3.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/21


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/185,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 tiettyjen säännösten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (2) ja erityisesti sen 16 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksissa (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 säädetään merkittävistä muutoksista niihin sääntöihin ja menettelyihin, joita elintarvikealan toimijoiden ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava. Koska useiden kyseisten sääntöjen ja menettelyjen soveltamisen aloittaminen välittömästi olisi aiheuttanut käytännön vaikeuksia tietyissä tapauksissa, oli tarpeen hyväksyä siirtymätoimenpiteitä.

(2)

Komission 28 päivänä heinäkuuta 2009 neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamassa kertomuksessa (3) annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston hygienia-asetusten (EY) N:o 852/2004, 853/2004 ja 854/2004 soveltamisesta saaduista kokemuksista, jäljempänä ’kertomus’, esitetään tosiasiapohjainen yleiskuvaus kokemuksista, myös esiin tulleista vaikeuksista, joita kaikilla asiaan liittyvillä toimijoilla on ollut kyseisten asetusten täytäntöönpanossa vuosina 2006, 2007 ja 2008.

(3)

Kertomus sisältää palautetta kokemuksista, joita on saatu komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (4) säädetyistä siirtymätoimenpiteistä. Kertomuksessa todetaan myös, että on havaittu tiettyjen elintarvikkeiden pienten määrien paikalliseen hankintaan liittyviä vaikeuksia, ja mainitaan, että tuontiehtojen selkeyttäminen on tarpeen tilanteissa, joissa sovelletaan kansallisia tuontisääntöjä unionin tasolla vahvistettujen sääntöjen puuttuessa, ja että tuotuihin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita (yhdistelmätuotteet), liittyneet kriisit ovat vahvistaneet tarvetta lisätä tällaisten tuotteiden valvontaa.

(4)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1079/2013 (5) säädettiin 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvän siirtymäkauden ajan sovellettavista siirtymätoimenpiteistä, jotta uusien sääntöjen ja menettelyjen täysimääräiseen täytäntöönpanoon siirtyminen sujuisi ongelmitta. Siirtymäkauden keston määrittelyn yhteydessä otettiin huomioon asetuksissa (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 säädetyn hygieniaa koskevan sääntelykehyksen uudelleentarkastelu.

(5)

Lisäksi niiden tietojen perusteella, jotka komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston tarkastajat ovat keränneet viimeaikaisissa tarkastuksissa jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta ja asianomaisilta elintarvikealoilta unionissa, on tarpeen säilyttää tietyt asetuksessa (EU) N:o 1079/2013 säädetyt siirtymätoimenpiteet, kunnes tämän asetuksen johdanto-osassa mainitut pysyvät vaatimukset otetaan käyttöön.

(6)

Asetusta (EY) N:o 853/2004 ei sovelleta tuottajiin, jotka toimittavat tilalla teurastettujen siipikarjan ja jäniseläinten lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat kyseisen lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle tuoreena lihana. Kyseisen säännöksen rajoittaminen tuoreeseen lihaan aiheuttaisi pienille tuottajille lisärasitteen. Sen vuoksi asetuksessa (EU) N:o 1079/2013 säädetään poikkeuksesta asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamiseen, kun on kyse tällaisten tuotteiden suorasta toimittamisesta tiettyjen edellytysten mukaisesti, rajoittamatta poikkeusta tuoreeseen lihaan. Kyseinen poikkeus olisi säilytettävä tässä asetuksessa säädetyn jatkosiirtymäkauden aikana, kun mahdollisuutta pysyvään poikkeukseen harkitaan.

(7)

Asetuksissa (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 säädetään tietyistä säännöistä, jotka koskevat eläinperäisten tuotteiden ja yhdistelmätuotteiden tuontia unioniin. Asetuksessa (EU) N:o 1079/2013 säädetään siirtymätoimenpiteistä, joilla poiketaan useista noista säännöistä sellaisten tiettyjen yhdistelmätuotteiden osalta, joiden unioniin tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista ei ole vielä säädetty unionin tasolla; esimerkiksi muiden kuin sellaisten yhdistelmätuotteiden osalta, joita tarkoitetaan komission asetuksen (EU) N:o 28/2012 (6) 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa.

(8)

Komission ehdotus asetukseksi, joka koskee elintarvikeketjussa tehtävää virallista valvontaa, on nyt lähellä hyväksymistä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Kun kyseinen asetus on hyväksytty ja sitä sovelletaan, se toimii oikeusperustana riskeihin sopeutetulle yhdistelmätuotteiden valvonnalle tuonnin yhteydessä. On tarpeen säätää uuden neljän vuoden siirtymäkauden aikaisista poikkeuksista siihen asti, kunnes uuden asetuksen soveltamisen odotetaan alkavan.

(9)

Asetuksissa (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 sallitaan eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti laitoksista, jotka käsittelevät sellaisia eläinperäisiä tuotteita, joille ei asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III aseteta mitään erityisiä vaatimuksia, ellei yhdenmukaistettua luetteloa sallituista EU:n ulkopuolisista maista ole laadittu ja yhteistä tuontitodistuksen mallia vahvistettu. Tarvitaan enemmän aikaa sidosryhmien ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja EU:n ulkopuolisten maiden kuulemiseen, ottaen huomioon mahdollinen vaikutus tällaisten elintarvikkeiden tuontiin, kun laaditaan kyseinen luettelo ja vahvistetaan tuontitodistuksen malli.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 tiettyjen säännösten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä 1 päivänä tammikuuta 2017 alkavan ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvän siirtymäkauden ajaksi.

2 artikla

Siipikarjan ja jäniseläinten lihan suoraa toimittamista pieninä määrinä koskeva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetään, kyseisen asetuksen säännöksiä ei sovelleta tuottajiin, jotka toimittavat tilalla teurastettujen siipikarjan ja jäniseläinten lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat tuotteet suoraan lopulliselle kuluttajalle.

3 artikla

Kansanterveysvaatimuksia koskeva poikkeus eläinperäisten tuotteiden ja niin kasviperäisiä tuotteita kuin jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden tuonnissa

1.   Asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten eläinperäisten tuotteiden tuontiin, joiden osalta ei ole säädetty yhdenmukaisista tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava tuojajäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, elintarvikealan toimijat, jotka tuovat muita sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältäviä elintarvikkeita kuin asetuksen (EU) N:o 28/2012 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja, vapautetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava tuojajäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

4 artikla

Eläinperäisten tuotteiden tuontia koskevia kansanterveysmenettelyjä koskeva poikkeus

Asetuksen (EY) N:o 854/2004 III lukua ei sovelleta sellaisten eläinperäisten tuotteiden tuontiin, joiden osalta ei ole säädetty yhdenmukaisista tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava tuojajäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  KOM(2009) 403 lopullinen.

(4)  Komission asetus (EY) N:o 2076/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 1079/2013, annettu 31 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä (EUVL L 292, 1.11.2013, s. 10).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 28/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta (EUVL L 12, 14.1.2012, s. 1).