26.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 109/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/716,

annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja jalostustoimijoita koskeviin luetteloihin sisällytettävien tietojen yhteydessä käytettävien mallilomakkeiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 (1) (”eläinjalostusasetus”) sekä erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo jalostusjärjestöistä ja -toimijoista, jotka maan toimivaltaiset viranomaiset ovat tunnustaneet kyseisen asetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja jotka toteuttavat ainakin yhden kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyn jalostusohjelman. Lisäksi asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetään, että jäsenvaltioiden on asetettava tämä luettelo julkisesti saataville.

(2)

Asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa sekä liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohdassa täsmennetään, mitä tietoja tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja -toimijoita koskevassa luettelossa on ilmoitettava.

(3)

Lisäksi asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on sisällytettävä tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja -toimijoita koskevaan luetteloon myös kaikki toimivaltaiset viranomaiset, jotka toteuttavat jalostusohjelmaa 38 artiklan mukaisesti.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa mallilomakkeet, joita jäsenvaltioiden on käytettävä, kun ne sisällyttävät luetteloon toimivaltaisten viranomaistensa asetuksen (EU) 2016/1012 mukaisesti tunnustamia nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja -hevoseläimiin kuuluviin puhdasrotuisiin jalostuseläimiin liittyviä jalostusjärjestöjä ja risteytettyihin jalostussikoihin liittyviä jalostustoimijoita.

(5)

Ottaen huomioon jäsenvaltioiden rooli rodun määrittämisessä uhanalaiseksi roduksi asetuksen (EU) 2016/1012 2 artiklan 24 kohdan määritelmän mukaisesti on tarpeen sisällyttää asianomaiset tiedot tunnustettujen jalostusjärjestöjen luetteloihin, joista kyseisessä asetuksessa säädetään.

(6)

Jalostuseläinten kaupan sekä toimivaltaisten viranomaisten suorittaman virallisen valvonnan helpottamiseksi on myös tarpeen ilmoittaa asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklassa säädetyissä tunnustettujen jalostusjärjestöjen ja -toimijoiden luetteloissa päivämäärät, joina tunnustaminen on myönnetty tai peruutettu, ottaen huomioon kyseisen asetuksen 64 artiklan 4 kohdan säännökset, tai joina jalostusohjelman hyväksyntä on annettu, sen voimassaolo on keskeytetty tai se on peruutettu.

(7)

Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä marraskuuta 2018 asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetyn soveltamispäivän mukaisesti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kotieläinjalostusta käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklassa säädettyihin tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja jalostustoimijoita koskeviin luetteloihin sisällytettävät tiedot olisi esitettävä tämän asetuksen liitteessä olevien mallilomakkeiden mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 66.


LIITE

I.   Puhdasrotuisten jalostuseläinten kantakirjoja pitävät jalostusjärjestöt

a)   Nautaeläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet

Virallinen kieli/

Jäsenvaltio

(nimi)

Virallinen kieli/

Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/1012 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista nautaeläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista

Virallinen kieli/

Versio

(päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv)

1

2

3

4

5

6

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen

Virallinen kieli/

Jalostusohjelma (1)

Virallinen kieli/

Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi

Yhteystiedot

Jalostusjärjestön tunnustamispäivä

Virallinen kieli/

Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee

Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla (2)

Virallinen kieli/

Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue

Virallinen kieli/

Poikkeukset (3)

Virallinen kieli/

Jalostusohjelman hyväksymispäivä

(pp.kk.vvvv)

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä (4)

Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä (4)

Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä (4)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (2)

Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv)

 

 

 

 

 

b)   Sikaeläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet

Virallinen kieli/

Jäsenvaltio

(nimi)

Virallinen kieli/

Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/1012 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista sikaeläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista

Virallinen kieli/

Versio

(päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv)

1

2

3

4

5

6

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen

Virallinen kieli/

Jalostusohjelma (5)

Virallinen kieli/

Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi

Yhteystiedot

Jalostusjärjestön tunnustamispäivä

Virallinen kieli/

Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee

Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla (6)

Virallinen kieli/

Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue

Virallinen kieli/

Poikkeukset (7)

Virallinen kieli/

Jalostusohjelman hyväksymispäivä

(pp.kk.vvvv)

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä (8)

Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä (8)

Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä (8)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (6)

Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv)

 

 

 

 

 

c)   Lammaseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet

Virallinen kieli/

Jäsenvaltio

(nimi)

Virallinen kieli/

Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/1012 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista lammaseläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista

Virallinen kieli/

Versio

(päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv)

1

2

3

4

5

6

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen

Virallinen kieli/

Jalostusohjelma (9)

Virallinen kieli/

Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi

Yhteystiedot

Jalostusjärjestön tunnustamispäivä

Virallinen kieli/

Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee

Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla (10)

Virallinen kieli/

Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue

Virallinen kieli/

Poikkeukset (11)

Virallinen kieli/

Jalostusohjelman hyväksymispäivä

(pp.kk.vvvv)

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä (12)

Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä (12)

Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä (12)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (10)

Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv)

 

 

 

 

 

d)   Vuohieläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet

Virallinen kieli/

Jäsenvaltio

(nimi)

Virallinen kieli/

Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/1012 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista vuohieläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista

Virallinen kieli/

Versio

(päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv)

1

2

3

4

5

6

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen

Virallinen kieli/

Jalostusohjelma (13)

Virallinen kieli/

Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi

Yhteystiedot

Jalostusjärjestön tunnustamispäivä

Virallinen kieli/

Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee

Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla (14)

Virallinen kieli/

Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue

Virallinen kieli/

Poikkeukset (15)

Virallinen kieli/

Jalostusohjelman hyväksymispäivä

(pp.kk.vvvv)

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä (16)

Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä (16)

Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä (16)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (14)

Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv)

 

 

 

 

 

e)   Hevoseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet

Virallinen kieli/

Jäsenvaltio

(nimi)

Virallinen kieli/

Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/1012 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista hevoseläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista

Virallinen kieli/

Versio

(päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv)

1

2

3

4

5

6

7

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen

Virallinen kieli/

Jalostusohjelma (17)

Virallinen kieli/

Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi

Yhteystiedot

Jalostusjärjestön tunnustamispäivä

Virallinen kieli/

Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee

Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla (18)

Virallinen kieli/

Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue

Virallinen kieli/

Poikkeukset (19)

Virallinen kieli/

Jalostus-ohjelman hyväksymis-päivä

(pp.kk.vvvv)

Virallinen kieli/

Rodun alkuperää koskeva kantakirja (20)

Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi

Yhteystiedot

Virallinen kieli/

Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä (21)

Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä (21)

Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä (21)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN-numero (18)  (22) -

Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv)

 

 

 

 

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN-numero (18)  (22) -

 

II.   Risteytettyjä jalostussikoja koskevia jalostusrekistereitä pitävät jalostustoimijat

Virallinen kieli/

Jäsenvaltio

(nimi)

Virallinen kieli/

Luettelo asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista, toimivaltaisten viranomaisten 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostustoimijoista, jotka toteuttavat risteytettyjä jalostussikoja (23) koskevia jalostusohjelmia

Virallinen kieli/

Versio

(päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv)

1

2

3

4

5

6

7

Virallinen kieli/

Jalostustoimija

Virallinen kieli / Poikkeukset (24)

Virallinen kieli/

Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus

Virallinen kieli/

Jalostustoimijan nimi

Yhteystiedot

Jalostustoimijan hyväksymispäivä

Virallinen kieli/

Niiden rotujen, linjojen tai risteytysten nimi, joita hyväksytty jalostusohjelma koskee/

Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla (25)

Virallinen kieli/

Kunkin toteutetun jalostusohjelman maantieteellinen alue

Virallinen kieli/

Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv)

Virallinen kieli/

Jalostustoimijaksi tunnustamisen peruuttamispäivä (26)

Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä (26)

Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä (26)

Rodun tai puhdasrotuisen linjan nimi

Risteytyksen nimi

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (25)

Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv)

 

 

 

 

 


(1)  Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa.

(2)  Jos käytettävissä.

(3)  Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista:

”1”

uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 1 kohta),

”2”

rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 2 kohta),

”3”

kantakirjan lisäosastoon merkittyjen eläinten jälkeläisten hyväksyminen pääosastoon (asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohta),

”4”

jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/1012 2 artiklan 24 kohdassa.

(4)  Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti:

”A

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”B

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”C

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”D

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä.

(5)  Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa.

(6)  Jos käytettävissä.

(7)  Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista:

”1”

uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 1 kohta),

”2”

rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 2 kohta),

”3”

kantakirjan lisäosastoon merkittyjen eläinten jälkeläisten hyväksyminen pääosastoon (asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohta),

”4”

jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/1012 2 artiklan 24 kohdassa.

(8)  Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti:

”A

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”B

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”C

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”D

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä.

(9)  Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa.

(10)  Jos käytettävissä.

(11)  Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista:

”1”

uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 1 kohta),

”2”

rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 2 kohta),

”3”

kantakirjan lisäosastoon merkittyjen eläinten jälkeläisten hyväksyminen pääosastoon (asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohta),

”4”

jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/1012 2 artiklan 24 kohdassa.

(12)  Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti:

”A

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”B

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”C

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”D

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä.

(13)  Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa.

(14)  Jos käytettävissä.

(15)  Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista:

”1”

uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 1 kohta),

”2”

rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 2 kohta),

”3”

kantakirjan lisäosastoon merkittyjen eläinten jälkeläisten hyväksyminen pääosastoon (asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohta),

”4”

jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/1012 2 artiklan 24 kohdassa.

(16)  Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti:

”A

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”B

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”C

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”D

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä.

(17)  Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa.

(18)  Jos käytettävissä.

(19)  Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista:

”1”

uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 1 kohta),

”2”

rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/1012 19 artiklan 2 kohta),

”3”

jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/1012 2 artiklan 24 kohdassa,

”4”

kielto tai rajoitus, joka koskee siemennesteen keräämistä keinosiemennystä varten ja/tai munasolujen keräämistä alkioiden tuotantoa varten tai alkioiden keräämistä alkionsiirtoa varten (asetuksen (EU) 2016/1012 21 artiklan 2 kohta).

(20)  Ilmoitetaan tiedot, jos kantakirjaa pitää jalostusjärjestö / toimivaltainen viranomainen, joka ei ole 1 sarakkeessa tarkoitettu jalostusjärjestö / toimivaltainen viranomainen.

(21)  Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti:

”A

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”B

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”C

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”D

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä.

(22)  Ilmoitetaan asiaankuuluvat kolminumeroinen maatunnus ja kolminumeroinen tietokannan tunnus.

(23)  Sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/1012 2 artiklan 10 kohdassa.

(24)  Kustakin jalostustoimijan toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa.

(25)  Jos käytettävissä.

(26)  Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti:

”A

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostustoimijan tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”B

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”C

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/1012 7 artiklan 4 kohta),

”D

pp.kk.vvvv”, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä.