10.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/44


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/391,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin sisältöä täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä EAMV, on tarkastellut 17 päivänä huhtikuuta 2009 annettua raporttia säilyttäjäpankkien sisäistä toimitusta ja niiden keskusvastapuolityyppistä toimintaa koskevan Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean kannanottopyynnön tuloksista (Report on the outcome of the Committee of European Banking Supervisors call for evidence on custodian banks' internalisation of settlement and Central Counterparties-like activities). Raportissa tuodaan esiin jäsenvaltioiden väliset huomattavat erot toimituksen sisäisiä toteuttajia koskevissa säännöissä ja valvontamenettelyissä sekä siinä, miten sisäisen toimituksen käsite ymmärretään.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti toimituksen sisäisten toteuttajien on ilmoitettava sisäistämistään toimituksista. Jotta voidaan saada hyvä yleiskuva sisäisen toimituksen soveltamisalasta ja laajuudesta, on tarpeen täsmentää tällaisen raportoinnin sisältö. Sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot toimituksen sisäisten toteuttajien arvopapereiden selvitysjärjestelmien ulkopuolella toteuttamien toimitusohjeiden yhteenlasketusta määrästä ja arvosta, ja siinä olisi täsmennettävä omaisuusluokka, arvopaperitransaktion tyyppi, asiakastyyppi ja liikkeeseenlaskijana toimiva arvopaperikeskus.

Toimituksen sisäisen toteuttajan olisi ilmoitettava sisäiset toimitukset vain, jos se on suorittanut asiakkaansa toimitusohjeen omassa kirjanpidossaan. Toimituksen sisäisen toteuttajan ei pitäisi raportoida säilytysketjun muiden yksiköiden ohjeiden toimituksesta seuraavaa tilannetta vastaamaan myöhemmin tehtyjä arvo-osuuspositioiden mukauttamisia, koska niitä ei katsota sisäiseksi toimitukseksi. Toimituksen sisäisen toteuttajan ei pitäisi myöskään raportoida kauppapaikassa toteutettuja transaktioita, jotka kauppapaikka on siirtänyt keskusvastapuolelle selvitystä tai arvopaperikeskukselle toimitusta varten.

(3)

Toimituksen sisäisten toteuttajien tietojen vertailukelpoisuuden parantamiseksi tämän asetuksen mukaisia sisäisesti toteutettavia toimitusohjeita koskevan arvon laskemisen olisi perustuttava objektiivisiin ja luotettaviin tietoihin ja menetelmiin.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt raportointivaatimukset voivat edellyttää huomattavia tietojärjestelmämuutoksia ja markkinatestausta sekä asiaan liittyvien laitosten oikeudellisten järjestelyjen mukautuksia. Sen vuoksi on tarpeen antaa kyseisille laitoksille riittävästi aikaa valmistautua kyseisten vaatimusten soveltamiseen.

(5)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnokseen, jonka EAMV on toimittanut komissiolle.

(6)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 10 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

(7)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti EAMV on tehnyt läheistä yhteistyötä Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten kanssa laatiessaan teknisten sääntelystandardien luonnokset, joihin tämä asetus perustuu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’Sisäisesti toteutettavalla toimitusohjeella’ toimituksen sisäisen toteuttajan asiakkaan ohjetta asettaa vastaanottajan saataville tietty määrä rahaa tai siirtää arvopaperi tai arvopapereiden omistusoikeus tai muu oikeus tekemällä siitä merkintä rekisteriin tai muulla tavoin, jonka toimituksen sisäinen toteuttaja toimittaa omassa kirjanpidossaan eikä arvopapereiden selvitysjärjestelmän kautta;

2)

’Epäonnistuneella sisäisesti toteutettavalla toimitusohjeella’ arvopaperitransaktion toimituksen toteutumatta jäämistä tai osittaista toimittamista osapuolten sopimana päivänä arvopapereiden tai käteisen puuttumisen vuoksi perimmäisestä syystä riippumatta.

2 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 909/2014 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa raporteissa on oltava seuraavat tiedot:

a)

toimituksen sisäisen toteuttajan sijoittautumispaikan maakoodi;

b)

raportin aikaleima;

c)

raportin kattama ajanjakso;

d)

toimituksen sisäisen toteuttajan tunnus;

e)

toimituksen sisäisen toteuttajan yhteystiedot;

f)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla;

g)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla kunkin seuraavan tyyppisen rahoitusvälineen osalta:

i)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (3) 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;

ii)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina;

iii)

muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin edellä g alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut;

iv)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;

v)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot;

vi)

muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot;

vii)

muut rahamarkkinavälineet kuin edellä ii alakohdassa tarkoitetut;

viii)

päästöoikeudet;

ix)

muut rahoitusvälineet;

h)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien kaikkien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla kunkin seuraavan tyyppisen arvopaperitransaktion osalta:

i)

arvopapereiden osto tai myynti;

ii)

vakuudenhallintatoiminnot;

iii)

arvopapereiden lainaksi antaminen tai arvopapereiden lainaksi ottaminen;

iv)

takaisinostotransaktiot;

v)

muut arvopaperitransaktiot:

i)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien kaikkien sellaisten sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla, jotka koskevat seuraavan tyyppisiä asiakkaita:

i)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat;

ii)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat;

j)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien kaikkien rahansiirtoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla;

k)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien kaikkien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla kutakin sellaista arvopaperikeskusta kohti, joka tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua ydinpalvelua kohde-etuutena olevien arvopapereiden osalta;

l)

kaikkien edellä g–j alakohdassa tarkoitettujen sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina kutakin sellaista arvopaperikeskusta kohti, joka tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua ydinpalvelua kohde-etuutena olevien arvopapereiden osalta;

m)

edellä f–l alakohdassa tarkoitettujen sellaisten epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina, joiden toimittaminen epäonnistui raportin kattamalla ajanjaksolla;

n)

edellä f–l alakohdassa tarkoitettujen sellaisten sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus, joiden toimittaminen epäonnistui, verrattuna seuraaviin:

i)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina;

ii)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä.

Jos asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua ydinpalvelua kohde-etuutena olevien arvopapereiden osalta tarjoavaa arvopaperikeskusta koskevat tiedot eivät ole saatavilla, sovellettaessa ensimmäisen alakohdan k ja l alakohtaa käytetään niiden sijaan arvopapereiden ISIN-koodia siten, että ISIN-koodin kaksi ensimmäistä merkkiä erotetaan muista merkeistä.

2.   Muiden valuuttojen muuntamiseen euroiksi käytetään Euroopan keskuspankin vaihtokurssia raportin kattaman ajanjakson viimeisenä päivänä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo lasketaan seuraavasti:

a)

maksullisten sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osalta maksusuorituksen määrä;

b)

maksuttomien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osalta arvopapereiden markkina-arvo tai, jos se ei ole saatavilla, arvopapereiden nimellisarvo.

Edellä ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu markkina-arvo lasketaan seuraavasti:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (4) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, unionin alueella sijaitsevassa kauppapaikassa kaupankäynnin kohteeksi otettujen rahoitusvälineiden osalta kyseisen asetuksen 4 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetun, likviditeetillä mitattuna merkittävimmän markkinan päätöshinnan pohjalta määritetty arvo;

b)

muiden unionin alueella sijaitsevassa kauppapaikassa kaupankäynnin kohteeksi otettujen rahoitusvälineiden kuin edellä a alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden osalta liikevaihdoltaan suurimman, unionin alueella sijaitsevan kauppapaikan päätöshinnan pohjalta määritetty arvo;

c)

muiden rahoitusvälineiden kuin edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden osalta toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä ennalta määrätyllä menetelmällä, jossa otetaan huomioon markkinatietoon liittyvät kriteerit, kuten kauppapaikoissa tai sijoitusyrityksissä saatavilla olevat markkinahinnat, lasketun hinnan pohjalta määritetty arvo.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivästä maaliskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).