytetään sitten monissa erilaisissa tehdaslaitteissa korkeiden lämpötilojen eristyksessä, mikä saattaa johtaa työntekijöiden merkittävään altistumiseen. Kyseisistä kuiduista tehtyjen esineiden käyttö ei kuitenkaan ole luvanvaraista asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Voidakseen tehdä päätöksen asianmukaisimmasta sääntelytavasta komissio katsoo aiheelliseksi lykätä toistaiseksi päätöstä Al-RCF:n ja Zr-RCF:n sisällyttämisestä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV.

(24)

Boorihappo, dinatriumtetraboraatti (kidevedetön), dibooritrioksidi ja tetrabooridinatriumheptaoksidi (hydraatti) ovat asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukaisia lisääntymiselle vaarallisia aineita (kategoria 1B) ja täyttävät siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Ne on myös tunnistettu ja lisätty ehdokasluetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti, ja kemikaalivirasto on 1 päivänä heinäkuuta 2015 antamassaan suosituksessa nimennyt ne mainitun asetuksen liitteeseen XIV ensisijaisesti sisällytettäviksi aineiksi kyseisen asetuksen 58 artiklan mukaisesti. Lisäksi kyseisillä aineilla on hyvin moninaisia käyttöjä lukuisilla erilaisilla valmistusteollisuuden aloilla, minkä odotetaan johtavan hyvin monimutkaisiin lupahakemuksiin. Koska tällä hetkellä on vielä vain rajallisesti kokemusta monia erilaisia käyttöjä koskevien lupahakemusten käsittelystä, on aiheellista lykätä toistaiseksi päätöstä kyseisten aineiden sisällyttämisestä liitteeseen XIV.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV oleva taulukko seuraavasti:

1.

Lisätään seuraavat nimikkeet:

 

 

 

Siirtymävaiheen järjestelyt

 

 

Nimike nro

Aine

57 artiklassa tarkoitettu sisäinen ominaisuus (tai ominaisuudet)

Viimeinen hakemispäivä (1)

Lopetuspäivä (2)

Lupavaatimuksesta vapautetut käytöt (tai käyttökategoriat)

Uudelleentarkastelun määräajat

”32.

1-Bromipropaani (n-propyylibromidi)

EY-numero

:

203-445-0

CAS-numero

:

106-94-5

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

4. tammikuuta 2019

4. heinäkuuta 2020

33.

Di-isopentyyliftalaatti

EY-numero

:

210-088-4

CAS-numero

:

605-50-5

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

4. tammikuuta 2019

4. heinäkuuta 2020

34.

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon di-C6-8-haaraketjuiset alkyyliesterit, paljon C7-ketjuja

EY-numero

:

276-158-1

CAS-numero

:

71888-89-6

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

4. tammikuuta 2019

4. heinäkuuta 2020

35.

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon C7-11-haarautuneet ja suoraketjuiset dialkyyliesterit

EY-numero

:

271-084-6

CAS-numero

:

68515-42-4

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

4. tammikuuta 2019

4. heinäkuuta 2020

36.

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon dipentyyliesteri, haarautunut ja suoraketjuinen

EY-numero

:

284-032-2

CAS-numero

:

84777-06-0

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

4. tammikuuta 2019

4. heinäkuuta 2020

37.

Bis(2-metoksietyyli)ftalaatti

EY-numero

:

204-212-6

CAS-numero

:

117-82-8

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

4. tammikuuta 2019

4. heinäkuuta 2020

38.

Dipentyyliftalaatti

EY-numero

:

205-017-9

CAS-numero

:

131-18-0

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

4. tammikuuta 2019

4. heinäkuuta 2020

39.

N-pentyyli-isopentyyliftalaatti

EY-numero

:

CAS-numero

:

776297-69-9

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

4. tammikuuta 2019

4. heinäkuuta 2020

40.

Antraseeniöljy

EY-numero

:

292-602-7

CAS-numero

:

90640-80-5

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1B)***, PBT, vPvB

4. huhtikuuta 2019

4. lokakuuta 2020

41.

Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen

EY-numero

:

266-028-2

CAS-numero

:

65996-93-2

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1B), PBT, vPvB

4. huhtikuuta 2019

4. lokakuuta 2020

42.

4-(1,1,3,3-Tetrametyylibutyyli)fenoli, etoksyloitu

[kattaa tarkasti määriteltyjä aineita ja UVCB-aineita, polymeerejä ja homologeja]

EY-numero

:

CAS-numero

:

Ympäristöön vaikuttavia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia (57 artiklan f alakohta)

4. heinäkuuta 2019

4. tammikuuta 2021

43.

4-Nonyylifenoli, haarautunut ja suoraketjuinen, etoksyloitu

[aineita, joissa etoksyloituun fenoliin on kovalenttisesti sitoutunut paikassa 4 suora ja/tai haarautunut alkyyliketju, jonka hiililuku on 9, ja jotka kattavat UVCB-aineita, tarkasti määriteltyjä aineita, polymeerejä ja homologeja, mukaan luettuina niiden kaikki yksittäiset isomeerit ja/tai niiden yhdistelmät]

EY-numero

:

CAS-numero

:

Ympäristöön vaikuttavia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia (57 artiklan f alakohta)

4. heinäkuuta 2019

4. tammikuuta 2021

—”

2.

Merkki ”(*)” lisätään sarakkeessa ”Viimeinen hakemispäivä” ilmoitetun päivämäärän viereen seuraaviin nimikenumeroihin kuuluvien aineiden osalta: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ja 31.

3.

Merkki ”(**)” lisätään sarakkeessa ”Lopetuspäivä” ilmoitetun päivämäärän viereen seuraaviin nimikenumeroihin kuuluvien aineiden osalta: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ja 31.

4.

Lisätään taulukon jälkeen seuraavat huomautukset:

”(*)

1. syyskuuta 2019, kun on kyse aineen käytöstä varaosien tuotantoon sellaisten esineiden korjaamiseksi, joiden tuotanto on lopetettu tai lopetetaan ennen tämän aineen nimikkeessä ilmoitettua lopetuspäivää, jos kyseistä ainetta on käytetty kyseisten esineiden tuotannossa eivätkä nämä esineet voi toimia tarkoitetulla tavalla ilman kyseisiä varaosia, ja kun on kyse aineen käytöstä (sellaisenaan tai seoksessa) tällaisten esineiden korjaamiseen, jos kyseistä ainetta sellaisenaan tai seoksessa on käytetty kyseisten esineiden tuotannossa eikä näitä esineitä voida korjata muuten kuin kyseistä ainetta käyttämällä.

(**)

1. maaliskuuta 2021, kun on kyse aineen käytöstä varaosien tuotantoon sellaisten esineiden korjaamiseksi, joiden tuotanto on lopetettu tai lopetetaan ennen liitteessä XIV tämän aineen nimikkeessä ilmoitettua lopetuspäivää, jos kyseistä ainetta on käytetty kyseisten esineiden tuotannossa eivätkä nämä esineet voi toimia tarkoitetulla tavalla ilman kyseisiä varaosia, ja kun on kyse aineen käytöstä (sellaisenaan tai seoksessa) tällaisten esineiden korjaamiseen, jos kyseistä ainetta on käytetty kyseisten esineiden tuotannossa eikä näitä esineitä voida korjata muuten kuin kyseistä ainetta käyttämällä.

(***)

Ei täytä syöpää aiheuttavaksi aineeksi luokittelemisen perusteita, jos sisältää < 0,005 % (p/p) bentso[a]pyreeniä (Einecs-nro 200-028-5).”


(1)  58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu päivämäärä.

(2)  58 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettu päivämäärä.