9.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 34/3


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/215,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/2013 muuttamisesta magnesiumnitraattiheksahydraatin lisäämiseksi liitteessä II olevaan räjähteiden lähtöaineiden luetteloon

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/2013 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 98/2013 liitteessä II luetellaan räjähteiden lähtöaineita, joihin sovelletaan yhdenmukaisia sääntöjä. Säännöt koskevat yleisön mahdollisuuksia hankkia kyseisiä aineita, ja niiden avulla varmistetaan, että epäilyttävistä liiketoimista, katoamisista ja varkauksista koko toimitusketjussa ilmoitetaan asianmukaisesti.

(2)

Liitteessä II luetellut aineet ovat yleisön saatavilla, mutta niihin sovelletaan ilmoitusvelvoitetta, joka kattaa sekä ammattikäyttäjät koko toimitusketjussa että yleisön edustajat.

(3)

Liitteessä II on jo useita nitraattisuoloja, koska niitä voidaan käyttää väärin räjähteiden lähtöaineina. Magnesiumnitraatilla, jota toimitetaan sen heksahydraattimuodossa, on samanlaisia ominaisuuksia, mutta se ei ole vielä luettelossa.

(4)

Magnesiumnitraattiheksahydraatti toimii tällä hetkellä liitteessä II lueteltujen nitraattisuolojen valvomattomana vaihtoehtona. Lisäksi viime vuosina on saatu ilmoituksia sen väärinkäytöstä räjähteiden lähtöaineena unionin ulkopuolella.

(5)

Magnesiumnitraattiheksahydraatin väärinkäytössä tapahtuneen kehityksen valossa ei tällä hetkellä ole perusteltua rajoittaa yleisön mahdollisuuksia hankkia sitä, kun otetaan huomioon kyseiseen aineeseen liittyvä uhkataso tai aineen kaupan volyymi.

(6)

Valvonnan lisääminen on tarpeen sen mahdollistamiseksi, että kansalliset viranomaiset voivat estää ja havaita tämän aineen laittoman käytön räjähteiden lähtöaineena, ja tämä voidaan toteuttaa käyttämällä asetuksella (EU) N:o 98/2013 käyttöön otettua ilmoitusmenettelyä.

(7)

Magnesiumnitraattiheksahydraatin saatavuuden aiheuttaman riskin valossa ja kun otetaan huomioon, että sitä koskeva ilmoitusvelvoite ei vaikuta merkittävästi talouden toimijoihin tai kuluttajiin, tämän aineen lisääminen asetuksen (EU) N:o 98/2013 liitteeseen II on perusteltua ja oikeasuhteista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EU) N:o 98/2013 liitteessä II olevaan taulukkoon seuraava aine:

”Magnesiumnitraattiheksahydraatti (CAS RN 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 ”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1.