24.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/881,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2017,

väestö- ja asuntolaskennoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 763/2008 täytäntöönpanosta laatuselvityksiä koskevien menettelyjen ja laatuselvitysten rakenteen sekä tietojen toimittamisessa käytettävän teknisen esitysmuodon osalta ja asetuksen (EU) N:o 1151/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon väestö- ja asuntolaskennoista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 763/2008 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan ja 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 763/2008 vahvistetaan yhteiset säännöt kattavien väestö- ja asumistietojen toimittamiselle kymmenen vuoden välein.

(2)

Komission asetuksen (EU) 2017/712 (2) mukaisesti seuraavan väestö- ja asuntolaskennan pitäisi koskea viitevuotta 2021.

(3)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1151/2010 (3) vahvistettiin laatuselvityksiä koskevat menettelyt ja laatuselvitysten rakenne sekä viitevuoden 2011 väestö- ja asuntolaskentoja koskevien tietojen toimittamisessa käytettävät tekniset esitysmuodot.

(4)

Viitevuotta 2021 koskevia väestö- ja asuntolaskentoja varten ja komissiolle (Eurostat) toimitettujen tietojen laadun arvioimiseksi on tarpeen vahvistaa uusia menettelyitä ja rakenteita laatuselvityksille ja tietojen toimittamisessa käytettävä tekninen esitysmuoto.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 763/2008 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava validoidut tiedot ja metatiedot sähköisesti ja soveltuvassa teknisessä muodossa, jonka komissio hyväksyy. Kansainvälinen selvityspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio (Eurostat), Kansainvälinen valuuttarahasto, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Yhdistyneet kansakunnat sekä Maailmanpankki käynnistivät tilasto- ja metatiedon vaihtoa koskevan hankkeen (Statistical Data and Metadata eXchange, SDMX), johon väestölaskentatietojen keskus (Census Hub) perustuu. SDMX ja väestölaskentatietojen keskus tarjoavat tilastolliset, tekniset ja siirtoa koskevat standardit. Näiden standardien mukainen tekninen esitysmuoto olisi sen vuoksi otettava käyttöön.

(6)

Asetuksessa (EU) N:o 1151/2010 edellytetään, että jäsenvaltiot säilyttävät viitevuoden 2011 väestö- ja asuntolaskentatiedot 1 päivään tammikuuta 2025. Jotta käyttäjät voivat vertailla näitä kahta laskentaa, vuoden 2011 laskennan tietojen olisi oltava käytettävissä 1 päivään tammikuuta 2035 saakka vuoden 2021 tietojen rinnalla.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1151/2010 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan menettelyt ja rakenne jäsenvaltioiden laatuselvityksille, jotka koskevat viitevuoden 2021 väestö- ja asuntolaskennoista komissiolle (Eurostat) toimitettavien tietojen laatua, sekä tietojen toimittamisessa käytettävä tekninen esitysmuoto.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 763/2008, komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/543 (4) ja asetuksessa (EU) 2017/712 esitettyjä määritelmiä ja erittelyjä.

Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1.

’tilastoyksiköllä’ tarkoitetaan tarkastelun perusyksikköä, eli luonnollista henkilöä, kotitaloutta, perhettä, asuintilaa tai tavanomaista asuntoa;

2.

’yksikkökohtaisella laskennalla’ tarkoitetaan kutakin tilastoyksikköä koskevien tietojen esittämistä siten, että tilastoyksiköiden ominaisuudet voidaan ilmoittaa erikseen ja luokitella ristiin muiden ominaisuuksien kanssa;

3.

’samanaikaisuudella’ tarkoitetaan, että laskennassa saadut tiedot viittaavat samaan ajankohtaan (viiteajankohta);

4.

’yleiskattavuudella määritellyllä alueella’ tarkoitetaan, että kaikista tilastoyksiköistä toimitetaan tiedot tarkasti määritellyltä alueelta. Jos tilastoyksikköinä ovat henkilöt, ’yleiskattavuudella määritellyllä alueella’ tarkoitetaan, että tiedot toimitetaan kaikkia henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka on määritellyllä alueella (kokonaisväestö), koskevien tietojen pohjalta;

5.

’pienaluetietojen saatavuudella’ tarkoitetaan tietojen saatavuutta pienistä maantieteellisistä alueista ja pienistä tilastoyksikköryhmistä;

6.

’säännöllisellä toistuvuudella’ tarkoitetaan laskentojen suorittamista jokaisen kymmenvuotiskauden alkaessa, ja se käsittää myös rekisterien jatkuvuuden;

7.

’tietolähteellä’ tarkoitetaan sellaista tilastoyksikköjä ja/tai tilastoyksikköihin liittyviä tapahtumia koskevien tietueiden kokonaisuutta, joka muodostaa välittömän perustan yhtä tai useampaa määriteltyä aihealuetta koskevien laskennan tietojen tuottamiselle määritellystä kohdeperusjoukosta;

8.

’kohdeperusjoukolla’ tarkoitetaan kaikkien sellaisten määritellyllä maantieteellisellä alueella viiteajankohtana olevien tilastoyksiköiden joukkoa, jotka täyttävät tietojen ilmoittamista koskevat kriteerit yhden tai useamman määritellyn aihealueen osalta. Siihen sisältyy kukin hyväksytty tilastoyksikkö vain kerran;

9.

’estimoidulla kohdeperusjoukolla’ tarkoitetaan parasta saatavilla olevaa arviota kohdeperusjoukosta. Se koostuu laskennan perusjoukosta, johon lisätään alipeitto ja josta vähennetään ylipeitto;

10.

’laskennan perusjoukolla’ tarkoitetaan sellaista tilastoyksikköjen joukkoa, jota yhtä tai useampaa määriteltyä aihealuetta koskevat laskennan tulokset tosiasiassa edustavat määritellyn kohdeperusjoukon puitteissa. Laskennan perusjoukon osalta tietueita ovat määriteltyä kohdeperusjoukkoa koskevaan tietolähteeseen sisältyvät tietueet mukaan luettuina kaikki imputoidut tietueet ja pois luettuina kaikki poistetut tietueet. Jos metodologisen periaatteen mukaisesti tietolähde sisältää tietueita ainoastaan estimoituun kohdeperusjoukkoon sisältyviä tilastoyksikköjä koskevasta otoksesta, laskennan perusjoukko käsittää otokseen sisältyvien tilastoyksikköjen lisäksi täydentävän tilastoyksikköjen joukon;

11.

’täydentävällä tilastoyksikköjen joukolla’ tarkoitetaan niiden tilastoyksikköjen joukkoa, jotka kuuluvat estimoituun kohdeperusjoukkoon mutta joita koskevia tietueita ei käytetyn otantamenetelmän vuoksi sisälly tietolähteeseen;

12.

’peiton arvioinnilla’ tarkoitetaan määritellyn kohdeperusjoukon ja sitä vastaavan laskennan perusjoukon välisen eron selvittämistä;

13.

’laskennan jälkeisellä tutkimuksella’ tarkoitetaan pian laskennan jälkeen peiton ja sisällön arvioimiseksi tehtävää tutkimusta;

14.

’alipeitolla’ tarkoitetaan kaikkien niiden tilastoyksikköjen joukkoa, jotka kuuluvat määriteltyyn kohdeperusjoukkoon mutta eivät sisälly vastaavaan laskennan perusjoukkoon;

15.

’ylipeitolla’ tarkoitetaan kaikkien niiden tilastoyksikköjen joukkoa, jotka sisältyvät määriteltyä kohdeperusjoukkoa koskevien tietojen ilmoittamisessa käytettävään laskennan perusjoukkoon mutta eivät sisälly kyseiseen kohdeperusjoukkoon;

16.

’tietueen imputoinnilla’ tarkoitetaan keinotekoisen mutta todennäköisen tietueen liittämistä tarkalleen yhteen maantieteelliseen alueeseen yksityiskohtaisimmalla tasolla, jolta laskennan tietoja tuotetaan, ja kyseisen tietueen imputoimista tietolähteeseen;

17.

’tietueen poistamisella’ tarkoitetaan sellaisen tietolähteeseen sisältyvän tietueen poistamista tai huomioon ottamatta jättämistä, jota käytetään ilmoitettaessa tietoja määritellystä kohdeperusjoukosta mutta joka ei sisällä vahvistettuja tietoja yhdestäkään kyseiseen kohdeperusjoukkoon sisältyvästä tilastoyksiköstä;

18.

’erän imputoinnilla’ tarkoitetaan keinotekoisen mutta todennäköisen, tiettyä aihealuetta koskevan arvon lisäämistä sellaiseen tietueeseen, joka jo sisältyy tietolähteeseen mutta ei sisällä kyseistä arvoa tai sisältää arvon, jota pidetään epätodennäköisenä;

19.

’kyselylomakkeeseen perustuvilla tiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, jotka on alun perin saatu vastaajilta kyselylomakkeella sellaisten tilastotietojen keruun yhteydessä, jotka viittaavat johonkin määriteltyyn ajankohtaan;

20.

’tietueiden yhdistämisellä’ tarkoitetaan eri tietolähteistä peräisin olevien tietueiden yhdistämistä vertaamalla tietueita yksittäisten tilastoyksikköjen osalta ja yhdistämällä eri tietueisiin sisältyvät, samaa tilastoyksikköä koskevat tiedot;

21.

’yksilöivällä tunnisteella’ tarkoitetaan tietolähteen tai minkä tahansa tilastoyksikköjen luettelon tietueisiin sisältyvää muuttujaa tai muuttujajoukkoa, jota käytetään

todennettaessa, että tietolähteeseen (tai tilastoyksikköjen luetteloon) sisältyy vain yksi tietue kutakin tietoyksikköä kohden, ja/tai

tietueiden yhdistämiseen;

22.

’rekisterillä’ tarkoitetaan tilastoyksiköitä koskevan tiedon varastoa, jota päivitetään välittömästi tilastoyksikköihin vaikuttavien tapahtumien mukaan;

23.

’rekisteripohjaisilla tiedoilla’ tarkoitetaan rekisterissä olevia tai rekisteristä peräisin olevia tietoja;

24.

’rekisterien yhteensovittamisella’ tarkoitetaan tietueiden yhdistämistä siten, että kaikki yhteen sovitetut tietolähteet sisältyvät rekistereihin;

25.

’tietojen erottamisella’ tarkoitetaan prosessia, jossa laskennan tiedot erotetaan rekistereihin sisältyvistä, yksittäisiä tilastoyksikköjä koskevista tiedoista;

26.

’koodauksella’ tarkoitetaan tietojen muuntamista luokitusjärjestelmän luokkia vastaaviksi koodeiksi;

27.

’tiedonpoiminnalla’ tarkoitetaan prosessia, jolla kerätyt tiedot muutetaan jatkokäsittelyyn sopivaan muotoon;

28.

’tietueiden editoinnilla’ tarkoitetaan tietueiden tarkistusta ja muokkausta, jotta ne saataisiin todennäköisiksi, samalla säilyttäen niiden olennaiset osat;

29.

’kotitalouden generoinnilla’ tarkoitetaan yksityisen kotitalouden tunnistamista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/543 liitteessä aihealueen ”Kotitalouden asema” yhteydessä määritellyn asuntokunnan käsitteen mukaisesti;

30.

’perheen generoinnilla’ tarkoitetaan perheen tunnistamista käyttäen perustana tietoja siitä, asuvatko henkilöt samassa kotitaloudessa, vaikka käytettävissä olisi puutteellisesti tai ei lainkaan tietoja heidän keskinäisistä perhesuhteistaan. Termi ”perhe” määritellään ”ydinperheeksi” täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/543 liitteessä aihealueen ”Perheasema” yhteydessä;

31.

’tietojen puuttumisella yksiköstä’ tarkoitetaan, ettei laskennan perusjoukkoon sisältyvästä tilastoyksiköstä ole kerätty mitään tietoja;

32.

’tilastotietojen luovuttamisesta annetuilla säännöillä’ tarkoitetaan menetelmiä ja prosesseja, joilla pyritään minimoimaan riski, että julkaistaessa tilastotietoa luovutetaan samalla tietoja yksittäisistä tilastoyksiköistä;

33.

’estimoinnilla’ tarkoitetaan tilastoestimaattien laskemista käytettävissä olevien tietojen pohjalta käyttäen matemaattista kaavaa ja/tai algoritmia;

34.

’tietorakenteen määrittelyllä’ tarkoitetaan tietokokonaisuuteen liittyvää rakenteellisten metatietojen kokonaisuutta, johon sisältyy jaotteluiden ohella tietoa siitä, kuinka aihealueet liittyvät hyperkuution mittoihin, ulottuvuuksiin ja ominaisuuksiin, sekä tietoa aineistotietojen esittämistavasta ja tähän liittyvää kuvailevaa metatietoa.

3 artikla

Metatieto ja laaturaportointi

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2024 tämän asetuksen liitteessä eritellyt taustatiedot sekä laatua koskevat tiedot ja metatiedot viitevuoden 2021 väestö- ja asuntolaskentojensa osalta sekä komissiolle (Eurostat) asetuksen (EU) 2017/712 nojalla toimitettujen tietojen ja metatietojen osalta.

4 artikla

Tietolähteet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista tietolähteistä, joita on käytetty asetuksen (EY) N:o 763/2008 vaatimusten täyttämiseksi tarvittavien tietojen keruuseen, erityisesti kun tarkoituksena on

a)

täyttää asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan i alakohdassa lueteltuja olennaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset,

b)

edustaa kohdeperusjoukkoa,

c)

noudattaa täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/543 vahvistettuja asiaankuuluvia erittelyjä ja

d)

tuottaa tietoja asetuksessa (EU) 2017/712 esiteltyyn tilastotieto-ohjelmaan.

5 artikla

Asiaankuuluvien tietojen saatavuus

1.   Jäsenvaltioiden on annettava pyynnöstä komission (Eurostat) käyttöön kaikki tiedot, joilla on merkitystä arvioitaessa asetuksen (EU) 2017/712 nojalla toimitettujen tietojen ja metatietojen laatua.

2.   Noudattaessaan 1 kohtaa jäsenvaltiot eivät ole velvollisia toimittamaan komissiolle (Eurostatille) mitään mikrotietoja tai luottamuksellisia tietoja.

6 artikla

Toimitettavien tietojen tekninen esitysmuoto

Tekninen esitysmuoto, jota olisi käytettävä siirrettäessä viitevuotta 2021 koskevia tietoja ja metatietoja, on SDMX-formaatti (Statistical Data and Metadata eXchange), sellaisena kuin se on toteutettu väestölaskentatietojen keskuksen (Census Hub) kautta. Jäsenvaltioiden on toimitettava vaaditut tiedot komission (Eurostat) esittämien tietorakenteen määritelmien ja niihin liittyvien erittelyjen mukaisina. Jäsenvaltioiden on säilytettävä vaaditut tiedot ja metatiedot 1 päivään tammikuuta 2035 asti komission (Eurostat) myöhemmin mahdollisesti esittämää tiedonsiirtopyyntöä varten.

7 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1151/2010 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1151/2010 6 artiklan kolmas virke seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on säilytettävä viitevuoden 2011 tiedot ja metatiedot 1 päivään tammikuuta 2035 asti. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia tekemään muutoksia tai tarkistuksia näihin tietoihin 1 päivän tammikuuta 2025 jälkeen. Jos jäsenvaltiot päättävät tehdä tietoihin muutoksia tai tarkistuksia, niiden on ilmoitettava tällaisista muutoksista tai tarkistuksista komissiolle (Eurostatille) ennen niiden toteuttamista.”

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 14.

(2)  Komission asetus (EU) 2017/712, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 763/2008 tarkoitettuja väestö- ja asuntolaskentoja koskevien viitevuoden sekä tilastotieto- ja metatieto-ohjelman vahvistamisesta (EUVL L 105, 21.4.2017, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 1151/2010, annettu 8 päivänä joulukuuta 2010, väestö- ja asuntolaskennoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 763/2008 täytäntöönpanosta laatuselvityksiä koskevien menettelyjen ja laatuselvitysten rakenteen sekä tietojen toimittamisessa käytettävän teknisen esitysmuodon osalta (EUVL L 324, 9.12.2010, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/543, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2017, väestö- ja asuntolaskennoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 763/2008 soveltamissäännöistä aihealueiden sekä niiden erittelyiden kuvausten osalta (EUVL L 78, 23.3.2017, s. 13).


LIITE

Laatuselvitysten sisältö ja rakenne tietojen toimittamista varten

Tekstuaaliset ja määrälliset metatiedot jäsenvaltioissa viitevuodelta 2021 suoritetuista väestö- ja asuntolaskennoista kattavat seuraavat kohdat:

1.   YLEISKATSAUS

1.1   Oikeudellinen tausta

1.2   Vastuuelimet

2.   TIETOLÄHTEET

2.1   Tietolähteiden luokittelu asetuksen (EY) N:o 763/2008 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti

2.2   Luettelo vuoden 2021 laskennoissa käytetyistä tietolähteistä

2.3   Matriisi ”Tietolähteet x aihealueet”

2.4   Tietolähteiden soveltuvuus: missä määrin tietolähteet täyttävät olennaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset (asetuksen (EY) N:o 763/2008 4 artiklan 4 kohta)

2.4.1   Yksikkökohtainen laskenta

2.4.2   Samanaikaisuus

2.4.3   Yleiskattavuus määritellyllä alueella

2.4.4   Pienaluetietojen saatavuus

2.4.5   Määritelty säännöllinen toistuvuus

3.   LASKENNAN ELINKAARI

3.1   Viitepäivämäärä

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) viitepäivämäärä komission asetuksen (EU) 2017/712 3 artiklan mukaisesti.

3.2   Tietojen keruun valmistelu ja toteutus

3.2.1   Kyselylomakkeeseen perustuvat tiedot

kyselylomakkeiden suunnittelu ja testaus (mukaan luettuina kopiot kaikista lopullisista kyselylomakkeista)

osoiteluettelojen laadinta, käytännön työtä koskevat valmistelut, kartoitus, julkisuus

tietojen keruu (myös käytännön työ)

tietojen keruuta koskeva oikeudellinen velvoite, kannustimet totuudenmukaisten tietojen toimittamista varten tai mahdolliset syyt virheellisten tietojen toimittamiseen.

3.2.2   Rekisteripohjaiset tiedot

uusien rekisterien perustaminen vuodesta 2011 alkaen (tarvittaessa)

olemassa olevien rekisterien uudelleen suunnittelu vuodesta 2011 alkaen (mukaan luettuna rekisterien sisällön muutokset, laskennan perusjoukon mukauttaminen, määritelmien ja/tai teknisten erittelyiden mukautukset) (tarvittaessa)

rekisterien ylläpito (kaikki vuoden 2021 laskennassa käytetyt rekisterit), joka kattaa seuraavat seikat:

rekisterin sisältö (tilastoyksiköt sekä tiedot niistä, rekisterin tietueiden editointi ja/tai erän ja tietueen imputointi),

hallinnollinen vastuu,

tietojen rekisteröintiä koskeva oikeudellinen velvoite, kannustimet totuudenmukaisten tietojen toimittamista varten ja mahdolliset syyt virheellisten tietojen toimittamiseen,

viivästykset tietojen ilmoittamisessa, erityisesti oikeudelliset/viralliset viivästykset, tietojen rekisteröinnin viivästykset, myöhäinen tietojen ilmoittaminen,

rekisteröimättä jättämisten, rekisteristä poistamatta jättämisten ja päällekkäisten rekisteröintien arviointi ja selvittäminen,

kaikki rekisteriin tehdyt merkittävät tarkistukset tai tietueiden päivitykset, jotka vaikuttavat vuoden 2021 laskennan tietoihin; rekisterien tarkistusten toistuvuus,

käyttö, mukaan luettuna ’rekisterin tilastokäyttö muuhun kuin laskentoihin’ ja ’rekisterin käyttö muuhun kuin tilastollisiin tarkoituksiin (esim. hallinnollisiin tarkoituksiin)’.

rekisterien yhteensovittaminen ja linkittäminen (mukaan luettuina tietueiden linkittämiseen käytetyt yksilöivät tunnisteet)

tietojen erottaminen.

3.2.3   Otoksella kerätyt tiedot

Aihealueilla, joita koskevat tiedot on kerätty otoksen avulla, metatietoihin sisältyvät kuvaukset myös seuraavista:

otanta-asetelma,

mahdollisiin estimointeihin, malleihin tai imputointeihin käytetyt menetelmät,

mahdolliset estimoinnin vääristymät, jotka ovat seurausta sovelletuista menetelmistä,

keskivirheen laskemiseksi käytetyt kaavat ja algoritmit.

3.2.4   Yhdistetyillä menetelmillä kerätyt tiedot (tiedot, jotka perustuvat useamman kuin yhden tyyppiseen tietolähteeseen)

Aihealueilla, joita koskevat tiedot on kerätty yhdistetyillä menetelmillä, metatietoihin sisältyvät kuvaukset myös seuraavista:

kuvaus menetelmistä (käytetyt tietolähdetyypit ja se, miten eri lähteiden tiedot on yhdistetty, miten käytetyt eri lähteet ja menetelmät täydentävät ja tukevat toisiaan ja tarvittaessa se, mitkä osat väestöstä kuuluvat kunkin lähteen piiriin),

kaikki muut laatukysymykset, jotka liittyvät yhdistettyjen menetelmien käyttöprosessiin.

3.3   Tietojen käsittely ja arviointi

3.3.1   Tietojen käsittely (mukaan luettuna tiedonpoiminta, koodaus, identifioivat muuttujat, tietueiden editointi, tietueiden imputointi, tietueiden poistaminen, estimointi, tietueiden yhdistäminen mukaan luettuna tietueiden yhdistämiseen käytetty yksi tai useampi identifioiva muuttuja, kotitalouksien ja perheiden generointi, toimenpiteet yksikköjen määrää koskevan tiedon tunnistamiseksi tai rajoittamiseksi)

3.3.2   Peiton arviointitoimet, vastauskadon käsittelemiseen käytettävä menetelmä, laskennan jälkeiset tutkimukset (jos sovelletaan), tietojen lopullinen validointi: menetelmä ali- ja ylipeiton arvioimiseksi, mukaan luettuna ali- ja ylipeittoestimaattien laatua koskevat tiedot.

3.4   Levitys (levityskanavat, tilastosalaisuuden takaaminen mukaan luettuna tilastotietojen luovuttamisesta annetut säännöt)

3.5   Toimenpiteet kustannustehokkuuden varmistamiseksi

4.   LÄHTÖTIETOJEN LAADUN ARVIOINTI

4.1   Vertailukelpoisuus

Jäsenvaltioiden on kunkin aihealueen osalta ilmoitettava kaikista vaadittujen käsitteiden ja määritelmien poikkeuksista ja jäsenvaltioiden käytänteistä, jotka saattavat heikentää tietojen unionin laajuista vertailukelpoisuutta.

Aihealueesta ”Toiminnan laatu” jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista käytetyistä estimointimenetelmistä, joilla tietoja on sopeutettu vastaamaan paremmin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/543 liitteessä esitettyä määritelmää. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, missä määrin tietolähteet ja mahdollisesti käytetyt estimointimenetelmät johtavat poikkeamaan mainitussa asetuksessa vahvistettuun ”Toiminnan laadun” määritelmään nähden.

4.2   Ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Kansallisella tasolla on annettava seuraavat tiedot:

päivät, jolloin tiedot on toimitettu komissiolle (Eurostat) hyperkuutioittain eriteltynä;

päivät, jolloin toimitettuihin, hyperkuutioittain eriteltyihin tietoihin on tehty huomattavia tarkistuksia;

päivät, jolloin metatiedot on toimitettu.

Jos huomattavia tarkistuksia tehdään 1. huhtikuuta 2024 jälkeen, jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset päivät komissiolle (Eurostat) viikon kuluessa.

4.3   Yhtenäisyys

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista merkittävistä eroista niissä tiedoissa, jotka on toimitettu komission asetuksessa (EU) 2017/712 määritellyissä eri tietokokonaisuuksissa.

4.4   Peitto ja tarkkuus

Peiton osoittamiseksi on annettava seuraavat absoluuttiset arvot henkilölaskennoista kansallisella tasolla ja ne on jaoteltava sukupuolen ja laajojen ikäryhmien perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/543 mukaisesti:

a)

laskennan perusjoukko;

b)

tietueimputointien lukumäärä;

c)

tietuepoistojen lukumäärä;

d)

alipeitto (estimoitu);

e)

ylipeitto (estimoitu);

f)

estimoitu kohdeperusjoukko.

Tarkkuuden arvioimiseksi on annettava seuraavat absoluuttiset arvot henkilölaskennoista kansallisella tasolla ja ne on jaoteltava sukupuolen ja laajojen ikäryhmien perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/543 mukaisesti:

a

laskennan perusjoukko;

b)

perinteisestä väestönlaskennasta saatujen havaintotietueiden lukumäärä aihealueella;

c)

hallinnollisista rekistereistä saatujen havaintotietueiden lukumäärä aihealueella;

d)

otantatutkimuksista saatujen havaintotietueiden lukumäärä aihealueella;

e)

eri tietolähteistä saatujen havaintotietueiden lukumäärä aihealueella;

f)

aihealueen tilastoyksiköiden täydentävä joukko (otosten osalta);

g)

imputoitujen havaintojen lukumäärä aihealueella;

h)

aihealueella niiden tietueiden lukumäärä, joista puuttuu tietoa.

Tarkkuuden arvioimiseksi on annettava edellä esitetyt absoluuttiset arvot seuraavista laskennan aihealueista;

a)

Siviilisääty (oikeudellinen) (LMS)

b)

Perheasema (FST);

c)

Asema kotitaloudessa (HST);

d)

Toiminnan laatu (CAS);

e)

Ammatti (OCC);

f)

Toimiala (IND);

g)

Ammattiasema (SIE);

h)

Työpaikan sijainti (LPW);

i)

Koulutus (EDU);

j)

Syntymämaa/-paikka (POB);

k)

Kansalaisuus (maa) (COC);

l)

Maahan saapumisen vuosi (vuodesta 2010) (YAT);

m)

Maahan saapumisen vuosi (vuodesta 1980) (YAE);

n)

Vakinainen asuinpaikka yksi vuosi ennen väestö- tai asuntolaskentaa (ROY);

o)

Asumisjärjestelyt (HAR).

4.5   Kattavuus

Jäsenvaltioiden on raportoitava tietojen kattavuudesta asetuksen (EY) N:o 763/2008 vaatimuksiin nähden. Niiden on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kaikista laskennan aihealueista tai niihin liittyvistä jaotteluista, joiden tietoja ei ole toimitettu.

4.6   Relevanssi

Unionin tasolla on toimitettava tiedot seuraavista;

a)

toimet, joita on toteutettu käyttäjien tarpeiden tunnistamiseksi ja täyttämiseksi;

b)

tietojen erottamisen laajuuden seuranta.