28.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/337,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2017,

maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteiden tuonnista Amerikan yhdysvalloista annetun asetuksen (EY) N:o 1375/2007 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 178 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1375/2007 (2) vahvistetaan säännökset sen varmistamiseksi, että Yhdysvalloista tuodut maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteet vastaavat sovittua tariffin määritelmää. Mainitun asetuksen liitteessä I on esitetty Yhdysvaltojen kosteapuristeteollisuuden antaman soveltuvuustodistuksen malli.

(2)

Yhtiö, joka vastaanottaa tuottajien toimittamat todistukset ja antaa soveltuvuustodistuksen, on vaihtunut. Sen vuoksi soveltuvuustodistuksessa oleva yhtiön nimi on muutettava.

(3)

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettujen todistusten käytön sallimiseksi olisi vahvistettava asiaa koskeva säännös.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1375/2007 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1375/2007 liitteessä I oleva soveltuvuustodistuksen malli tämän asetuksen liitteessä olevalla mallilla.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1375/2007 mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut todistukset ovat edelleen voimassa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1375/2007, annettu 23 päivänä marraskuuta 2007, maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteiden tuonnista Amerikan yhdysvalloista (EUVL L 307, 24.11.2007, s. 5).


LIITE

Image