25.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/323,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2017,

OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2251 (2) hyväksyttiin 4 päivänä lokakuuta 2016 ja julkaistiin 15 päivänä joulukuuta 2016. Siinä vahvistetaan standardit, joilla varmistetaan, että vakuudet vaihdetaan oikea-aikaisesti, tarkasti ja asianmukaisesti eroteltuina, jos johdannaissopimukset eivät ole keskusvastapuolen määrittämiä, ja se sisältää useita yksityiskohtaisia vaatimuksia, joiden on täytyttävä, jotta konserni voi saada vapautuksen asettaa vakuus konsernin sisäisille transaktioille. Näiden vaatimusten lisäksi, jos konsernin toinen vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan, jota koskevaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 13 artiklan 2 kohdan mukaista vastaavuuden määritystä ei ole vielä suoritettu, konsernin on vaihdettava vaihtuva vakuus ja asianmukaisesti erotellut alkuvakuudet kaikille konsernin sisäisille tytäryritysten kanssa tehdyille transaktioille kyseisissä kolmansissa maissa. Jotta vältetään vakuusvaatimusten kohtuuton soveltaminen ja kun otetaan huomioon määritysvelvollisuutta koskevat vastaavat vaatimukset, delegoidussa asetuksessa säädetään tämän tietyn vaatimuksen viivästetystä täytäntöönpanosta, jotta annettaisiin riittävästi aikaa saattaa loppuun vastaavuuden määrittämistä koskeva prosessi, eikä siinä edellytetä resurssien tehotonta jakamista konserneihin, joilla on kolmansiin maihin sijoittautuneita tytäryrityksiä.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 37 artiklasta puuttuu säännös, jonka mukaan konsernin sisäisiin transaktioihin sovellettavat vaihtuvaa vakuutta koskevat vaatimukset otetaan asteittain käyttöön 36 artiklan 2 kohdan säännöstä (joka koskee alkuvakuusvaatimusta) vastaavalla tavalla. Sen vuoksi olisi lisättävä kaksi uutta kohtaa 37 artiklaan, jossa määritetään vaihtuvaa vakuutta koskevien vaatimusten asteittaisen käyttöönoton aikataulu. Kyseisten kohtien olisi vastattava nykyisen asetuksen 36 artiklan 2 ja 3 kohtaa niin, että unionin yhteisön ja kolmannen maan yhteisön välisissä konsernin sisäisissä transaktioissa edellytetään vaihtuvan vakuuden vaihtoa vasta kolmen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta, jos kyseisen kolmannen maan osalta ei ole annettu vastaavuuspäätöstä. Jos vastaavuuspäätös on annettu, vaatimuksia olisi sovellettava joko neljän kuukauden kuluttua sen voimaantulosta tai yleisen määräajan mukaisesti, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 perustana olevat teknisten sääntelystandardien luonnokset, jotka Euroopan valvontaviranomainen toimitti komissiolle 8 päivänä maaliskuuta 2016, sisälsivät saman asteittaisen käyttöönottojakson niin alkuvakuuksille kuin vaihtuville vakuuksillekin. Oikaisua tarvitaan, sillä delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 hyväksymisprosessissa tapahtuneen teknisen virheen vuoksi tekstistä jäi pois kaksi kohtaa, joissa säädetään konsernin sisäisten transaktioiden yhteydessä sovellettavien vaihtuvaa vakuutta koskevien vaatimusten asteittaisesta käyttöönotosta.

(4)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2016/2251 olisi oikaistava.

(5)

Delegoitu asetus (EU) 2016/2251 tuli voimaan 4 päivänä tammikuuta 2017. Jotta vältettäisiin alkuvakuutta ja vaihtuvaa vakuutta koskevien asteittaisten käyttöönottojaksojen soveltamisen keskeytyminen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti ja sitä olisi sovellettava taannehtivasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EU) 2016/2251 37 artiklaan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kun tämän artiklan 4 kohdan edellytykset täyttyvät, 9 artiklan 1 kohtaa, 10 artiklaa ja 12 artiklaa sovelletaan seuraavasti:

a)

kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi ei ole annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätöstä kyseisen kolmannen maan osalta;

b)

seuraavista päivämääristä myöhäisempi, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi on annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätös kyseisen kolmannen maan osalta:

i)

neljän kuukauden kuluttua sen päätöksen voimaantulosta, joka on annettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 13 artiklan 2 kohdan nojalla mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi kyseisen kolmannen maan osalta;

ii)

edellä 1 kohdan nojalla määritetty sovellettava päivämäärä.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettua poikkeusta sovelletaan vain silloin, kun OTC-johdannaissopimuksen, jota ei määritetä keskusvastapuolessa, vastapuolet täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

yksi vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja toinen vastapuoli unioniin;

b)

kolmanteen maahan sijoittautunut vastapuoli on joko finanssialalla toimiva vastapuoli tai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli;

c)

unioniin sijoittautunut vastapuoli on jokin seuraavista:

i)

finanssialalla toimiva vastapuoli, finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, rahoitusalan omistusyhteisö, rahoituslaitos tai oheispalveluyritys, johon sovelletaan asianmukaisia vakavaraisuusvaatimuksia, ja a alakohdassa tarkoitettu kolmanteen maahan sijoittautunut vastapuoli on finanssialalla toimiva vastapuoli;

ii)

joko finanssialalla toimiva vastapuoli tai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, ja a alakohdassa tarkoitettu kolmanteen maahan sijoittautunut vastapuoli on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli;

d)

molemmat vastapuolet sisältyvät kokonaisuudessaan samaan konsolidointiin asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

e)

molempiin vastapuoliin sovelletaan asianmukaisia keskitettyjä riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjä;

f)

III luvun edellytykset täyttyvät.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 4 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2251, annettu 4 päivänä lokakuuta 2016, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 340, 15.12.2016, s. 9).