4.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/630,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2017,

tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 264. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 29 päivänä maaliskuuta 2017 muuttaa yhtä kohtaa luettelossa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitettä I olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon vt. päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevassa luonnollisten henkilöiden luettelossa olevan kohdan ”Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Osoite: Via Cilea 40, Milano, Italia (kotipaikka). Syntynyt 2.1.1972 El Gharbiassa (Egyptissä). Lisätietoja: a) vangittuna Italiassa, ennakoitu vapautumispäivä 6.1.2012; b) määrätty karkotettavaksi Italiasta tuomion kärsittyään. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.” tunnistetiedot seuraavalla:

”Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Osoite: Via Cilea 40, Milano, Italia (kotipaikka). Syntynyt 2.1.1972 El Gharbian hallintoalueella (Egyptissä). Egyptin kansalainen. Lisätietoja: a) vangittuna Italiassa, ennakoitu vapautumispäivä 6.1.2012; b) määrätty karkotettavaksi Italiasta tuomion kärsittyään. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”